Άρθρο 05 – Γενικοί Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τόσο κατά την διαδικασία της έκδοσης άδειας/γνωστοποίησης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας ίδρυσης ή και λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτών.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, οι οποίες θα προσαρμόζονται ανάλογα με την επικινδυνότητα και το μέγεθος της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, ανάλογα με τη φύση των διεργασιών και το μέγεθος αυτών μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές του HACCP με την απαιτούμενη ευελιξία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Καν. 852/2004.

Α.Η φύση των διεργασιών αφορά:
i. Tο είδος των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται ή διαθέτει η επιχείρηση καθώς και τον τρόπο χρήσης τους από τον καταναλωτή.
ii. Τη δραστηριότητα της επιχείρησης, π.χ μικρές διεργασίες παρασκευής, κανένας χειρισμός, πολλοί σύνθετοι χειρισμοί στα τρόφιμα που παράγουν, που προετοιμάζουν και διαθέτουν σε διαφορετικούς χώρους από αυτόν της παραγωγής (μεγάλα εργαστήρια), ή που προετοιμάζουν και διαθέτουν άμεσα προς τελική κατανάλωση και που δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα στάδιο ή στο σύνολο των σταδίων της αλυσίδας παραγωγής μέχρι την τελική διάθεση.
iii. Την εφαρμοζόμενη επεξεργασία για τη μείωση ή την εξάλειψη των πιθανών κινδύνων (φυσικών, χημικών, μικροβιακών).

Β. Μέγεθος της επιχείρησης και κατηγορία του πληθυσμού που διατίθενται.
Το μέγεθος της επιχείρησης αναφέρεται στη δυναμικότητα της παραγωγής, επεξεργασίας ή και διάθεσης τροφίμων και ποτών στους καταναλωτές. Ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από την εκάστοτε επιχείρηση, καθώς και η ειδική ομάδα πληθυσμού στην οποία αυτοί πιθανόν να ανήκουν (π.χ βρέφη, μαθητές, ασθενείς, κ.λ.π), αλλά και ο χώρος που τα τρόφιμα διατίθενται (π.χ βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολικά κυλικεία, νοσοκομεία, κλπ.)
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται. Οι απαιτήσεις υγιεινής έχουν σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τον εξοπλισμό που αυτή χρησιμοποιεί, την υγιεινή και την εκπαίδευση του προσωπικού, τα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης – μυοκτονίας, αλλά και με τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση.

2. ΟΙΚΗΜΑ
Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί νομιμότητας του κτιρίου. Σε περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται σε χώρους εκτός αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας (κτίρια εντός μοναστηριών, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικά κτίρια, σε μετασκευασμένα οχήματα, σε πλωτά ναυπηγήματα, κ. λ. π. ), επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον διαθέτουν σχετική έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν. Κτίρια εντός παραδοσιακών οικισμών τηρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των πολεοδομικών διατάξεων, στις οποίες υπάγονται.
Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε ισόγειους χώρους πολυκατοικιών δεν θα επικοινωνούν με εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τούτων και θα έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών σε μέγαρα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές στέγες
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήματα των καταστημάτων τους εφόσον η κατασκευή αυτών έχει γίνει με οικοδομική άδεια ή έχει γίνει νομιμοποίηση με το Ν. 4014/2011 ή άλλο συναφή νόμο και είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την διασφάλιση της υγιεινής, την ασφάλεια των τροφίμων και την αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
Αν η επιχείρηση διατηρεί βοηθητική αποθήκη τροφίμων και ποτών σε διαφορετικό χώρο εκτός του καταστήματος ή του εργαστήριου της, πρέπει να εφοδιασθεί με ειδική άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας της αποθήκης αυτής, η οποία χορηγείται αρμοδίως, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της υγειονομικής υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις.
Η τυχόν διατήρηση αποθήκης τροφίμων έξω από το κατάστημα ή το εργαστήριο αναγράφεται στην άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας αυτού, έστω και με μεταγενέστερη εγγραφή, η οποία θα καταχωρείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή και στην οποία θα αναφέρεται απαραίτητα η διεύθυνση της αποθήκης, ώστε να ενημερώνονται για την ύπαρξή της τα αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου.
Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη χώρου αποθήκης στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με περιορισμένο κύκλο εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν κλειστές προθήκες για την αποθήκευση των πρώτων υλών και ειδών συσκευασίας εντός της επιχείρησης.
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τροφίμων και ποτών σε εξωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων.

3. ΧΩΡΟΙ
Κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διαθέτει τους χώρους που απαιτεί η δραστηριότητα που ασκεί, όπως αυτοί περιγράφονται στους ειδικούς υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.
Όλοι οι χώροι της επιχείρησης θα αποτυπώνονται σε κατόψεις

4. ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων, των οροφών, των θυρών και των παραθύρων πρέπει να είναι καλής κατασκευής, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να μπορούν να καθαρίζονται, εύκολα.

i) ΔΑΠΕΔΑ
Τα δάπεδα των επιχειρήσεων πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό για τη χρήση του κάθε χώρου, καλής κατασκευής, ανθεκτικό, λείο, αδιαπότιστο, μη εύθρυπτο, συνεχές, μη ολισθηρό, ανάλογα με τα φορτία και τους ρύπους που προβλέπεται ότι μπορεί να δεχθεί.
Πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύκολου, αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης. Για το λόγο αυτό, οι ενώσεις των δαπέδων με τους τοίχους πρέπει να αποτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, με συμπαγή κατασκευή ώστε να μη δημιουργείται κενό όπου μπορεί να φωλιάσουν έντομα υγειονομικής σημασίας (μυρμήγκια, κατσαρίδες κλπ) ή τρωκτικά.
Να υπάρχουν επαρκή επιδαπέδια σιφώνια ή φρεάτια και κατάλληλη κλίση του δαπέδου προς αυτά. Οι σίφωνες ή τα φρεάτια να εξασφαλίζουν την αποτροπή εισόδου εντόμων (π.χ. με χρήση σχαρών ή σητών μικρής διατομής ή με άλλο αποδεκτό τρόπο) και δε θα επιτρέπουν τη διαφυγή οσμών. Να υπάρχει μέριμνα για την πρόληψη τυχόν αντεπιστροφής των λυμάτων.
Όπου από την παραγωγική διαδικασία αναμένεται δημιουργία υγρών ρύπων (π.χ. βραστήρες βαρέως τύπου κλπ) ή όταν στο πρόγραμμα καθαριότητας προβλέπεται καθαρισμός με ροή νερού, η ύπαρξη των παραπάνω στραγγιστικών συστημάτων είναι υποχρεωτική. Η παραμονή στάσιμων νερών είναι επιβαρυντική για τον χώρο και τα τρόφιμα, κατά συνέπεια πρέπει να αποτρέπεται.

ii) ΤΟΙΧΟΙ – ΟΡΟΦΕΣ
Σε όλους τους χώρους των επιχειρήσεων οι τοίχοι να είναι καλής κατασκευής, κατά προτίμηση λείοι και να μην ευνοούν τη συσσώρευση σκόνης. Στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων οι τοίχοι πρέπει, εκτός από τα παραπάνω, να είναι από υλικό που επιτρέπει τον υγρό καθαρισμό, πρέπει να είναι δηλαδή αδιάβροχοι και στεγανοί. Επιπλέον πρέπει να είναι αδιαπέραστοι στους ρύπους της προβλεπόμενης παραγωγικής διαδικασίας και ανθεκτικοί στις καταπονήσεις από χτυπήματα και από τη θερμότητα, ιδιαίτερα στα σημεία έψησης, βρασμού κλπ. Το υπόλοιπο τμήμα ως την οροφή μπορεί να υδροχρωματίζεται ή να ελαιοχρωματίζεται ανάλογα με τις ανάγκες.
Η επιφάνεια των οροφών, ψευδοροφών ή η εσωτερική επιφάνεια της στέγης θα πρέπει να είναι λεία και συνεχής, χωρίς κενά και να κατασκευάζεται από υλικό και με τρόπο που να μην επιτρέπει τη συσσώρευση σκόνης.
Θα πρέπει να περιορίζεται ο κίνδυνος πτώσης σωματιδίων από το υλικό ή το επίχρισμα της οροφής και των τοίχων.
Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε σε συνδυασμό με το σύστημα εξαερισμού και τυχόν απαγωγικό σύστημα να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών στους τοίχους και τις οροφές, ιδιαίτερα σε χώρους που η επεξεργασία τροφίμων ή τυχόν δευτερεύουσες εργασίες (π.χ. πλύση σκευών) έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή υδρατμών.
Όλες οι εγκαταστάσεις να καθαρίζονται εύκολα και να έχουν εύκολη πρόσβαση για τυχόν επισκευές.
Οι οροφές να υδροχρωματίζονται (όταν είναι τσιμεντοκονία). Τυχόν ξύλινες οροφές πρέπει να είναι ελαιοχρωματισμένες ή στιλβωμένες.
Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας και ύπαρξης υγρασίας στις οροφές και τους τοίχους

