Άρθρο 22

Τo παράρτημα Ι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.