Άρθρο 01 – Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών (εφεξής: «Εταιρείες»).

2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου ρητά εξαιρούνται
α) οι εταιρείες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 (τράπεζες, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες του ν.δ. 608/1970 «περί εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων»)
β) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες
γ) οι εταιρείες οι οποίες συστήνονται με νόμο
δ) οι εταιρείες των οποίων η σύσταση προέρχεται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις υπαρχουσών εταιρειών
ε) οι εταιρείες των οποίων η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύστασή τους απαιτεί την έγκριση της σύστασης από αρμόδια διοικητική αρχή
στ) άλλες περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από ειδικές διατάξεις νόμων.

3. Αν η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύσταση Εταιρείας (περιλαμβανομένης και της εγγραφής στο φορολογικό Μητρώο) απαιτεί προέγκριση ή χορήγηση άδειας λειτουργίας από αρμόδια διοικητική αρχή, η σύσταση μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφόσον προσκομιστεί η προέγκριση ή άδεια αυτή.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται:
α) να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου και άλλες περιπτώσεις υπόχρεων καταχώρισης ή δυνάμενων να καταχωρισθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β) να ενταχθούν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και άλλες διαδικασίες σχετικές με τη σύσταση Εταιρείας οι οποίες δεν προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος άρθρου,
γ) να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και άλλες εταιρικές πράξεις που είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. (πέραν της σύστασης) και
δ) να οριστούν και άλλοι φορείς ή Υπηρεσίες ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης πέραν των οριζομένων στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

 • ΠΡΟΤΑΣΗ: Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Ατομικές Επιχειρήσεις.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 11:46 | ΓΕΜΗ ΒΕΘ

  Παρ.4 γ)Οι εταιρικές πράξεις που είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ, γίνονται μέσω του businessportal.gr. και η πρακτική μέχρι σήμερα δείχνει ότι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις μόνοι τους, χωρίς να χρειάζονται βοήθεια. Το businessportal.gr συνεχώς ανανεώνεται και επικαιροποιείται.

  Παρ.4 δ)Οι επιχειρήσεις πρέπει να ξέρουν ότι ένας είναι ο φορέας για τη σύσταση εταιριών, τα Επιμελητήρια του ν.2081/1992 και όπου απαιτείται από τον νόμο οι Συμβολαιογράφοι. Αν γίνουν και άλλες Υπηρεσίες ή φορείς, θα έχουμε εκ νέου πολυδιάσπαση, όπως πριν τη λειτουργία του ΓΕΜΗ.

 • Το ν /σ θα πρέπει να περιλαμβάνει και την σύσταση των ατομικών επιχειρήσεων όπως επίσης θα πρέπει να επεκταθεί και στην εξυπηρέτηση των μεταβολών των δικαιούχων χρήσης των υπηρεσιών ΥΜΣ.
  Με αξιοποίηση εφαρμογών παρόμοιων του ΓΕΜΗ για την προώθηση των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων νέων επιχειρηματιών (ΝΜ ή ατομικών) ηλεκτρονικά στους αρμόδιους φορείς (όταν απαιτούνται ειδικές άδειες) επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο αφενός η παρουσία του επενδυτή μόνο σε μία υπηρεσία, η οποία θα ενημερώνει με το σύνολο του υλικού όλους τους εμπλεκόμενους (Δ.Ο.Υ., ΟΑΕΕ, ΟΤΑ, Π.Ε. κλπ), κι αφετέρου ο πραγματικός έλεγχος του σημείου κωλυσιεργίας της διαδικασίας (ώστε σε επόμενο χρόνο να υπάρξουν παρεμβάσεις στο σύνολο της αλυσίδας των φορεών για την επίλυση των όποιων προβλημάτων δημιουργούν γραφειοκρατικά εμπόδια).
  Τα Επιμελητήρια έχουν αναπτύξει εξειδικευμένη δράση στον συγκεκριμένο τομέα, έχουν την εμεπιρία και την τεχνογνωσία, διαθέτουν καταστήματα και παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, έχουν αντίληψη της έννοιας επιχειρηματικότητα, αποτελούν ήδη καταξιωμένα σημεία παροχής υπηρεσιών σύστασης και πρέπει να ορισθούν ως οι μοναδικοί φορείς παροχής Υπηρεσιών Μιας Στάσης.

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 14:11 | Ευάγγελος Φουντάς

  Ως γενική παρατήρηση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει αρκετές θετικές διατάξεις, χωρίς όμως να δίνει ζωτικές λύσεις στα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
  Ο χρόνος ίδρυσης μιας επιχείρησης είναι βέβαια σημαντικός, όμως ποια είναι τελικά η ωφέλεια, αν οι επιχειρήσεις συστήνονται σε μία αντί τριών ημερών, όταν πχ. η διαδικασία ανοίγματος ενός τραπεζικού λογαριασμού απαιτεί σχεδόν ένα μήνα, για να μην αναφερθούμε στην πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό.

  Επί του πεδίου εφαρμογής, πιστεύουμε, ότι η σύσταση και των ατομικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου, καθώς αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία εμπορικών επιχειρήσεων και είναι η βασική επιλογή των νεοεισερχόμενων στο επιχειρείν.