iii) ΠΑΡΑΘΥΡΑ – ΠΟΡΤΕΣ
Σε όλους τους χώρους οι πόρτες και τα παράθυρα να είναι καλής κατασκευής, κατά προτίμηση λείας επιφάνειας ώστε να μπορούν να καθαρίζονται αποτελεσματικά και να μην ευνοούν τη δημιουργία οξειδώσεων.
Στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων αν υπάρχουν πόρτες πρέπει να είναι από υλικό ανθεκτικό σε ενδεχόμενες καταπονήσεις από χτυπήματα και να επιτρέπει τον υγρό καθαρισμό. Τα πόμολα πρέπει να είναι απλής κατασκευής, χωρίς χαράξεις ή ανάγλυφα ώστε να μη συγκρατούνται ρύποι και υγρασία και το υλικό να είναι τέτοιο που να επιδέχεται απολύμανσης με τα συνήθη απολυμαντικά σκευάσματα.
Όταν οι πόρτες χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό χώρων ανόμοιου επιπέδου υγιεινής (π.χ. αποχωρητήρια από αίθουσα πελατών, κουζίνα από αίθουσα πελατών, αίθουσα πελατών από υπαίθριο χώρο κλπ), πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς ή άλλο μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος.
Τα υαλοστάσια να παρέχουν ασφάλεια τόσο στους πελάτες όσο και στους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα στους χώρους επεξεργασίας και στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων να εξασφαλίζουν προστασία των τροφίμων από διασκόρπιση γυαλιού σε ενδεχόμενη θραύση, π.χ. με την τοποθέτηση προστατευτικού φιλμ. Οι πόρτες και τα παράθυρα να μπορούν να εξασφαλίζουν αυτή την προϋπόθεση. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη παραμένουν κενά μεταξύ των θυρών ή των παραθύρων και των κουφωμάτων ή του δαπέδου.
Όταν δεν δημιουργείται κίνδυνος αερομεταφερόμενης επιμόλυνσης των τροφίμων, ορισμένα παράθυρα και πόρτες μπορεί να χρησιμοποιούνται για τον φυσικό αερισμό των χώρων. Όμως πρέπει να εξασφαλίζονται:
• Η αποτροπή εισόδου εντόμων υγειονομικής σημασίας και τρωκτικών.
• Η αποτροπή εισόδου σκόνης.
• Η αποτροπή όχλησης των περιοίκων
Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να καθορίζεται από την επιχείρηση ποιες πόρτες και παράθυρα θα ανοίγουν προς το ύπαιθρο και, αναλόγως των αναγκών, να χρησιμοποιούνται σε αυτά τεχνητοί φραγμοί όπως πλέγματα, αεροκουρτίνες ή άλλα ισοδύναμα μέσα. Δεν αποτελεί ορθή υγιεινή πρακτική η παραμονή ολόκληρης ή μέρους της πρόσοψης του οικήματος μονίμως ανοιχτή και η υγειονομική υπηρεσία μπορεί να απαιτεί την τοποθέτηση σταθερών (μη ανοιγόμενων) κουφωμάτων αν κρίνεται αναγκαίο για λόγους υγιεινής ή για λόγους δημόσιας υγείας.
Κατά το σχεδιασμό της επιχείρησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι όροι της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/1995 όσον αφορά τους περιορισμούς κατά τη χρήση μουσικής.

5. ΎΔΡΕΥΣΗ
Το νερό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και να πληροί τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.
Στις περιοχές που υπάρχει δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, το νερό της επιχείρησης πρέπει να προέρχεται από αυτό και αυτό να αποδεικνύεται με την τήρηση στο αρχείο της επιχείρησης αντιγράφου του πιο πρόσφατου λογαριασμού.
Αν το νερό προέρχεται από ιδιωτική πηγή/γεώτρηση ή μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε δεξαμενές, θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενδεχόμενη επεξεργασία, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης πριν χρησιμοποιηθεί και αυτό να αποδεικνύεται με την τήρηση σχετικού αρχείου μετρήσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ο «υπεύθυνος ύδρευσης» για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της επιχείρησης του.
Σε όσες βρύσες της επιχείρησης απαιτείται, να υπάρχει ταυτόχρονη παροχή ζεστού και κρύου νερού με μείκτη. Αυτό είναι υποχρεωτικό τουλάχιστον για τις βρύσες του χώρου πλύσης σκευών, των αποχωρητηρίων και των νιπτήρων πλύσης χεριών του προσωπικού .
Αν χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό, όπως για πυροσβεστική χρήση, παραγωγή ατμού, ψύξη κλπ., θα κυκλοφορεί σε ξεχωριστό δίκτυο που θα έχει σχετική ένδειξη. Το νερό αυτό δεν θα χρησιμοποιείται για επεξεργασία ή σε ανάμειξη με τρόφιμα, ούτε για καθαριότητα.
Αν χρησιμοποιείται ατμός σε επαφή με τρόφιμα ή για καθαριότητα, αυτός θα παράγεται από νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

6. ΠΑΓΟΣ
Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί πάγο για ανάμιξη με τρόφιμα και ποτά (ροφήματα, ποτά, ορισμένα γλυκά ή φρουτοσαλάτες κλπ) ή για ψύξη τροφίμων ή για διατήρηση τροφίμων (π.χ. βιτρίνες), πρέπει να εξασφαλίζει ότι το νερό από το οποίο παρασκευάζεται ο πάγος είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ο πάγος που χρησιμοποιείται για τους παραπάνω σκοπούς, θα χρησιμοποιείται και θα αποθηκεύεται όπως τα τρόφιμα που είναι έτοιμα για κατανάλωση. Δε θα αγγίζεται με γυμνά χέρια και δε θα επιμολύνεται με οποιονδήποτε τρόπο από το περιβάλλον, τον εξοπλισμό, τους εργαζόμενους ή άλλα τρόφιμα.
Αν υπάρχει μηχανή παρασκευής πάγου, αυτή πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε χώρο εντός της επιχείρησης που δε θα επιτρέπει την επιμόλυνση του πάγου. Τα εσωτερικά τοιχώματα αυτής που έρχονται σε επαφή με τον πάγο, να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση και να ακολουθείται πρόγραμμα υγειονομικής συντήρησης με πιστοποιητικό καθαρισμού και απολύμανσης.
Οι σπάτουλες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη του πάγου θα είναι από κατάλληλο, ανθεκτικό υλικό και θα διατηρούνται καθαρές. Οι σπάτουλες δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται σε επαφή με τον πάγο, αλλά εντός κλειστών περιεκτών.
Τα δοχεία αποθήκευσης και σερβιρίσματος του πάγου θα είναι ανθεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο θραύσης τυχόν γυάλινων σκευών.

7. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.

i) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική. Όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Πολεοδομικού Κανονισμού.
Το αποχετευτικό σύστημα της επιχείρησης κατασκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν επιμολύνονται τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό προϋποθέτει ότι:
• Η ροή των λυμάτων γίνεται από τις περιοχές υψηλότερου προς τις περιοχές χαμηλότερου επιπέδου υγιεινής
• Αποκλείονται περιπτώσεις αντεπιστροφής λυμάτων
• Οι αγωγοί αποχέτευσης και γενικά το σύστημα αποχέτευσης της μονάδας επαρκούν για τις ανάγκες μέγιστης λειτουργίας της επιχείρησης
Όλο το σύστημα αποχέτευσης συντηρείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του

ii) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που παράγουν απόβλητα μαγειρικών λιπών οφείλουν:
Να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια προτού αυτά εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν.
Να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες, ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς.
Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών και ελαίων.
Να τηρούν στο αρχείο καθαρισμού (συμβάσεις, παραστατικά) και λοιπά στοιχεία που να τεκμαίρουν την εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων.
Να εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο αποθήκευσης των διαχωρισθέντων λιπών και ελαίων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα τρόφιμα.
Να εγκαθιστούν τη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα.

iii) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Να υπάρχουν επαρκείς για τις ανάγκες της επιχείρησης κάδοι απορριμμάτων, που θα διαθέτουν κάλυμμα με ποδοκίνητο ή αυτόματο (π.χ. φωτοκύτταρο) μηχανισμό ανοίγματος και οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό, αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.
Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι από υλικό ανθεκτικό και εύκολα καθοριζόμενο.
Οι κάδοι απορριμμάτων θα τοποθετούνται σε σημεία που δε θα επηρεάζουν την υγιεινή των τροφίμων.
Να εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων ώστε να μη συσσωρεύονται στους κάδους. Τα απορρίμματα θα απομακρύνονται στο τέλος λειτουργίας κάθε ημέρας.
Οι κάδοι απορριμμάτων να παραμένουν κλειστοί όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Ο καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων εντάσσεται στο πρόγραμμα καθαριότητας της επιχείρησης και περιλαμβάνει και απολύμανση.

8. ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν επαρκή φυσικό ή και τεχνητό φωτισμό σε όλους τους χώρους όπου επεξεργάζονται και αποθηκεύονται τρόφιμα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαρκούς φωτισμού και των υπόλοιπων χώρων (τραπεζαρία, αποχωρητήρια, χώρος πλύσης σκευών κλπ).
Ο φωτισμός στους χώρους διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων πρέπει να προσομοιάζει το φυσικό φως, ώστε να γίνονται ευκολότερα αντιληπτές τυχόν αλλοιώσεις ή ελαττώματα των τροφίμων.
Η ένταση του φωτισμού θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την ευχερή εκτέλεση των εργασιών, αλλά να μην προκαλεί θάμβωση
Οι συσκευές φωτισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία από ενδεχόμενη έκρηξη ή θραύση του λαμπτήρα. Είναι πιθανό, ανάλογα με την επιχείρηση, να απαιτούνται ειδικοί τύποι λαμπτήρων σε σημεία του χώρου παραγωγής με ιδιαίτερη υγρασία ή μέσα σε θαλάμους ψύξης και κατάψυξης.
Τα καλύμματα των λαμπτήρων πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται προκειμένου να καθαρίζονται.

9. ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Ο αέρας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται επαρκώς, ώστε να επιτυγχάνεται η μη συμπύκνωση υδρατμών στους τοίχους, τις οροφές και τον εξοπλισμό αλλά και για να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα για τους θαμώνες και τους εργαζόμενους.
Όταν ο επαρκής εξαερισμός δε μπορεί να επιτευχθεί με φυσικό τρόπο, τότε θα εγκαθίσταται κατάλληλη μηχανολογική εγκατάσταση.
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη δημιουργούνται ρεύματα αέρα που επηρεάζουν δυσμενώς τους χώρους της Επιχείρησης π.χ. από την αίθουσα πελατών προς την κουζίνα κλπ.
Απαιτείται αυτόνομο σύστημα τεχνητού εξαερισμού στα αποχωρητήρια, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικού εξαερισμού.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο εξαερισμός γίνεται προς τον εξωτερικό χώρο.
Όταν απαιτείται θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους από οσμές.

10. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ- ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ
Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, καθώς και των αερίων και οσμών που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών, του ψήσιμο κρέατος κλπ., θα γίνεται πλήρως με ειδικό απορροφητικό σύστημα, ώστε αυτά να μη διαχέονται στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι περίοικοι.
Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από την εστία πυρός και θα είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια της εστίας. Το απαγωγικό σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανελλιπώς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων.
Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικό συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος.
Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ. θα γίνεται μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από την στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα ή εργαστήριο, και σε ύψος κατάλληλα ψηλότερο από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, υψηλότερα από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά.
Στις περιπτώσεις που παρά τα ανωτέρω δημιουργούνται οχλήσεις στους περίοικους η επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα ( φίλτρα, κ.λπ.) ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή οχλήσεων στους περίοικους.
Στις επιχειρήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές εστίες ή ηλεκτρικοί κλίβανοι, ή ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται υγραέριο, αντί του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση ειδικού συστήματος (πχ φίλτρων ενεργού άνθρακα ή άλλου υλικού) κατάλληλου για την εξουδετέρωση των αερίων οσμών κ.λπ. και το οποίο θα πρέπει να συντηρείται ανελλιπώς ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία του και το επιθυμητό αποτέλεσμα της όλης εγκατάστασης, δηλαδή η μη δημιουργία οχλήσεων.
Το είδος των φίλτρων και του όλου εν γένει συστήματος θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί από υπεύθυνο μηχανικό και θα πρέπει να συντηρείται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων.
Να τηρούνται σχετικά αρχεία συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος.
Από τα ανωτέρω εξαιρούνται συστήματα έψησης νέων τεχνολογιών που από τις προδιαγραφές τους δεν απαιτούν απαγωγικό σύστημα.

11. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ
Σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να υπάρχει ανάλογος αριθμός αποχωρητήριων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών της.
Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαμοι (επιτρέπεται κοινός προθάλαμος) πρέπει να διαθέτουν υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.
Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων με υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό, οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών καθώς και κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων. Σε μικρές επιχειρήσεις που δεν εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες δύναται η λειτουργία αποχωρητηρίου χωρίς προθάλαμο με την προϋπόθεση ο νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών να βρίσκεται εντός του αποχωρητηρίου.
Στα αποχωρητήρια να υπάρχουν κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων με ποδοκίνητο μηχανισμό καθώς και άγκιστρο για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων.
Η κατασκευή των χώρων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι χώροι αυτοί να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να είναι καθαροί, απαλλαγμένοι από μύγες και άλλα βλαβερά έντομα και οι τοίχοι τους να είναι υπενδεδυμένοι με λεία και αδιαπότιστα υλικά.
Τα παράθυρα να καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος εντόμων υγειονομικής σημασίας.
Ο καθαρισμός και η απολύμανση των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να γίνεται με ευθύνη του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.
Όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικά είτε τεχνητά. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (σωλήνας απαγωγής επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).
Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:
α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχει δυνατότητα εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.
β. Οι επιχειρήσεις δημοτικών ή κοινοτικών Αγορών ή εμπορικών κέντρων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων μπορούν να εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του φορέα του συγκροτήματος.
γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, όσον αφορά στην ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτές λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα, το προσωπικό θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.
δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .
ε. Οι επιχειρήσεις αρκετά περιορισμένης έκτασης χωρίς καθήμενους πελάτες με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ιδίου κτιρίου ή σε μικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, για το οποίο ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα χρήσης.
Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής και να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις της πολεοδομικής και Πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν δεν είναι τεχνικά δυνατή η κατασκευή αποχωρητηρίων μέσα στην επιχείρηση επιτρέπεται η κατασκευή αυτών εκτός της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποχωρητήρια αυτά θα αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα κάτοψης της επιχείρησης και η λειτουργία τους θα αφορά αποκλειστικά την συγκεκριμένη επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται .
Ο αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καθήμενων πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στην επιχείρηση (δυναμικότητα) ή των απασχολουμένων στην επιχείρηση ενδεικτικά παρατίθεται σχετικός πίνακας:

Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων       Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων
Μέχρι 40                                                               1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)
Από 41 μέχρι 120                                                 2 αποχωρητήρια (1 ανδρών και 1 γυναικών)
Από 121 μέχρι 250                                               4 αποχωρητήρια (2 ανδρών και 2 γυναικών)
Από 251 μέχρι 500                                              6 αποχωρητήρια (3 ανδρών και 3 γυναικών)

Από 501 και πάνω εξυπηρετούμενα άτομα, για κάθε μια επί πλέον 500/άδα ατόμων, ή μέρος αυτής, δύο αποχωρητήρια επί πλέον των απαιτουμένων για τα 500 άτομα. Ως μέρος της 500/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 100 και 500.
Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.
Τα αποχωρητήρια του προσωπικού θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων κατά βάρδια.
Μέχρι 15 άτομα: 1 αποχωρητήριο
Από 16 – 40 άτομα: 2 αποχωρητήρια
Από 41 – 70 άτομα: 3 αποχωρητήρια
Από 71 – 100 άτομα: 4 αποχωρητήρια
Πάνω από 100 άτομα και για κάθε επιπλέον 50αδα, ένα αποχωρητήριο πέραν των προβλεπόμενων για τα 100 άτομα.
Η κατά φύλο κατανομή του αριθμού των αποχωρητηρίων θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συνήθως απασχολουμένων στην επιχείρηση.
Οι ανωτέρω αριθμοί επιδέχονται αυξομείωση κατά προσέγγιση έως 5%.

12. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
Σε όλες τις επιχειρήσεις που απαιτείται ενδυμασία εργασίας και απασχολούν έως τέσσερα άτομα προσωπικό κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη ενός ερμαρίου για κάθε εργαζόμενο για τη φύλαξη της στολής εργασίας και των προσωπικών του ειδών. Τα ερμάρια δεν θα έχουν άμεση επαφή με τους χώρους των τροφίμων.
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν επτά και άνω άτομα προσωπικό κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη χώρου αποδυτηρίων, εντός του οποίου θα υπάρχουν ερμάρια (ένα ανά εργαζόμενο) και ο οποίος θα πρέπει να είναι διαφορετικός για κάθε φύλο.
Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας Ι (άρθρο 19 της παρούσης) υποχρεούνται να έχουν ιδιαίτερο χώρο αποδυτηρίων ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.

13. ΧΗΜΙΚΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ
Επιτρέπεται η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων σε προσωρινές εγκαταστάσεις, σε λαϊκές αγορές, σε παραθαλάσσιους χώρους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αγροτικές περιοχές, σε υπαίθριους παιδότοπους, σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων.
Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα ανωτέρω αποχωρητήρια στο αρχείο καθαριότητας να διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης της εταιρείας κατασκευής καθώς και βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς και διάθεσης των λυμάτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
Θα ορίζεται υπεύθυνος καθαριότητας.
Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων να υποβάλλεται και η σύμβαση ενοικίασης τους.

14. ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ Η ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
α) Επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας, που συνοδεύουν τυφλούς ή άτομα με αναπηρία, δηλαδή εκπαιδευμένων και εκπαιδευόμενων σκύλων οδηγών τυφλών και σκύλων βοηθείας ατόμων με αναπηρίες, σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που λειτουργούν αυτόνομα ή εντάσσονται σε άλλες ιδιωτικές εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες (εδ. β, γ, δ, παρ.7, άρθρου 16, Ν 3868(ΦΕΚ129/τα/3-8-2010).
Επίσης την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε ανάλογες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών έχουν και οι σκύλοι που βρίσκονται σε διαδικασία ή πρόγραμμα εκπαίδευσης, ως σκύλοι βοηθείας- σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες (αρ. 32, Ν.4238(ΦΕΚ38/τα/17-2-2014).
β) Τα άτομα που χρησιμοποιούν ή εκπαιδεύουν το σκύλο βοηθείας που τους συνοδεύει, θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέτρο αποφυγής όχλησης των πελατών από το ζώο και να φέρουν μαζί τους τα πιστοποιητικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, ότι βρίσκεται σε διαδικασία ή πρόγραμμα εκπαίδευσης, την επάρκεια εκπαίδευσής του καθώς και το δικαίωμα χρήσης/συνοδείας αυτού (π.χ βιβλιάριο υγείας του σκύλου, τσιπ, κάρτα ή βεβαίωση από φορέα ότι ο σκύλος είναι υπό εκπαίδευση ή έχει εκπαίδευση και ταυτότητα χρήστη του ζώου, κ.λ.π.)

 • 18 Απριλίου 2016, 07:22 | Ευάγγελος Πασβούρης-Ιωάννης Φωτόπουλος

  Εάν στην επιχείρηση διατηρείται αποθήκη σε παρακείμενο χώρο, να χορηγείται ενιαία άδεια λειτουργίας. Εάν κατέχει άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίησης να χορηγείται με πρόσθετη πράξη.
  Παρ. 4.ii. «Στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων οι τοίχοι πρέπει, εκτός από τα παραπάνω, να είναι από υλικό που επιτρέπει τον υγρό καθαρισμό, πρέπει να είναι δηλαδή αδιάβροχοι και στεγανοί. Επιπλέον πρέπει να είναι αδιαπέραστοι στους ρύπους της προβλεπόμενης παραγωγικής διαδικασίας και ανθεκτικοί στις καταπονήσεις από χτυπήματα και από τη θερμότητα, ιδιαίτερα στα σημεία έψησης, βρασμού κλπ. Το υπόλοιπο τμήμα ως την οροφή μπορεί να υδροχρωματίζεται ή να ελαιοχρωματίζεται ανάλογα με τις ανάγκες».
  Να αναφερθεί μέχρι τι ύψος πρέπει να είναι το κατάλληλο υλικό.
  Παρ. 10. Δεν αναφέρεται ελάχιστο ύψος και έτσι δεν μπορούμε να βασιστούμε κάπου για να πούμε στον επιχειρηματία να ανυψώσει την καμινάδα, αλλά ούτε και να τον προστατεύσουμε από γείτονα που συνεχώς ενοχλείται.
  Θα πρέπει να αναφερθεί ότι χρειάζεται Βεβαίωση από τον υπεύθυνο μηχανικό για την καλή λειτουργία και περιγραφή του απαγωγικού συστήματος, το οποίο θα κατατίθεται στον Δήμο.
  Παρ.11. «μικρές επιχειρήσεις». Τι νοείται μικρή επιχείρηση; Προσδιορισμός της.
  Παρ.13. Χημικά – Βιολογικά αποχωρητήρια.
  Να προστεθεί ότι όπου η νομοθεσία δεν επιτρέπει την κατασκευή αποχωρητηρίων να μπορούν μα τοποθετούνται προκατασκευασμένα αποχωρητήρια, που η τοποθέτησή τους θα διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας με παροχή νερού και η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Παρ.6.ΠΑΓΟΣ, χρησιμοποιείται η λέξη «σπάτουλες» για τη λήψη του πάγου. Προφανώς πρόκειται για λάθος λέξη. Να αντικατασταθεί με τις λέξεις «λαβίδες» ή «σέσουλες»;
  “Οι σπάτουλες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη του πάγου θα είναι από κατάλληλο, ανθεκτικό υλικό και θα διατηρούνται καθαρές. Οι σπάτουλες δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται σε επαφή με τον πάγο, αλλά εντός κλειστών περιεκτών.
  Να προστεθεί …και μη διαφανές υλικό…
  Παρ. 11. Να προσδιοριστεί το ύψος των αποχωρητηρίων (σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό και την Υγειονομική Διάταξη 9900/74; , οι διαστάσεις τους), ή θα προσδιοριστούν άλλα ύψη και εμβαδά, τα οποία πρέπει να αναφέρονται ρητά;

 • 17 Απριλίου 2016, 22:44 | KINHΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ

  Η θέσπιση ωραρίου λειτουργίας των ΚΥΕ να γίνεται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο στην υπουργική απόφαση ενημερωτικό σημείωμα για την επικαιροποίηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΥΕ.
  Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων διασκέδασης να γίνεται εκτός κατοικημένων περιοχών.

