Άρθρο 7 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Μετά από το άρθρο 157 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΕ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

Άρθρο 158
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) με NACE 85.32. ή ΚΑΔ 85.59.13.06.

Άρθρο 159
Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

Άρθρο 160
Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

1. Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας ΣΕΚΟΟΜΕΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9.
4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων ΣΕΚΟΟΜΕΕ απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 163.
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 163.
7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.
8. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 161
Προδιαγραφές, υποχρεώσεις και διαδικασία ελέγχου ΣΕΚΟΟΜΕΕ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι υποχρεώσεις και η διαδικασία ελέγχου των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), τα προσόντα του Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης των προγραμμάτων κατάρτισης, διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών ADR οδηγών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζονται τα παράβολα για τις εξετάσεις και την εκτύπωση των πιστοποιητικών ADR οδηγών και οι διοικητικές κυρώσεις για παραβιάσεις της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εντός των ορίων της παρ. 2.».

2. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, η υπ’ αρ. 26640/2298/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1302) δεν εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 162
Κυρώσεις

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται το όργανο της Περιφερειακής Ενότητας στο οποίο έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει γνωστοποιηθεί η λειτουργία της ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία ΣΕΚΟΟΜΕΕ εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.
3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, από την έναρξη ισχύος της παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

Άρθρο 163
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου της παρ. 5 του άρθρου 160, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 162, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 164
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕ, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του παρόντος κεφαλαίου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος και να υποβάλουν γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 160, χωρίς καταβολή παραβόλου. Μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου οι δραστηριότητες εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕ.
2. Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας ομοίως υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 160.
3. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, η λειτουργία της ΣΕΚΟΟΜΕ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

  • 27 Ιανουαρίου 2021, 13:41 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΚΙΑΝΑΚΗ

    Παρακαλώ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕ τους όρους για ΑΜΕΑ στις υφιστάμενες επιχειρήσεις.