ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4919/2022 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/2101 Άρθρο 12 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4919/2022

(παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται περ. ιγ) και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 34
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες

1. Για τις προσωπικές εταιρείες των περ. δ), η), θ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 16 με έδρα στην ημεδαπή, επιπρόσθετα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) Η εταιρική σύμβαση και οι τροποποιήσεις της, σε κωδικοποιημένη μορφή,
β) ο σκοπός,
γ) η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος,
δ) η πλήρης διεύθυνση της έδρας,
ε) τα ατομικά στοιχεία των εταίρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσας είναι νομικά, δημοσιεύεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του, όπως επωνυμία, νομική μορφή και έδρα, καθώς και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί τα νομικά πρόσωπα,
στ) η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του,
ζ) κάθε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας,
η) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
θ) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
ι) ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,
ια) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων,
ιβ) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.,
ιγ) η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και η ενημερωτική δήλωση των άρθρων 157Β έως 157Ζ του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων.
2. Καταχωρίζεται, χωρίς να δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ., η άδεια διαμονής που επιτρέπει πρόσβαση σε ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα τρίτης χώρας, τα οποία πρόκειται να αποκτήσουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου.».

 • 23 Οκτωβρίου 2023, 21:33 | MARIA KONSTADINAKI

  Αποτελεί απαράδεκτο το αίτημα να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με επιπλέον διοικητικό κόστος και να δημιουργούν νέα αρχεία και να ξανα-υποβάλουν στοιχεία.
  Αν θέλει και θεωρεί σώφρον η διοίκηση να δημοσιεύει τη δήλωση, θα πρέπει να γίνεται αυτόματα.
  Αν ο νομοθέτης θέλει να προασπιστεί την επιχειρηματικότητα, δεν θα πρέπει να δημιουργεί και να προάγει την ηλεκτρονική γραφειοκρατία, εν έτη 2023.
  Για μια φορά ακόμα νομοθετείται κάτι εις βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων, λόγο ότι το κράτος είναι ανίκανο να κάνει αυτόματισμούς και επιβαρύνει το πολίτη να το κάνει χειροκίνητα.
  Το άρθρο αυτό, εφόσον ψηφιστεί, αποδεικνύεται περίτρανα ότι το δημόσιο δεν ενδιαφέρεται για την επιχειρηματικότητα και δεν το ενδιαφέρει αν θα επιβαρύνει άσκοπα τις επιχειρήσεις.
  Κυρίως αποδεικνύει ότι η μηχανογράφησή του δημοσίου είναι ανίκανη για να κάνει τα αυτονόητα.
  Επιπλέον αποτελεί απαράδεκτο, όπως ενημερωθεί και από τους λογιστές μας, ότι δεν λαμβάνεται υπόψιν η άποψη ενός επαγγελματικού κλάδου, του πιο σχετικού με το θέμα, του κλάδου των λογιστών, που είναι αντίθετοι με ένα τέτοιο μέτρο που προωθεί την ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

 • 21 Οκτωβρίου 2023, 15:33 | Basiliy

  Bravo well done