 • 17 Απριλίου 2016, 21:35 | Αποστολίδου Παρασκευή, Μέλος Φαρμακευτικής εταιρίας

  Αναφορικά με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 :
  Δεδομένου ότι ο πάγος αποτελεί τροφή και συντελεί στη διατήρησή της , το νερό είναι απαραίτητο να είναι ασφαλούς προέλευσης από δημόσια παροχή το οποίο έχει υποστεί επαρκή επεξεργασία και αποθηκεύεται σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μολυσμένα παγάκια που καταναλώνονται είναι μια από τις αιτίες για τα περίπου 1.7 δισεκατομμύρια κρούσματα διαρροϊκών ασθενειών κάθε χρόνο, παρασιτικών μολύνσεων, ηπατίτιδας Α καθώς και άλλων λοιμώξεων.
  Αν και υπάρχει νομοθεσία , ελληνική αλλά και διεθνής, δυστυχώς οι παγομηχανές δεν αποτελούν κρίσιμο σημείο ελέγχου. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να θεσμοθετηθεί έλεγχος καθαρισμού την μηχανών αυτών από άλατα και ρύπους αλλά και έλεγχος απολύμανσης (μικροβιολογικός έλεγχος) ώστε να εξουδετερώνονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται και παράγουν βιομεμβράνες (bio-film). Η σωστή απολύμανση , πρέπει να γίνεται με εγκεκριμένα απολυμαντικά , βιοδιασπώμενα ,τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και να λαμβάνεται οπωσδήποτε πιστοποιητικό απολύμανσης από πιστοποιημένη εταιρία με σκοπό να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία.

 • 17 Απριλίου 2016, 21:21 | Βασίλης Θεοδοσίου

  Είναι καλό που γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα υγειονομικής συντήρησης με πιστοποιητικό καθαρισμού και απολύμανσης στην περίπτωση του πάγου. Καλό θα ήταν να γίνει αναφορά και σε ανάλογη εγκύκλιο του ΕΦΕΤ (16/03/2015) που αναφέρει λεπτομέρειες όπως έχουν αναφέρει και άλλοι σε αυτή την διαβούλευση. Το θέμα είναι να γίνεται πιστοποιημένα ο καθαρισμός και η απολύμανση με την ανάλογη τεκμηρίωση η οποία θα πρέπει να παρέχεται στις Αρχές ελέγχου.
  Ο πάγος μπορεί σε μία ανάλυση κινδύνων να μην φαίνεται με μία πρώτη ματιά να μας ανησυχεί, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε ότι α) μία παγομηχανή παράγει τόννους πάγου τον χρόνο β) για μικροβιολογική ανάλυση συνήθως παίρνουμε 200 – 300 γρ. δείγμα γ) το βιοφίλμ που δημιουργείται και βρίσκεται εντός της μηχανής σε μέρη όπου περνάει το νερό αποκολλάται ΤΥΧΑΙΑ. Με τα παραπάνω η ανάλυση κινδύνων αρχίζει να αποκτά άλλη βαρύτητα.

 • Παράγραφος 2: ΟΙΚΗΜΑ
  1) K.Y.E. που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους της πολυκατοικίας ως βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα εφόσον διασφαλίζεται η υγιεινή.
  2) Η διατήρηση αποθήκης τροφίμων έξω από το κατάστημα ΔΕΝ πρέπει να αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος διότι είναι δεσμευτικό καθώς υπάρχει περίπτωση να αλλάξει άλλος χώρος αποθήκευσης ή και να καταργηθεί.
  3) Πότε είναι και πότε δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη χώρου αποθήκης; Τι πρέπει να αποθηκεύεται στο συγκεκριμένο χώρο? Από πού προσδιορίζεται ο περιορισμένος κύκλος εργασιών, ποιος το κρίνει;

  Παράγραφος 4 iii): ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΠΟΡΤΕΣ
  Σχετικά με τοποθέτηση σταθερών κουφωμάτων για το κλείσιμο της πρόσοψης, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τους επιθεωρητές, πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα αποφεύγονται απαγορεύσεις που θα δυσκολεύουν την εφαρμογή της ΥΔ, ενώ θα πρέπει να καθοριστεί κοινή προσέγγιση από όλους τους επιθεωρητές για την τήρηση ίσων όρων ή να υπάρξουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις και όχι η εκτίμηση των επιθεωρητών.

  Παράγραφος 5: ΥΔΡΕΥΣΗ
  Να απορριφθεί ο ειδικός όρος ταυτόχρονης παροχής ζεστού και κρύου νερού υποχρεωτικά στο χώρο πλύσης σκευών, αποχωρητηρίων και νιπτήρων πλύσης χεριών προσωπικού. Αντικατάσταση του υποχρεωτικά με όπου απαιτείται βάση των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης.

  Παράγραφος 6: ΠΑΓΟΣ
  Να διευκρινιστεί τι νοείται πιστοποιητικό καθαρισμού και απολύμανσης της παγομηχανής. Αφορά το εσωτερικό κύκλωμα που γίνεται από τεχνικό ή συντηρητή; Η επιχείρηση μπορεί να καθαρίζει-απολυμαίνει την παγομηχανή εξωτερικά και στα σημεία που έρχεται σε επαφή με τον πάγο, βάσει του εσωτερικού προγράμματος καθαρισμού του εξοπλισμού και με χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων υλικών. Επίσης να διευκρινίζεται ότι η μηχανή παρασκευής πάγου επιτρέπεται να τοποθετείται στο υπόγειο.
  Αντικατάσταση του όρου πιστοποιητικού καθαρισμού και απολύμανσης με πλάνο καθαριότητας και απολύμανσης της επιχείρησης βάση εγκεκριμένων χημικών-απολυμαντικών.

  Παράγραφος 7 ii): ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Να απορριφθεί ο ειδικός όρος «Να εγκαθιστούν τη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα»

  Παράγραφος 7 iii): ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
  Σχετικά με το ποδοκίνητο κάλυμμα των κάδων απορριμμάτων. Έρχεται σε αντίθεση με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ, άρθρο 2 του Κανονισμού 852/204: Τα απορρίμματα τροφών, τα μη εδώδιμα υποπροϊόντα και τα άλλα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται σε δοχεία που κλείνουν, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλοι χρησιμοποιούμενοι τύποι δοχείων ή συστημάτων απομάκρυνσης είναι κατάλληλοι. Τα δοχεία αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Πρέπει να δίνεται η επιλογή στην επιχείρηση, αρκεί φυσικά να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων .
  Να απορριφθεί ο όρος υποχρέωσης ποδοκίνητος ή αυτόματος μηχανισμός ανοίγματος κάδων απορριμμάτων καθώς και η υποχρέωση απολύμανσης τους.
  Αντικατάσταση όπως ορίζεται στο ΕΚ852 κεφάλαιο vi.
  Τα απορρίμματα να τοποθετούνται σε κλειστά δοχεία. Τα δοχεία να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα , να διατηρούνται σε καλή κατάσταση να μπορούν να καθαρίζονται και όταν είναι αναγκαίο να απολυμαίνονται.

  Παράγραφος 10: ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ
  Να διευκρινιστεί ότι για περιπτώσεις τροφίμων απλής παρασκευής που δεν παράγουν καπνούς ή αέρια καύσης (π.χ. βρασμένα μακαρόνια από βραστήρες οικιακού τύπου), δεν απαιτείται τοποθέτηση ειδικών φίλτρων. Σε κάποιες περιφέρειες προκειμένου να δοθεί θετική γνωμοδότηση για άδεια πλήρους γεύματος στα καταστήματα (για να καλύπτεται η παρασκευή των μακαρονοσαλατών), οι επιθεωρητές ζητούσαν τοποθέτηση φίλτρων ενεργού άνθρακα. Τελικώς, με την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού αποδέχονταν το πλήρες γεύμα: Το επαγωγικό σύστημα πλήρη τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Συντηρείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και είναι κατάλληλο – επαρκές για την απαγωγή των αερίων και οσμών που παράγονται κατά τις διαδικασίες παρασκευής των γευμάτων.
  Αντικατάσταση του όρου αποδεικτικά συντήρησης και καθαρισμού του απαγωγικού συστήματος με «Να τηρούνται σχετικά αρχεία συντήρησης και καθαρισμού» όταν απαιτείται».

  Παράγραφος 11: ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ
  Να διευκρινίζεται ότι σε wc ΑΜΕΑ δεν χρειάζεται η δημιουργία προθαλάμου.
  Για τα αποχωρητήρια, το προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιεί την τουαλέτα των πελατών, αν απασχολούντα λιγότερα από 5 άτομα. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ισχύει ανά βάρδια.
  Επίσης να διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των wc ΑΜΕΑ συνυπολογίζεται στον απαραίτητο αριθμό αποχωρητηρίων.

  Παράγραφος 12: ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
  Έως 4 άτομα προσωπικού ανά βάρδια απαιτείται ύπαρξη ερμαρίου ανά εργαζόμενο.
  Από 7 και άνω άτομα προσωπικού ανά βάρδια απαιτείται ύπαρξη χώρου αποδυτηρίων
  Αποσαφήνιση: Τί απαιτείται όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 ή 6 άτομα προσωπικού ανά βάρδια;
  Επίσης πρέπει να υπάρχει η ίδια απαλλαγή της υποχρέωσης, όπως ισχύει και στην περίπτωση των αποχωρητηρίων.

 • 16 Απριλίου 2016, 18:31 | Καπίρης Μάρκος

  χμμ… δεν ξέρω αν είμαστε «νόμιμοι» να μην ζητάμε προθάλαμο στο αποχωρητήριο που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ των καταστημάτων που δεν έχουν καθήμενους πελάτες. Ο 852 λέει οτι τα αποχωρητήρια δεν πρέπει να έρχονται σε απ΄ ευθείας επικοινωνία με χώρους τροφίμων. Άρα, μόνο όταν το κτίριο των αποχωρητηρίων βρίσκεται εκτός του χώρου τροφίμων μπορεί να μην έχει προθάλαμο, και επίσης μπορεί να έχει και καθήμενους πελάτες.