  Επί της διάταξης του άρθρου 1 παρ.4 εδ.δ με την οποία δύναται να οριστούν και άλλοι φορείς ή Υπηρεσίες, ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Δηλαδή μπορεί να οριστούν φορείς ακόμα και ιδιωτικού δικαίου;)
  Η υλοποίηση αυτής της διάταξης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα, τόσο στην άσκηση του επιχειρείν, όσο και στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, από ότι υποτίθεται θα λύσει.
  Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, όπως και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επιχειρηματικότητα και την δημόσια διοίκηση.
  Κύριος παράγοντας για την υλοποίηση αυτών των εγχειρημάτων αποτέλεσαν τα επιμελητήρια της χώρας, τα οποία σε ταχύτατο χρόνο διέθεσαν σοβαρούς υλικούς και ανθρώπινους πόρους, ώστε να υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός της πολιτείας και να μην μείνει ανεκπλήρωτος, όπως πολλάκις έχει συμβεί στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Σημειώνουμε ενδεικτικά, ότι τελικά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) όπως προβλεπόταν στο άρθρο 4 του ν. 3853/2010 δεν κατάφεραν τελικά να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.
  Η ελληνική πολιτεία έχει διαχρονικά πληρώσει ακριβά την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, επί κρίσιμων θεμάτων, εμφορούμενη από μια λογική «μικρών» σκοπιμοτήτων.
  Τα παραδείγματα πολλά (περίπου 2000 ενδιάμεσοι φορείς για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ, πλειάδα θνησιγενών φορέων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας κτλ). Τα αποτελέσματα είναι γνωστά, σύγχυση και ταλαιπωρία του πολίτη, σπατάλη πόρων, γραφειοκρατία και τελικά, αδυναμία ορθολογικής διοίκησης.
  Τελικά, μετά από τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και την διάθεση άλλων τόσων εθνικών πόρων δεν έχει γίνει εφικτή η καθιέρωση ενός μοναδικού τοπικού σημείου, που θα συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες, που αφορούν τον επιχειρηματία, ενώ φαίνεται να σχεδιάζεται και η περαιτέρω διάσπαση του.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 10:57 | ΛΙΤΣΑ

  Στην παρ. 1 του άρθρου να εμπίπτουν και οι ατομικές επιχειρήσεις που αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
  Στην παρ. 3 του άρθρου γίνεται αναφορά στην ειδική νομοθεσία και στην προέγκριση ή χορήγηση άδειας λειτουργία από αρμόδια διοικητική αρχή. Κατά την γνώμη μου και προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων η σύσταση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να απαιτείται η προέγκριση άδειας λειτουργίας όπως γίνεται στις Ι.Κ.Ε. με το Ν. 4072/12 όπου δίνεται η δυνατότητα σύστασης μέσω ΥΜΣ ανεξάρτητα αν για την λειτουργία της απαιτείται άδεια λειτουργίας ή Όχι. Επιπλέον στο σχέδιο Νόμου «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας….» που δόθηκε και ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του η έναρξη λειτουργίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα γίνεται με απλή γνωστοποίηση του επιχειρηματία στην αρμόδια αρχή των στοιχείων της επιχείρησης .

 • 25 Σεπτεμβρίου 2016, 08:29 | Χρήστος Μυλωνάς

  Συμφωνώντας με το παραπάνω σχόλιο, θέλω να προσθέσω ότι το πεδίο εφαρμογής του νόμου θα μπορούσε να περιλαμβάνει και μεταβολές σε επιχειρήσεις, τουλάχιστον κάποιες απλές περιπτώσεις. Κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές διενεργούνται ήδη ηλεκτρονικά μέσω ΓΕΜΗ αλλά υπάρχει ακόμα πεδίο βελτίωσης.
  Παράδειγμα οι παρακάτω περιπτώσεις θα έπρεπε οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
  – Αλλαγές έδρας ή επωνυμίας
  – Αλλαγές στο εταιρκό/μετοχικό κεφάλαιο (μεταβιβάσεις μεριδίων , αποχωρήσεις μετόχων κλπ)
  – Αλλαγές σκοπού και λοιπών στοιχείων καταστατικού

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 08:03 | λογιστης εκτος ΟΕΕ

  Για να υπάρξεί απλοποίηση στις διαδικασίες πρέπει να να υπάρχουν και συστάσεις επιχειρήσεων.
  Με όλα τα επαγγέλματα ερμητικά κλειστά (βλέπε λογιστές), και απλοποίηση να υπάρξει και να μην υπάρξει όσες συστάσεις ήσαν να γίνουν έγιναν.
  Ευχαριστώ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 13:21 | Ιωάννης Γεώριζας

  Μπορεί να επιτυγχάνεται με μια στάση η ίδρυση μίας επιχείρησης, ωστόσο η γραφειοκρατία καραδοκεί. Αν στη συνέχεια χρειαστεί κάποια τροποποίηση (για παράδειγμα μία τροποποίηση του καταστατικού που είναι πολύ συνηθισμένη) ακολουθείται η παλαιά διαδικασία με επίσκεψη σε όλους τους εμπλεκόμενους (εφορία κλπ). Προτείνω να είναι αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης, για οποιαδήποτε μεταβολή που μπορεί να συμβεί στη συνέχεια ώστε να μην απαιτείται η επίσκεψη σε άλλες υπηρεσίες.