Άρθρο 21 Χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τους αποκλεισμένους διευθυντές και διαδικασία αποκλεισμού – Προσθήκη άρθρου 56 Δ στον ν. 4919/2022

Στον ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται άρθρο 56 Δ ως εξής:

«Άρθρο 56 Δ
Χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τους αποκλεισμένους διευθυντές και διαδικασία αποκλεισμού
(παρ. 2 και 6 άρθρου 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
1. Τα δεδομένα για τους αποκλεισμένους διευθυντές λαμβάνονται ηλεκτρονικά από άλλα μητρώα του Δημοσίου, και όπου απαιτείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ιδίως από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS και την πύλη e-justice.
2. Τα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) διασυνδέονται με το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών του άρθρου 56 Γ και αποκλείουν τον ορισμό των εγγεγραμμένων στο ως άνω μητρώο σε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 56 Α.».