 • 16 Απριλίου 2016, 11:55 | Γεώγιος Πάτσης

  Aναφορικά με το άρθρο 5 και τον καθαρισμό και την απολύμανση παγομηχανών. Οι παγομηχανές είναι ευρύτατα διαδεδομένες στα καταστήματα εστίασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Και ενώ ελέγχεται η ποιότικα του νερού που εισέρχεταιστην παγομηχανή, και η ποιότητα του πάγου (μια ανάλυση ετησίως), σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζεται η συνέχεια στον έλεγχο της ποιότητας του πάγου. Όλοι θα απολαύσουμε ένα παγωμένο φραπέ, ένα φρέντο ή ένα ποτό με πάγο. Υπάρχει βιβλογραφία που αναφέρει ότι η πλειοψηφία των παγομηχανών δεν έχουν απολυμανθεί σωστά και το αποτέλεσμα είναι πάγος φορέας μικροβίων. Επίσης υπάρχει βιβλιογραφία που αναφέρει ότι τα μικρόβια που υπάρχουν στον πάγο δεν εξουδετερώνονται ούτε από ένα ποτήρι ουίσκι. Και έτσι, σε ένα πολύ καλο xώρο εστίασης, που έχει λάβει υπόψη του τα περισσότερα κρισιμα σημεία, ο πάγομηχανή είναι δυνατόν να έχει παραβλεφθεί.
  Παράδειγμα έιναι η κρίση που είχε ξεσπάσει στα macdonalds στην Αγγλία πριν από 3 χρόνια και ανέφερε ότι το νερό της τουαλέτας είναι πιο καθαρό από τον πάγο στις παγομηχανές.
  Ο μόνος τρόπος για να είναι πάντα καθαρός ο πάγος που βγαίνει από τις παγομηχανές είναι ένα ο αποτελεσματικός καθαρισμός και η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ των παγομηχανών και η πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των. Η προσαρμογή του χρόνικού διαστήματος ανάμεσα σε δυο απολυμάνσεις με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε μηχανή.
  Κατανάλωσα πολύ από το ψώρο των σχολείων για μια υποπαράγραφο του άρθρου, αλά κατά τη γνώμη μου είνβαι το πιο παραμελημένο ευτή τη στιγμή, σε σχέση και με την κρισιμότητά του.

  με τιμή,

  Γιώργος Πάτσης,
  Χημικός Ph.D.

 • 16 Απριλίου 2016, 07:33 | Καπίρης Μάρκος

  Συμφωνώ με το σχόλιο της 15 Απριλίου 2016, 10:37 | Χρήστος Χ.

 • 15 Απριλίου 2016, 21:57 | ΠΣΙΧ – ΚΥΕ υσ

  ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 2. ΟΙΚΗΜΑ

  “Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί νομιμότητας του κτιρίου.”
  ΑΛΛΑΓΗ: Ο χώρος στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί νομιμότητάς του.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Με την υφιστάμενη διατύπωση, σε ένα κτίριο π.χ. 7 ορόφων όπου σε ένα διαμέρισμα του 5ου ορόφου υπάρχει μια πολεοδομική παράβαση, το νόμιμο ισόγειο δεν θα μπορεί να αδειοδοτηθεί.

  ”Σε περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται σε χώρους εκτός αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας (κτίρια εντός μοναστηριών, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικά κτίρια, σε μετασκευασμένα οχήματα, σε πλωτά ναυπηγήματα, κ. λ. π. ), επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον διαθέτουν σχετική έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν.”
  ΑΛΛΑΓΗ: Σε περιπτώσεις οικημάτων που βρίσκονται σε χώρους εκτός ή παράλληλα και της αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας (κτίρια εντός μοναστηριών, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικά κτίρια, σε μετασκευασμένα οχήματα, σε πλωτά ναυπηγήματα, κ. λ. π. ), επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον διαθέτουν σχετική έγκριση όλων των υπηρεσιών στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Μπορεί να υπάγονται σε 2 Υπηρεσίες. (βλέπε π.χ. Πλάκα, Παλιά πόλη Ρεθύμνου κλπ). Αρχαιολογική και Πολεοδομία. Η Αρχαιολογική υπηρεσία δεν είναι αυστηρά τεχνική αλλά έχει τεχνικό λόγο σε ότι γίνεται.

  “Κτίρια εντός παραδοσιακών οικισμών τηρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των πολεοδομικών διατάξεων, στις οποίες υπάγονται.”
  ΑΛΛΑΓΗ: Κτίρια εντός Παραδοσιακών οικισμών και Αρχαιολογικών χώρων, τηρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των πολεοδομικών διατάξεων, στις οποίες υπάγονται.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Ομοίως και οι Αρχαιολογικοί χώροι που μπορεί να επεκτείνονται σε ολόκληρα τμήματα Πόλεων, υπάγονται σε ειδικές διατάξεις.

  “Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε ισόγειους χώρους πολυκατοικιών δεν θα επικοινωνούν με εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τούτων και θα έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών σε μέγαρα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές στέγες.”
  ΑΛΛΑΓΗ: Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε ισόγειους χώρους πολυκατοικιών δεν θα επικοινωνούν με εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τούτων εκτός εάν έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης τους και θα έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο ή είσοδο μέσω προθαλάμου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών σε κτίρια που ανεξαρτήτως του πολεοδομικού τους χαρακτηρισμού χρησιμοποιούνται και για επαγγελματικές στέγες.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: α) Μπορεί νόμιμα ένας κοινόχρηστος χώρος να παραχωρηθεί με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. β) Όταν σε μια πολυκατοικία 20 διαμερισμάτων λειτουργούν 17 επαγγελματικές στέγες και 3 κατοικίες, δεν θα πρέπει να μπορεί να απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης. Οι επαγγελματικές στέγες ελευθέρων επαγγελματιών μπορούν να λειτουργούν νόμιμα εντός χώρων που στη πολεοδομική τους άδεια χαρακτηρίζονται ως κατοικίες χωρίς να απαιτείται από τη νομοθεσία η πολεοδομική αλλαγή χρήσης για εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης. γ) Τα κτίρια δεν είναι ανάγκη να είναι οπωσδήποτε Μέγαρα όπως στο σχέδιο αναφέρεται. δ) Η κεντρική είσοδος να μπορεί να είναι εξωτερικά ενιαία, να ακολουθεί προθάλαμος ως προέκταση της κεντρικής εισόδου και από τον προθάλαμο να διασπάται σε δύο άλλες ανεξάρτητες εισόδους ήτοι μια της επιχείρησης και μια των λοιπών χώρων. Αυτό προτείνεται διότι πλειάδα καταστημάτων ήδη λειτουργεί με αυτό το σύστημα του προθαλάμου, ειδικά σε περιοχές όπου απαγορεύονται ΑΥΣΤΗΡΑ από τη λοιπή Νομοθεσία οι εξωτερικές αλλοιώσεις των όψεων των κτιρίων (Παραδοσιακοί οικισμοί, Διατηρητέα κτίρια, Αρχαιολογικές ενότητες κ.λ.π.).Κατ ουσία πρόκειται περί δύο ανεξάρτητων και διακριτών εξωτερικών εισόδων. δ) Πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσει η ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης σε στοά η οποία μπορεί να είναι εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος.
  Εάν δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς λύσεις των προβλημάτων που τίθενται χωρίς να δημιουργούνται νέα προβλήματα, θα πρέπει τέτοιες διατάξεις να απαλειφθούν διότι εισέρχονται και σε θέματα εμπραγμάτων σχέσεων μεταξύ των ιδιοκτητών του όλου ακινήτου που ρυθμίζονται από άλλες διατάξεις και δεν χρειάζεται η Πολιτεία να εμπλέκεται επί πλέον, δημιουργώντας αναίτιες περιπλοκές.

  “Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήματα των καταστημάτων τους εφόσον η κατασκευή αυτών έχει γίνει με οικοδομική άδεια ή έχει γίνει νομιμοποίηση με το Ν. 4014/2011 ή άλλο συναφή νόμο και είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την διασφάλιση της υγιεινής, την ασφάλεια των τροφίμων και την αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.“
  ΑΛΛΑΓΗ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν όμορους υπόγειους χώρους ως τμήματα των καταστημάτων τους εφόσον οι υπόγειοι χώροι υφίστανται νομίμως και είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας ή αναβατορίου με το κατάστημα, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την διασφάλιση της υγιεινής, την ασφάλεια των τροφίμων και την αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: α) Πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών και όχι σε άλλα ισόγεια ;. β) Δεν χρειάζεται να γίνει απαρίθμηση της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση ή τακτοποίηση αυθαιρέτων που συνεχώς μεταβάλλεται και προβλέπεται σύντομα να ξαναμεταβληθεί. γ) Η εσωτερική επικοινωνία να μπορεί να γίνεται και με μικρά ασανσέρ τροφίμων ή μεγαλύτερα προσώπων ή εμπορευμάτων και όχι αποκλειστικά με σκάλες.

  “Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν κλειστές προθήκες για την αποθήκευση των πρώτων υλών και ειδών συσκευασίας εντός της επιχείρησης.“
  ΑΛΛΑΓΗ: Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν κλειόμενοι ψυκτικοί ή απλοί αποθηκευτικοί χώροι για την αποθήκευση των πρώτων υλών και ειδών συσκευασίας εντός της επιχείρησης.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Δεν χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε προθήκες. Μπορεί να είναι ερμάρια, ντουλάπια, ψυγεία ή άλλες κατασκευές αρκεί να κλείνουν έτσι ώστε οι πρώτες ύλες και τα είδη συσκευασίας να απομονώνονται από το περιβάλλον.

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Βάσει του ν. 4067/2012 (79 Α΄) και των υπ΄ αρ. 13448/16-3-2012 και 13451/16-3-2012
  Υ.Α. (ΦΕΚ Α.Α.Π 116/9.10.2012), επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση χώρων. Σε αυτή τη περίπτωση και υφισταμένης νόμιμης λειτουργικής ενοποίησης, η όποια άδεια πρέπει να είναι ενιαία για τους λειτουργικώς ενοποιηθέντες χώρους διότι άλλως με την παρούσα ΥΑ θα υπάρχουν προβλήματα. Να αποφασιστεί ποια ΥΑ τελικά θα ισχύει.

  2. Πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρα η δυνατότητα λειτουργίας επιχείρησης σε μέρος και όχι υποχρεωτικά στο όλον μιας ενιαίας ιδιοκτησίας. Π.χ. επί ισογείου χώρου μέρος αυτού ως κατάστημα και μέρος αυτού ως χώρος αναπαύσεως (κατοικία) ή γραφείο κ.λ.π.. Κάτι που σήμερα ενώ στη πραγματικότητα υφίσταται δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρα νομικά αποτυπωμένο δημιουργώντας προβλήματα.

