ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΤΜΗΜΑ I:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1.Παροχή πληροφοριών
α)
αα)Παρέχονται οπτικές και απτικές πληροφορίες ή οπτικές και ακουστικές πληροφορίες που υποδεικνύουν το σημείο εισαγωγής της κάρτας σε τερματικά αυτοεξυπηρέτησης ώστε τυφλοί και κωφοί να μπορούν να κάνουν χρήση του τερματικού.
αβ)Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ώστε τα άτομα με διανοητική αναπηρία να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.
αγ)Παρέχεται ψηλαφητό ανάγλυφο ή ήχος επιπλέον της γραπτής προειδοποίησης, έτσι ώστε οι τυφλοί να μπορούν να την αντιλαμβάνονται.
αδ)Το κείμενο είναι αναγνώσιμο και από άτομα με προβλήματα όρασης.
β)
βα)Παρέχονται ηλεκτρονικά αρχεία που μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστή που χρησιμοποιεί αναγνώστες οθόνης, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες.
ββ)Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ώστε τα άτομα με διανοητική αναπηρία να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.
βγ)Υπάρχουν υπότιτλοι όταν παρέχονται οδηγίες βίντεο.
βδ)Το κείμενο είναι αναγνώσιμο και από άτομα με προβλήματα όρασης.
βε)Εκτυπωμένο κείμενο σε γραφή Μπράιγ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τυφλούς.
βστ)Τα διαγράμματα συνοδεύονται από περιγραφικό κείμενο το οποίο επισημαίνει τα κυριότερα στοιχεία ή περιγράφει βασικές δράσεις.
βζ)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
βη)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
βθ)Περιλαμβάνονται υποδοχή και λογισμικό στις αυτόματες ταμειακές μηχανές που επιτρέπουν τη σύνδεση ακουστικού το οποίο λαμβάνει το κείμενο επί της οθόνης σε μορφή ήχου.
2.Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός
α)Παρέχονται οδηγίες με τη χρήση φωνής και κειμένου, ή ενσωματώνονται απτικά σήματα στο πληκτρολόγιο, έτσι ώστε οι τυφλοί ή οι βαρήκοοι να μπορούν να αλληλεπιδρούν με το προϊόν.
β)Τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που προσφέρουν φωνητικές οδηγίες τις προσφέρουν επίσης με τη μορφή κειμένου ή εικόνων, ώστε και οι κωφοί να μπορούν να προβούν στην απαιτούμενη ενέργεια.
γ)Παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα μεγέθυνσης του κειμένου, εστίασης σε συγκεκριμένο εικονόγραμμα ή αύξησης της αντίθεσης, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να μπορούν να αντιληφθούν τις πληροφορίες.
δ)Επιπλέον σε τυχόν οδηγίες όπως «πατήστε το πράσινο ή το κόκκινο κουμπί» για μια επιλογή, αναγράφεται στα κουμπιά ποιες είναι οι επιλογές, προκειμένου να μπορούν να κάνουν την επιλογή και όσοι πάσχουν από αχρωματοψία.
ε)Όταν ένας υπολογιστής δίνει σήμα σφάλματος, παρέχει επίσης γραπτό κείμενο ή εικόνα που επισημαίνει το σφάλμα ώστε να επιτρέπει στους κωφούς να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει σφάλμα.
στ)Παρέχεται δυνατότητα επιπλέον αντίθεσης στις εικόνες του πρώτου πλάνου ώστε να μπορούν να τις διακρίνουν άτομα με μειωμένη όραση.
ζ)Επιτρέπεται στον χρήστη τηλεφωνικής συσκευής να επιλέξει την ένταση του ήχου και να μειώσει τις παρεμβολές με βοηθήματα ακοής, έτσι ώστε οι βαρήκοοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο.
η)Οι οθόνες αφής διαθέτουν μεγαλύτερα και καλά διαχωρισμένα κουμπιά, ώστε τα άτομα που πάσχουν από τρόμο να μπορούν να τα πιέσουν.
θ)Εξασφαλίζεται ότι για να πιεστούν τα πλήκτρα δεν απαιτείται μεγάλη δύναμη, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άτομα με κινητική αναπηρία.
ι)Αποφεύγονται εικόνες που τρεμοπαίζουν, ώστε τα άτομα που παθαίνουν επιληπτικές κρίσεις να μην διατρέχουν κίνδυνο.
ια)Επιτρέπεται η χρήση ακουστικών κεφαλής όταν παρέχονται σε αυτόματες ταμειακές μηχανές πληροφορίες μέσω ομιλίας.
