Άρθρο 10 – Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 προστίθεται περ. γ) ως κατωτέρω και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως:
«γ) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, καθώς και τη δέσμευση αυτών (διαδικασία «προέγκρισης επωνυμίας»). Κάθε νέα επωνυμία και διακριτικός τίτλος πρέπει να μην προσκρούει στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων άλλων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό. Ο υπόχρεος μπορεί να ζητήσει η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να κατοχυρωθούν στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ για το σύνολο της επικράτειας. Η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ για λογαριασμό του υπόχρεου αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης και εκδίδεται σχετικό έγγραφο. Η δέσμευση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου αυτού για άλλους τρεις μήνες κατόπιν αίτησης του υπόχρεου με όριο το ένα έτος από την υποβολή της αρχικής αίτησης. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος προσκρούει στη νομοθεσία, στα χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ ενημερώνει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης τους υπόχρεους προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης. Αν η προθεσμία των τριών μηνών από την αρχική δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (όπως τυχόν έχει παραταθεί) ή η προθεσμία των δέκα εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του υπόχρεου για την σύγκρουση αυτών με προγενέστερη καταχώριση παρέλθει άπρακτη, αυτό συνεπάγεται την αυτόματη αποδέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Για την εκ νέου έναρξη της διαδικασίας προέγκρισης επωνυμίας απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και δικαιολογητικών.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρίζονται, κατά αλφαβητική σειρά, οι εμπορικές ή οι εταιρικές επωνυμίες των υπόχρεων καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι αυτών, εφόσον διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τις ήδη καταχωρισμένες επωνυμίες ή τους διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων που υπάγονται τουλάχιστον σε Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ίδιου νομού. Μέρος του Μητρώου Επωνυμιών αποτελεί και το «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών & Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», στο οποίο καταχωρίζονται επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου μέχρι την οριστική καταχώριση αυτών στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, η δέσμευση επωνυμιών & διακριτικών τίτλων στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών & Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση, η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής σε υλική (έγχαρτη) μορφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ειδικά δε στην περίπτωση δέσμευσης επωνυμίας ή τίτλου με ηλεκτρονικό τρόπο η εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ μπορεί να ζητήσει αλλαγή αυτής εφόσον προσκρούει στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη ακολουθώντας τη διαδικασία των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Το Γ.Ε.ΜΗ δύναται επιπλέον να εισπράττει κάθε ποσό (ενδεικτικά φόρο ή τέλος κλπ) υπέρ τρίτων, σχετικά με την καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς και για την χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και κάθε άλλου συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των άνω ποσών.»

4. Η περ. β της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Για τον έλεγχο και τη δέσμευση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών & Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση καταβάλλεται τέλος ίδιο με το τέλος καταχώρισης του προηγούμενου εδαφίου. Εάν ο έλεγχος και η δέσμευση επωνυμίας αφορά το σύνολο της επικράτειας, το τέλος είναι τριπλάσιο από το τέλος καταχώρισης του προηγούμενου εδαφίου. Εταιρείες οι οποίες συστήνονται μέσω ΥΜΣ δεν καταβάλλουν τέλη ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας σε τοπικό επίπεδο. Τα ανωτέρω τέλη, που είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελούν πόρο των Επιμελητηρίων, με εξαίρεση εκείνα που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα οποία αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε εφαρμογή δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 12:23 | ΓΕΜΗ ΒΕΘ

  Παρ.1
  Μήπως θα ήταν πληρέστερο αν κάθε νέα επωνυμία και διακριτικός τίτλος διαφέρει από τις ήδη εγγεγραμμένες άλλων υπόχρεων με έδρα και αντικείμενο στον ίδιο νομό;

  Γιατί θα πρέπει η δέσμευση να ισχύει για τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις μήνες, με ανώτατο όριο το ένα έτος;

 • Άρθρο 10 παρ. 1γ: Το λεκτικό «… με έδρα τουλάχιστον ίδιο νομό.» εκτιμούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί και πλέον ο έλεγχος να γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο ώστε επιτέλους να υπάρξει μια οριστική τάξη στην χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης επωνυμίας και ΔΤ, ελαχιστοποιώντας τις μελλοντικές νομικές εμπλοκές των επιχειρηματιών λόγω χρήσης τους. Παράλληλα θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση αυτόματου ελέγχου και με το μητρώο Επωνυμιών και ΔΤ της ΓΓΕ (όπου κατοχυρώνονται τα σήματα).
  Αρθρο 10 παρ. 4: Ερώτηση: Καθώς η αρχική έγκριση επωνυμίας και ΔΤ μιας νεοσυσταθείσης επιχείρησης πραγματοποιείται μέσα από το σύστημα του ΓΕΜΗ (που περιέχει όλες τις επωνυμίες και ΔΤ στην Ελλάδα),
  Α) γατί να επιλέξει κάποιος την δέσμευση για το σύνολο της Επικράτειας με την καταβολή τριπλάσιου κόστους, την στιγμή μάλιστα που είναι βέβαιος ότι, βάσει των προηγούμενων άρθρων, η επωνυμία και ο ΔΤ του δεν προσκρούει σε κάποιο που υπάρχει ήδη, αλλά και ούτε θα συμβεί αυτό στο μέλλον καθώς η νομοθεσία είναι σαφής για τον έλεγχο κι απόδοσή τους; και
  Β) γιατί υπάρχει αναφορά για δέσμευση επωνυμίας και ΔΤ σε τοπικό επίπεδο (μέσο παρ. 4β); την στιγμή που ο έλεγχος αφορά στο σύνολο των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ;

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 14:34 | Ευάγγελος Φουντάς

  H διατήρηση της δυνατότητας κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας θα διαιωνίσει μια προβληματική κατάσταση στο επιχειρηματικό πεδίο από την οποία θα προκύπτουν συνεχώς συγχύσεις, ακόμα και δικαστικές εμπλοκές.
  Η κατοχύρωση διακριτικού τίτλου, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας θα έπρεπε να αναγνωρίζεται μόνο για τις ήδη υπάρχουσες εγγραφές ενώ για τις καινούριες θα έπρεπε να προβλέπεται αποκλειστικά η κατοχύρωση σε εθνικό επίπεδο, κατ αναλογία και των διατάξεων, που ισχύουν, επί των εμπορικών σημάτων.