ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Kατ’ εφαρμογή του άρθρου 19, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, η οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση της εποπτείας της αγοράς, οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου και καθορίζονται οι αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των ελεγκτών.
2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26, με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται για τα προϊόντα: α) οι περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων, β) το ύψος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, γ) η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, δ) η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τα προϊόντα που υπάγονται σε αυτόν.

  • Η Ε,Σ.Α.μεΑ. προτείνει να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως εξής:
    «1. Kατ’ εφαρμογή του άρθρου 19, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, η οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση της εποπτείας της αγοράς, οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και καθορίζονται οι αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των ελεγκτών.
    2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26, με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται για τα προϊόντα: α) οι περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων, β) το ύψος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, γ) η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, δ) η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τα προϊόντα που υπάγονται σε αυτόν.»
    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
    Σύμφωνα με το άρθρο 4-Γενικές Υποχρεώσεις της Σύμβασης «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους.»