Άρθρο 04 – Ίδρυση & Λειτουργία Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών και Παροχής Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Για τη χορήγηση άδειας/γνωστοποίησης ή για οποιασδήποτε άλλης διαδικασία ίδρυσης ή/ και λειτουργίας των Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές {Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Υπουργεία & κ.λπ.} τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται κατά περίπτωση από την κείμενη νομοθεσία.
Α. Διαδικασία προαιρετικού ελέγχου
Ο ενδιαφερόμενος δύναται μετά την επιλογή του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση και πριν να ξεκινήσει οποιαδήποτε κατασκευή ή μίσθωση και εφόσον έχουν ελεγχθεί η νομιμότητα και η χρήση του χώρου καθώς και οι χρήσεις γης, να υποβάλλει αίτηση με συνοπτική περιγραφή της υπό ίδρυση επιχείρησής, στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τον σχεδιασμό αυτής.
Η αίτηση θα συνοδεύεται με σχεδιαγράμματα κάτοψης, όπου θα υπάρχει αναλυτική αποτύπωση των χώρων με τις χρήσεις τους, η ροή εργασιών, ο σταθερός εξοπλισμός κτλ. σε δύο αντίγραφα. Με την αίτηση, θα ζητείται η καταρχήν άποψη της Υγειονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τη συγκρότηση της επιχείρησης και τις ισχύουσες Υγειονομικές προϋποθέσεις λειτουργίας της, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια είτε στην αίτηση προέγκρισης είτε στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται προέγκριση να ξεκινήσει η συγκρότηση της επιχείρησης
Στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας πρέπει να τίθεται σχετική θεώρηση (να αναφέρεται: συνοδεύει το υπ. αριθμ πρωτ. ….. έγγραφο της υπηρεσίας) επί των σχεδιαγραμμάτων κάτοψης, ώστε να κατοχυρώνεται ο επαγγελματίας και να δεσμεύεται η Υπηρεσία, σε ότι αφορά αποκλειστικά τους υγειονομικούς όρους, προκειμένου στη συνέχεια να γνωμοδοτήσει θετικά για τη λήψη αδείας, όταν υποβληθεί ο σχετικός φάκελος μέσω της αδειοδοτούσας αρχής.
Ο προέλεγχος δεν απαιτεί κατ΄ ανάγκη τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
Ο προέλεγχος δεν είναι προέγκριση και θα πρέπει να εξετάζεται από τον ενδιαφερόμενο η χρήση γης και τυχόν σύμφωνη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας πριν τη προέγκριση δεν θεωρείται ως έγκριση.
Αν δεν έχει τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία από την πλευρά του ενδιαφερομένου, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε απευθείας έλεγχο και γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας ή μη.

Β. Γνωμοδότηση ή βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για την καταλληλότητα επιχείρησης τροφίμων και ποτών
1. Για τη χορήγηση της γνωμοδότησης ή της βεβαίωσης καταλληλότητας της επιχείρησης, η υγειονομική υπηρεσία ελέγχει τις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση, ο εξοπλισμός και οι χώροι των εξυπηρετούμενων πελατών Επιπλέον για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών απαιτείται διάγραμμα ροής συνοδευόμενο από περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, στις περιπτώσεις που γίνεται επεξεργασία τροφίμων.
Τα σχεδιαγράμματα κάτοψης πρέπει να είναι σύμφωνα αντιστοίχως με τα διαγράμματα ροής της επιχείρησης τα οποία επαληθεύονται κατά τον έλεγχο.
Τα διαγράμματα ροής πρέπει ναείναι αντίστοιχα με τις κατηγορίες και δραστηριότητες που συνυπάρχουν.
Τα διαγράμματα ροής και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, συντάσσονται και υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (με πιστοποιημένες γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων).
Η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης περιλαμβάνει:
α. Περιγραφή της υποδομής (χώροι, εξοπλισμός κλπ),
β. Αναφορά των προϊόντων κατά κατηγορίες προϊόντων που διαχειρίζεται η επιχείρηση,
γ. Περιγραφή του τρόπου παρασκευής, συσκευασίας και προσφοράς
δ. Περιγραφή των σημείων ελέγχου και στη περίπτωση υψηλής επικινδυνότητας τροφίμου τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα κρίσιμα όρια θερμοκρασιών (π.χ. θερμοκρασίες ψυγείων, θερμοθαλάμων κλπ
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής. εφαρμόζοντας και διατηρώντας πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP.
Όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (εφόσον επιτρέπεται από τις χρήσεις γης) μπορούν να λειτουργούν ως μικτές όπως και να συνυπάρχουν με άλλες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και η αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
2. Τα υποβληθέντα από τον ενδιαφερόμενο σχεδιαγράμματα κατόψεων της επιχείρησης καθώς και τα διαγράμματα ροής, σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
3. Σε θετική γνωμοδότηση η αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Σε αρνητική γνωμοδότηση αναγράφεται από την υγειονομική υπηρεσία, σε δύο αντίτυπα η αιτιολόγηση της άρνησης και η αδειοδοτούσα αρχή επιδίδει το ένα στον ενδιαφερόμενο για την περαιτέρω διαδικασία συμμόρφωσης και υποβολής εκ νέου του φακέλου για την επανεξέτασή του.
Η επανεξέταση διενεργείται με αίτηση του ενδιαφερομένου προς την υγειονομική υπηρεσία.
Στις περιπτώσεις επανεξέτασης λόγω αμφισβήτησης των αιτιών αρνητικής γνωμοδότησης, ο υγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται με σύνθεση κλιμακίου επανελέγχου διαφορετικής της αρχικής.
Στις περιπτώσεις επανεξέτασης κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος συμμορφώθηκε στις τυχόν υποδείξεις και βελτιώσεις τις υλοποιήσει, ο έλεγχος πραγματοποιείται από το κλιμάκιο που διενήργησε τον πρώτο υγειονομικό έλεγχο.
5. Στο έντυπο για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η αδειοδοτούσα αρχή αναγράφει την κατηγορία ή τις κατηγορίες, την υποκατηγορία της επιχείρησης τροφίμων και ποτών και σε παρένθεση τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
6. Η δυναμικότητα της επιχείρησης ως προς την εξυπηρέτηση πελατών (καθήμενα εξυπηρετούμενα άτομα) θα αναγράφεται διακριτά και θα προσδιορίζεται αναλυτικά για όλους τους χώρους (εσωτερική αίθουσα πελατών, υπαίθριος χώρος, κ.λ.π.).
7. Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών όταν προστίθενται εντός αυτού δραστηριότητα της ίδιας κατηγορίας (κατηγορία IV)της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης (με περισσότερες Υγειονομικές απαιτήσεις ως προς τη συγκρότησή του π.χ επιχείρηση μαζικής εστίασης/αναψυχής πρόχειρου γεύματος σε πλήρους γεύματος) ή διαφορετικής κατηγορίας, η αντικατάσταση της άδειας γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή εις τριπλούν, διαγράμματος ροής και σχεδιαγραμμάτων κάτοψης.
8. Σε περιπτώσεις αφαίρεσης δραστηριότητας δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας και καμία άλλη ενέργεια αλλά νέο διάγραμμα ροής και τήρηση του στο αρχείο της επιχείρησης προς ενημέρωση των αρχών ελέγχου.
9. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση το διάγραμμα ροής να αποτυπώνεται σε νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης, τα οποία τηρούνται μαζί με τα αρχικώς εγκεκριμένα, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.
10. Στην περίπτωση προσθήκης εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης ή αναψυχής δραστηριότητας της ίδιας υποκατηγορίας πρέπει να γίνεται προσαρμογή του διαγράμματος ροής στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και να είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.
Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκέδασης, το υπαίθριο εμπόριο και οι χώροι εκδηλώσεων.
Για την προσθήκη δραστηριότητας ή χώρου ανάπτυξης καθήμενων εξυπηρετούμενων ατόμων η υγειονομική υπηρεσία εξετάζει ταυτόχρονα την προσαρμογή της επιχείρησης στους όρους της παρούσας και την εκπλήρωση των υγειονομικών όρων για την λειτουργία της νέας δραστηριότητας ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων.
11. Η προσθήκη χώρων, σε σχέση με τις κατόψεις που έχουν θεωρηθεί από την υγειονομική υπηρεσία, θεωρείται επέκταση της Επιχείρησης είτε αυτοί είναι υπαίθριοι, είτε στεγασμένοι, είτε ιδιόκτητοι είτε κοινόχρηστοι.
12. Ως αλλαγή δραστηριότητας εννοείται όταν μία επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες/προϊόντα που προβλέπονται σε διαφορετική δραστηριότητα από αυτή που αδειοδοτήθηκε, π.χ όταν μία επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών έχει μετατραπεί σε επιχείρηση πλήρους γεύματος.
13. Ως τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας εννοείται όταν επί των κατόψεων που έχουν θεωρηθεί από την υγειονομική υπηρεσία, επέρχεται επιδείνωση των υγειονομικών όρων. Όταν, π.χ. επεκτείνεται ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων και μικραίνει ο χώρος του παρασκευαστηρίου..
Οι ανωτέρω περιπτώσεις καθώς και η μεταφορά της επιχείρησης σε άλλο χώρο, συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς επιθεωρητές.
Στις περιπτώσεις επέκτασης, αλλαγής δραστηριότητας, τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας η επιχείρηση πρέπει να επανέρθει στην αρχική της μορφή σύμφωνα με την προθεσμία συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.
Στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, απαιτείται εκ νέου η διαδικασία του παρόντος άρθρου.
14. Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών γίνεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθήμενων πελατών μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας του καταστήματος.
Παρακείμενος υπαίθριος χώρος νοείται ο χώρος εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών που βρίσκεται είτε σε επαφή με την επιχείρηση είτε παραπλεύρως είτε απέναντι αυτής.
Το ίδιο ισχύει και για στεγασμένο παρακείμενο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι: ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτηριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α).
γ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

 • 18 Απριλίου 2016, 09:15 | ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ

  Όπως είναι γνωστό μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων (σήμερα όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορείου, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αρτοποιίας, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (διαδικτύου, κουρεία, κομμωτήρια, tattoo, γυμναστήρια κτλ) αργότερα οι επιχειρήσεις αναψυχής κτλ) ξεκινούν την λειτουργία τους χωρίς έλεγχο από αρμόδιους φορείς, με απλή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας τους. Φυσικά κανένας ιδιοκτήτης ΔΕΝ εκπαιδεύεται πριν την λειτουργία της επιχείρησής του και δεν γνωρίζει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία της.
  Για τα επιχειρήσεις που δεν αδειοδοτούνται αλλά λειτουργούν με την διαδικασία της γνωστοποίησης, προτείνω να συνταχθεί τετρασέλιδο έντυπο (απλό, περιεκτικό, εύχρηστο, που να χρησιμοποιείται από την προέγκριση ως και τον έλεγχο λειτουργίας της επιχείρησης) στο οποίο θα αναφέρονται :
  1. τα στοιχεία του καταστήματος (θέση, εμβαδόν, είδος), τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση εταιρείας και του υγειονομικά υπεύθυνου),
  2. η προέγκριση (βεβαίωση για τις χρήσεις γης από το Πολεοδομικό Γραφείο του Ο.Τ.Α.).
  3. ΔΗΛΩΣΗ μηχανικού (με συγκεκριμένο κείμενο) σχετικά με την νομιμότητά του (οικοδομική άδεια, δήλωση αυθαιρέτου, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΙΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ, δήλωση καλής λειτουργίας του συστήματος εξαερισμού και απαγωγής αερίων καύσης, των μέτρων πυρασφάλειας, της ηχομόνωσης (στα καταστήματα που λειτουργεί στερεοφωνικό συγκρότημα), κτλ
  4. ΔΗΛΩΣΗ υγιεινολόγου σχετικά με το ότι η επιχείρηση πληροί τους όρους της υγειονομικής νομοθεσίας (ως προς την επάρκεια, την διάταξη, την συγκρότηση των χώρων και του εξοπλισμού της)
  5. Θέσεις θεώρησης των Υπηρεσιών Ελέγχου (Πολεοδομίας, Υγειονομικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικής κτλ).
  Οι δύο πιο πάνω δηλώσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. η δήλωση του μηχανικού θα συνοδεύεται με τις κατόψεις της επιχείρησης που περιλαμβάνουν αναλυτικά τους χώρους με τα αντίστοιχα εμβαδά και τον σταθερό εξοπλισμό, αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, βεβαίωση πυρασφάλειας κτλ και τον προσδιορισμό του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων που μπορεί να αναπτύξει σε κάθε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο της και η δήλωση του υγιεινολόγου θα συνοδεύεται από περιγραφή των προιόντων που χειρίζεται η επιχείρηση, τον τρόπο χειρισμού, τα μέτρα προστασίας των τροφίμων (στάδια παραγωγικής διαδικασίας, μέτρα ελέγχου, σημεία ελέγχου, διορθωτικές ενέργειες κτλ) και του περιβάλλοντος (αποχέτευση, χειρισμός απορριμμάτων-ανακύκλωση, χειρισμός χρησιμοποιημένων λιπών κτλ)
  Το παραπάνω έντυπο υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για προέγκριση (βεβαίωση χρήσεων γης) και αφού υπογραφούν οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις (μηχανικού και υγιεινολόγου), αντίγραφό του κατατίθεται στην αδειοδοτούσα αρχή η οποία και το κοινοποιεί στις αρχές ελέγχου, αρμόδιοι υπάλληλοι των οποίων σε εύλογο χρονικό διάστημα οφείλουν να διενεργήσουν έλεγχο και να υπογράψουν στις αντίστοιχες θέσεις του εντύπου για την πληρότητα ως προς τους όρους της νομοθεσίας.
  Για τα καταστήματα που λειτουργούν πριν την δημοσίευση της νέας νομοθεσίας, σε κάθε μεταβολή (μεταβίβαση, επέκταση, προσθήκη δραστηριότητας κτλ) υποχρεωτικά να γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (με σύμφωνη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας) εναρμόνιση στην νέα νομοθεσία (και κατάταξη στις νέες κατηγορίες καταστημάτων).

