Άρθρο 5 Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος- Προσθήκη άρθρου 157 Γ στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Β, προστίθεται άρθρο 157 Γ ως εξής:

«Άρθρο 157 Γ
Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος
(παρ. 4, 6 και 7 άρθρου 48β Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
1. Οι μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), που ελέγχονται από τελική μητρική επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σχετικά με την εν λόγω τελική μητρική επιχείρηση, όταν τα ενοποιημένα έσοδα της τελευταίας κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της, υπερβαίνουν για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της.
2. Η υποχρέωση της παρ. 1 αφορά στο τελευταίο από τα εν λόγω δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Η υποχρέωση της παρ. 1 αίρεται για μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, που ελέγχονται από τελική μητρική επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, όταν τα ενοποιημένα έσοδα της τελικής μητρικής επιχείρησης, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπολείπονται των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750 000 000) ευρώ για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη, όπως αποτυπώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους.
4. Όταν τα στοιχεία ή η δήλωση της παρ. 1 δεν είναι διαθέσιμα, η θυγατρική επιχείρηση ζητεί από την τελική μητρική επιχείρησή της, να της παράσχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά την παρ. 1. Αν η τελική μητρική επιχείρηση δεν παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, η θυγατρική επιχείρηση υποβάλλει δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή της, έλαβε ή απέκτησε, καθώς και ενημερωτική δήλωση ότι η τελική μητρική επιχείρησή της δεν κατέστησε διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία.
5. Η παρ. 1 εφαρμόζεται στις θυγατρικές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 όταν αυτές δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο στόχο από την καταστρατήγηση των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα.
6. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται, όταν η τελική μητρική επιχείρηση ή η αυτόνομη επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, καταρτίζει δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, κατά τρόπο που συνάδει με όσα προβλέπονται από το άρθρο 157 Ε και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό, δωρεάν και σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς, που είναι μηχανικώς αναγνώσιμος μέσω του δικτυακού τόπου της εν λόγω τελικής μητρικής επιχείρησης ή της εν λόγω αυτόνομης επιχείρησης και έχει εκδοθεί σε τουλάχιστον μία (1) από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρήσης, για την οποία συντάσσεται η δήλωση και
β) προσδιορίζει την επωνυμία και την καταστατική έδρα μιας μεμονωμένης θυγατρικής επιχείρησης ή το όνομα και τη διεύθυνση ενός μεμονωμένου υποκαταστήματος, τα οποία διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους και έχουν δημοσιεύσει δήλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 Ε.».