Άρθρο 03 – Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας

1. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας περιλαμβάνει:
α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το ποσό του οποίου αποδίδεται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσεως.

2. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης Εταιρείας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επί μέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αν απαιτηθεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου.

3. Στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνεται:
α) η αμοιβή του συμβολαιογράφου και η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται, και
β) το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται.

4. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων ιδρυτών και δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια Υπηρεσία μίας Στάσης και δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας επιστρέφεται.

5. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπομένου στην παρ. 1β’ ανωτέρω και αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.

 • ΠΡΟΤΑΣΗ: Το τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 να αποδίδεται στην ΚΕΕ που χρηματοδοτεί α) Την ανάπτυξη και την υποστήριξη (συντήρηση και βελτίωση) των εφαρμογών της e-ΥΜΣ και β) Μέρος του εξοπλισμού σε χωρητικότητα δίσκων που φιλοξενεί η ΜΟΔ ΑΕ.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 14:57 | Ευάγγελος Φουντάς

  Η παράγραφος 5, με την οποία ορίζεται, ότι το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης, στην περίπτωση της e-ΥΜΣ, θα αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό, εισάγει μια άδικη και αδικαιολόγητη ρύθμιση σε βάρος των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και ειδικά των επιμελητηρίων, που ακόμη και στην περίπτωση της σύστασης μιας επιχείρησης, μέσω e-ΥΜΣ, θα εμπλέκονται αναπόδραστα λειτουργώντας, ως help-desk.
  Επίσης σημειώνουμε, ότι η λειτουργία , η ανάπτυξη του και η συντήρηση του λογισμικού της ΥΜΣ γίνεται από τα επιμελητήρια και βασίζεται στους ανθρώπινους και υλικούς πόρους τους.
  Τέλος, η απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας ακόμη κρατικής διαδικασίας, δυσανάλογης τελικά του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 12:13 | Ο.Σ.Υ.Ε.

  Στο παρόν άρθρο, στην παρ. 5, σχετικά με την Ε-ΥΜΣ, το γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.
  Θεωρούμε οτι ΔΕΝ πρέπει να αποδίδεται εκεί, αλλά στην αντίστοιχη υπηρεσία του Επιμελητηρίου, στο οποίο εγγράφεται η επιχείρηση. Η εμπλοκή του κρατικού προϋπολογισμού στην ανωτέρω διαδικασία θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στα Επιμελητήρια.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 12:30 | Ο.Σ.Υ.Ε.

  Στο παρόν άρθρο, στην παρ. 5, σχετικά με την Ε-ΥΜΣ, το γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.
  Θεωρούμε οτι δεν πρέπει να αποδίδεται εκεί, αλλά στην αντίστοιχη υπηρεσία του Επιμελητηρίου, στο οποίο εγγράφεται. Η εμπλοκή του κρατικού προϋπολογισμού στην ανωτέρω διαδικασία θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στα Επιμελητήρια.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:03 | Διευθυνση Εταιριών και ΓΕΜΗ

  Το Ταμεία Νομικών και Προνοίας έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 13 του ν. 3050/2002 και της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 2
  του ν. 4393/2016

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 18:12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΣ

  Ο ενδιαφερόμενος υποχρεουται να πάει σε άλλο σημείο και να πληρωσει Ταμείο Νομικών, Ταμείο Προνοίας και ότι άλλο σχετικό. Να περιλαμβανει το ΓΕΚΣΕ τα πάντα ώστε να μην χρειάζεται η απιστευτη ταλαιπωρία για απλή πληρωμή παραβόλου σε άλλο κτίριο.