Άρθρο 17 – Υγειονομικοί Έλεγχοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών & Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το Υπουργείο Υγείας είναι η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας), των μέτρων υγειονομικού ελέγχου και αποστέλλει οδηγίες στις των Διευθύνσεις ή Τμηματα υγειονομικού ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Κατά τους υγειονομικούς ελέγχους λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της παρούσας και η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και συμπληρώνεται το αντίστοιχο προτυποποιημένο έντυπο υγειονομικού ελέγχου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.
Για τις πάσης φύσεως αποκλίσεις προτείνονται βελτιώσεις και καθορίζεται προθεσμία επανελέγχου. Στις περιπτώσεις μη συμμορφώσεων επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 της παρούσης.
Όσον αφορά τα τρόφιμα, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός των τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης.
Οι παραβάσεις που αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία καθώς και η κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση της επιχείρησης σε συγκεκριμένη παράβαση, συνεπάγεται επιβολή των κυρώσεων και ακολουθεί ή σύνταξη έκθεσης ελέγχου, η οποία αποστέλλεται στην αρμόδια κατά τον Νόμο Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 18 της παρούσης και στον επιχειρηματία.
Τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων αποστέλλονται ανά έτος συγκεντρωτικά στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 • 18 Απριλίου 2016, 07:19 | Ευάγγελος Πασβούρης-Ιωάννης Φωτόπουλος

  Η χρήση ενός κατανοητού και εύχρηστου check list θα μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά τους ελέγχους. Η χρήση των check list αλλά και η ταυτόχρονη βαθμολόγηση των διαφορετικού είδους ‘’ευρημάτων – παρατηρήσεων’’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις υπηρεσίες αλλά και από τους επιχειρηματίες με πολλούς τρόπους:
  Θα διευκολύνει την περαιτέρω χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  Μπορεί να κατατάσσει της επιχειρήσεις ανάλογα με την βαθμολογία – επικινδυνότητά τους ώστε να ορίζεται ο ρυθμός επανελέγχου.
  Μπορεί να καταδεικνύει στους επιχειρηματίες ότι μια παρατήρηση είναι πιο σοβαρή από μία άλλη, πράγμα που συχνά κατά τον έλεγχο αλλά και κατά την συγγραφή των εκθέσεων ελέγχων δεν γίνεται κατανοητό από τους ελεγχόμενους.
  Μπορεί να δίνεται επί τόπου το check list κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

 • 17 Απριλίου 2016, 22:23 | KINHΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ

  Η σιωπηρή προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, , η οποία συντελείται, κατά πλάσμα δικαίου, με μόνη την παρέλευση άπρακτης ορισμένης προθεσμίας, εάν προβλέπεται στο νέο πλαίσιο για Fast Track αδειοδότηση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να καταργηθεί.

 • Προτείνεται να καθοριστεί το τι ελέγχει το υγειονομικό και να δημιουργηθεί ένα έντυπο ελέγχου στην μορφή check-list.

 • 14 Απριλίου 2016, 11:11 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • 14 Απριλίου 2016, 10:46 | Δ/νση Υγείας Κυκλάδων

  Εκ παραδρομής οι κυρώσεις προβλέπονται στο αρθρ. 18 ενώ προβλέπονται στο αρθρ.19

 • 11 Απριλίου 2016, 11:09 | ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ιατρός

  Άρθρο 17

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Να εξειδικευτεί η φράση «κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση σε συγκεκριμένη παράβαση», ήτοι να διευκρινιστεί πόσες παραβάσεις συνιστούν κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση

  Άρθρο 17

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Να προστεθεί ειδική μνεία των βλαπτικών επιπτώσεων του θορύβου για τη Δημόσια Υγεία, ώστε οι παραβάσεις να περιλαμβάνουν και την ηχορύπανση

