Άρθρο 9 Απλούστευση λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Μετά από το άρθρο 170 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΖ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Άρθρο 171
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι υπαίθριοι και οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων με ΚΑΔ 52.21.24.02 και 52.21.24.03 αντίστοιχα, καθώς και οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ΚΑΔ 52.21.24.05.
Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως εκθέσεις πωλήσεως αυτοκινήτων.

Άρθρο 172
Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 173
Γνωστοποίηση λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

1. Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9.
4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 175.
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.
8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 174
Κυρώσεις

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει γνωστοποιηθεί η λειτουργία του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.
3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Άρθρο 175
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 174, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 176
Μεταβατικές διατάξεις

Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, στεγασμένου ή υπαίθριου, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας τους. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του άρθρου 171 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 177
Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, δεν εφαρμόζονται το άρθρο 23, το άρθρο 24 εκτός από την παρ. 4, το άρθρο 25, το άρθρο 26 εκτός από τις παρ. 3 και 4 και το άρθρο 29 εκτός από την παρ. 4, του πδ. 455/1976 (Α’ 169) για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου.
2. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, η υπό στοιχεία οικ.81590/1446/Φ.4.2./2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3002) δεν εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου.».

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 16:29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  Κύριοι,
  Mε το άρθρο 9 και 10 «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» αντίστοιχα, του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνονται αλλαγές και στο καθεστώς αδειοδότησης Σταθμών αυτοκινήτων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων οχημάτων, δηλαδή σε δράσεις υποστηρικτικές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΚΗ΄ και νέων άρθρων 178 – 184 στον σχετικό ν. 4442/2016.
  Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων» (ΠΟΠΕΚ), μέλη της οποίας είναι και πρατηριούχοι που διαθέτουν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, όπως σταθμούς αυτοκινήτων, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, δεν συμφωνεί με την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, η οποία ουσιαστικά καταργεί την αδειοδότηση. Τούτο δε διότι η «απλοποίηση» αυτή θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων και βεβαίως προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό.
  Η διαφωνία μας εδράζεται στο γεγονός ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πολύ σύντομες προθεσμίες για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών, μόλις 15 ημερών, ώστε δεν απαιτείται καμία περαιτέρω απλοποίηση του. Με την προτεινόμενη «απλοποίηση» καταργείται κάθε έλεγχος και εναπόκειται στις δυνατότητές της κάθε Περιφέρειας και των Υπηρεσιών της, να ελέγχει εκ των υστέρων την ορθή και σύννομη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών. Η υποστελέχωση των Υπηρεσιών καθώς επίσης και η έλλειψη υποδομών τέτοιου είδους καθιστά δυσχερέστατο έως αδύνατο τον οποιοδήποτε εκ των υστέρων έλεγχο.
  Μάλιστα, ο υπαρκτός αυτός κίνδυνος εκ της ουσιαστικής κατάργησης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα επισημαίνεται εμφατικά και στην «Εκθεση Γενικών Συνεπειών της ρύθμισης» (σελ.19), η οποία συνοδεύει το ν/σ, ως ακολούθως «Κατά τα αρχικά στάδια εφαρμογής των νέων περισσότερο ευέλικτων αδειοδοτικών διαδικασιών υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα ε κ μ ε -τ ά λ λ ε υ σ η ς της εμπιστοσύνης και κ α τ ά χ ρ η σ η ς των ελευθεριών που παρέχονται.» Διότι, πράγματι, άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα με προφανείς κινδύνους.
  Ως εκ τούτου ζητούμε την απόσυρση των εν αρχή διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων. Δεν υπάρχει περιθώριο για εκπτώσεις στο επίπεδο ασφάλειας της κυκλοφορίας, αφού οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων σχετίζονται άμεσα με αυτή.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 15:59 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
  http://www.popek.gr popek@popek.gr

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΠΕΚ ΣΤΟ Ν/Σ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
  Κύριοι,
  Mε το άρθρο 9 και 10 «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» αντίστοιχα, του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνονται αλλαγές και στο καθεστώς αδειοδότησης Σταθμών αυτοκινήτων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων οχημάτων, δηλαδή σε δράσεις υποστηρικτικές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΚΗ΄ και νέων άρθρων 178 – 184 στον σχετικό ν. 4442/2016.
  Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων» (ΠΟΠΕΚ), μέλη της οποίας είναι και πρατηριούχοι που διαθέτουν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, όπως σταθμούς αυτοκινήτων, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, δεν συμφωνεί με την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, η οποία ουσιαστικά καταργεί την αδειοδότηση. Τούτο δε διότι η «απλοποίηση» αυτή θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων και βεβαίως προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό.
  Η διαφωνία μας εδράζεται στο γεγονός ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πολύ σύντομες προθεσμίες για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών, μόλις 15 ημερών, ώστε δεν απαιτείται καμία περαιτέρω απλοποίηση του. Με την προτεινόμενη «απλοποίηση» καταργείται κάθε έλεγχος και εναπόκειται στις δυνατότητές της κάθε Περιφέρειας και των Υπηρεσιών της, να ελέγχει εκ των υστέρων την ορθή και σύννομη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών. Η υποστελέχωση των Υπηρεσιών καθώς επίσης και η έλλειψη υποδομών τέτοιου είδους καθιστά δυσχερέστατο έως αδύνατο τον οποιοδήποτε εκ των υστέρων έλεγχο.
  Μάλιστα, ο υπαρκτός αυτός κίνδυνος εκ της ουσιαστικής κατάργησης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα επισημαίνεται εμφατικά και στην «Εκθεση Γενικών Συνεπειών της ρύθμισης» (σελ.19), η οποία συνοδεύει το ν/σ, ως ακολούθως «Κατά τα αρχικά στάδια εφαρμογής των νέων περισσότερο ευέλικτων αδειοδοτικών διαδικασιών υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα ε κ μ ε -τ ά λ λ ε υ σ η ς της εμπιστοσύνης και κ α τ ά χ ρ η σ η ς των ελευθεριών που παρέχονται.» Διότι, πράγματι, άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα με προφανείς κινδύνους.
  Ως εκ τούτου ζητούμε την απόσυρση των εν αρχή διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων. Δεν υπάρχει περιθώριο για εκπτώσεις στο επίπεδο ασφάλειας της κυκλοφορίας, αφού οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων σχετίζονται άμεσα με αυτή.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 09:27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Η απλοποίηση των διαδικασιών για τις εγκαταστάσεις των σταθμών αυτοκινήτων είναι απλοποίηση της ασφάλειας, της νομιμότητας και του θεμιτού ανταγωνισμού και αυτό είναι απαράδεκτο. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο προτού αδειοδοτηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Μεταφορών. Το Νομοσχέδιο κινείται σε λάθος λογική.