Άρθρο 07 – Χαρακτηρισμός Τροφίμων

Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 14 του Κανονισμού 178/2002 Ε.Ε για το χαρακτηρισμό των τροφίμων και του άρθρου 1 του Ν.4235 (ΦΕΚ32/11-2-2014).
Όλα τα τρόφιμα που παρασκευάζονται, επεξεργάζονται, συσκευάζονται, εισάγονται, συντηρούνται ή διακινούνται ή αποθηκεύονται ή γενικά προσφέρονται στην κατανάλωση θα πρέπει να είναι ασφαλή για την Δημόσια υγεία.
Γενικά απαγορεύεται η παρασκευή, διανομή, μεταφορά και έκθεση προς πώληση μη ασφαλών και μη κανονικών τροφίμων, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, νοθευμένων τροφίμων και επιβλαβών για την υγεία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζονται τα διοικητικά μέτρα οι διαδικασίες και οι κυρώσεις που προβλέπει ο Ν. 4235 (ΦΕΚ32/11-2-2014)
Οι υγειονομικές υπηρεσίες προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληψίας για τη διεξαγωγή των αναγκαίων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων, όπου αυτό απαιτείται.
Οι περιέκτες των τροφίμων και γενικά τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι τέτοιας φύσης ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της ισχύουσας Ενωσιακής Νομοθεσίας.

  • Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ενέργεια (δειγματοληψίες σε προϊόντα και υλικά συσκευασίας) υποστηρίζεται από άλλες υπηρεσίες (ΕΦΕΤ, ΔΑΟΚ, Γενικό Χημείο Κράτους, Τελωνείο) και προτείνεται να αφαιρεθεί.

  • 6 Απριλίου 2016, 16:01 | Ανέστης

    Οι περιέκτες των τροφίμων δεν έχουν συνάφεια με τον χαρακτηρισμό των τροφίμων και πρέπει να απαλλειφθούν.