 • 15 Απριλίου 2016, 18:01 | Στάικου Μ

  5. ΎΔΡΕΥΣΗ
  ……. Αν το νερό προέρχεται από ιδιωτική πηγή/γεώτρηση …………….
  Σχόλιο : δεν είναι σαφές αν στο αρχείο νερού της επόμενης παραγράφου θα πρέπει να υπάρχει σχετική αδειοδότηση για την χρήση νερού όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία, στους όρους και στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανοποίηση σχετικών όρων που αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού

  6. ΠΑΓΟΣ

  ……………. και να ακολουθείται πρόγραμμα υγειονομικής συντήρησης με πιστοποιητικό καθαρισμού και απολύμανσης.

  Σχόλιο 1. στο «Αρχείο 3ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ » της επόμενης παραγράφου δεν προβλέπεται το αναφερόμενο πιστοποιητικό αλλά μόνο τα πιστοποιητικά των απολυμαντικών, στο σρχείο νερού δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την ποιότητα του πάγου
  Σχόλιο 2. Δε προδιαγράφεται ο τρόπος απόκτησης του πιστοποιητικού απολύμανσης παγομηχανής

 • Παρ. 2: Όσον αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών, η φράση «και είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα» προτείνεται να γίνει: «και είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας ή και μέσω ανελκυστήρα/αναβατόριου με το κατάστημα»

  Παρ. 3: Ερώτηση-διεκρίνηση: Αφορά ακόμα και τους χώρους που δεν έχουν σχέση με τον χειρισμό τροφίμων π.χ. χώροι χρηματοκιβωτίων, γκαράζ κ.λπ.; Προτείνεται να συμπληρωθεί η φράση: «οι χώροι που χρησιμοποιούνται και έχουν σχέση με τρόφιμα» και να αφαιρεθεί η φράση «Όλοι οι χώροι της επιχείρησης θα αποτυπώνονται σε κατόψεις»

  Παρ. 4i: Προτείνεται στην αναφορά «τα δάπεδα των επιχειρήσεων πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό για την χρήση του κάθε χώρου», να προσδιοριστούν τα εν λόγω υλικά, καθώς κατά τις αυτοψίες συχνά υπάρχουν διχογνωμίες .
  Παρ. 4ii: Δεν αναφέρεται το υποχρεωτικό ύψος τοποθέτησης των πλακιδίων (Π.χ. 2.00μ.). Προτείνεται να γίνει σχετική αναφορά.
  Παρ. 4iii: Προτείνεται τα υαλοστάσια να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως και τα υπόλοιπα δομικά υλικά.

  Παρ. 5: Προτείνεται να τηρείται στο αρχείο ένας λογαριασμός νερού ανά έτος και όχι κάθε φορά ο πιο πρόσφατος.

  Παρ. 6: Προτείνεται να συμπληρωθεί η πρόταση: Όταν η παγομηχανή παράγει πάγο που προορίζεται για ψυκτικό μέσο συντήρησης ωμών τροφίμων να μην απαιτείται Πιστοποιητικό καθαρισμού και απολύμανσης.

  Παρ. 8: Προτείνεται όταν δεν υπάρχουν καλύμματα και οι λαμπτήρες είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές HACCP, να μη ζητούνται καλύμματα.

  Παρ.10: Στο σημείο όπου γίνεται αναφορά «…απαγωγικοί σωλήνες…» σε ύψος κατάλληλα ψηλότερα από αυτήν και δεδομένου ότι υπάρχει αναφορά στον Κτιριοδομικό κανονισμό προτείνεται να αφαιρεθει, καθώς η υγειονομική διάταξη σε αυτό το σημείο φαίνεται να καθορίζει πολεοδομικά ζητήματα.

  Παρ. 10: Θεωρούμε ότι η τήρηση αρχείου συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος είναι ένα επιπλέον αρχείο που δεν εξυπηρετεί σε κάτι και προτείνεται να καταργηθεί.

  Παρ. 11: Σε σχέση με τις W.C. AMEA, άρθρο 26 ΝΟΚ προθεσμία κατασκευής μέχρι το 2020 προτείνεται να γίνει αναφορά στην προθεσμία.

  Προτείνονται αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ μόνο στις περιπτώσεις των καθήμενων πελατών.
  Ερώτηση-διευκρίνιση: Ο ορισμός του υπευθύνου καθαριότητας πρέπει να είναι τυπικός;
  Σε σχέση με τους σκύλους βοηθείας δεν προβλέπεται νομοθεσία σκύλων για άτομα με αναπηρία προς το παρόν παρά μόνον για περιπτώσεις τυφλών.

 • 15 Απριλίου 2016, 10:37 | Χρήστος Χ.

  Στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, σε ότι αφορά την συλλογή λιπών και ελαίων από εγκεκριμένες επιχειρήσεις λιπών και ελαίων.
  Τέτοιες εταιρείες δεν ενδιαφέρονται και δεν ασχολούνται με την ασφαλή αποκομιδή λιπών και ελαίων πέραν εκείνων που προέρχονται από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες για το τηγάνισμα. Για όλες τις άλλες, ζαχαροπλαστεία, σνακ μπαρ κλπ (η νομοθεσία δεν εξαιρεί κάποιου είδους επιχείρηση), που τα λίπη που συλλέγονται σε αυτούς τους λιποσυλλέκτες δεν ανακυκλώνονται και είναι μικρές ποσότητες και συνεπώς δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, τα λίπη καταλήγουν στους κάδους σκουπιδιών.
  Στο πλαίσιο αυτό επιπλέον, πιο σωστό θα ήταν ο νόμος να είναι πιο σαφής και ακριβής για το ποιες επιχειρήσεις έχουν ουσιαστική υποχρέωση να έχουν λιποσυλλέκτη.
  Διαφορετικά οι έλεγχοι θα συνεχίσουν να κάνουν τα στραβά μάτια και η νομοθεσία να προκαλεί σύγχυση.

 • 14 Απριλίου 2016, 10:33 | Δ/νση Υγείας Κυκλάδων

  Παράγραφος 1Β
  Να τεθούν αντικειμενικά κριτήρια όσον αφορά την δυναμικότητα των ΚΥΕ τα οποία θα λαμβάνονται υπ’ όψιν στον προσδιορισμό καθισμάτων είτε εξ’ αρχής είτε με μετέπειτα πράξη προσδιορισμού.

  Παράγραφος 7
  Να προβλεφθεί η περίπτωση να μην δραστηριοποιούνται στη περιοχή επιχειρήσεις διαχείρισης λιπών και ελαίων όπως είναι τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

  Παράγραφος 10
  Να ορισθεί ελάχιστο ύψος για την απόληξη του απαγωγού σωλήνα των αερίων καύσεως πάνω από την στέγη του κτηρίου.

  Παράγραφος 11
  Στην περίπτωση υποχρέωσης ύπαρξης αποχωρητηρίου προσωπικού μένει ακάλυπτη η περίπτωση περισσότερα των 5ατόμων και λιγότερα των 15ατόμων.

  Παράγραφος 12
  Να αφαιρεθεί η παρατήρηση «όπου απαιτείται ενδυμασία εργασίας» διότι το προσωπικό πρέπει να διατηρεί σε ιδιαίτερο χώρο ή ερμάριο ρούχα και προσωπικά αντικείμενα που δεν χρησιμοποιεί στην εργασία (π.χ. μπουφάν, τσάντες κλπ)

  – Εκ παραδρομής γράφει άρθρ. 19 ενώ πρέπει να γράφει αρθρ.10

 • 14 Απριλίου 2016, 10:16 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

  2. ΟΙΚΗΜΑ
  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ

 • 14 Απριλίου 2016, 10:14 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ

 • 14 Απριλίου 2016, 07:53 | Καπίρης Μάρκος

  Στα αποδυτήρια, γράφει ότι μέχρι 4 άτομα προσωπικού κατά βάρδια απαιτούνται μόνο ερμάρια, ενώ από 7 και πάνω απαιτεί και χώρο αποδυτηρίων. Τα 5 και 6 άτομα προφανώς εκ παραδρομής δεν εμπίπτουν σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

  Ας διορθωθεί λοιπόν.

 • 14 Απριλίου 2016, 07:23 | Καπίρης Μάρκος

  Στην απαγωγή καπνών – αερίων (άρθρο 5) λέει ότι «η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικό συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος».

  Όταν όμως το σύστημα είναι τέτοιο που μπορεί ο καταστηματάρχης να το καθαρίζει και μόνος του (χοάνη – συρταρωτά αφαιρούμενα – πλενόμενα φίλτρα), πώς θα υπάρχει αποδεικτικό συντήρησης?

  Να αφαιρεθεί λοιπόν το αποδεικτικό ή να γίνεται συνεπικουρικώς αποδεκτό όπου υπάρχει. Εμείς ελέγχουμε την αποτελεσματική λειτουργία της καμινάδας και όχι αν έχει χαρτιά και αποδείξεις, τα οποία έστω και αν υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι θα λειτουργεί καλώς και το απαγωγικό σύστημα.

 • 14 Απριλίου 2016, 07:57 | Καπίρης Μάρκος

  στο άρθρο 5 παρ 4.ι. (Δάπεδα) εκεί που γράφει «να υπάρχουν επαρκή επιδαπέδια σιφώνια ή φρεάτια», να προστεθεί «μόνο όπου απαιτούνται». (Εξάλλου προκύπτει έμμεσα και από την αμέσως επόμενη παράγραφο, αλλά θα ήταν σαφώς προτιμότερο να το τονίσουμε εξ αρχής).

 • 14 Απριλίου 2016, 07:12 | Καπίρης Μάρκος

  Η τελευταία φράση του άρθρου 3 μιλάει μεταξύ άλλων και για υπηρεσιακή ταυτότητα. Να ζητηθεί να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι ώστε να αποκτήσουμε τέτοια.

 • 14 Απριλίου 2016, 07:35 | Καπίρης Μάρκος

  Η (τελευταία) παράγραφος 12 του άρθρου 2 δημιουργεί ερωτηματικά στο τι ακριβώς είναι η «ανάλογη ευελιξία».

