Άρθρο 23

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε μέρες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.