ιβ)Ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, επιτρέπεται στους χρήστες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους να επιλέξουν έναν κωδικό για το κλείδωμα και ξεκλείδωμα τηλεφωνικής συσκευής.
ιγ)Εξασφαλίζεται ότι το λογισμικό αντιδρά με προβλέψιμο τρόπο όταν διενεργείται μια συγκεκριμένη πράξη και παρέχεται αρκετός χρόνος για εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, ώστε να είναι εύχρηστο από άτομα με διανοητική αναπηρία.
ιδ)Παρέχεται σύνδεση με ανανεώσιμη οπτική απεικόνιση Μπράιγ ώστε να μπορούν τυφλοί να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή.
ιε)Παραδείγματα ειδικών τομεακών απαιτήσεων
ιεα)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
ιεβ)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
ιεγ)Πρώτη περίπτωση
Προβλέπεται ότι το κινητό τηλέφωνο επιτρέπει τον χειρισμό συνδιαλέξεων σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι βαρήκοοι να ανταλλάσσουν πληροφορίες με αλληλεπιδραστικό τρόπο.
ιεγ)Τέταρτη περίπτωση
Παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης βίντεο με απεικόνιση νοηματικής γλώσσας και κειμένου για γραπτό μήνυμα ώστε δύο κωφοί να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με άτομα που δεν έχουν πρόβλημα ακοής.
ιεδ)Οι υπότιτλοι μεταδίδονται μέσω του μετατροπέα-αποκωδικοποιητή για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κωφούς.
3.Υπηρεσίες υποστήριξης: Δεν παρέχεται παράδειγμα.
  
ΤΜΗΜΑ II:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. β)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ II ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Συσκευασία και οδηγίες των προϊόντων
α)Αναγράφεται στη συσκευασία ότι η τηλεφωνική συσκευή περιέχει χαρακτηριστικά πρόσβασης για άτομα με αναπηρία.
β)
βα)Παρέχονται ηλεκτρονικά αρχεία που μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστή που χρησιμοποιεί αναγνώστες οθόνης, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες.
ββ)Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ούτως ώστε τα άτομα με διανοητική αναπηρία να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.
βγ)Παρέχεται ψηλαφητό ανάγλυφο ή ήχος όταν υπάρχει γραπτή προειδοποίηση, έτσι ώστε και οι τυφλοί να αντιλαμβάνονται την προειδοποίηση.
βδ)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε το κείμενο να μπορεί να διαβαστεί από άτομα με μειωμένη όραση.
βε)Εκτύπωση σε γραφή Μπράιγ, ώστε να μπορεί να αναγνωσθεί από τυφλούς.
βστ)Τα διαγράμματα συνοδεύονται από περιγραφικό κείμενο το οποίο επισημαίνει τα κυριότερα στοιχεία ή περιγράφει βασικές δράσεις.
ΤΜΗΜΑ III:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ III ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παροχή υπηρεσιών
α)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
β)
βα)Παρέχονται ηλεκτρονικά αρχεία που μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστή που χρησιμοποιεί αναγνώστες οθόνης, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες.
ββ)Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ούτως ώστε τα άτομα με διανοητική αναπηρία να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.
βγ)Υπάρχουν υπότιτλοι όταν παρέχονται οδηγίες βίντεο.
βδ)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα αρχείο εκτυπώνοντάς το σε Μπράιγ.
βε)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε το κείμενο να μπορεί να διαβαστεί από άτομα με μειωμένη όραση.
βστ)Τα διαγράμματα συνοδεύονται από περιγραφικό κείμενο το οποίο επισημαίνει τα κυριότερα στοιχεία ή περιγράφει βασικές δράσεις.
βζ)Όταν ένας πάροχος υπηρεσίας προσφέρει κλειδί USB το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι προσβάσιμες.
γ)Παρέχεται περιγραφικό κείμενο για τις εικόνες, καθίστανται διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες με χρήση του πληκτρολογίου, δίδεται στους χρήστες επαρκής χρόνος ανάγνωσης, το περιεχόμενο εμφανίζεται και λειτουργεί με προβλέψιμο τρόπο και εξασφαλίζεται συμβατότητα με υποστηρικτικές τεχνολογίες, ώστε άτομα με αναπηρία διαφόρων ειδών να μπορούν να διαβάζουν και να αλληλεπιδρούν με τους δικτυακούς τόπους.
δ)Δεν παρέχεται παράδειγμα
ΤΜΗΜΑ IV:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ειδικές υπηρεσίες
α)
αα)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι βαρήκοοι να μπορούν να γράφουν και να λαμβάνουν κείμενο με αλληλεπιδραστικό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο.