 • 18 Απριλίου 2016, 09:49 | Ε.Δ.Υ.

  ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KAI OXI TI EINAI ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ . ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΧΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΟΥΤΕ ΒΑΣΙΚΗ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΟΙΧEΙΩΔΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THN ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, OYTE KAN ΓΝΩΡΙΖEI ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ HACCP. KAI ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΣΕ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ. ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΤΛ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟN YΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ ΚΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗ. ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ, ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Ή ΜΙΚΡΗ (ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Π.Χ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΤΛ ΔΕΝ ΜΠΡΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΕΙ Ή ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΛΦΟΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΗΤΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ «ΕΚΠΤΩΣΗ» ΣΕ ΟΤΙ ΜΕΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ή ΟΧΙ???).
  ΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΡΧΙΚΑ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΜΒΑΔΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΗΝ Α1B8577), ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Π.Χ. ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ Ή ΜΗ, ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΚΤΛ.) ΕΤΣΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΛ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (Π.Χ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ, ΓΕΩΠΟΝΟ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΤΛ) ΕΧΟΥΝ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΟΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ Ο ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΟΥΤΕ ΟΥ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΟΛΙΓΟΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

 • 18 Απριλίου 2016, 08:04 | Καναργελίδη Παρασκευή

  Με το παρών σχόλιο,θα ήθελα να θίξω το θέμα της παραγωγής,διατήρησης και διάθεσης του πάγου στα καταστήματα υγειονομικού χώρου(εστίασης κλπ),στα νοσοκομεία,ξενοδοχεία,τουριστικές εγκαταστάσεις.
  Όπως όλοι γνωρίζουμε στον κλάδο του προιόντος του πάγου το οποίο θεωρείται εξίσου σημαντικό ως τρόφιμο,δεν εφαρμόζονται σχεδόν καθόλου οι υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με τις 7 βασικές αρχές του HACCP.Οι περισσότεροι από τους διακινητές πάγου στην χώρα μας δεν τηρούν κανέναν υγειονομικό έλεγχο ούτε προς την παραγωγή ούτε και προς την διάθεση με αποτέλεσμα να καταλήγει πάγος αμφιβόλου ποιότητας και προελεύσεως στο στομάχι μας.Αυτήν την στιγμή στη χώρα μας οι εταιρείες παραγωγής πάγου οι οποίες διαθέτουν πιστοποίηση προιόντος (ISO) είναι ελάχιστες 3-4 το πολύ.Όλοι οι υπόλοιποι ή παράγουν πάγο σε άθλιες συνθήκες και σε άθλιους υγειονομικά χώρους(έχω δει παγομηχανές σε υπόστεγα σπιτιών ή μέσα σε παλαιά συνεργεία αυτοκινήτων),ή εμπορεύονται πάγο χωρίς να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και διατήρησης του προιόντος.Επίσης στα καταστήματα εστίασης έχουμε δει παγομηχανές δίπλα στις τουαλέτες,παράγεται ο πάγος και διακινείται από τους υπαλλήλους των καταστημάτων ή με γυμνά χέρια ή μέσα σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών στην κουζίνα τους.Παρακαλώ όλα τα παραπάνω να ληφθούν υπόψιν για μία αποτελεσματική αντιμετώπιση της παρανομίας στην παραγωγή ενός τροφίμου το οποίο καταλήγει καθημερινά στο στομάχι χιλιάδων ανθρώπων και πολύ συχνά προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας.

 • 18 Απριλίου 2016, 07:37 | Ευάγγελος Πασβούρης-Ιωάννης Φωτόπουλος

  Κατά τον υγειονομικό έλεγχο επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και τη χορήγηση γνωμοδότησης ή βεβαίωσης καταλληλότητας από υγειονομικής πλευράς, λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας (όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου άλλες 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και οι τροποποιήσεις αυτού), που επιβάλλει επιτακτικούς λόγους προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της Δημόσιας Υγείας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο πληθυσμός των εξυπηρετούμενων ατόμων, ο κύκλος εργασιών των παραγομένων τροφίμων και ποτών, όπως προσδιορίζεται και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. αρτοποιητικής νομοθεσίας – αρτοποιεία, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος).
  Επίσης με Νόμους άλλων Υπουργείων που ρυθμίζουν θέματα επιχειρήσεων Κ.Υ.Ε., προβλέπεται ότι η αδειοδότηση των επιχειρήσεων θα γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και στις απλουστεύσεις διαδικασιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω Νόμους:
  Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68,τ.α΄,2005) «΄Ιδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης κ.α. διατάξεις», (άρθρο 4, παρ.9) ορίζει ότι: «η άδεια των εργαστηρίων – εργοστασίων και αποθηκών τροφίμων (του άρθρου 52 της Υ.Δ.), χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας κλπ.», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.3982/2011.
  N.3526/2006 (ΦΕΚ 24/τ.α΄./09-02-2007). «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».
  Και σύμφωνα με την απλούστευση της αδειοδότησης – κατάργησης αδειών λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων, απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία υγειονομικής καταλληλότητας.
  Ν. 3463/2006, το άρθρο 80 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
  Η Κ.Υ.Α.Υ2/οικ.2600/2001 (ΦΕΚ 892, τ.β΄, 11-7-2001) «για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» ορίζει: «ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεση των Υγειονομικών Διατάξεων και τη διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης τις Δ/νσεις Υγείας των Ν.Α.».
  Η Κ.Υ.Α. αρ. 15523 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1187,τ.β,31-8-2006), που έχει εκδοθεί με βάση τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. (άρθρο 3, εδ.6) «Οι Δ/νσεις Υγείας των Ν.Α. έχουν την ευθύνη των Υγειονομικών Ελέγχων, που γίνονται στις επιχειρήσεις της Υ.Δ.Α1β/8577/83» (άρθρο 4,εδ.3) «Για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 96967/2012. «Οι Διευθύνσεις Υγείας των Ν.Α., έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αριθμ, 852/2004, στη διάρκεια των υγειονομικών ελέγχων που γίνονται στις επιχειρήσεις της ΥΔ.Α1β?8577//83, όπως ισχύει κάθε φορά, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης».
  Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.9420/19-01-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας στις περιπτώσεις παροχής συσσιτίων – αρωγής στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες, Κοινωνικά παντοπωλεία κ.λπ., πλην όμως θα πρέπει να χορηγείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας.
  Παρ. 9,….Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση το διάγραμμα ροής να αποτυπώνεται σε νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης, τα οποία τηρούνται μαζί με τα αρχικώς εγκεκριμένα, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές……
  Θα υπάρχει νέα θεώρηση από την Υγειονομική Υπηρεσία;
  Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αδειοδοτούσα αρχή είναι αρμόδια, για τον έλεγχο της πληρότητας των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από άλλες Νομοθεσίες, πλην της Υγειονομικής.

 • 17 Απριλίου 2016, 22:55 | KINHΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ

  Είναι κυρίαρχο το θέμα της Δημόσιας Υγείας . Όλα τα άλλα θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ΚΥΕ πως και ποιος θα τα διαχειρίζεται? Προτείνεται να γίνει αναφορά στην παρούσα Υ. Α. ο τρόπος προσέγγισης των λοιπών θεμάτων. ( πχ. Περιβαλλοντικά, κορεσμού περιοχών, κλπ.)
  Δεν είναι σαφής ο τρόπος πληροφόρησης – ενημέρωσης των εχόντων έννομο συμφέρον..
  Να γίνει αποσαφήνιση του ρόλου των λοιπών φορέων σε θέματα εμπλοκής τους στη διαδικασία αδειοδότησης, ελέγχων και κυρώσεων.

 • 17 Απριλίου 2016, 22:25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΟΥ Ε.Δ.Υ

  Άρθρο 4
  Παρ. 9 «Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση το διάγραμμα ροής να αποτυπώνεται σε νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης, τα οποία τηρούνται μαζί με τα αρχικώς εγκεκριμένα, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.».
  Στο διάγραμμα ροής αποτυπώνεται η πορεία των πρώτων υλών και του τροφίμου καθώς και οι όποιοι χειρισμοί του μέσα στην επιχείρηση. Στη συνέχεια το διάγραμμα ροής επιβεβαιώνεται στον υγειονομικό έλεγχο λαμβάνοντας υπόψη τα σχεδιαγράμματα κάτοψης με σκοπό να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις τήρησης των κανόνων ορθής υγιεινής & βιομηχανικής πρακτικής και να αποκλειστεί η περίπτωση διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Μια αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία π.χ χρησιμοποιούσε νωπό κρέας και τώρα κτψ με τη διαδικασία της απόψυξης να αποτυπώνεται σε νέα επικαιροποιημένα διαγράμματα ροής (πως και που) είναι κατανοητή.
  Αυτές οι αλλαγές στο διάγραμμα ροής μπορούν να συμπαρασύρον αλλαγές στην θεωρημένη κάτοψη του καταστήματος και απλώς να καταγραφούν παραμένοντας στο αρχείο της επιχείρησης για όποτε και αν έρθουν οι ελεγκτικές αρχές;
  Το συγκεκριμένο σημείο θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον διευκρίνιση. (σχετ το σχόλιό μου στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου)

  Παρ. 13
  Ποιά είναι η προβλεπόμενη διαδικασία όταν μια επιχείρηση θελήσει να κάνει ριζικές αλλαγές στις θεωρημένες κατόψεις του καταστήματος. Αλλαγή στη θέση των χώρων πλύσεως, παρασκευαστηρίου, wc, αίθουσα πελατών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν από νέα χωροθέτηση έως και νέες κατασκευές εντός του κτιρίου. Δεν αναφέρομαι απλώς σε αλλαγή θέσης του μπαρ, σε απλή αύξηση της επιφάνειας του παρασκευαστηρίου ή στην κατασκευή ενός επιπλέον wc σε ένα χώρο που δεν εξυπηρετούσε κάποια χρήση.
  Καταρχήν προκειμένου και πριν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή επί των θεωρημένων κατόψεων οφείλει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα Βεβαιώσει ότι δεν επέρχεται επιδείνωση των υγειονομικών όρων; Και στην περίπτωση που αυτή η αλλαγή είναι ριζική, στην ουσία ένα εντελώς διαφορετικά διαμορφωμένο κατάστημα μήπως απαιτούνται εγκρίσεις από άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού για ζητήματα πολεοδομικής νομοθεσίας) ή απαιτείται νέα άδεια καθώς τροποποιήθηκαν εντελώς οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας;
  Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να προηγείται η σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινιστεί στη νέα Υ.Δ. με σαφήνεια η προβλεπόμενη διαδικασία.

