Άρθρο 24 Προσβασιμότητα και προστασία των καταναλωτών από άμεσες και έμμεσες πολιτικές διακριτικής τιμολόγησης

Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή δυσμενούς διακριτικής τιμολογιακής πολιτικής ή η πάσης φύσεως επιλεκτική οικονομική επιβάρυνση, έναντι όσων καταναλωτών η προσβασιμότητα βελτιώνεται ή μεγιστοποιείται, ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις προβλέψεις του παρόντος.

  • Η Ε,Σ.Α.μεΑ. προτείνει να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως εξής:
    «Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή δυσμενούς διακριτικής τιμολογιακής πολιτικής ή η πάσης φύσεως επιλεκτική οικονομική επιβάρυνση, έναντι όσων καταναλωτών η πρόσβαση (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προτείνεται η διαγραφή του όρου «προσβασιμότητα») βελτιώνεται ή μεγιστοποιείται, ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις προβλέψεις του παρόντος.»
    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
    Ο όρος «προσβασιμότητα» πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο «πρόσβαση» δεδομένου ότι η μεν προσβασιμότητα αποτελεί χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, προϊόντος, υπηρεσίας κ.λπ. ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και άνεση από τους χρήστες/αποδέκτες τους, ενώ η πρόσβαση αναφέρεται στο δικαίωμα των ατόμων να συμμετέχουν/χρησιμοποιήσουν/πληροφορηθούν/επικοινωνήσουν .