Άρθρο 6 Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157 Δ στον ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Γ, προστίθεται άρθρο 157Δ ως εξής:

«Άρθρο 157 Δ
Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος
(παρ. 5, 6 και 7 άρθρου 48β Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
1. Τα υποκαταστήματα που έχουν συσταθεί από επιχειρήσεις που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σχετικά με την τελική μητρική επιχείρηση ή την αυτόνομη επιχείρηση που τα συνέστησε, όταν:
α) το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών του υποκαταστήματος υπερέβη το όριο που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 104) για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη και
β) η επιχείρηση που συνέστησε το υποκατάστημα είτε είναι συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου του οποίου η τελική μητρική επιχείρηση δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και τα ενοποιημένα έσοδα του οποίου, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, υπερέβαιναν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, εφόσον η τελική μητρική επιχείρηση δεν έχει μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση, με την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, είτε είναι αυτόνομη επιχείρηση, τα έσοδα της οποίας, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, υπερέβαιναν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της.
2. Η υποχρέωση της παρ. 1 αφορά στο τελευταίο από τα εν λόγω δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Η υποχρέωση της παρ. 1 αίρεται:
α) όταν τα υποκαταστήματα των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους υπολείπεται του ορίου που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη ή
β) όταν η προϋπόθεση της περ. β της παρ. 1 δεν πληρούται επί δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.
4. Αν τα στοιχεία ή η δήλωση της παρ. 1 δεν είναι διαθέσιμα, το υποκατάστημα ζητά μέσω του πληρεξούσιου ή του αντίκλητού του, από την τελική μητρική ή από την αυτόνομη επιχείρηση που το συνέστησε, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1. Αν η τελική μητρική ή η αυτόνομη επιχείρηση δεν παράσχει τα ως άνω στοιχεία, το υποκατάστημα υποβάλλει δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή του, έλαβε ή απέκτησε, καθώς και ενημερωτική δήλωση ότι η τελική μητρική επιχείρηση ή η αυτόνομη επιχείρηση δεν κατέστησε διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία.
5. Η παρ. 1 εφαρμόζεται στα υποκαταστήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της όταν αυτά δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο στόχο από την καταστρατήγηση των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα.
6. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται, όταν η τελική μητρική επιχείρηση ή η αυτόνομη επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, καταρτίζει δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, κατά τρόπο που συνάδει με όσα προβλέπονται στο άρθρο 157Ε και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό, δωρεάν και σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς, που είναι μηχανικώς αναγνώσιμος μέσω του δικτυακού τόπου της εν λόγω τελικής μητρικής επιχείρησης ή της εν λόγω αυτόνομης επιχείρησης και έχει εκδοθεί σε τουλάχιστον μία (1) από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρήσης, για την οποία συντάσσεται η δήλωση και
β) προσδιορίζει την επωνυμία και την καταστατική έδρα μιας μεμονωμένης θυγατρικής επιχείρησης ή το όνομα και τη διεύθυνση ενός μεμονωμένου υποκαταστήματος, τα οποία διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους και έχουν δημοσιεύσει δήλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 Ε.».