Άρθρο 18 – Διάθεση Μέσου Κινήσεως των Αρμοδίων Υπαλλήλων από τον Ενδιαφερόμενο

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν δυνατότητες μετακινήσεως των αρμοδίων υπηρεσιακών Οργάνων με έξοδα του Δημοσίου (εξάντληση πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων, αδυναμία κινήσεως υπηρεσιακών οχημάτων, κλπ), για την έγκαιρη άσκηση υγειονομικού ελέγχου ή προελέγχου νεοϊδρυόμενου καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επείγεται για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου ή προελέγχου των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του, μπορεί, καταθέτοντας στην Υγειονομική Υπηρεσία σχετική δήλωση Ν.Δ. 1599/1986, να ζητήσει τη μεταφορά των αρμοδίων υπαλλήλων για το σκοπό αυτόν με μεταφορικό μέσο, που θα διαθέσει ο ίδιος.

2. Η δήλωση του ενδιαφερομένου τίθεται υπό την κρίση του Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνεκτιμώντας και τις άλλες υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζει τελικά για την ικανοποίηση ή μη του ανωτέρω αιτήματος.