  Παρ. 14
  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ήδη αδειοδοτημένη επιχείρηση είναι δυνατή η προσθήκη τραπεζοκαθισμάτων τόσο σε εξωτερικό χώρο, όσο και σε χώρο εντός του αδειοδοτημένου χώρου με πρόσθετη πράξη προσδιορισμού (ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/13).
  Θα συμπλήρωνα το αυτονόητο, ότι δηλαδή ειδικά για τον εσωτερικό χώρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην επιδεινώνονται οι υγειονομικοί όροι. Π.χ. σε χώρο που πριν δεν είχε κάποια χρήση.

  Παρ. 14
  Μήπως θα έπρεπε να οριστεί κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε εξώστες, ταράτσες ή ημιηπαίθριους χώρους;

  Παρ. 14γ
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η Υγειονομική Υπηρεσία προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά θα πρέπει να ελέγχει τη ύπαρξη του Πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας στο φάκελο.

 • Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διαμηνύει ότι μέχρι τον Ιούνιο 2016, θα απλοποιούνται δραστικά οι διαδικασίες αδειοδότησης και θα καταργηθεί ο εκ των προτέρων έλεγχος για την θετική γνωμοδότηση για την έκδοση της άδειας. Τελικά τι θα ισχύει;

  Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης: Για την αδειοδότηση να μην είναι δεσμευτική η αναφορά των προϊόντων και οι κατηγορίες τους , όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο που περιλαμβάνει το (β).
  Αρκεί μόνο η ροή εργασιών και γενική δέσμευση ότι τα προϊόντα που παράγονται στην επιχείρηση συμμορφώνονται με τις εθνικές -κανονιστικές διατάξεις και οδηγούς υγιεινής.

  Παράγραφος Β 10: Στην περίπτωση ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Οι αρμοδιότητες της Υγειονομικής Υπηρεσίας θα πρέπει να περιορίζονται μόνο ως προς την εκπλήρωση των υγειονομικών όρων δηλαδή της μέγιστης επιτρεπόμενης δυναμικότητας της επιχείρησης ως προς την εξυπηρέτηση πελατών.

  Προσθήκη: «Η οριστική οριοθέτηση του χώρου να γίνεται μετέπειτα από τον υγειονομικό έλεγχο από τον εκάστοτε Δήμο».

  Παράγραφος Β11 & Β13: Να διευκρινιστεί ακριβώς πότε έχουμε τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας.

  Προσθήκη: «Ειδικά σε περίπτωση ανακαίνισης να είναι αρκετό ένα διάγραμμα ροής που να συνοδεύεται με τη νέα κάτοψη και να είναι διαθέσιμα στο αρχείο της επιχείρησης».

  Παράγραφος Β14 & Β14α & Β14β:
  1) Να προσδιοριστεί ο παρακείμενος εξωτερικός χώρος εάν είναι η πρασιά του ακινήτου ή κοινόχρηστος χώρος του Δήμου και πότε και αν απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης συνιδιοκτητών για την ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.
  2) Να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια που μπορεί η υπεύθυνη δήλωση να κριθεί αναληθής .
  3) Η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογράφεται από μηχανικό και κατατίθεται στο Δήμο.
  Πρόταση: Η υγειονομική υπηρεσία να μην απαιτεί αντίστοιχα έγγραφα βεβαιώσεων τα οποία δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

 • 16 Απριλίου 2016, 21:26 | Γιώργος

  Σημείο Β1: για τη χορήγηση γνωμοδότησης υγειονομικής καταλληλότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων, η κρίση βάσει κτιριακών εγκαταστάσεων και διαγραμμάτων ροής μόνο, μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και δεν απαιτείται έλεγχος συμμόρφωσης βάσει όσων ορίζονται από την ειδικότερη κατά περίπτωση Νομοθεσία και τις ισχύουσες Κανονιστικές Διατάξεις της Διοίκησης?

  Σημεία Β2, Β3: θα δίνεται άδεια χωρίς αυτοψία? (στην προηγούμενη-υπό κατάργηση ΥΔ υπήρχε αυτοψία υπηρεσίας).

  Σημείο Β13: στο σημείο Β13 αναφέρεται: ΄΄στις περιπτώσεις επέκτασης, αλλαγής δραστηριότητας, τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας η επιχείρηση πρέπει να επανέρθει στην αρχική της μορφή σύμφωνα με την προθεσμία συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας΄΄.
  Προτείνεται η αντικατάσταση της παραπάνω παραγράφου ως εξής:
  σε περιπτώσεις επέκτασης, εκσυγχρονισμού, ανανέωσης επί μέρους Αδειών, προσθήκης η αλλαγής δραστηριότητας, θεωρείται ότι τροποποιούνται οι ισχύοντες και εγκεκριμένοι υγειονομικοί όροι, και ως εκ τούτου θα πρέπει να κριθεί εκ νέου η υγειονομική καταλληλότητα της Επιχείρησης . Ομοίως η υγειονομική καταλληλότητα μιας επιχείρησης θα πρέπει να κρίνεται εκ νέου και στην περίπτωση αλλαγής Νομοθεσίας. Η επιχείρηση πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με την προθεσμία συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

 • 16 Απριλίου 2016, 05:08 | Καπίρης Μάρκος

  Σε κάποιο σχόλιο διάβασα οτι «οι αποφάσεις δικαστηρίων αποτελούν πάγια Νομολογία (συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις) και ΠΡΕΠΕΙ να προστεθούν στην υγιειονομική διάταξη, προς γνώση κάθε ενδιαφερομένο».

  Δε νομίζω οτι χρειάζεται να είμαι νομικός για να το σχολιάσω αυτό.

  Ειναι προφανές οτι οι δικαστικές αποφάσεις προκύπτουν (ή θα έπρεπε να προκύπτουν) αφού πρώτα οι δικαστές συμβουλευθούν τις υφιστάμενες διατάξεις.

  Οταν οι διατάξεις αυτές όμως είτε έχουν καταργηθεί είτε έχουν τροποποιηθεί, ή ακόμα και έχουν συμπληρωθεί μεταγενέστερα τυχόν κενά εξαιτίας των οποίων είχαν προκύψει οι δικαστικές αποφάσεις, τότε απλώς οι δικαστικές αποφάσεις είναι πλέον ανίσχυρες ή πρέπει κάποιος να τις επικαιροποιήσει ή ακυρώσει ωστε να μην μπλέκονται άσκοπα στα πόδια μας (αν αυτό προβλέπεται).

  Δεν μου φαίνεται καθόλου λογικό μια δικαστική απόφαση που βγηκε πριν 15-20 χρόνια και μετά από τόσες αλλαγές και απλουστεύσεις στο νομικό πλαίσιο να αναδυθούν ως «Πάγια Νομολογία»…..

  Και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ας επιτρέψουμε στο αρμόδιο Υπουργείο να μας πει (κάποτε) ποιές ακριβώς είναι ουσιώδεις τροποποιήσεις των όρων λειτουργίας του Κ.Υ.Ε., και όχι τα δικαστήρια.

 • 15 Απριλίου 2016, 23:43 | Α.Β

  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη

  1.Απόφαση, 15525/2016 , αριθμός φύλλου 1187/ 31Αυγούστου 2006
  2.Το έγγραφο του ΕΦΕΤ με αρ. Πρ 3666 /08-03-2011.
  3.Η Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 αριθμός φύλλου 3106/9 Δεκεμβρίου 2013

  Θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται ανά κατηγορία επιχείρησης :
  1.Πότε εμπλέκεται ο κατά τόπου Δήμος για την αδειοδότηση
  2.Πότε εμπλέκεται η Διεύθυνση ανάπτυξης της κατά τόπου Περιφέρειας (Άδεια εγκατάστασης, π.χ εργοστάσια)
  3.Πότε εμπλέκεται η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της κατά τόπου Περιφέρειας (Άδεια λειτουργίας για επιχειρήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης Π.χ catering)
  4.Πότε εμπλέκεται Διεύθυνση Υγείας της κατά τόπου Περιφέρειας (Γνωμάτευση)
  5.Ποιος και πότε θα χρειάζεται κωδικό Έγκρισης της Εγκατάστασης από τον ΕΦΕΤ ή/και από τις κατά τόπου Κτηνιατρικές Διευθύνσεις των περιφερειών.(Π.χ catering)
  6.Ποιες είναι οι συναρμόδιες υπηρεσίες, πως συνδέονται με τις προηγούμενες και σε ποιο βήμα της έκδοσης παρεμβάλλονται(π.χ για την έκδοση περιβαλλοντολογικών όρων σε ένα εργοστάσιο)
  7.Ποιες απαιτούν την τήρηση των αρχών HACCP βάση της ευελιξίας βάση του 852/2004 και ποιες χρειάζεται να τηρούν πλήρη ΜΕΛΕΤΗ HACCP με όλα τα προβλεπόμενα? Θα πρέπει να Υπολογιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, προσεγγιστικά ποσοτικός δείκτης επικινδυνότητας (Risk Priority Number μέσο FMEA) που θα λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 5-Α από τον οποίο θα εξάγεται το συμπέρασμα για ποια επιχείρηση χρειάζεται τι.

  Θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται ανά κατηγορία επιχείρησης:
  1.Ποιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν τον έλεγχο (Διευθύνσεις Υγείας , ΕΦΕΤ ή και οι δύο?)
  2.Θα υπάρχει κοινό υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου μεταξύ ΕΦΕΤ και Διευθύνσεων Υγείας? Μιας και δυο θα πρέπει να ελέγχουν της αρχές του HACCP ή /και ολόκληρη μελέτη HACCP

  Χρήσιμο θα ήταν σε κάποιο παράρτημα να δίνονται γραφικά μέσο διαγράμματος ροής(flow chart) οι διαδικασίες έκδοσης άδειας περιλαμβάνοντας τους παράγοντες
  1.Είδος επιχείρησης
  2.Αρμόδιες υπηρεσίες
  3.Συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ πυροσβεστική)
  4.Απαίτηση ή όχι πλήρης μελέτης HACCP
  5.Απιτούμενη συμμετοχή επιστήμονα (π.χ Πολιτικός Μηχανικός, Επιστήμονας Τροφίμων)

  Και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά παράγοντα

 • 15 Απριλίου 2016, 21:42 | ΠΣΙΧ – ΚΥΕ υσ

  ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 14 εδάφιο α.

  “α) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι: ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.”
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αυτό αποτελεί αντιγραφή του άρθρου 1 παρ.1 εδάφιο 2 της υπ Αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ Β΄3106 /09.12.2013) Υ.Α. Απαιτείται να υπάρξει για αυτή τη διάταξη, γενικότερη προσοχή.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει τα ΣΟΒΑΡΑ προβλήματα και ή θα πρέπει να απαλειφθεί ή να τροποποιηθεί δραστικά.
  Οι συνεχείς διαχρονικά ατυχείς προηγούμενες διατυπώσεις της διάταξης αυτής που άλλοτε απαιτούσαν δήλωση των ιδιοκτητών του όλου ακινήτου, άλλοτε των ιδιοκτητών διαμερισμάτων, άλλοτε των κατοίκων, άλλοτε των ιδιοκτητών ή κατοίκων μόνο του άνω του Κ.Υ.Ε. κατοικιών και άλλοτε τη μη αντίθεση, (που όλα αυτά είναι διαφορετικοί μεταξύ τους Νομικοί όροι με διαφορετικά παράγωγα αποτελέσματα – τουλάχιστον δέκα – 10) έχουν στο παρελθόν δημιουργήσει και συνεχίζουν να δημιουργούν μόνο προβλήματα χωρίς το θέμα να λύνεται οριστικά ούτε προς όφελος των κατοίκων αλλά ούτε των επαγγελματιών του κλάδου Κ.Υ.Ε. ή των ιδιοκτητών χώρων Κ.Υ.Ε.
  Δυστυχώς, έχει διογκωθεί το πρόβλημα και οι ενδείξεις είναι πως θα συνεχίσει σε αυτή τη κατεύθυνση, εάν επί τέλους δεν υπάρξει βούληση οριστικής αντιμετώπισης. Εάν ανατρέξετε έστω από περιέργεια σε βάσεις δεδομένων αποφάσεων Δικαστηρίων σε όλη τη χώρα, θα αντιληφθείτε τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί.

  Και αυτό, διότι η Δημόσια διοίκηση επιμένει έως σήμερα να εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά σχέσεις Εμπραγμάτου Δικαίου μεταξύ ιδιωτών, κάτι όμως που πρέπει να αφορά αυτούς και μόνο. Οι δε διατάξεις του Αστικού Κώδικα και η υπόλοιπη Νομοθεσία καθορίζουν αυτές τις σχέσεις επαρκέστατα και ως εκ τούτου το Κράτος δεν θα πρέπει να εμπλέκεται και να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα αντί να τα επιλύει.

