Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Η Υπουργική Απόφαση Κ2-828/2013 (ΦΕΚ 216Β’) η οποία εκδόθηκε κατ’ επιταγή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3853/2010 καταργείται και νέα Υπουργική Απόφαση θα εκδοθεί βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου εντός μηνός από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η Υπουργική Απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση αυτής συνεχίζει να ισχύει η Υπουργική Απόφαση Κ1-802/2011 (ΦΕΚ 470 Β’), εκτός από τα εδάφιά της τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της e-ΥΜΣ που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου δεν οφείλεται για όσες συστάσεις γίνουν μέσω e-ΥΜΣ εντός του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

4. Οι Υπουργικές και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο θα εκδοθούν εντός 6 μηνών από τη θέση του σε ισχύ, με εξαίρεση τις Αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 9 αυτού.

5. Η ισχύς του παρόντος νόμου ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.