Άρθρο 13 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 4919/2022 (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται περ. ια) και το άρθρο 35 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες
(άρθρο 14 και περ. α) άρθρου 28 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
1. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες των περ. α) έως ε), ζ), ι) και ια) της παρ. 1 του άρθρου 16, με έδρα στην ημεδαπή, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) η ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και, όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της διοίκησης,
β) οι τροποποιήσεις του καταστατικού και το πλήρες κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού,
γ) ο διορισμός, η αποχώρηση και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 33, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από τον νόμο είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:
γα) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα από ένα, με την καταχώριση διευκρινίζεται αν δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,
γβ) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου, και
γγ) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,
δ) μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως, των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των Οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (L 372), για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 91/674/ΕΟΚ (L 374), για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2013/34/ΕΕ (L 182), σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
στ) οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας της εταιρείας,
ζ) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,
ι) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης, οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και
ια) Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των άρθρων 157 Β έως 157 Ζ του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).
2. Καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αριθμός των μεριδίων των εταίρων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των ως άνω προσώπων.».

 • 23 Οκτωβρίου 2023, 21:23 | MARIA KONSTADINAKI

  Αποτελεί απαράδεκτο το αίτημα να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με επιπλέον διοικητικό κόστος και να δημιουργούν νέα αρχεία και να ξανα-υποβάλουν στοιχεία.
  Αν θέλει και θεωρεί σώφρον η διοίκηση να δημοσιεύει τη δήλωση, θα πρέπει να γίνεται αυτόματα.
  Αν ο νομοθέτης θέλει να προασπιστεί την επιχειρηματικότητα, δεν θα πρέπει να δημιουργεί και να προάγει την ηλεκτρονική γραφειοκρατία, εν έτη 2023.
  Για μια φορά ακόμα νομοθετείται κάτι εις βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων, λόγο ότι το κράτος είναι ανίκανο να κάνει αυτόματισμούς και επιβαρύνει το πολίτη να το κάνει χειροκίνητα.
  Το άρθρο αυτό, εφόσον ψηφιστεί, αποδεικνύεται περίτρανα ότι το δημόσιο δεν ενδιαφέρεται για την επιχειρηματικότητα και δεν το ενδιαφέρει αν θα επιβαρύνει άσκοπα τις επιχειρήσεις.
  Κυρίως αποδεικνύει ότι η μηχανογράφησή του δημοσίου είναι ανίκανη για να κάνει τα αυτονόητα.
  Επιπλέον αποτελεί απαράδεκτο, όπως ενημερωθεί και από τους λογιστές μας, ότι δεν λαμβάνεται υπόψιν η άποψη ενός επαγγελματικού κλάδου, του πιο σχετικού με το θέμα, του κλάδου των λογιστών, που είναι αντίθετοι με ένα τέτοιο μέτρο που προωθεί την ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

 • 20 Οκτωβρίου 2023, 10:06 | Basiliy

  Congratulations