  Μερικά μόνο αποτελέσματα της σημερινής εσφαλμένης αντιμετώπισης του θέματος:

  • Διόγκωση των εκβιασμών και της κυκλοφορίας μαύρου χρήματος ή άλλων παροχών για «την υπογραφή» συναίνεσης από τη πλειοψηφία των ιδιοκτητών (που θα έπρεπε να αναφέρεται σαν η πλειοψηφία των ποσοστών επί του οικοπέδου) , από αναζητητές εύκολου προσπορισμού κέρδους.
  • Αυτόματη «γέννηση» του προβλήματος με άρνηση συναίνεσης και «υπογραφής» αμέσως μόλις γίνει αντιληπτή η (ουσιαστικά προωθούμενη από την Υ.Α.) δυνατότητα λήψης αφανούς παρανόμου ανταλλάγματος.
  • Σε περιπτώσεις νέων αδειών για τον ίδιο προλειτουργούντα ως Κ.Υ.Ε. χώρο, νέα ανάγκη «υπογραφής», νέος εκβιασμός.
  • Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος (που πολλές φορές διαμένει αλλού ή αυτό είναι κενό) ακόμα και αν αυτό είναι πολεοδομικά παράνομο, χειρίζεται τον επιχειρηματία Κ.Υ.Ε. κατά το δοκούν.
  • Επαγγελματική στέγη ορόφου, (π.χ. Γραφείο κάθε είδους εντός διαμερίσματος) μπλοκάρει Κ.Υ.Ε.
  • Μπλοκάρισμα στην ίδια οικοδομή μπορεί να γίνει σε Κ.Υ.Ε. με αντικειμενικά μικρότερο φόρτο όχλησης, από άλλο μη Κ.Υ.Ε. που μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα. Γίνεται ανέλεγκτη επιλογή επιβολής δουλείας σε ακίνητο τρίτου κατά το συμφέρον, ποικιλοτρόπως εννοούμενο.
  • Μπορεί να γίνει μπλοκάρισμα σε Κ.Υ.Ε. που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον μη συναινούντα ιδιοκτήτη διαμερίσματος σε σχέση με άλλο Κ.Υ.Ε. που βρίσκεται πλέον εγγύτερα σε αυτόν.
  • Υπάρχει ατιμωρησία δολίως καταγγελλόντων δήθεν παράνομες αδειοδοτήσεις.
  • Ψευδής δήλωση. Πρέπει να τελεσιδικήσει και ο επιχειρηματίας πρέπει να αναζητήσει δικαστικά τα καταβληθέντα ενοίκια – έξοδα διαμόρφωσης χώρου κ.λ.π. που συνήθως είναι μεγάλα ποσά και μετά από χρόνια δικαστικής διαδικασίας να δικαιωθεί κατεστραμμένος όμως πλέον, οικονομικά και επιχειρηματικά.
  • Υπάρχει ανάγκη τελεσιδικίας για δήλωση βούλησης ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ιδιαίτερα αν είναι πολλοί οι συνιδιοκτήτες ενός. Πολυετής δικαστική ταλαιπωρία.
  • Υπάρχει ανάγκη τελεσιδικίας για Κατάχρηση δικαιώματος από αρνούμενο ή αδυνατούντα ιδιοκτήτη. Πολυετής δικαστική ταλαιπωρία.
  • Η διάταξη αναφέρεται σε διαμερίσματα χωρίς να ορίζει τι θεωρεί σαν διαμέρισμα. Αποτέλεσμα, ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες με απολύτως λειτουργική απομόνωση μεταξύ τους, χωρίς ούτε καν κοινή είσοδο να υπάγονται στη διάταξη. Ο συντάκτης θεώρησε προφανώς ότι όλη η Ελλάδα έχει τη πολεοδομική μορφή της οδού Πατησίων.
  • Υπάρχει απαξίωση της περιουσίας του κυρίου του χώρου. Ακόμα και άλλα κλειστά στα ήδη υπάρχοντα κλειστά κτίρια, χωρίς αιτιολογία.
  • Σε δύο γειτνιάζοντα κτίρια (π.χ. βλέπε Κρήτη), το σήμερα νομίμως υπαγόμενο στο Οθωμανικό δίκαιο Κ.Υ.Ε. μπορεί να αδειοδοτηθεί απρόσκοπτα ενώ το διπλανό του που τυχόν δεν υπάγεται, όχι.
  • Χώρος νόμιμος που σύμφωνα με την υφιστάμενη πολεοδομική νομοθεσία και κατά τον Οικοδομικό Κανονισμό έχει νόμιμα και άρα κοστοβόρα χαρακτηριστεί από το ΥΠΕΚΑ ως Κ.Υ.Ε., μπορεί να μπλοκαριστεί και να μην κάνει χρήση του χαρακτηρισμού του όπως και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμιά άλλη χρήση. Η απαίτηση νομιμότητας δε, γράφεται στην ίδια Υ.Α. άρθρο 2, παρ. 1γ.
  • Υπάρχει αδυναμία τουριστικής αξιοποίησης, το μόνο που απέμεινε ως παραγωγική επένδυση και θέσεις εργασίας.
  • Χαρακτηρισμένα Αρχαία Ακίνητα Μνημεία, κατ ουσία διοικούνται ως προς τη χρήση τους από τρίτους ιδιώτες πέραν των ιδιοκτητών τους και όχι από αποφάσεις της αρμόδιας Αρχαιολογικής υπηρεσίας η οποία ναι μεν μπορεί να επιτρέψει π.χ. τη λειτουργία ενός Μουσείου ή Εκθετηρίου με ένα μικρό κυλικείο σε κάποιο Αρχαίο Ακίνητο Μνημείο, αλλά κάποιος τρίτος να το απαγορεύσει.
  • Λειτουργεί η λογική των ανταλλαγμάτων για να μην δοθεί η «υπογραφή» και να μην δημιουργηθούν νέα ανταγωνιστικά καταστήματα σε μια περιοχή.
  • Υπάρχει σαφής περιορισμός του ανταγωνισμού (όπως απαγόρευση στη λειτουργία και άλλων καταστημάτων) χωρίς αντικειμενικά κριτήρια.
  κ.λ.π , κ.λ.π.

  Όλα αυτά – και όχι μόνον – τα απαράδεκτα, συμβαίνουν ή υποθάλπονται, διότι δεν τίθενται από το σχέδιο Υ.Α., αντικειμενικοί όροι κρίσεως.
  Λαμβάνονται παράλογα προληπτικά μέτρα κατ ουσία απαγόρευσης αδειοδότησης, ενώ υπάρχει και λειτουργεί πλήρης και αυστηρή ελεγκτική και κατασταλτική νομοθεσία (Πολεοδομική, Αστυνομική, Υγειονομική) αλλά και συγκροτημένοι μηχανισμοί επιβολής της.
  Δεν γίνεται δεκτό το αυτονόητο, ότι δηλαδή η τεχνική και τεχνολογική εξέλιξη προσφέρουν σήμερα άριστη αντιμετώπιση πιθανών πηγών όχλησης (π.χ. απαγωγοί με φίλτρα που παλαιότερα δεν υπήρχαν, νέα υλικά ηχομονώσεων κ.λ.π.).
  Ενώ η εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής που είναι το μείζον επαφίεται στην κατά τη λειτουργία του Κ.Υ.Ε. συμμόρφωση του επιχειρηματία και ελέγχεται για αυτή, το για τη Δημόσια Υγιεινή έλασσον ή και αδιάφορο όχι μόνο εμπλέκεται αλλά και περιπλέκεται σε αφάνταστο βαθμό.

  Κάθε νέα επιχείρηση Κ.Υ.Ε., θεωρείται παραβάτης προληπτικά και η κρίση περί αυτού αλλά και τελικά η τύχη του, επαφίεται ανεξέλεγκτα στη βούληση τρίτων και όχι του Κράτους και των κατά νόμο οργάνων του (Διευθύνσεις Υγιεινής, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Αρχές κ.λ.π.).

  Περιπτώσεις χώρων με νόμιμη άδεια ΥΠΕΚΑ χαρακτηρισμένης χρήσης Κ.Υ.Ε. που υπάρχουν στη χώρα μας:

  1. ΚΥΕ σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας με Κανονισμό και διαχειριστή.
  2. ΚΥΕ σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας με Κανονισμό, χωρίς διαχειριστή ή με διαχειριστή αρνούμενο συνεργασία.
  3. ΚΥΕ σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας χωρίς Κανονισμό, χωρίς διαχειριστή με καθορισμένα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, με συνιδιοκτήτες α) δεχόμενους ή β) μη δεχόμενους συνεργασία για απόφαση.
  4. ΚΥΕ σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας χωρίς Κανονισμό, χωρίς διαχειριστή χωρίς καθορισμένα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, με συνιδιοκτήτες α) δεχόμενους ή β) μη δεχόμενους συνεργασία για απόφαση.
  5. ΚΥΕ σε ιδιοκτησία που διέπεται από το Οθωμανικό δίκαιο (π.χ. πολλά ακίνητα στην Κρήτη).

  Στις 1. Και 2.περιπτώσεις, τίθεται ως αντικειμενικό κριτήριο ο Κανονισμός, ενώ δεν είναι μόνο αυτός που μπορεί να ορίζει περιορισμούς χρήσης ή επιτρεπτές χρήσεις. Τέτοιους-ες μπορεί να θέτουν και ποικίλα άλλα μετεγγραμμένα έγγραφα όπως το Συμβόλαιο κτήσης, το της Σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, ή εγγραπτέες δουλείες. Ο επιχειρηματίας έτσι πέφτει στην παγίδα να είναι συνεπής με το νόμο αλλά λόγω κάποιας άγνωστης σε αυτόν αλλά όμως νόμιμης δουλείας που εμφανίζει κάποια στιγμή ο όποιος και από οποιοδήποτε συμφέρον ωθούμενος που αντιτίθεται στη λειτουργία του Κ.Υ.Ε., να αναγκάζεται να κλείσει το κατάστημα.

  Η νομολογία επίσης περιλαμβάνει αρκετές περιπτώσεις όπου το απαγορευόμενο δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται, δηλαδή απαιτεί ρητή αναγραφή του είδους του Κ.Υ.Ε. στον Κανονισμό.
  Η πλημμελής επίσης, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζει ο οποιοσδήποτε έχει ζήσει σε πολυκατοικία, απόλυτη και κατά το γράμμα του Κανονισμού τήρηση των τυπικών διαδικασιών που έχουν σχέση με γενικές συνελεύσεις, την απαρεγκλίτως τυπική εκλογή ή τη λειτουργία διαχειριστή, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει οποιαδήποτε δήλωση έχει υποβληθεί. Ποιοι π.χ. όταν σήμερα εκλέγουν διαχειριστή ξαναδιαβάζουν πρώτα τον Κανονισμό για να είναι όλα τυπικά εν τάξει;

  Στις 3. Και 4.περιπτώσεις η έλλειψη ξεχωριστού κειμένου με τον επίσημο τίτλο «Κανονισμός» εξηγείται από το ότι πρόκειται για παλιές οικοδομές – συνήθως μεγαλύτερες της 50 – 60ετίας και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι εάν μέχρι σήμερα δεν έχουν Κανονισμό, δεν παρέστη καμία ανάγκη να δημιουργηθεί ξεχωριστά τέτοιος. Οι ανάγκες λειτουργίας της συνιδιοκτησίας εκαλύπτοντο και καλύπτονται και σήμερα απολύτως από αυτά τα ενιαία κείμενα. Στα πολύ παλιά αυτά συμβόλαια, όλα τα θέματα που αφορούν τη συνιδιοκτησία επί του ακινήτου αναγράφονται σε ένα μόνο ενιαίο κείμενο με γενικό και όχι αναλυτικό τίτλο του οποίου η μεταγραφή έγινε νόμιμα τότε με ένα μόνο αριθμό μεταγραφής.
  Κατά το νόμο επίσης, ο Κανονισμός συντάσσεται από όλους τους κυρίους του ακινήτου (ή τον μόνον) δηλ. με τα 1000 χιλιοστά των ποσοστών επί του οικοπέδου και όχι κατά πλειοψηφία. Ενώ σε περίπτωση έλλειψης, λαμβάνεται σήμερα υπ όψιν μόνο η γνώμη των κατόχων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων αποκλείοντας αυθαίρετα τους λοιπούς συνιδιοκτήτες επί του ακινήτου. Με τη διάταξη αυτή, ποσοστό 0,001χιλιοστών εξουσιάζει ανεξέλεγκτα το νόμιμο κάτοχο των υπόλοιπων 999,009 χιλιοστών, γεγονός απαράδεκτο τουλάχιστον για τη κοινή λογική.
  Δεν περιγράφεται η δεσμευτική διάρκεια της βούλησης η οποία μπορεί να αλλάζει νόμιμα από μέρα σε μέρα ανάλογα με την καλόβουλη ή κακόβουλη επιθυμία συνιδιοκτήτη.
  Δεν αναφέρονται θέματα καταβολής αποζημίωσης από κακόβουλο ιδιοκτήτη έτσι ώστε να υπάρχει αποτροπή και κολασμός.

