Άρθρο 09 – Εκπαίδευση

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι:
Συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις της Υ.Α 14708/07(ΦΕΚ1616/τΒ/17-8-2007) όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα:
• Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες.
• Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας βάσει των αρχών HACCP ή για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής εκπαιδεύονται κατάλληλα για την εφαρμογή τους.
• Υπάρχει συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει, σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους χειριστές τροφίμων ή για ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ορισμένους κλάδους τροφίμων .
Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο που θα διατηρείται στο φάκελο του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

 • 18 Απριλίου 2016, 07:03 | Ευάγγελος Πασβούρης-Ιωάννης Φωτόπουλος

  Ο υγειονομικά υπεύθυνος/η της επιχείρησης, θα πρέπει να οριστεί ότι θα εκπαιδευτεί στο 2ο ή 3ο επίπεδο εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στην αριθμ.14708 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΕΦΕΤ).

 • Ερώτηση-διευκρίνιση: Τι σημαίνει «η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο»;

 • 7 Απριλίου 2016, 08:05 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Να προστεθεί η διάταξη της §6 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 14708/10.8.2007, ΦΕΚ 1616 Τ’ Β ΥΑ όπου αναφέρει ότι:
  Εκπαιδευτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ και απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης δεν δύνανται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα, των οποίων φορείς εκτέλεσης είναι οι επιχειρήσεις κατά το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 14708/10.8.2007 υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ 1616 Τ΄Β.

 • 6 Απριλίου 2016, 17:27 | Ανέστης

  Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν αποτελεί προϋπόθεση αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

 • 4 Απριλίου 2016, 19:07 | Υγιεινολόγος

  Η εκπαίδευση εξακολουθεί να μην είναι προαπαιτούμενη για την αδειοδότηση?

 • 31 Μαρτίου 2016, 12:16 | Αδάμος Παπαδημητρίου

  Επειδή το θέμα της τεκμηρίωσης της εκπαίδευσης του προσωπικού δεν διευκρινίζεται, θα μπορούσε να προσδιοριστεί με τις επιλογές: α)της ενδοεταιρικής εκπαίδευσης με κατάλληλο εκπαιδευτή υπάλληλο της επιχείρησης ή εξωτερικό συνεργάτη, που να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα (σχετικό πτυχίο, τεκμηριωμένη εκπαιδευτική εμπειρία/ικανότητα, κλπ), που θα πρέπει να επαναλαμβάνεται για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό και να έχει χρονική ισχύ π.χ. 1 ή 2 χρόνια και β) της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. ΚΕΚ) με πιστοποιημένους εκπαιδευτές όπου θα δίνεται και η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του πιστοποιητικού εκπαίδευσης από τον ΕΦΕΤ, που θα έχει 5ετή ισχύ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα αντίστοιχα αρχεία εκπαίδευσης στο φάκελο του προσωπικού (πιστοποιητικά, εκπαιδευτικό υλικό, βεβαιώσεις, κλπ) προς τεκμηρίωση κατά τον έλεγχο

 • 30 Μαρτίου 2016, 21:49 | Ιωάννης Καναούτης

  Υπάρχει μία ΚΥΑ του 2007 η οποία προέβλεπε την εκπαίδευση του προσωπικού. Ωστόσο με εγκύκλιο το Υπουργείο είχε αναστείλει την εφαρμογή της το 2013. Έκτοτε ουδέν

 • 29 Μαρτίου 2016, 23:43 | Μανώλης Δρυγιαννάκις

  Επειδή ο κάθε ένας νομίζει ότι μπορεί να ίδρυση και να λειτουργήσει μια επιχείρηση Υγειονομικού ενδιαφέροντος, και νομίζοντας ότι είναι ένα απλό πράγμα θα πρέπει να μπουν κανόνες και με την εκπαίδευση.
  Δεν είναι δυνατόν να ανοίγουν εστιατόρια και να μην τηρούνται τα βασικά ως προς την υγεία, αλλού να πατούν και αλλού να βρίσκονται και να τα ξέρουν (όλα).
  Πρέπει λοιπόν υποχρεωτικά και χωρίς να το αφήσουμε στο έτσι, να ιδρυθεί μια ταχύρυθμη σχολή για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Κάθε ιδιοκτήτης είτε καινούργιος είτε παλιός να βγάλει αυτή την σχολή ώστε να μπορεί και να ξέρει το λειτουργικό κομμάτι τρόφιμα, υγεία, φορολογία, εργασία, φυσικές καταστροφές, νομοθεσία.
  Δηλ. πως διατηρούνται τα τρόφιμα (ψυγείο, ξεχωριστοί θάλαμοι για κάθε και ποιο είδος), βασικές αρχές επαφής με τα τρόφιμα (γάντια, πλύσιμο, τεμαχισμό), καθαριότητα χώρων αποθήκευσης και παρασκευής τροφίμων (τα υλικά καθαρισμού δαπέδου και πάγκων), ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο αποθήκευσης και παρασκευής τροφίμων (γάντια, μαχαίρια, εστίες ψησίματος, εξαερισμός κλπ) κλπ.
  Σε αυτά μπορούν να προστεθούν και γενικές πληροφορίες όπως φορολογικά, εργασιακά, πρώτον βοηθειών, φυσικών καταστροφών, νομοθεσία κλπ.
  Η ταχύρυθμη σχολή να είναι ένα 3μηνο (μπορεί και 6 μήνες ή και παραπάνω) με ένα κόστος, χαμηλό ή δωρεάν για επιχειρηματίες και υποχρεωτική. Να εξαιρούνται η απόφοιτη σχολών Τουριστικές.
  Αυτό επιβάλλεται για να λύση πολλά προβλήματα σε ένα ιδιοκτήτη και στην συμπεριφορά. Δεν θα μπορεί να πει ότι δεν το ήξερα.

 • 29 Μαρτίου 2016, 18:05 | stylianos

  Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο που θα διατηρείται στο φάκελο του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

  Επειδη το αντιμετωπίσαμε ως Υπηρεσία, καλά θα ήταν να διευκρινισθεί αν όλο το προσωπικό μιας επιχείρησης πρέπει να παρακολουθήσει το σεμιναριο του ΕΦΕΤ ή όχι.