Άρθρο 4 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

Μετά από το άρθρο 137 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚB΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚB΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 138
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης με NACE 85.59.

Άρθρο 139
Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Λιμενική Αρχή που εδρεύει πλησιέστερα στον τόπο λειτουργίας της Σχολής.

Άρθρο 140
Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

1. Οι Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9.
4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης της δραστηριότητας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της, στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που ορίζονται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 143.
7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί τους σχετικούς με τη γνωστοποίηση ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη γνωστοποίηση εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου που εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 1 τoυ άρθρου 143.
8. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 141
Ρυθμίσεις λοιπών όρων και προϋποθέσεων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (A΄ 211) αντικαθίσταται και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«11. Με π.δ., που εκδίδονται υστέρα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τον έλεγχο για:
(α) τις προδιαγραφές και τους όρους λειτουργίας των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, τη στελέχωση αυτών και τα προσόντα του προσωπικού τους, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τους,
(β) τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές και τον καθορισμό των υποχρεώσεών του κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
(γ) την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 10.00 έως και 18.00, κατ’ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να επιμηκύνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας. Επιπλέον, μπορούν να επιμηκύνονται για την περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε μίας Λιμενικής Αρχής, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του κατά τόπο αρμόδιου συλλογικού οργάνου, του οποίου η σύνθεση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής.
(δ) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκπαίδευσης εκπαιδευτών αυτοδυτών,
(ε) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης ή καταδυτικών κέντρων, με χρήση αυτόνομων συσκευών παροχής και στις δύο περιπτώσεις,
(στ) τη διενέργεια υποβρύχιων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο από αυτοδύτες,
(ζ) τη λειτουργία στη Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) σεμιναρίων εκπαίδευσης επαγγελματιών αυτοδυτών στη χρήση μικτών αερίων για καταδύσεις σε μεγάλα βάθη της θάλασσας, τα χορηγούμενα πιστοποιητικά παρακολούθησης των σεμιναρίων αυτών και η ισχύς τους. Η λειτουργία κάθε σεμιναρίου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων και οι διδάσκοντες και τα τυχόν δίδακτρα συμμετοχής και οι δαπάνες διδασκαλίας στα σεμινάρια, που διαχειρίζεται και έχει ως πόρους το οικείο Κεφάλαιο Λιμενικής Αστυνομίας,
(η) την υποχρέωση πρόσληψης φυλάκων στα πλοία που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα παραπάνω θέματα.
Στους παραβάτες των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.».

Άρθρο 142
Κυρώσεις

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή στην οποία έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει γνωστοποιηθεί η λειτουργία της Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.
3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.

Άρθρο 143
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, τα κριτήρια κινδύνου της παρ. 7 του άρθρου 140 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του και τυχόν εξαιρέσεις από την καταβολή αυτού, η μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 142, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 144
Μεταβατικές διατάξεις

Οι Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν ήδη με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 140. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.