  Στην 5. περίπτωση, όπου οριζόντιες ιδιοκτησίες του Ν. 3741 της 4/9 Ιαν. 1929 (ΦΕΚ Α’ 4) δεν έχουν καμία χρήση κοινών μερών εισόδου, κλιμακοστασίου, διαδρόμου, αυλής κλπ, αλλά είναι απολύτως λειτουργικά ανεξάρτητες, δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτόνομα και σε ανεξάρτητη χρήση Κ.Υ.Ε. Ενώ οι ίδιες, εάν τυπικά υπάγονται στο λεγόμενο Οθωμανικό δίκαιο (π.χ. Κρήτη) μπορούν, ακόμα και ας μην έχουν μεταξύ τους λειτουργική ανεξαρτησία.
  Έχουν γίνει περιζήτητα τέτοια οικήματα, τα λεγόμενα «Τούρκικα», σήμερα το 2015, εξ αιτίας της ελλιπούς διαχρονικά Ελληνικής νομοθεσίας. Αποτελεί τουλάχιστον κατάντια, το να στηρίζουν σήμερα Έλληνες πολίτες την επιχειρηματικότητά τους στο Οθωμανικό δίκαιο.
  Βλέποντας κάποιος διαχρονικά, όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και κάνοντας μια απλή αριθμητική αποτύπωση, διαπιστώνει ότι για το ίδιο ακριβώς θέμα απαιτείται από την ίδια κατά καιρόν διάταξη και ερμηνεία της και ανάλογα με τη περίπτωση, άλλοτε ανάγκη σύμφωνης γνώμης του 100% των ποσοστών επί του οικοπέδου του όλου ακινήτου, άλλοτε ποσοστού 50%, άλλοτε λίγο μικρότερου ή λίγο μεγαλύτερου του 50%, άλλοτε μηδαμινού ποσοστού και άλλοτε μηδενικού. Κάτι το απαράδεκτο για ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών και των δικαιωμάτων τους αλλά και της ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας.
  Για την αντιμετώπιση όλης αυτής της περιπλεγμένης κατάστασης και την οριστική της επίλυση, νομίζουμε ότι χρήσιμο είναι να εξεταστούν:

  Α. Η οριστική απάλειψη του εδαφίου αφού αυτή αναφέρεται σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά σχέσεις Εμπραγμάτου Δικαίου μεταξύ ιδιωτών κάτι που πρέπει να αφορά αυτούς και μόνο. Οι δε διατάξεις του Αστικού Κώδικα και η υπόλοιπη Νομοθεσία καθορίζουν αυτές τις σχέσεις επαρκέστατα και ως εκ τούτου το Κράτος δεν θα πρέπει να εμπλέκεται και να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα αντί να τα επιλύει.

  Β. Στη χειρότερη περίπτωση η αντικατάσταση του εδαφίου, με τη παρακάτω πρόταση:
  1.Υποβολή από τον ιδιοκτήτη (πλήρη κύριο ή επικαρπωτή) του χώρου του Κ.Υ.Ε. (ως του μόνου γνώστη όλων των περιορισμών) υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι «Σύμφωνα με όλα τα επίσημα μεταγραμμένα έγγραφα και Δικαστικές αποφάσεις, 1.Είναι επιτρεπτή 2. Δεν αναφέρεται απαγόρευση (υπογραμμίζεται η επιλογή από τον δηλούντα) η ίδρυση και λειτουργία της δραστηριότητας Κ.Υ.Ε. (…. Η περιγραφή ως και στην αίτηση….) στο χώρο ιδιοκτησίας μου επί (….πλήρης διεύθυνση….). Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης αδείας λειτουργίας θα βεβαιωθεί από διπλωματούχο μηχανικό οριζόμενο από τον αιτούντα την προέγκριση, ότι ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα αποφυγής όχλησης. Διαφορετικά, η προέγκριση δεν ισχύει».
  Αυτή η βεβαίωση μπορεί να ενσωματωθεί και σε άλλη βεβαίωση μηχανικού που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Οι απολύτως λειτουργικά ανεξάρτητοι και μη επικοινωνούντες μεταξύ τους με στεγασμένα κοινόχρηστα μέρη ή κλίμακες χώροι, μπορούν να υποβάλλουν την παραπάνω βεβαίωση μηχανικού προαιρετικά.
  Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για χαρακτηρισμένα Μνημεία όπου θα εγκατασταθεί Κ.Υ.Ε..
  2. Υποβολή από τον αιτούντα την προέγκριση, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι «Σε περίπτωση διαπίστωσης μη επάρκειας των μέτρων αποφυγής όχλησης, αυτά θα αναθεωρηθούν εντός εύλογης προθεσμίας έως τριμήνου για επίτευξη του κατά τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής αποτελέσματος. Άλλως η άδεια ανακαλείται.»

  Με την παραπάνω απλή πρόταση των δύο υπευθύνων δηλώσεων και εφ όσον γίνει αποδεκτή, επιτυγχάνονται:

  1. Κατάλυση των εκβιασμών, της παραοικονομίας στο θέμα και της κυκλοφορίας «μαύρου» χρήματος ή άλλων ανταλλαγμάτων.
  2. Προστατεύεται απόλυτα ο καλόπιστος ιδιοκτήτης διαμερίσματος.
  3. Καλύπτονται όλες οι πιθανές περιπτώσεις.
  4. Αποφεύγονται πολυετείς Δικαστικές διενέξεις, με αστικές και ποινικές δίκες.
  5. Δεν ενοχοποιείται προληπτικά η επιχειρηματικότητα.
  6. Ο επιχειρηματίας δεν δραστηριοποιείται σε αβέβαιο περιβάλλον.
  7. Προάγεται η λειτουργία του ανταγωνισμού.
  8. Προάγεται η δημιουργία θέσεων εργασίας ή δεν καταργούνται ήδη υφιστάμενες.
  9. Προστατεύεται το τουριστικό προϊόν.
  10. Τηρείται ο κανόνας της ισονομίας.
  11. Υπάρχει σεβασμός της ιδιοκτησίας.
  12. Η λοιπή νομοθεσία, συμβαδίζει με αυτήν του ΥΠΕΚΑ.
  13. Η Ελληνική νομοθεσία πλέον αποκλειστικά, και όχι η Οθωμανική, καθορίζει τα της ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
  14. Απλουστεύονται διαδικασίες και αποφεύγονται άλλες με περιττό περιεχόμενο.
  15. Θεσπίζονται ενιαία αντικειμενικά κριτήρια για όλες τις περιπτώσεις.
  16. Σταματά η απαξίωση πολλών αναξιοποίητων Αρχαίων ακίνητων μνημείων.
  17. Αξιοποιείται και η υφιστάμενη νομοθεσία και ο ελεγκτικός και κατασταλτικός μηχανισμός του Κράτους που δεχόμεθα ότι έχουν ανεξάρτητη και νόμιμη κρίση.
  18. Το Κράτος και όχι πλέον τρίτοι, ορίζεται σαν ο μόνος αντικειμενικός κριτής.

  Το σημείο αυτό της Υ.Α. εφ όσον δεν καταργηθεί, πρέπει άμεσα να προσαρμοστεί στα σημερινά οικονομικά, κοινωνικά, νομικά, τεχνικά και τεχνολογικά δεδομένα για να σταματήσουν επιτέλους οι αποτρεπτικές για την Επιχειρηματικότητα και την Εργασία αλλά και οι ως παράγοντες εκτροφής της διαφθοράς ποικίλες απαιτήσεις.

  Και στη περίπτωση που δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή για κάποιους λόγους αυτή η προσαρμογή, απολύτως αναγκαίο κρίνεται να επιλυθούν άμεσα και σε συνδυασμό, όλα τα αναφερθέντα προβλήματα εφαρμογής αλλά και όποιο άλλο, δεδομένου του ότι, ο κατάλογος τους παραπάνω είναι ενδεικτικός.

 • 15 Απριλίου 2016, 20:18 | ΜΑΡΩ ΕΥΑΓΕΛΙΔΟΥ πολεοδομος δικτυο για το ιστορικο κεντρο αθηνας

  Ο ΟΡΟΣ «χορήγηση άδειας/γνωστοποίησης» ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ 2 και αν παρακολουθησει κανεις τα δημοσιευματα ειναι απολυτως προβληματικη η διαδικασία της απλης γνωστοποιησης, τουλάχιστον για τα ΚΥΕ που λειτουργουν στον αστικο ιστό.
  Οπωσδηοτε θα υπάρχει λόγος απλουστευσης της αδειοδοτησης στις επιχειρησεις της βιομηχανιας τροφίμων γενικά (στα πλαισια μάλιστα μιας λογικής προαγωγης του κλάδου σε μια πολιτικη στόχευση παραγωγικης ανασυγκρότησης) , αλλά η αδειοδοτηση ΚΥΕ μεσα σε κατοικημ΄νες περιοχές δεν μπορεί ν α παραλείψει το σταδιο της προέγκρισης που προβλέπει ο κωδικας Τοπικης Αυτοδιοικησης. Συμφωνα με αυτον ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡOΕΓΚΡΙΣΗ [άρθρο 80 παρ. 2-3 του ΚΔΚ Ν. 3463/06)] ΕΞΕΤΑΖOΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: I) τις χρήσεις γης, II) την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, III) την προστασία του αιγιαλού, της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, IV) την αισθητική, την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης,V) το αν συνάδει η λειτουργία του καταστήματος με ρυθμίσεις κανονιστικής απόφασης που τυχόν έχει εκδοθεί. (βλέπε και σχετικό οδηγο υπουργειου εσωτερικών (pol_odigos )
  ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩς ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗς.
  ΕΙναι πολυ θετικό ότι προβλέπεται στην παρ Α….. πριν να ξεκινήσει οποιαδήποτε κατασκευή ή μίσθωση και εφόσον έχουν ελεγχθεί η νομιμότητα και η χρήση του χώρου καθώς και οι ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, να υποβάλλει αίτηση με συνοπτική περιγραφή …. αλλα πρέπει να συνδεθει η διαδικασια υτη πε την προέγκριση άλλως θα ταλαιπωρούνται οι επιχειρησεις χωρις λόγο.
  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ του σχεδιου ΥΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΗς ΧΡΗΣΗς ΓΗς με την ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (κυρια χρηση η βοηθητική) που αφορά απλά την διαδικασία υπαγωγης των αυθαιρέτων σε κάποια ρυθμιση. ο Νομος 4178/13 των αυθαιρετων οριζει ρητα ότι δεν μπορει να νομιμοποιηθεί μια χρηση που δεν σεβεται το πολεοδομικο καθεστως (αρ 6 για το οποίο δεν υπάρχει καμμια εξαίρεση)

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (στο πνεύμα που και οι κκ Σπύρος Κομπορόζος / Γιάννης Αγγελόπουλος, επισημαίνουν).

  Με το σκεπτικό πως το συγκεκριμένο νομοθέτημα είναι προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης, με γνώμονα την Προστασία του Καταναλωτή και το Δημόσιο Συμφέρον, κρίνω σκόπιμο να επισημάνω πως στο πλαίσιο Ίδρυσης & Λειουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών και Παροχής Υπηρειών Υγεινομικού Ενδιφέροντος, είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ των εν λόγω Επιχειρήσεων (γνωστή διεθνώς ως Third Party Liability ή Public Liabily Insurance) και της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ των Φορέων Παροχής Υπρεσιών Υγεινομικού Ενδιαφέροντος (Professional Liability Insurance).
  Η αγορά θα μπορούσε κάλλιστα να ανταποκριθεί με οικονομικό τρόπο σε μια τέτοια θεσμική απαίτηση η οποία ανταποκρίνεται στο πνεύμα της ισχύουσας νομοθεσίας και συμβάλλει στη σύγκλιση με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.
  Σημειώνεται πως η Ασφάλιση Αστικής Έυθύνης για να έχει αντικειμενική αξία, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή – διεθνή πρακτική εμπειρία, θα πρέπει να αναφέρεται σε ελάχιστο όριο κάλυψης το ποσό των 500,000€.

