ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 25 Υποβολή ετησίων οικονομικών καταστάσεων από κεφαλαιουχικές εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Οι εταιρείες της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με τη σύναψη κάθε μορφής δανείων, περιλαμβανομένων των κοινοπρακτικών, καθώς και μέσω της εκδόσεως ομολογιακών δανείων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών της Τράπεζας της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων από την αρμόδια Γενική Συνέλευση.
2. Οι εταιρείες της παρ. 1, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α’ 91).
3. Η υποβολή των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται βάσει των υποδειγμάτων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2682/3.6.2019 πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (Β΄ 2453).
4. Για τη συλλογή των στοιχείων της παρ. 1 από τις υπόχρεες εταιρείες εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (L 318).
5. Σε περίπτωση παράλειψης ή ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων των παρ. 1 και 2 εκ μέρους των υπόχρεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος περί κυρώσεων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, δύνανται να τροποποιούνται τα υποδείγματα υποβολής οικονομικών στοιχείων των εταιρειών της παρ. 3, να μεταβάλλεται ο κύκλος των υπόχρεων σε υποβολή οικονομικών στοιχείων νομικών προσώπων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
7. Το παρόν εφαρμόζεται και για την υποβολή οικονομικών στοιχείων της εταιρικής χρήσης 2022. Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι εταιρείες της παρ. 2 υποβάλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2023.

 • 30 Οκτωβρίου 2023, 22:55 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ

  Φαίνεται ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πήγε περίπατο και σε αυτήν περίπτωση.
  Ηλεκτρονική γραφειοκρατία στο μεγαλείο της. Απαράδεκτη η προτεινόμενη ρύθμιση για φορείς που φαίνεται ότι έχουν σημαντική τεχνική επάρκεια για να παραλάβουν στοιχεία ο ένας από τον άλλον. Χρειάζεται δουλειά και κόπος. Η διάταξη είναι ανεπαρκής.

 • 27 Οκτωβρίου 2023, 20:25 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΜΗ ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΚΥΡΙΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΟΥΝ. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕ ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ Η’ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Η’ ΣΤΟ ΓΕΜΗ . ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΗΓΑN ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ.

 • 23 Οκτωβρίου 2023, 21:02 | MARIA KONSTADINAKI

  Αποτελεί απαράδεκτο το αίτημα να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με επιπλέον διοικητικό κόστος και να δημιουργούν νέα αρχεία και να ξανα-υποβάλουν στοιχεία που έχουν είδη δημοσιευθεί και υποβάλει στο ΓΕΜΗ. Αν ο νομοθέτης θέλει να προασπιστεί την επιχειρηματικότητα δεν θα πρέπει να δημιουργεί και να προάγει την ηλεκτρονική γραφειοκρατία εν έτη 2023.
  Για μια φορά ακόμα νομοθετείται κάτι προς το συμφέρων μόνο των τραπεζών, επιβαρύνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεων.
  Επιπλέον αποτελεί απαράδεκτο, όπως ενημερωθεί και από τους λογιστές μας, ότι δεν λαμβάνεται υπόψιν η άποψη ενός επαγγελματικού κλάδου, του πιο σχετικού με το θέμα, του κλάδου των λογιστών, που είναι αντίθετοι με ένα τέτοιο μέτρο που προωθεί την ηλεκτρονική γραφειοκρατία.