Άρθρο 24

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.