  Για ευρύτερη ενημέρωση παραπέμπω σε σχετικά δημοσιεύματά μου:

  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ _ Υπάρχει έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης (Δημοσιεύθηκε στη naftemporiki.gr, Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016.) (Βλ. http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1056497/prostasia-katanaloti-kai-asfalisi-yparxei-elleipsi-antikeimenikis-enimerosis)

  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ _Ποιοτικά –ασφαλή προϊόντα & αξιόπιστες υπηρεσίες (Βλ. http://goo.gl/gGs0ou)

  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ¬_ Καθοριστικός ο ρόλος της Ασφάλισης (Βλ. http://goo.gl/Waodk5).

 • 15 Απριλίου 2016, 15:12 | Μαρίνα Χονδροκώστα

  Θεωρώ επίσης αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο νομοθέτημα αυτό η υποχρέωση να προσκομίζεται ώς δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργείας ΚΥΕ, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.
  Οπως ο νομοθέτης έχει θεσπίσει υποχρεωτική κάλυψη αστικής ευθύνης για διάφορες δραστηριότες, έτσι για τη διασφάλισης προστασίας του κοινωνικού συνόλου θα έπρεπε να ληφθεί αντίστοιχη μέριμνα. Για παράδειγμα να είναι υποχρεωτική η κάλυψη έναντι τρίτων για τροφική διλητηρίαση ή για ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους απο τη λειτουργεία του χώρου.

 • 15 Απριλίου 2016, 15:23 | Σόνια Χριστακοπούλου BSc, MSc

  Η νομοθεσία βρίσκεται σε πολύ θετική κατεύθυνση και πλησιάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά είναι λάθος ο υγειονομικός υπεύθυνος να υπογράφει τον καθαρά υγειονομικό φάκελο (διαγράμματα ροής με την ανάλυσή τους, υγειονομική τεχνική έκθεση και υγειονομική κάτοψη τροφίμων και εργασιών), όταν δεν είναι της απολύτου σχετικής ειδικότητας.

  Θα πρέπει να συνυπογράφεται με τον μελετητή υγιεινολόγο (Health inspectors), όπως γίνεται στις ευρωπαϊκές χώρες.

  Σόνια Χριστακοπούλου
  Molecular and Cellular Biologist, BSc
  Food Scientist, MSc

 • 15 Απριλίου 2016, 14:40 | Ηλίας Ουρεϊλίδης Υγιεινολόγος ΤΕ

  Καταρχάς η νέα υγειονομική διάταξη είναι σε θετική κατεύθυνση. Όμως, τα διαγράμματα ροής, η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης και η υγειονομική κάτοψη όπου αποτυπώνει τη ροή τροφίμων και εργασιών σε μία επιχείρηση τροφίμων, θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον υγειονομικά υπεύθυνο ΚΑΙ τον ειδικό επιστήμονα τροφίμου (ΕΔΥ-Υγιεινολόγο ΤΕ και Ιατρό δημόσιας υγείας) και τούτο διότι το τρόφιμο και οι διαδικασίες λειτουργίας αυτού είναι αποκλειστικά στο γνωστικό πεδίο των συγκεκριμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα εκπαιδεύουν και υγειονομικά υπεύθυνο για όλες τις διαδικασίες και εργασίες της επιχείρησής του.

  Η υγειονομική κάτοψη πρέπει να συνοδεύεται από την κάτοψη κύριας χρήσης του μηχανικού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα του χώρου που γίνονται οι εργασίες μέχρι την πώληση του τροφίμου, και όχι το αντίθετο που γίνεται μέχρι σήμερα.

  Η πώληση του τροφίμου και η επεξεργασία αυτού είναι κυρίως ανθρωποκεντρική με επιδημιολογικές επεκτάσεις, και όχι πάρεργο του οποιοδήποτε (η προηγούμενη διάταξη άφηνε το παράθυρο με βάση την υπογραφή του υγειονομικού υπευθύνου στον καθένα, απαράδεκτο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία).

 • 15 Απριλίου 2016, 14:02 | Α.Β

  Άρθρο 4
  Β.1
  «Τα διαγράμματα ροής και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, συντάσσονται και υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (με πιστοποιημένες γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων).»

  Δεν γίνεται διευκρίνιση στους ορισμούς (Άρθρο 2) του «υγειονομικά υπευθύνου».

  1.Μπορεί π.χ ο ιδιοκτήτης που δεν έχει καμιά σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων να υπογράψει ένα διάγραμμα ροής το οποίο σύμφωνα με της αρχές HACCP προϋποθέτει ανάλυση κρίσιμων σημείων έλεγχου με βάση τους Χημικούς, Βιολογικούς και Φυσικούς κινδύνους?. Η εκπαίδευση η οποία πρέπει να παρακολουθήσει ο εν λόγω ιδιοκτήτης προκειμένου να μπορεί να κρίνει τα παραπάνω σε περίπτωση που δηλώνεται ως υγειονομικά υπεύθυνος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον Επιπέδου 2 (20 ωρών), να προηγείται της έναρξης της επιχείρησης και το διάγραμμα ροής να επαληθεύεται (On site) από άτομο σχετικής ειδικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της συνυπογραφή του, προτού την παράδοση του στις αρμόδιες αρχές.

  2.Οι «πιστοποιημένες γνώσεις» είναι πολύ γενικό για να υπογράψει κάποιος ένα διάγραμμα ροής σχετικό με τις αρχές HACCP.θα πρέπει να αναγράφονται επακριβώς οι ειδικότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σχετικές με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων (Γνώσεις Χημείας Τροφίμων, Μικροβιολογίας Τροφίμων, Επεξεργασίας-Μηχανικής, συντήρησης Τροφίμων, Συστημάτων διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων κλπ) και όχι με τις κτηριακές ή πολεοδομικές απαιτήσεις
  Ειδικότητες που θα μπορούσαν να υπογράφουν το διάγραμμα ροής σχετικό με τις αρχές HACCP μπορεί να είναι οι παρακάτω:
  •Επιστήμονες/Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΠΕ/ΤΕ)
  •Γεωπόνοι με κατεύθυνση Τεχνολογίας Τροφίμων
  •Υγιεινολόγοι (ΠΕ/ΤΕ)
  •Χημικοί με κατεύθυνση Τροφίμων
  •Χημικοί μηχανικοί με κατεύθυνση Τροφίμων
  •Κτηνίατροι με κατεύθυνση Τροφίμων

  3.Στα πλαίσια του αυτοελέγχου και για την προστασία της δημόσιας υγείας , θα πρέπει κάθε μικρή επιχείρηση να ορίζει Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας, τρίτο άτομο εκτός των ιδιοκτητών, σχετικής ειδικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως εξωτερικό σύμβουλο, ασχέτως ενδεχόμενης εξωτερικής πιστοποίησης, ο οποίος θα δρα και ως εσωτερικός επιθεωρητής- και θα επαληθεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα το διάγραμμα ροής και τα προαπαιτούμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων «Αρχών HACCP» για την τήρηση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (και θα θέτει εις γνώση στον ιδιοκτήτη-κατά τον νόμο Υγεινομικό υπέυθυνο, όλα τα ευρήματα.)
  Η αρχική και μόνο κατάθεση διαγράμματος ροής από μόνη της δεν διασφαλίζει και την τήρηση του, όπως επίσης ούτε την τήρηση των προαπαιτούμενων βάση των αρχών HACCP παρά μόνο κατά τον έλεγχο από την αντίστοιχη αρχή.

  4.Στα πλαίσια του αυτοελέγχου και με σκοπό την υγιή και ανταγωνιστική ανάπτυξη, επιχειρήσεις μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας όλων των κατηγοριών, θα πρέπει να ορίζουν ρητά στο οργανόγραμμα τους και να απασχολούν με σύβαση εξαρτημένης εργασίας Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας(Quality Assurance Manager) (να μην συγχέεται με τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου-Quality control Manager), σχετικής ειδικότητας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος εκτός των εσωτερικών αρμοδιοτήτων του θα διασφαλίζει την λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
  Η επιχειρήσεις πολύ μεγάλης δυναμικότητας εκτός των παραπάνω θα πρέπει να ορίζουν ρητά στο οργογράμμα τους και να απασχολούν με σύβαση εξαρτημένης εργασίας Εκπρόσωπο της επιχείρησης σε θέματα που άπτονται θεμάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων ή/και αποδεύσμεσης παρτίδων τροφίμων(Qualified person (QP), όπως επίσης και την επικοινωνία με τις αντίστοιχες αρχές (Regulatory affairs –RA), κάτι αντίστοιχο που ισχύει στις φαρμακοβιομηχανίες. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας θα συντάσσει Μηνιαία αναφορά εσωτερικής λειτουργίας και θεμάτων που άπτονται την Ασφάλεια τροφίμων (εσωτερική επιθεώρηση) και θα το θέτει εις γνώση της Διοίκησης.
  5.Τα παραπάνω θα πρέπει να ισχύον και για εταιρείες παρασκευής προϊόντων συσκευασίας τροφίμων όλων των κατηγοριών.

 • 15 Απριλίου 2016, 14:20 | Καραβίας Γεώργιος

  Ως μεσίτης ασφαλίσεων θεωρώ ότι είναι αναγκαία η αστική ευθύνη των Κ.Υ.Ε. να είναι υποχρεωτική και ετήσια ανανεούμενη. Η εμπειρία 30 ετών στην ασφαλιστική αγορά έχει αποδείξει με υψηλό δείκτη ασφαλιστικών συμβάντων ότι ο καταναλωτής είναι απροστάτευτος απέναντι στις δραστηριότητες των Κ.Υ.Ε. Η προστασία του καταναλωτή εξασφαλίζεται μόνο με την υποχρεωτικότητα συμβολαίου Αστικής Ευθύνης Κ.Υ.Ε.. Μια τέτοια απόφαση πιστεύω ότι βρίσκει απόλυτα σύμφωνους τόσο τις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

 • 15 Απριλίου 2016, 12:22 | Γιώργος Αγγελόπουλος Πρόεδρος ΕΝ.Ι.Κ.Κ.

  Είναι πολύ θετική η εισήγηση του Υπουργείου Υγείας ότι τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών πρέπει να ελέγχονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες όπως όλα τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 • Δεν αποσαφηνίζει το άρθρο τον τρόπο αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ποιές εντάσσονται στην διαδικασία της γνωστοποίησης και ποιές όχι. Αναφέρει σαν φορείς υποβολείς τον δικαιολογητικών όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης χωρίς να αναφέρει ποιές επιχειρήσεις αδειοδοτεί η κάθε αρχή. Προτείνεται:
  1. Αδειοδότηση με την διαδικασία της γνωστοποίησης «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω»
  2. Ολοκλήρωση της διαδικασίας σε ένα διοικητικό επίπεδο (π.χ. Δήμος).

  Θεωρούμε μη ορθό στην υγειονομική διάταξη να αναφέρονται διατάξεις που να αφορούν την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός νόμος για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων.
  Αφού όμως αναφέρεται σε χορήγηση άδειας/γνωστοποίησης ζητείται διευκρίνιση: Σε τι συνίσταται η γνωστοποίηση; Ποιες είναι οι άλλες διαδικασίες ίδρυσης ή/και λειτουργίας;

  Παρ.Β1: Προτείνεται να διευκρινισθεί ποιες είναι οι σχετικές ειδικότητες με πιστοποιημένες γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που θα μπορούν να υπογράφουν τα διαγράμματα ροής.

  Ως προς την διαδικασία προελέγχου αν και αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα περιγράφει συνοπτικά την υπό ίδρυση επιχείρηση ακολούθως και αντιθέτως απαιτείται η αίτηση να συνοδεύεται με αναλυτική αποτύπωση των χώρων, της χρήσης τους, τη ροή των εργασιών, τον σταθερό εξοπλισμό.

  Σημειώνεται ότι δεν αναφέρεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης της προέγκρισης καθώς και το πότε είναι υποχρεωτική. Στην αντικατάσταση αδείας όταν είναι διαφορετική κατηγορία δεν απαιτείται προέγκριση.

  Παρ. Α: Δεν είναι δυνατό να αναφερθεί ο σταθερός εξοπλισμός στην αίτηση προεγκριτικού ελέγχου, διότι μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά τη λειτουργία της επιχείρησης (ράφια, μηχανήματα κ.λπ.)