αβ)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι κωφοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.
αγ)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε άτομο που έχει προβλήματα ομιλίας και ακοής και επιλέγει να χρησιμοποιήσει συνδυασμό κειμένου, φωνής και βίντεο, να γνωρίζει ότι η επικοινωνία διαβιβάζεται μέσω του δικτύου σε υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.
β)
βα)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι τυφλοί να μπορούν να επιλέγουν τηλεοπτικά προγράμματα.
ββ)Υποστηρίζεται η δυνατότητα επιλογής, εξατομίκευσης και προβολής των υπηρεσιών πρόσβασης, όπως η εμφάνιση υποτίτλων για τα κωφά ή βαρήκοα άτομα, η ακουστική περιγραφή, οι εκφωνούμενοι υπότιτλοι και η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, μέσω της παροχής μέσων αποτελεσματικής ζεύξης ασύρματων τεχνολογιών υποβοήθησης της ακοής ή της παροχής στον χρήστη χειριστηρίων για την ενεργοποίηση υπηρεσιών πρόσβασης για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες στον χρήστη, στο ίδιο επίπεδο προβολής με τα πρωτογενή μέσα χειρισμού.
γ)
γα)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
γβ)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
δ)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
ε)
εα)Οι διάλογοι αναγνώρισης ταυτότητας στην οθόνη καθίστανται αναγνώσιμοι από αναγνώστες οθόνης, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τυφλούς.
εβ)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
στ)
στα)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα άτομα με δυσλεξία να μπορούν ταυτόχρονα να διαβάζουν και να ακούν το κείμενο.
στβ)Παρέχεται δυνατότητα συγχρονισμένης εκροής κειμένου και ήχου ή δυνατότητα ανανεώσιμης καταγραφής σε αλφάβητο Μπράιγ.
στγ)Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι τυφλοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ευρετήριο περιεχομένων ή να αλλάζουν κεφάλαια.
στδ)Δεν παρέχεται παράδειγμα.
στε)Εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς τους είναι διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό αρχείο, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ενημερώνονται.
στστ)Εξασφαλίζεται ότι τα μέτρα τεχνικής προστασίας, η πληροφόρηση για τη διαχείριση των δικαιωμάτων ή θέματα διαλειτουργικότητας δεν μπλοκάρουν τη μεγαλόφωνη ανάγνωση του κειμένου από τα μηχανήματα υποβοήθησης, ούτως ώστε οι τυφλοί χρήστες να μπορούν να διαβάσουν το βιβλίο.
ζ)
ζα)Εξασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας ενός προϊόντος δεν διαγράφονται.
ζβ)Η διεπαφή χρήστη υπηρεσιών πληρωμής καθίσταται διαθέσιμη φωνητικά ώστε οι τυφλοί να μπορούν να πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές αυτόνομα.
ζγ)Οι διάλογοι αναγνώρισης ταυτότητας στην οθόνη καθίστανται αναγνώσιμοι από αναγνώστες οθόνης, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τυφλούς.

 

 • Η Ε,Σ.Α.μεΑ. προτείνει να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως εξής:
  i.Τμήμα I – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  «1.Παροχή πληροφοριών
  […]
  βγ) Υπάρχουν υπότιτλοι και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα όταν παρέχονται οδηγίες βίντεο.[…]
  3. Υπηρεσίες υποστήριξης: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: να διαγραφεί το εδάφιο «Δεν παρέχεται παράδειγμα» και να προστεθεί το παρακάτω κείμενο: Για τα κωφά – βαρήκοα άτομα υπάρχουν οι κάτωθι επιλογές και είναι όλες αποδεκτές από τις υπηρεσίες υποστήριξης: RELAY SERVICE του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, βιντεοκλήση στη νοηματική γλώσσα, sms, livechat, e-mail.».
  ii. Τμήμα III – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ III ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  «Παροχή υπηρεσιών
  […]
  βγ) Υπάρχουν υπότιτλοι και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα όταν παρέχονται οδηγίες βίντεο.
  […]
  δ) Δεν παρέχεται παράδειγμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: να διαγραφεί το εδάφιο «Δεν παρέχεται παράδειγμα» και να προστεθεί το παρακάτω κείμενο: Για τα κωφά – βαρήκοα άτομα υπάρχουν οι κάτωθι επιλογές και είναι όλες αποδεκτές από τις υπηρεσίες υποστήριξης: RELAY SERVICE του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, βιντεοκλήση στη νοηματική γλώσσα, sms, livechat, e-mail.».
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Βλ. σημείο iv) αιτιολόγησης προτάσεων άρθρου 5.