Άρθρο 04 – Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών

1. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρμόδιες να :
α) παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση των Εταιρειών,

β) προβαίνουν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων και σε έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της Εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών, μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τέτοιο τρόπο ώστε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων
δ) μεριμνούν για τη χορήγηση του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το άνοιγμα της Μερίδας και του Φακέλου των Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ που προβλέπονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και για την απόδοση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ε) καταχωρίζουν τα έγγραφα της περίπτωσης α` στη Μερίδα και στο Φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. των Εταιρειών,

στ) μεριμνούν για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ζ) παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στο ειδικό πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS για την απόκτηση κλειδαρίθμου πρόσβασης στο TAXIS,

η) μεριμνούν για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων, μελών ΔΣ ή/και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

θ) εισπράττουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπου αυτό απαιτείται και χορηγούν σχετική απόδειξη καταβολής,

ι) κατανέμουν το εισπραττόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και αποδίδουν το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται,

ια) παραδίδουν ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών και

ιβ) πράττουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζονται :
α) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και:
αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ` και ζ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
αβ) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στην περίπτωση η` της παραγράφου 1 και τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων,
β) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να δύναται ο συμβολαιογράφος να προσφέρει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο υπηρεσίες του «ως Υπηρεσία Μιας Στάσης»,
γ) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης,
δ) η διαδικασία είσπραξης του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, οι δικαιούχοι αυτού, η διαδικασία και τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής τους σε περίπτωση μη καταχώρισης για λόγους που ανάγονται στην Υπηρεσία Μίας Στάσης και όχι στους ιδρυτές
ε) η διαδικασία απόδοσης του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και
στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 11:27 | ΓΕΜΗ ΒΕΘ

  Παρ.1 δ)Το ζεύγος κωδικών χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, μέχρι σήμερα μέσω των Υ.Μ.Σ. για την σύσταση εταιριών δεν έχει αποδοθεί. Τα λαμβάνει η Εταιρία, χωρίς χρέωση όταν εγγράφεται στο businessportal.gr

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 09:58 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

  1.Πέραν της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) επιβάλλεται η δημιουργία ενός εθνικού δικτυακού τόπου για την Υπηρεσία Μιας Στάσης, τουλάχιστον σε δυο γλώσσες που θα περιέχει την χρηστική πληροφόρηση για την ΥΜΣ, καθώς και τον κατάλογο όλων των υπηρεσιών ΥΜΣ σε εθνικό επίπεδο.
  Ο δικτυακός αυτός τόπος θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την e-ΥΜΣ.
  Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να επιτρέπει την ηλεκτρονική παραγωγή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρείας μέσω της ΥΜΣ.
  Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγοντας την εταιρεία που θέλουν να συστήσουν και την ΥΜΣ της έδρας της εταιρείας θα αναπαράγονται οι αιτήσεις με συμπληρωμένη την ΥΜΣ της έδρας της εταιρείας σε μορφή pdf .επεξεργάσιμη ώστε να είναι εφικτή η συμπλήρωση όλων των αιτήσεων και δικαιολογητικών με πληκτρολόγιο . Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομείται τεράστιος χρόνος ενώ θα αποφεύγονται λάθη από την διπλή καταχώρηση . Δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά έγγραφα χειρόγραφα συμπληρωμένα.
  Το αίτημα σύστασης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΥΜΣ αφού προηγουμένως συμπληρωθούν όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα και ταυτόχρονα θα διαβιβάζεται ο φυσικός φάκελος της αίτησης με τα δικαιολογητικά νομίμως υπογραμμένα .Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης για την σύσταση, η υπηρεσία ΥΜΣ θα αποδέχεται ηλεκτρονικά την αίτηση .Έτσι θα καταχωρούνται αυτόματα τα δεδομένα της αίτησης για την σύσταση της εταιρείας.
  Κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη του εγχειρήματος συνιστά η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων του δημοσίου για να μπορούμε να ανακτήσουμε στοιχεία των ιδρυτών όπως ΑΦΜ του taxisnet, , στοιχεία των ταυτοτήτων τους, αλλά και στοιχεία από τις τράπεζες πληροφοριών των αποκεντρωμένων διοικήσεων για τις άδειες ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Θα μπορούμε να ελέγχουμε βάσει του κωδικού της αδείας διαμονής αν όντως έχει την άδεια και δικαιούται να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ώστε να μπορεί να συστήσει μια εταιρεία. Αυτό θα βοηθήσει να επιταχύνει την διαδικασία σύστασης
  Με την δημιουργία του δικτυακού τόπου-ηλεκτρονικής πλατφόρμας , οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης θα αποκτήσουν ένα δυναμικό και αποτελεσματικό και συνάμα κοινό εργαλείο εξοικονομώντας τεράστιο χρόνο, τόσο για τα στελέχη των ΥΜΣ όσο και για τους δυνητικούς χρήστες .Κυρίως όμως θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος για την σύσταση των εταιριών και θα αλλάξει άρδην η εικόνα των ΥΜΣ. συγκριτικά με την τωρινή λειτουργία τους. Απόρροια όλων αυτών θα είναι φυσικά και η βελτίωση της θέσης της χώρας μας στις διάφορες εκθέσεις αξιολόγησης των Διεθνών Οργανισμών για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 • Αρθ.4 παρ.1ια: οι ΥΜΣ χορηγούν άμεσα με την ολοκλήρωση θεωρημένα την έναρξη Εργασιών και το Καταστατικό Σύστασης. Οι μετέπειτα αναζητήσεις των προαναφερομένων θα γίνονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ όπου ήδη χορηγούνται ψηφιακά υπογεγραμμένα τα ζητούμενα στοιχεία. Δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας νέων διαδικασιών.

 • 2. Στο Άρθρο 04 «Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών», το εδάφιο στ) της παρ. 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, οι οποίες θα πρέπει να στεγάζονται σε πλήρως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία κτιριακές εγκαταστάσεις.
  (Για τεκμηρίωση βλ. σχόλιά μας στο άρθρο 2)