  Παρ. Β2: Προτείνεται Τα σχεδιαγράμματα κατόψεων της επιχείρησης να περιγραφούν αναλυτικά.
  Αναφέρεται ότι επί των σχεδιαγραμμάτων κάτοψης τίθεται σχετική θεώρηση ώστε να κατοχυρώνεται ο επαγγελματίας και να δεσμεύεται η Υπηρεσία. Ωστόσο, λίγο πιο κάτω αναφέρεται ότι ο προέλεγχος δεν είναι προέγκριση και τυχόν σύμφωνη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας πριν την προέγκριση δεν θεωρείται ως έγκριση.

  Παρ. Β.7: Ερώτηση-διευκρίνιση: Γιατί για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χρειάζονται εις τριπλούν τα διαγράμματα και οι κατόψεις, ενώ για νέα άδεια αυτά απαιτούνται εις διπλούν;

  Παρ. Β11: Προτείνεται στην περίπτωση επέκτασης της επιχείρησης βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας να δίδεται προθεσμία τουλάχιστον εννέα (9) μηνών για την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας.

  Παρ. Β14: Προτείνεται να προσδιοριστούν με ακρίβεια ποια είναι «τα στοιχεία νομιμότητας του χώρου» που ζητούνται να προσκομιστούν ως δικαιολογητικά, καθώς το έγγραφο αναφέρεται σε τυχαία παραδείγματα (π.χ. άδεια δόμησης κλπ), αφήνοντας έτσι την ευχέρεια στις υγειονομικές υπηρεσίες να ζητούν διαφορετικά έγγραφα κατά περίπτωση.

  Παρ. Β14γ: Σκοπός του υγειονομικού ελέγχου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και όχι ο έλεγχος της πυροπροστασίας, υποχρέωση για την οποία οι επιχειρήσεις ελέγχονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Προτείνεται να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο κομμάτι.
  Ερώτηση-διευκρίνιση: Το Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας θα προβλέπεται μόνο στην περίπτωση των τραπεζοκαθισμάτων, καθώς δεν αναφέρεται αλλού.
  Αν γίνει τακτοποίηση (π.χ. με τον νόμο 4178) ζητείται να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται νέα άδεια (περίπτωση τακτοποίησης τμημάτων εκτός περιγράμματος)
  Προτείνεται η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη να ζητείται μόνο για τις περιπτώσεις της παρ. 14. Σήμερα απαιτείται και σε προσθήκη δραστηριότητας.

 • 15 Απριλίου 2016, 07:25 | Δέκας Απόστολος

  ΕΠΙΣΗΣ :
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των υγειονομικών όρων με τους οποίους επέρχεται επιδείνωση των υγιεινομικών όρων είναι η μεταβολή των τμημάτων του απαγωγικού συστήματος ( αύξηση διατομής σωληνώσεων καπνοδόχου, αύξηση ισχύος ηλεκτροκινητήρα ( βεντιλατέρ ), αφαίρεση φίλτρων κλπ )

 • 15 Απριλίου 2016, 06:50 | Δέκας Απόστολος

  Β 13
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
  1.Αποτελεί ΕΠΕΚΤΑΣΗ της επιχείρησης η ανάπτυξη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο, άνευ αδείας ή η υπέρβαση των όρων της υπάρχουσας άδειας.
  2.Αποτελούν ΟΥΣΙΩΔΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗτων των υγιειονομικών όρων :
  α.Η μετατροπή υπαίθριων χώρων ( πρασιάς ή κοινόκτιτων – κοινόχρηστων ) σε κλειστούς χώρους.
  β.Η λειτουργία μουσικής – μουσικών οργάνων με ανοικτές τις πόρτες και τα παράθυρα της επιχείρησης.
  γ.Η ένταση της μουσικής πέραν της μεγίστης επιτρεπομένης ηχοστάθμης.
  δ.Η χρήση των κοινόχρηστων – κοινόκτητων χώρων του κτιρίου που στεγάζεται
  ΤΟ ΚΥΕ, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της συνιδιοκτησίας και
  ε.Η μεταβολή της όψης του κτιρίου και του φέροντος οργανισμού ( πλάκες, υποστηλώματα κλπ ), χωρίς την έγγραφη συναίνεση της συνιδιοκτησίας.
  Τα παραπάνω είναι αποφάσεις δικαστηρίων αποτελούν πάγια Νομολογία ( συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις ) και ΠΡΕΠΕΙ να προστεθούν στην υγιειονομική διάταξη,προς γνώση κάθε ενδιαφερομένου.

 • 14 Απριλίου 2016, 23:38 | Δέκας Απόστολος

  13. Ως τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας εννοείται όταν επί των κατόψεων που έχουν θεωρηθεί από την υγειονομική υπηρεσία, επέρχεται επιδείνωση των υγειονομικών όρων. Όταν, π.χ. επεκτείνεται ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων και μικραίνει ο χώρος του παρασκευαστηρίου*
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ :ή αφαιρείται ο υαλοπίνακας ( τζαμαρία ) της όψης και αντικαθίσταται απο επάλληλα ανοιγόμενα τμήματα υαλοπονάκων μεταβάλλοντας το ΚΥΕ σε ανοιχτό κατάστημα ( OPEN BAR )

 • 14 Απριλίου 2016, 23:16 | Δέκας Απόστολος

  Β. Γνωμοδότηση ή βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για την καταλληλότητα επιχείρησης τροφίμων και ποτών
  1. Για τη χορήγηση της γνωμοδότησης ή της βεβαίωσης καταλληλότητας της επιχείρησης, η υγειονομική υπηρεσία ελέγχει τις κατόψεις* των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση, ο εξοπλισμός και οι χώροι των εξυπηρετούμενων πελατών Επιπλέον για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών απαιτείται διάγραμμα ροής συνοδευόμενο από περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, στις περιπτώσεις που γίνεται επεξεργασία τροφίμων.
  *ΠΡΟΣΘΗΚΗ :και τις ΤΟΜΕΣ των σχεδιαγραμμάτων ( για τον έλεγχο του ΥΨΟΥΣ των χώρων, η συγκρότηση, ο εξοπλισμός ( ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ,,ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ και ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ )και ΟΛΟΙ οι χώροι ( ιδιόκτητοι ή κοινόκτητοι- κοινόχρηστοι )

 • 14 Απριλίου 2016, 10:12 | Δ/νση Υγείας Κυκλάδων

  – Πρέπει στα σχεδιαγράμματα των υπό ίδρυση επιχειρήσεων να αναγράφονται σαφώς τα εμβαδά των χώρων.
  – Να διευκρινιστούν οι ειδικότητες των επιστημόνων που μπορούν να συντάξουν διάγραμμα ροής.
  – Να προβλεφθεί ότι ο υγειονομικά υπεύθυνος πρέπει να έχει πιστοποιημένες γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  – Στις μικρές επιχειρήσεις μαζικής εστίας, λιανικής διάθεσης κλπ η παραγωγική διαδικασία είναι μικρής εκτάσεως οπότε η περιγραφή της θα οδηγήσει σε τυποποιημένες εκθέσεις που θα δημιουργήσουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες των υπό ίδρυση υγειονομικών επιχειρήσεων.
  – Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης να ορίζεται το χρονικό περιθώριο για την υποβολή ένστασης.
  – Να προβλεφθεί η βελτίωση των υγειονομικών όρων όταν το κατάστημα δεν αλλάζει δραστηριότητα (π.χ. προσθήκη νέων αποχωρητηρίων, επέκταση παρασκευαστηρίου κλπ) με ανάλογο προσδιορισμό καθισμάτων χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας άδειας.
  – Τα στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου όπως άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, βεβαίωση παλαιότητας κλπ και η χρήση γης καθώς και πιστοποιητικά πυροπροστασίας και όπου απαιτείται σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της πολυκατοικίας να ελέγχονται από την αδειοδοτούσα αρχή στην οποία και να κατατίθενται και όχι από τις υγειονομικές υπηρεσίες.
  – Ομοίως όταν πρόκειται για προσθήκη κλειστού χώρου είτε για αποθήκη είτε για αίθουσα πελατών που δεν είναι τμήμα του αρχικού καταστήματος.
  – Εφόσον γίνει διαβίβαση φακέλου στην υγειονομική υπηρεσία να θεωρείται ότι έχει γίνει έλεγχος από την αδειοδοτούσα αρχή όλων των προαναφερομένων.
  – Σε προσθήκη στεγασμένου ή υπαίθριου χώρου απέναντι από το κατάστημα να τεθούν κριτήρια που λαμβάνουν υπ’ όψιν το εύρος και την κίνηση της οδού παρεμβάλλεται.
  – Να τεθούν κριτήρια για τους παράπλευρους χώρους (στεγασμένους ή ανοιχτούς) ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων όπως π.χ. απόσταση, παρεμβολή άλλης επιχείρησης (ομοειδούς ή μη) κλπ.

 • 14 Απριλίου 2016, 08:53 | Καπίρης Μάρκος

  Τελικά δεν απαιτείται πλέον υποβολή σχεδιαγραμμάτων τομής του καταστήματος αλλά μόνο κάτοψη?

  Οταν είναι σε διαφορετικά επίπεδα οι χώροι του καταστήματος ή έχουν πατάρια, δεν θα έπρεπε να φαίνονται και σε τομές?

 • 14 Απριλίου 2016, 07:05 | Καπίρης Μάρκος

  Στο άρθρο 4 στο Β.1 και στις υποπαραγράφους αυτού, ζητάει περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας. Θεωρώ ότι η απαίτηση αυτή δεν είναι απαραίτητη στις μικρές επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, λιανικής διάθεσης κλπ, ούτε βοηθάει σε κάτι, αφού σύντομα θα καταλήξει να χρησιμοποιούνται τυποποιημένες εκθέσεις, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις, εργαστήρια και εργοστάσια η απαίτηση αυτή καλύπτεται επί της ουσίας από τη μελέτη HACCP.

  Σε περίπτωση που τελικά απαιτηθεί τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και αναφορά των προϊόντων «κατά κατηγορίες» θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να προστεθεί κάπου ο ορισμός τι ακριβώς σημαίνει «κατηγορίες προϊόντων» και ποιες είναι αυτές, ειδεμή θα προκύψουν αμέσως αναπάντητα ερωτήματα από τους πολίτες.

  Βεβαίως η ζητούμενη «περιγραφή του τρόπου παρασκευής» κάθε κατηγορίας τροφίμων στην τεχνική έκθεση είτε εννοηθεί ως συνταγή μαγειρικής είτε ως οτιδήποτε άλλο, θα οδηγήσει σε άχρηστες περιγραφές και περιττές σελίδες που δεν θα χρησιμεύσουν ποτέ (μα ποτέ) σε τίποτα.

 • 13 Απριλίου 2016, 10:44 | Αχιλλέας Μαυρόπουλος

  Συμφωνώ για το συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Σε περίπτωση ατυχήματος είναι «καταδικασμένος» να αντιμετώπιση σοβαρούς κινδύνους και με ένα σχετικά μικρό κόστος θα μπορεί να καλείπτεται τόσο ο ίδιος, αλλά και ο πελάτης και γενικότερα το κοινό.

 • 12 Απριλίου 2016, 19:45 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Τα διαγράμματα ροής και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, συντάσσονται και υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (με πιστοποιημένες γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων).
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ Ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ???? ΔΗΛΑΔΗ Ο ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΣΤΑΔΙΑ-ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΚΡΙΣΙΜΑ ΟΡΙΑ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΤΛ)???
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : «Τα διαγράμματα ροής και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, συντάσσονται και υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο ΚΑΙ από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (με πιστοποιημένες γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων), εκτός εάν ο υγειονομικά υπεύθυνος τυγχάνει να έχει με πιστοποιημένες γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΟΥΤΕ ΕΞΥΠΗΤΕΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΩΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ.

 • 12 Απριλίου 2016, 08:18 | ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ιατρός

  Άρθρο 4
  Α. Διαδικασία προαιρετικού ελέγχου
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η διατύπωση “Ο ενδιαφερόμενος δύναται……….εφόσον έχουν ελεγχθεί η νομιμότητα και η χρήση του χώρου καθώς και οι χρήσεις γης (από τον ενδιαφερόμενο), να υποβάλει αίτηση…” και “….. θα πρέπει να εξετάζεται από τον ενδιαφερόμενο η χρήση γης ” είναι προβληματική και άνευ ουσίας.

  Η έναρξη της διαδικασίας προαιρετικού ελέγχου δεν μπορεί να στηρίζεται στην εκτίμηση και κρίση του ενδιαφερομένου για τη νομιμότητα. Η αίτησή του προς την Υγειονομική Υπηρεσία πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση αρμόδιας αρχής (π.χ. Υπηρεσία Δόμησης) για τη νομιμότητα των ανωτέρω.

