Άρθρο 10 Υποχρεώσεις των διανομέων (άρθρο 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Όταν οι διανομείς καθιστούν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος.
2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν α) ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση «CE», β) ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, και γ) ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 και της παρ. 4 του άρθρου 9 αντίστοιχα.
3. Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος, ο διανομέας δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα καθώς και την αρχή εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.
4. Οι διανομείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για κάποιο προϊόν, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς να μην θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.
5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος ή, κατά περίπτωση, την απόσυρσή του. Επιπλέον, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως την αρχή εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
6. Οι διανομείς παρέχουν στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επίσης, συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά.

  • 18 Οκτωβρίου 2022, 19:30 | Vodafone – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ

    Άρθρο 10 παρ 3 & 5 : Αντιλαμβανόμαστε ότι ο έλεγχος εκ μέρους του διανομέα βάσει της παρ. 3 περιορίζεται στους ελέγχους που διενεργεί επί των εγγράφων, σήμανσης της παρ. 2. Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον ο διανομέας απαιτείται να προβαίνει σε έλεγχο επί των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων προσβασιμότητας του εξοπλισμού, επισημαίνουμε ότι τούτο είναι εκτός των ορίων και δυνατοτήτων ελέγχου του διανομέα δεδομένου ότι δεν φέρει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια για να αξιολογήσει τεχνικά και λειτουργικά την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις του πλαισίου

  • 18 Οκτωβρίου 2022, 18:36 | Παναγιώτης Γκίκας

    Άρθρο 10 παρ 3 & 5: Αντιλαμβανόμαστε ότι ο έλεγχος εκ μέρους του διανομέα βάσει της παρ. 3 περιορίζεται στους ελέγχους που διενεργεί επί των εγγράφων, σήμανσης και των λοιπών δικαιολογητικών της παρ. 2. Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον ο διανομέας απαιτείται να προβαίνει σε έλεγχο επί των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων προσβασιμότητας του εξοπλισμού, επισημαίνουμε ότι τούτο είναι εκτός των ορίων και δυνατοτήτων ελέγχου του διανομέα δεδομένου ότι δεν φέρει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια για να αξιολογήσει τεχνικά και λειτουργικά την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις του πλαισίου.

  • 18 Οκτωβρίου 2022, 18:05 | Παναγιώτης Γκίκας

    Άρθρο 10 παρ 3 & 5 : Αντιλαμβανόμαστε ότι ο έλεγχος εκ μέρους του διανομέα βάσει της παρ. 3 περιορίζεται στους ελέγχους που διενεργεί επί των εγγράφων, σήμανσης της παρ.2 και των λοιπών δικαιολογητικών συμμόρφωσης. Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον ο διανομέας απαιτείται να προβαίνει σε έλεγχο επί των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων προσβασιμότητας του εξοπλισμού, επισημαίνουμε ότι τούτο είναι εκτός των ορίων και δυνατοτήτων ελέγχου του διανομέα δεδομένου ότι δεν φέρει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια για να αξιολογήσει τεχνικά και λειτουργικά την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις του πλαισίου.