 • 7 Απριλίου 2016, 11:35 | Ντανόπουλος Ευάγγελος, Υγιεινολόγος MSc

  Άρθρο 17
  Η χρήση ενός κατανοητού και εύχρηστου check list θα μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά τους ελέγχους. Η χρήση των check list αλλά και η ταυτόχρονη βαθμολόγηση των διαφορετικού είδους ‘’ευρημάτων – παρατηρήσεων’’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις υπηρεσίες αλλά και από τους επιχειρηματίες με πολλούς τρόπους:
  • Θα διευκολύνει την περαιτέρω χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Μπορεί να κατατάσσει της επιχειρήσεις ανάλογα με την βαθμολογία – επικινδυνότητά τους ώστε να ορίζεται ο ρυθμός επανελέγχου.
  • Μπορεί να καταδεικνύει στους επιχειρηματίες ότι μια παρατήρηση είναι πιο σοβαρή από μία άλλη, πράγμα που συχνά κατά τον έλεγχο αλλά και κατά την συγγραφή των εκθέσεων ελέγχων δεν γίνεται κατανοητό από τους ελεγχόμενους.
  • Μπορεί να δίνεται επί τόπου το check list κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου.
  • κ.ο.κ.

 • 6 Απριλίου 2016, 15:52 | Τσαγγρής Γιώργος, Επόπτης Δημ. Υγείας

  Σε ότι αφορά τις ενέργειες μετά τον έλεγχο στην περίπτωση που διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις υπάρχει το άρθρο 3 του Ν.4235/2014 που ορίζει σαφώς τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
  Τα check list μπορούν να χρησιμοποιούνται την ώρα του ελέγχου για να υπάρχει τυποποιημένος έλεγχος από όλους. Η Έκθεση Υγειονομικού ελέγχου μπορεί να είναι ελεύθερο κείμενο – ουσιαστικά καταγραφή των μη συμμορφώσεων και συστάσεις για συμμόρφωση. Οι Διευθύνσεις Εμπορίου στους ελέγχους για τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ έχουν τριπλότυπο check list που απευθείας συμπληρώνεται με τυχόν παραβάσεις και αποφεύγουν το γράψιμο στο γραφείο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για χρήση του Ο.Π.Σ (ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα)του ΕΦΕΤ, ώστε να υπάρχει ενιαίο μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και τα στατιστικά να μπορούν να βγαίνουν σε real time κι όχι μια φορά τον χρόνο.

 • 31 Μαρτίου 2016, 13:31 | Στυλιανός Τζιβελέκης Ε.Δ.Υ.

  Σωστη η παρατήρηση ως προς τις λίστες ελέγχου, αλλα δυστυχως, όλα δεν τυποποιούνται και η υπερβολική τυποποίηση ακυρωνει τον Ελεγκτή. Ισως ο συνδυασμός λίστα και ελεύθερου κειμενου να είναι ο ορθολογικότερος τρόπος ελέγχου.

 • 30 Μαρτίου 2016, 19:20 | Ιωάννης Καναούτης

  Συμφωνώ. Υπάρχουν προτυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΣΔΥ για του Ολυμπιακούς του 2004

 • 29 Μαρτίου 2016, 17:01 | Αλκιβιαδης Βατοπουλος;

  Σχετικά με το παράρτημα Ι, νομίζω ότι η «Έκθεση Υγειονομικού Έλεγχου» πρέπει να έχει την μορφή checklist δηλαδή να αναφέρει ακριβώς τι πρέπει να ελέγχεται . Τέτοια check list υπάρχουν ήδη και χρησιμοποιούνται από τους Επόπτες ενώ υπάρχει ήδη μεγάλη εμπειρία (σύνταξης και χρήσης) από τους Ολυμπιακούς Αγώνες . Αντίθετα μια « Έκθεση Υγειονομικού Έλεγχου» – ελεύθερο κείμενο δεν βοηθά τον σωστό έλεγχο.

  Α Βατοπουλος Καθηγητής ΕΣΔΥ