 • 14 Απριλίου 2016, 07:50 | Καπίρης Μάρκος

  Σε όλα τα καταστήματα, είτε εξυπηρετούν είτε όχι καθήμενους πελάτες, σε περιπτώσεις που τα αποχωρητήριά τους βρίσκονται σε εξωτερικό κτίσμα (στο ύπαιθρο) μπορεί κάλλιστα ο προθάλαμος να είναι προαιρετικός, εφόσον το αποχωρητήριο είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να περιλαμβάνει και τον νιπτήρα. Εξάλλου, ο ρόλος του προθαλάμου είναι (βλ. 852/2004) «να μην έρχονται τα αποχωρητήρια σε απ΄ ευθείας επικοινωνία με χώρους τροφίμων». Προφανώς λοιπόν στο ύπαιθρο ο προθάλαμος αποχωρητηρίου δεν χρειάζεται να είναι υποχρεωτικός.

  Επίσης, στο σημείο που καθορίζει τον αριθμό των απαιτούμενων αποχωρητηρίων πρέπει οπωσδήποτε ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ η λέξη «ενδεικτικά» προκειμένου να υπάρχει ίση αντιμετώπιση. Εξάλλου, στην βεβαίωση καταλληλότητας εμείς δεν μπορούμε να αναγράψουμε «ενδεικτικά» τον αριθμό των εξυπηρετουμένων πελατών αλλά τον καθορίζουμε ακριβώς.

  Μάρκος.

 • 14 Απριλίου 2016, 07:39 | Καπίρης Μάρκος

  Στο άρθρο 2 παρ. Δ, προβλέπεται σαφώς η παρασκευή και διάθεση τροφίμων και ποτών στο ύπαιθρο (αναφερόμενης και της έννοιας του “street food”). Στο άρθρο 4 στην τελευταία παράγραφο μετά το Β.1.δ. αναφέρει σαφώς και χωρίς εξαιρέσεις ότι «όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών μπορούν να λειτουργούν ως μικτές».

  Ως εκ των παραπάνω, θα μπορούσε να επιτραπεί στα καταστήματα και η τοποθέτηση και λειτουργία συσκευών παρασκευής και συντήρησης-διάθεσης τροφίμων σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή παραχωρημένο κοινόχρηστο (και βεβαίως οι συσκευές αυτές θα αποτυπώνονται νόμιμα στις κατόψεις και τα διαγράμματα ροής των καταστημάτων).

  Πρακτικοί λόγοι για τους οποίους θεωρώ ότι πρέπει να επιτρέπεται σε υπαίθριους χώρους του καταστήματος η λειτουργία συσκευών παρασκευής και συντήρησης-διάθεσης τροφίμων είναι και οι εξής:
  Η ύπαρξή τους είναι μια πραγματικότητα που συναντάται σε όλη τη χώρα και ειδικά στις ΕΞΟΧΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ περιοχές όπου οι τουρίστες ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΥΝ, ΠΡΟΣΠΕΡΝΟΥΝ, και εκτιμάται ότι θα ήταν προτιμότερο να την νομιμοποιήσουμε υπό όρους (προστασία ψυγειων από καιρικές συνθήκες, μη ενόχληση περιοίκων) ώστε να την ελέγχουμε, παρά να συμβαίνει “παράνομα” και ανεξέλεγκτα δημιουργώντας άσκοπες και ανούσιες συγκρούσεις μεταξύ καταστηματαρχών και ελεγκτών.

  Ειδικά σε εξοχικές και τουριστικές περιοχές («υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς») όπως τα νησιά, τα παραπάνω είναι ζωτικής σημασίας, διότι αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την ΠΡΟΒΟΛΗ των προσφερόμενων προϊόντων και συμβάλουν άμεσα στην βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης.

  Η λειτουργία π.χ. μιας ψηστιέρας με κάρβουνα ή μιας πανταχόθεν υαλόφρακτης ηλεκτρικής ψησταριάς και ενός ψυγείου-βιτρίνα ή και άλλων συσκευών σε εξωτερικούς χώρους του καταστήματος με σκοπό την προβολή των προϊόντων θα μπορούσε να διευθετηθεί, να γίνει αποδεκτή και να στηριχθεί και στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 παρ. 3. στο οποίο αναφέρεται ότι:

  «τα κράτη μέλη, μπορούν, χωρίς να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, να θεσπίζουν, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 7 του παρόντος άρθρου εθνικά μέτρα για την προσαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ»…..
  «Τα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στην (προαναφερθείσα) παράγραφο 3 έχουν στόχο
  i) να καταστεί δυνατή η συνέχιση της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων σε
  οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, μεταποίησης ή διανομής τροφίμων ή
  ii) να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων που βρίσκονται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς.

  Επίσης θα μπορούσε το θέμα να διευθετηθεί με τοπική υγειονομική διάταξη.

 • 14 Απριλίου 2016, 00:20 | Καπίρης Μάρκος

  Θεωρώ οτι πρέπει να επιτρέψουμε και να συμπεριλάβουμε στη διάταξη και την λειτουργία επιχείρησης με ενιαία άδεια στην περίπτωση που αυτή λειτουργεί κάνοντας χρήση διάσπαρτων εντός του ίδιου οικοπέδου κτισμάτων (π.χ. σε άλλο κτίριο η κουζίνα, σε άλλο η πλύση σκευών, σε άλλο η αποθήκη, σε άλλο το self service, λίγο παραπέρα τα αποχωρητήρια και τα αποδυτηρια και κάπου στο ύπαιθρο ή/και σε μεμονωμένη αίθουσα ζουν ευτυχισμένοι οι πελάτες του καταστήματος ακούγοντας χαμηλή μουσική.

  Ήδη υπάρχει ερώτημα από ιδιώτη και απάντηση από το Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών από το 2014 που το επέτρεπε.

  Μάρκος

 • 13 Απριλίου 2016, 23:38 | Καπίρης Μάρκος

  «Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήματα των καταστημάτων τους εφόσον η κατασκευή αυτών έχει γίνει με οικοδομική άδεια ή έχει γίνει νομιμοποίηση με το Ν. 4014/2011 ή άλλο συναφή νόμο και είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την διασφάλιση της υγιεινής, την ασφάλεια των τροφίμων και την αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης».

  1) Γιατί αναφέρεται μόνο η σκάλα ως τρόπος εσωτερικής επικοινωνίας με το υπόγειο? Οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ως αποδεκτό τρόπο εσωτερικής επικοινωνίας, ενώ μια εξωτερική σκάλα που οδηγεί από το υπόγειο στο ύπαιθρο θα είναι θαυμάσια έξοδος κινδύνου.

  2) Γιατί αναφέρεται συγκεκριμένα η λέξη «πολυκατοικία» και όχι γενικώς κτίριο? Οταν δηλαδή ολόκληρο το κτίριο είναι ισόγειο (όχι πολυκατοικία) και είναι ολόκληρο από την πολεοδομική του άδεια με χρήση «κατάστημα» και έχει από κάτω ενα υπόγειο, αλλάζει κάτι?

  3) Για ποιο λόγο όμως και σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται όντως και υποχρεωτικώς εσωτερική επικοινωνία του υπογείου με σκάλα (ή και με ανελκυστήρα)? Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο θεμα αυτο, διότι η ανεπαρκής ή εκ παραδρομής ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ διατύπωση του νόμου δημιουργεί απρόσμενα προβλήματα στην πράξη και μετά τρέχουμε και δε φτάνουμε να βγάζουμε εγκυκλίους και αυτες μετά από μήνες και αφού και σπάσουν τα νεύρα και των ελεγκτών και των πολιτών.

  Άλλο είναι αν πρόκειται για υπόγεια βοηθητική αποθήκη και άλλο για υπόγειο τμήμα του παρασκευαστηρίου. Αν π.χ. φτιάχνει τα κέικ ή πλάθει τα κουλουράκια κάτω και τα ψήνει επάνω, ή φτιάχνει κάτω τις τούρτες και τις αποθηκεύει σε ψυγείο-βιτρίνα επάνω, καλό είναι να ΜΗΝ τα μεταφέρει από εξωτερική σκάλα (μέσω υπαίθρου).

  Αν όμως το υπόγειο είναι απλώς αποθήκη, και δεν επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα αλλά με εξωτερική, τότε εμπίπτει στη λογική της απομακρυσμένης αποθήκης, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα που επικοινωνεί με εξωτερική σκάλα, δεδομένου οτι οι κίνδυνοι κατά την μεταφορά των τροφίμων από την υπόγεια αποθήκη προς το ισόγειο κατάστημα ΔΕΝ είναι περισσότεροι από αυτούς της απομακρυσμένης αποθήκης, αλλά μάλλον λιγότεροι.

  Επίσης, σε περίπτωση που έχουμε μικτό κατάστημα που στο ισόγειο λειτουργει ενα ζαχαροπλαστείο (με παρασκευαστήριο, χωρίς εσωτερικά καθίσματα) και στο (τακτοποιημένο με τον 4014) υπόγειο λειτουργει καφε-μπαρ με εσωτερικά καθίσματα και 2 αποχωρητήρια, ενώ υπάρχουν και εξωτερικά καθίσματα που οι πελάτες εξυπηρετούνται απο κοινού και από τα δύο τμήματα. Για ποιό λόγο θα έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτικώς εσωτερική επικοινωνία του ισογείου με το υπόγειο? Θεωρώ για κανένα.

  Προσοχή λοιπόν στους ατυχείς περιορισμούς και απαγορεύσεις, διότι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα χωρίς ουσιαστικό ή άλλο λόγο και μόνο δυσκολεύουν το έργο μας και την εργασία των επαγγελματιών.

  Μάρκος Καπίρης
  Επόπτης Δημόσιας Υγείας.

 • 13 Απριλίου 2016, 22:50 | Καπίρης Μάρκος

  Χμμμ…. ο λιποσυλλέκτης μπορεί να εξυμνείται μονόπλευρα και να στοιχειοθετούνται απαιτήσεις επί απαιτήσεων και θεωρίες επί θεωριών περί απόδοσης και συμμόρφωσης με πρότυπα, αλλά στην πράξη δεν σώζει και πολλά πράγματα ενώ καταλήγει να είναι μια εστία ρύπανσης και μόλυνσης και βρωμιάς μέσα στο κατάστημα. Αν συνεκτιμήσουμε και το οτι ο εστιάτορας ουδέποτε θα δώσει όλη την απαιτούμενη προσοχή και το χρόνο στο να ασχολείται με τον λιποσυλλέκτη, καλό θα είναι να σκεφτούμε και εναλλακτικές λύσεις ή περιπτώσεις ωστε να μην θεωρείται πανάκεια αυτό το βρωμόκουτο!

  π.χ. σε εστιατόρια ξενοδοχείων που εχουν δικό τους βιολογικό, ο λιποσυλλέκτης αρκεί να βρίσκεται στην είσοδο του βιολόγικού και δεν απαιτείται άλλος εντός του καταστήματος.