 • 11 Απριλίου 2016, 10:14 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Δεδομένου ότι παρατηρείται διαχρονικά και πανελλαδικά η σύνταξη των διαγραμμάτων ροής και των σχεδίων να μην γίνονται από επιστήμονες με ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματικό περίγραμμα που να καλύπτουν επαρκώς τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων, γεγονός που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην δημόσια ασφάλεια και στην ποιότητα των τροφίμων, προτείνουμε το άρθρο 4, παρ. Β να διατυπωθεί ως εξής:

  Τα διαγράμματα ροής και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, συντάσσονται και υπογράφονται από:
  α) τον υγειονομικά υπεύθυνο, ή
  β) διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό (με υποχρεωτική την κατάθεση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ ή άλλης συναφούς ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού με γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων(με υποχρεωτική την κατάθεση αντιγράφου πιστοποίησης των γνώσεών του σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ), ή
  δ) πτυχιούχο Γεωπόνο (με υποχρεωτική την κατάθεση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ),
  ε) πτυχιούχο Χημικό μέλος της ΕΕΧ, Βιολόγο, Τεχνολόγο Τροφίμων, Τεχνολόγο Δημόσιας Υγιεινής (με υποχρεωτική την κατάθεση αντιγράφου πιστοποίησης των γνώσεών του σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και αντιγράφου πτυχίου).

  Εκ μέρους του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ).

  Άρης Γκορόγιας
  Πρόεδρος ΠΣΧΜ

 • 10 Απριλίου 2016, 16:03 | Β.Α.

  Είναι προτιμότερο η βεβαίωση του μηχανικού για το χώρο κύριας χρήσης να τίθεται επί των σχεδιαγραμμάτων και όχι σε ξεχωριστό έντυπο. Το ξεχωριστό έντυπο αφήνει παραθυράκια σε περιπτώσεις που στο ίδιο κτήριο υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα με παρόμοια διαρρύθμιση, καθώς και σε περιπτώσεις που η διεύθυνση ορίζεται με αριθμό χιλιομέτρου ή θέση.

 • 6 Απριλίου 2016, 16:10 | Ανέστης

  Γιατί να υπάρχουν διαγράμματα ροής που πρέπει και να υπογράφονται? Το διάγραμμα ροής αποτελεί τμήμα του HACCP και μόνο. Στις επιχειρήσεις που λόγω της φύσης τους οι πιθανοί κίνδυνοι μπορούν να ελεγχθούν με την εφαρμογή προαπαιτουμένων προδιαγραφών δεν χρειάζεται επίσημο στάδιο ανάλυσης κινδύνων. Για αυτές τις επιχειρήσεις τροφίμων υπάρχουν οι οδηγοί ορθής πρακτικής που περιέχουν έτοιμα διαγράμματα ροής.

  Η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης δεν απαιτείται από κανένα νόμο ή πρότυπο. Γιατί να απαιτούμε από τις επιχειρήσεις περιττά έγγραφα και να τους δυσκολεύουμε άσκοπα? Κατά κανόνα, η ανάγκη τήρησης αρχείων σχετικά με τις διαδικασίες HACCP πρέπει να είναι εξισορροπημένη και μπορεί να περιορίζεται στα ουσιώδη για την ασφάλεια των τροφίμων.

 • 4 Απριλίου 2016, 20:33 | Υγιεινολόγος

  3. Ως τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας εννοείται όταν επί των κατόψεων που έχουν θεωρηθεί από την υγειονομική υπηρεσία, επέρχεται επιδείνωση των υγειονομικών όρων. Όταν, π.χ. επεκτείνεται ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων και μικραίνει ο χώρος του παρασκευαστηρίου..
  Οι ανωτέρω περιπτώσεις καθώς και η μεταφορά της επιχείρησης σε άλλο χώρο, συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς επιθεωρητές.
  Στις περιπτώσεις επέκτασης, αλλαγής δραστηριότητας, τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας η επιχείρηση πρέπει να επανέρθει στην αρχική της μορφή σύμφωνα με την προθεσμία συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

  Τι γίνεται όταν κατά την αδειοδότηση τα θεωρημένα σχεδιαγράμματα αναφέρουν εξωτερικό χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και σε μεταγενέστερο έλεγχο μετά από αίτημα πολίτη ή έκτακτο, ο χώρος αυτός έχει κλειστεί.

 • 4 Απριλίου 2016, 07:55 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Να ληφθεί υπόψη και το με αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.18/οικ.9462/01-04-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με ΑΔΑ: 7Ω8Π465ΦΘΕ-ΜΡΟ

 • 1 Απριλίου 2016, 15:32 | Ιωάννης Αγγελόπουλος

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΚΥΕ

  Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κου Κομπορόζου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι για λόγους προστασίας τρίτων έχουν εφαρμοσθεί υποχρεωτικώς ασφαλίσεις αυτοκινήτων, περιβάλλοντος κλπ. Ως εκ τούτω πρέπει να νομοθετηθεί η ασφάλιση αστικής ευθύνης των ΚΥΕ έναντι τρίτων (τρίτων νοούμενων των αναφερόμενων από το κο Κομπορόζο) με ετησίως ανανεωνόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα πρέπει να προσαρμόζονται κατά τη χορήγηση της άδειας και να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Άλλωστε το κόστος είναι χαμηλό.

 • 30 Μαρτίου 2016, 21:59 | Ιωάννης Καναούτης

  Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με ειδικές επιτροπές διαμηνύει ότι μέχρι τον προσεχή Ιούνιο 2016 θα καταργηθεί ο εκ των προτέρων έλεγχος των επιχειρήσεων τροφίμων και θα εφαρμοστεί η αρχή πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω. Τελικά θα εκδίδονται άδειες μετά από υγειονομικό έλεγχο ή θα ελέγχονται οι ως άνω επιχειρήσεις εκ των υστέρων ?

 • 30 Μαρτίου 2016, 21:18 | Ιωάννης Καναούτης

  Η διατύπωση ότι η υγειονομική υπηρεσία ελέγχει τις κατόψεις για τη χορήγηση της γνωμοδότησης μπερδεύει γιατί δεν διευκρινίζεται εάν απαιτείται εκ των προτέρων υγειονομικός έλεγχος. Εφόσον στη θετική γνωμοδότηση θεωρούνται οι κατόψεις, πρέπει να αναγραφεί ότι θεωρούνται μετά τον υγειονομικό έλεγχο

 • 30 Μαρτίου 2016, 21:00 | Αρχιμήδης Τρυφωνίδης

  Τα διαγράμματα ροής και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, συντάσσονται και υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (με πιστοποιημένες γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων).

  Όσο δεν γίνεται ξεκάθαρο ποιοι επιστήμονες χαρακτηρίζονται επιστήμονες με σχετική ειδικότητα, τόσο τα διαγράμματα ροής και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας θα συντάσσονται από επιστήμονες μη σχετικής ειδικότητας και απλώς θα τα υπογράφουν οι υγειονομικά υπεύθυνοι , οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν μπει kan στη διαδικασία να τα ελέγξουν πρώτα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συσχέτιση με την πραγματική παραγωγική διαδικασία.

  Τα διαγράμματα ροής και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας θα πρέπει να υπογράφονται ΜΟΝΟ από επιστήμονες σχετικής ειδικότητας με τα τρόφιμα.

  Αρχιμήδης Λ. Τρυφωνίδης
  Υγιεινολόγος ΤΕ, MSc

 • 30 Μαρτίου 2016, 15:51 | Σπύρος Κομπορόζος

  Να προστεθεί στα δικαιολογητικά:
  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για τυχόν προκαλούμενες από τις αδειοδοτούμενες επιχειρήσεις υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες (περιλαμβανομένης και της τροφικής δηλητηρίασης για άνω των δυο ταυτόχρονα συμβάντων), έναντι γειτνιαζόμενων ακινήτων, διερχομένων πολιτών ή/και πελατών τους με ελάχιστα κεφάλαια ασφαλιστικής κάλυψης για υλικές ζημίες τρίτων 100.000€, για σωματικές βλάβες 150.000€ και για περίπτωση ομαδικών ατυχημάτων και συνολικών ευθυνών 300.000€ ετησίως. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης πρέπει να είναι εν ισχύ καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης και να τίθεται υπόψη των ελεγκτικών οργάνων σε οπιοδήποτε έλεγχο τους.

  Αιτιολόγηση: να είναι δυνατή η αποζημίωση έναντι τρίτων (πολίτες, πελάτες κλπ) σε περίπτωση ζημίας ώστε να καλείπτεται η αδυναμία του επιχειρηματία αποζημιώσεων.

 • 30 Μαρτίου 2016, 11:04 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΡΑΨΑΣ

  Το εδάφιο 14 α αναφέρεται σε λειτουργούσες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος όρος για την χορήγηση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και η βεβαίωση αυτή να κατατίθεται αρχικά προκειμένου να χορηγείται η προέγκριση, διαφορετικά θα υπάρχουν ενστάσεις συνιδιοκτητών και όμορων ιδιοκτησιών που θα θίγονται περιβαλοντολογικά δικαιώματα τους από την λειτουργία του καταστήματος, π. χ ψαροταβέρνες, μουσικά μεταμεσονύχτια μπαράκια κ.α.

 • 29 Μαρτίου 2016, 17:17 | stylianos

  Τα διαγράμματα ροής και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, συντάσσονται και υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (με πιστοποιημένες γνώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων).

  Τι εννοούμε πιστοποιημενες γνώσεις;;;Δηλ, ενας μηχανικός που εχει παρακολουθησει ενα πιστοποιημενο σεμιναριο υγιεινής και ασφαλειας τροφίμων, θα έχει δικαίωμα υπογραφής;;

  Γιατί φοβομαστε να ορίσουμε ξεκαθαρα καποιες ειδικότητες;; ή ας τεθουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις με τις οποίες θα ξεκαθαρίζεται ποιος είναι ο επιστήμονας σχετικής ειδικότητας που διαθέτει πιστοποιημενες γνώσεις…

  4. Σε αρνητική γνωμοδότηση αναγράφεται από την υγειονομική υπηρεσία, σε δύο αντίτυπα η αιτιολόγηση της άρνησης και η αδειοδοτούσα αρχή επιδίδει το ένα στον ενδιαφερόμενο για την περαιτέρω διαδικασία συμμόρφωσης και υποβολής εκ νέου του φακέλου για την επανεξέτασή του.
  Η επανεξέταση διενεργείται με αίτηση του ενδιαφερομένου προς την υγειονομική υπηρεσία.

  Καταρχην, απο τη στιγμη που υποβάλλεται εκ νεου ο φακελος δεν τιθεται θεμα επανελέγχου, αλλα ελέγχου εξ αρχης.

  Κατα δευτερον η πρόταση :» Η επανεξέταση διενεργείται με αίτηση του ενδιαφερομένου προς την υγειονομική υπηρεσία.»Πρεπει να διαγραφεί εφόσον δεν υφισταται επανεξεταση, αλλα ακόμη και αν θελουμε να διατηρήσουμε αυτη τη πρόταση θα πρέπει να προστεθουν οι λέξεις «δια της αδειοδοτουσας Αρχής῾

  Στη παραγραφο 7 να προστεθει στο τελος της παραγράφου και ότι τα διαγραμματα ροής θα συνοδευονται από περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας

 • 29 Μαρτίου 2016, 15:20 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Δεδομένου λοιπόν ότι με την §2 του Ν. 4262/ 2014 ΦΕΚ 114 Τ΄Α, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 82 του Ν. 4307/ 2014 ΦΕΚ 246 Τ΄Α, προβλέπεται η έκδοση σχετικής ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία θα καταργηθούν οι υφιστάμενες διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση αδειών λειτουργίας όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και σύμφωνα και με την §3 του άρθρου 34 του Ν. 4262/ 2014, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρει η Υγειονομική Διάταξη, διατάξεις που αφορούν την Αδειοδότηση, αν αναλογιστεί κανείς ότι και με το άρθρο 58 §2 αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονομικές διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. Ρητά ορίζεται πως η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως αυτό προσδιορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.»

  Ενδεικτικά σας παραθέτω και τα παρακάτω σχετικά link με άρθρα από σημερινά πρωτοσέλιδα εφημερίδων για το συγκεκριμένο πολύ επίκαιρο θέμα :

  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1085250/ti-allazei-stis-diadikasies-adeiodotisis-tou-epixeirein

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113959813