Άρθρο 10 – Κατηγορίες Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους στις παρακάτω κατηγορίες Ι έως V :
Κατηγορία Ι – Επιχειρήσεις Παρασκευής ή & Συσκευασίας
Κατηγορία ΙΙ – Επιχειρήσεις Αποθήκευσης & Μεταφορείς-Οχήματα μεταφοράς
Κατηγορία ΙΙΙ- Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου
Κατηγορία ΙV- Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης & αναψυχής
Κατηγορία V – Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας
Και επιπλέον ως
Κατηγορία VΙ – Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες θα τηρούνται οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και η τεκμηρίωση εκ μέρους της επιχείρησης ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια (εκτός της κατηγορίας VI):
α) των παραγομένων ή προσφερομένων τροφίμων σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής αλυσίδας (από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση).
β) των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι ως άνω κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών μπορούν να λειτουργούν ως μικτές ή παράλληλα με άλλες δραστηριότητες εμπορικές ή μη, εκτός αν δεν επιτρέπεται από άλλες ειδικότερες διατάξεις. Στη περίπτωση αυτή θα λειτουργούν σε χώρο σαφώς ή νοητά διαχωρισμένο, ανάλογα με την επικινδυνότητα της δραστηριότητας και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Οι παραπάνω κατηγορίες δεν είναι εξαντλητικές και επιτρέπεται η διεύρυνση αυτών εφόσον υπάρξουν νέες ή τροποποιημένες παραγωγικές διαδικασίες.
Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

 • 14 Απριλίου 2016, 18:21 | Salina Salina

  Παρατηρώ μια θρασύτατη προσπάθεια από διάφορους επαγγελματίες όπως ασφαλιστές, πωλητές, μελετητές κ.λπ να προσπαθούν να εισβάλουν στο χώρο ζητώντας θεσμοθέτηση απαιτήσεων που θα ωφελήσουν την τσέπη τους εις βάρος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος……

  Ελπίζω το Υπουργείο να μην ενδώσει ουτε στο ελάχιστο σε τέτοιους πονηρούς, που θελουν να γίνουν τσιμπούρια στην πλάτη των καταστηματαρχών αλλά και των ελεγκτών, βάζοντάς μας όλους να δουλεύουμε για χάρη τους.

 • 14 Απριλίου 2016, 16:16 | Γ. Μαρκοπουλιώτης Υγιεινολόγος Msc

  Κάθε χρόνο οι Υπηρεσίες μας έχουν υποχρέωση να παραδίδουν απολογιστικά στατιστικά στοιχεία τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στον ΕΦΕΤ.
  Ο ΕΦΕΤ στον δικτυακό του τόπο: http://portal.efet.gr/images/efet_res/docs/auth/PinakesI-IV2015.xls έχει αναρτήσει τους στατιστικούς πίνακες που ζητά από τις Υπηρεσίες να συμπληρώσουν και δίνει τις σχετικές οδηγίες στον δικτυακό του τόπο: http://portal.efet.gr/images/efet_res/docs/auth/odigies_simpl_pinak_final.doc

  Η παρούσα υπό διαβούλευση Υγειονομική Διάταξη διατηρεί εν μέρει διαφορές που προϋπήρχαν και με την Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τεύχος β’/8-10-2012).
  Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί δυσχέρειες στον υπολογισμό στατιστικών στοιχείων. Πέρα όμως από τη δυσχέρεια αυτή, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει ο ανομοιογενής τρόπος αναφοράς και κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που έχει θεσπίσει ο ΕΦΕΤ έχουν ως εξής:
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές
  2. Διανομείς & Μεταφορείς
  3. ‘Έμποροι (Λιανικό Εμπόριο)
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Παρασκευαστές που πωλούν κυρίως λιανικώς.
  Στις παραπάνω οδηγίες του ο ΕΦΕΤ εξηγεί συνοπτικά τι περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία.
  Οι κατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV της παρούσης σχεδόν ταυτίζονται με τις αντίστοιχες κατηγορίες 1, 2, 3 και 4 του ΕΦΕΤ. Μόνο που στην 4 (Παροχής Υπηρεσιών) δεν γίνεται εκεί τέτοια υποκατηγοριοποίηση σχετικά με το αν το γεύμα που προσφέρεται είναι πρόχειρο ή πλήρες ή αν επικεντρώνονται στην αναψυχή.
  Μεγάλες διαφορές υπάρχουν στην ως άνω κατηγορία 5 του ΕΦΕΤ και την V της παρούσας υπό διαβούλευση διάταξης.
  Συγκεκριμένα ο ΕΦΕΤ στην κατηγορία «Παρασκευαστές που πωλούν κυρίως λιανικώς», σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες του περιλαμβάνει:
  • Κρεοπωλεία (τα οποία η παρούσα τα κατατάσσει στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου)
  • Αρτοποιεία (ανήκουν κανονικά στην κατηγορία V της παρούσης)
  • Καταστήματα ζαχαροπλαστικής, (τα πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής / γαλακτοπωλεία / μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση η παρούσα τα κατατάσσει στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου)
  • Επιχειρήσεις παρασκευής και πώλησης σφολιατοειδών (τα αναψυκτήρια και τα μπουγατσάδικα τα έχει στις επιχειρήσεις πρόχειρου γεύματος η διάταξη).

  Κατά τη γνώμη μου αυτές οι διαφορές δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Δεν υποστηρίζω υποχρεωτικά την τροποποίηση της παρούσας προκειμένου να ταυτιστεί με την κατηγοριοποίηση του ΕΦΕΤ. Εκφράζω όμως την άποψη ότι τέτοιες διαφορές δεν πρέπει να υπάρχουν, γιατί μόνο δυσχέρειες προκαλούν.