Άρθρο 20 Διαδικασία για τη μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, τότε διενεργεί αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν. Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με την αρχή εποπτείας της αγοράς. Εάν, κατά την αξιολόγηση του πρώτου εδαφίου, η αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα, τότε ζητά χωρίς καθυστέρηση από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να φέρει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εντός προθεσμίας που ορίζει, ανάλογα προς τη φύση της μη συμμόρφωσης.
Επίσης, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να αποσύρει το προϊόν από την αγορά εντός ευλόγου διαστήματος, μόνον εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου.
Το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕE) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011» (L 169) ισχύει για τα μέτρα του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου.
2. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην ελληνική επικράτεια, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και για τα μέτρα που ζήτησε να λάβει ο οικονομικός φορέας.
3. Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλα τα προϊόντα που έχει θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε η αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στην αγορά ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά.
Η αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα αυτά.
5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας με τις οποίες δεν συμμορφώνεται το προϊόν, τη φύση και τη διάρκεια των μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, η αρχή εποπτείας αναφέρει εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται στο ότι:
α) το προϊόν δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ή
β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 15 όπου βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.
6. Η αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα που έλαβε και παρέχει άλλες πρόσθετες πληροφορίες που ενδεχομένως έχει όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του προϊόντος, και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις της.
7. Εάν, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη των πληροφοριών του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από άλλο κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή, το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

  • Η Ε,Σ.Α.μεΑ. προτείνει να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως εξής:
    «1. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, τότε διενεργεί αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν, για την υλοποίηση της οποίας συνεργάζεται με την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση του εθνικού αναπηρικού κινήματος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με την αρχή εποπτείας της αγοράς. Εάν, κατά την αξιολόγηση του πρώτου εδαφίου, η αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα, τότε ζητά χωρίς καθυστέρηση από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να φέρει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εντός προθεσμίας που ορίζει, ανάλογα προς τη φύση της μη συμμόρφωσης. […]».
    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
    Σύμφωνα με το άρθρο 4-Γενικές Υποχρεώσεις της Σύμβασης των ΗΕ «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους.»