Άρθρο 15 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4919/2022 (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται περ. ε) και το άρθρο 44 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 44
Στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)
1. Για τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 17, τα εξής:
α) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
β) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
γ) έκθεση διαχείρισης και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης,
δ) έκθεση ελέγχου ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
ε) η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157Γ του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) ή του άρθρου 81 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), η οποία διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς που είναι μηχανικά αναγνώσιμος.
2. Τα έγγραφα της παρ. 1 συντάσσονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους, στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.
3. Εκτός από τα έγγραφα της παρ. 1, τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων της παρ. 1 δημοσιεύουν επιπλέον τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες: α) τα έσοδα και τα έξοδα του υποκαταστήματος που προέρχονται από τους λογαριασμούς των παρ. 1, 3, 4, 6, 7, 8 και 15 του άρθρου 27 ή τους λογαριασμούς των παρ. Α4, Α9, Β1 έως Β4 και Β7 του άρθρου 28 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ (L 372),
β) τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απασχολούνται κατά μέσο όρο στο υποκατάστημα,
γ) το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του υποκαταστήματος, κατανεμημένων σε εκείνες που αφορούν στα πιστωτικά ιδρύματα και εκείνες που αφορούν στους πελάτες, καθώς και το συνολικό ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκπεφρασμένων στο νόμισμα του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα,
δ) το σύνολο του ενεργητικού και των ποσών που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του ενεργητικού, στους λογαριασμούς των παρ. 1, 2 και 3 του παθητικού και στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού των παρ. 1 και 2, σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στα ανάλογα άρθρα της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, καθώς και, για τους λογαριασμούς των παρ. 2, 5 και 6 του ενεργητικού, την κατάταξη των τίτλων ανάλογα με το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου 35 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ.
4. Η ακρίβεια των πληροφοριών της παρ. 3 και η αντιστοιχία τους με τους ετήσιους λογαριασμούς ελέγχονται από έναν (1) ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία με τη διατύπωση σχετικής γνώμης.».