Άρθρο 11 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 1 έως 12 του ν.3853/2010 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου σε διατάξεις άλλων νόμων γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 3853/2010 νοείται πλέον ότι αφορούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο κατά τη σύσταση Εταιρείας.