  Στα χωριά που έχουν γουρουνακια, σκύλο, και άλλα παμφάγα ζωάκια, μαζεύουν το λίπος από τα ταψιά με ψωμί και τα ταϊζουν, και δεν πετάνε ούτε ίχνος στο νεροχύτη – παλιά λαϊκή πρακτική.

  Επίσης θα μπορούσε κάλλιστα το στερεό λίπος απλώς να μαζεύεται με το χέρι και να πηγαίνει παρέα με τα υπόλοιπα υπολείμματα τροφών. Για το υγρό λίπος (τηγανόλαδο) δεν τίθεται θεμα λιποσυλλέκτη, αφού ήδη συλλέγεται στον μεγάλο κάδο που πάει για ανακύκλωση (βιοντήζελ, σαπούνια κλπ).

  Α! και ένα μυστικό: Τα λίπη που μαζεύει ο λιποσυλλέκτης έχω την πληροφορία οτι δεν τα δέχονται οι περισσότερες εταιρείες ανακύκλωσης λιπών διότι τους είναι άχρηστα σκουπίδια. Οπότε, λογικότερο είναι να τα μαζέψουμε με το χέρι μέσα από το ταψί με το ψητό αρνάκι, παρά να τα ρίξουμε πρώτα στο νεροχύτη και από κεί να τα μαζεύουμε κατά καιρούς υπό μορφή λέρας πλέον από το λιποσυλλέκτη.

  Συμπέρασμα: Ο λιποσυλλέκτης δεν είναι πανάκεια.

 • 12 Απριλίου 2016, 15:54 | Πεσματζόγλου Ν. Μιχ

  Σχετικά με τους ελέγχους στις παγομηχανές.

  Το να είμαστε σε θέση να καταναλίσκουμε τον πάγο με ασφάλεια είναι σημαντικό στην διατροφική αλυσίδα. Το να διατηρούνται τα τρόφιμα σε πάγο που είναι καθαρός – στα σημεία πώλησης- είναι ομοίως σημαντικό.

  Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ειδικές τεχνικές διαδικασίες, το αποτέλεσμα των οποίων διαδικασιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάποιον τρόπο και να γίνεται από πιστοποιημένους φορείς-εταιρείες που να εκδίδουν κάποιο σχετικό πιστοποιητικό/βεβαίωση. Αυτό θα βοηθήσει και στους ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς, διότι θα υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση, και θα δώσει και την απαραίτητη βαρύτητα σ’ όλη την διαδικασία.

  Η σύγχρονη προσέγγιση εφαρμογών TQM (total quality management) απαιτεί παρόμοιες διαδικασίες.

  Είναι σχετικά πρόσφατα τα δημοσιεύματα στον ξένο τύπο που συνέκριναν (σε ξένες

  (Σύμβουλος εφαρμογών τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα, lecturer σε θέματα Ποιότητας και Επιχειρησιακής Διαχείρισης).

 • 8 Απριλίου 2016, 21:40 | Στελιος

  Παρακαλείσθε όπως διευκρινίσετε την περίπτωση όπου Κ.Υ.Ε. βρίσκεται εντός παραδοσιακού σκάφους κατασκευής 1982 υπάρχουσα άδεια και αρ. νηολογίου και λαμβάνοντας υπόψιν τους κατασκευαστικούς όρους μου ισχύουν σύμφωνα με τους κανόνες της ναυπηγικής. Καθώς οποιαδήποτε αλλαγή θεωρείται μετασκευή του πλοίου ενώ οι χώροι του είναι περιορισμένοι.
  Για παράδειγμα η καμπίνα του πλοίου με προσωπικό 2 ατόμων να μπορεί να μετατραπεί σε αποδυτήρια, με την προσθήκη των απαραίτητων ντουλαπιών αλλά χωρίς να καταργηθεί η καμπίνα.
  Όσον άφορα τα αποχωρητήρια, να επιτρέπεται ο κοινός προθάλαμος εφόσον αυτά είναι συγκεκριμένα από το υπουργείο και την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων καθώς πρωτεύων ρόλο έχει η καθαριότητα αυτών.

 • 7 Απριλίου 2016, 16:24 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Προς την: Επιτροπής ομάδας ανασυγκρότησης , για την αντικατάσταση της υπ. Αριθ.. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/12 Υ.Δ

  ΕΓΩ ΔΙΑΤΥΠΩΝΩ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  Άρθρο 05 –
  Γενικοί Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  7. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
  ii) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  Οι επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (οι επιχειρήσεις και τα εργαστήρια τροφίμων & ποτών) οι οποίες ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την μεταποίηση, παραγωγή και διάθεση τροφίμων και ποτών και παράγουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία (απόβλητα λιπών – ελαίων επιχειρήσεων: μαζικής εστίασης – ζαχαροπλαστικής – αρτοποιίας – τυροκομίας – πρατήριων ελαίων & λιπών, επεξεργασίας ποτών & χυμών – κάθε είδους τροφίμων τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες ή πολλούς και σύνθετους χειρισμούς κ.λ.π ). οφείλουν:
  Να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια προτού αυτά εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν.
  Να εγκαθιστούν και να λειτουργούν λιποσυλλέκτες, ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς.
  i) Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, και η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική καθότι το αποχετευτικό δίκτυο είναι τεχνική κατασκευή και προορίζεται για την συλλογή και μεταφορά των υγρών αποβλήτων σε Κεντρικό Σταθμό Επεξεργασίας για τελική επεξεργασία και διάθεση σε φυσικό αποδέκτη.

  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΚΑΝΩ ΔΥΟ ΑΝΦΟΡΕΣ αi – β i . ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΤΥΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ. ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ.

  α i) Αναφορά
  Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο τοποθέτησης και λειτουργίας του λιποσυλλέκτη, και η γενικότερη εποπτεία και συντονισμός ανήκει στους κατά τόπους Οργανισμούς Αποχέτευσης. (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΒΙΠΕ, ΣΥΔ, Υπηρεσία Ύδρευσης, κ.λ.π.). Εφαρμόζετε η τήρηση των προβλεπομένων από τον κανονισμό του δικτύου (λ. χ Άδεια σύνδεσης από ΔΕΥΑ –Σύνταξη και έγκριση μελέτης λιποσυλλέκτη – Βεβαίωση εγκατάστασης λιποσυλλέκτη)

  β i) Αναφορά
  Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο τοποθέτησης και λειτουργίας του λιποσυλλέκτη, και η γενικότερη εποπτεία και συντονισμός ανήκει στους κατά τόπους Οργανισμούς Αποχέτευσης. (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΒΙΠΕ, ΣΥΔ, Υπηρεσία Ύδρευσης, κ.λ.π.) και στις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Εφαρμόζετε η τήρηση των προβλεπομένων από τον κανονισμό του δικτύου (λ. χ Άδεια σύνδεσης από ΔΕΥΑ –Σύνταξη και έγκριση μελέτης λιποσυλλέκτη – Βεβαίωση εγκατάστασης λιποσυλλέκτη).

  ii) Όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο και δεν υφίσταται κατάλληλο δίκτυον υπονόμων, και την υποχρέωση διάθεση των υγρών αποβλήτων, λυμάτων η βιομηχανικών αποβλήτων, αναλαμβάνουν, δαπάνες και ευθύνη αυτών οι ιδιοκτήτες ή νομείς των χώρων, απ όπου προέρχονται τα εν λόγω λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα προσωρινώς και μέχρι της κατασκευής καταλλήλου δικτύου υπονόμων υπό των οικείων Δήμων, ή Οργανισμών.
  Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο τοποθέτησης και λειτουργίας του λιποσυλλέκτη, ανήκει στις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες και η γενικότερη εποπτεία και συντονισμός ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Εφαρμόζετε η σύνταξη μελέτης λιποσυλλέκτη .
  Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών και ελαίων.
  Να τηρούν στο αρχείο καθαρισμού (συμβάσεις, παραστατικά) και λοιπά στοιχεία που να τεκμαίρουν την εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων.
  Να εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο αποθήκευσης των διαχωρισθέντων λιπών και ελαίων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα τρόφιμα.
  Να εγκαθιστούν τη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου, κατά πρότυπο CE – ΕΛΛΟΤ EN 1825 -1,2 και όχι απλός οικιακός σίφωνας. Θα εφαρμόζεται η μελέτη του λιποσυλλέκτη σύμφωνα με το υπόδειγμα των ΔΕΥΑ , ΕΥΔΑΠ, τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για τη σύνταξη επιστημόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ –ΥΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΩ ΑΥΤΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ –ΕΦΕΤ – ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Kυρίες & Kύριοι.
  Τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος» (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος).
  Σκοπός της νέας Υπουργικής Απόφασης, είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος..
  Ένας από τους εξέχοντες ρύπους είναι και τα λίπη και τα έλαια και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ο διαχωρισμός τους στην πηγή τους οδηγεί και σε δυνατότητα μερικής ή ολικής ανακύκλωσης ή συμπληρωματικής χρήσης
  Σε αυτή την ενότητα, γίνεται μια αναφορά για την συσκευή διαχωρισμού των λιπών και ελαίων από τα υγρά απόβλητα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που είναι ο λιποσυλλέκτης.
  Όλα αυτά τα χρόνια η Ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας προδιαγραφές πιστοποίησης όλων των συσκευών, όπως και για τις συσκευές του λιποσυλλέκτη. (ΦΕΚ1914/15-6-2012). Δηλαδή ο ειδικός ή κατάλληλος λιποσυλλέκτης είναι αυτός που πληροί τις ευρωπαϊκές και αντίστοιχες ελληνικές νόρμες του C.E. – ΕΛΛΟΤ EN 1825 και δεν πρέπει από ένα νέο θεσμικό πλαίσια όπως είναι, η νέα αυτή Υγειονομική διάταξη να παραλείπεται στην αναφορά της αυτή η επισήμανση.
  Πέραν τούτων και με γνώμονα τον σεβασμό των ισχυουσών διατάξεων και προδιαγραφών, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ό τι τόσο η επιλογή του λιποσυλλέκτη όσο και η διαστασιολόγησή του (η Μελέτη του λιποσυλλέκτη) πρέπει να βασίζονται στις ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες και Προδιαγραφές, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Τεχνική οδηγία CE – ΕΛΟΤ EN 1825 ( Στην οποία γίνεται αναφορά και στους κανονισμούς των ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ.)
  Για τους λιποσυλλέκτες ισχύουν οι CE – ΕΛΟΤ ΕΝ 1825 -1 και 2 (Ελληνικές & Ευρωπαικές Οδηγίες), που καλύπτουν το υλικό, την διαστασιολόγηση και τον υπολογισμό του μεγέθους των.
  Η σπουδαιότητα τοποθέτησης του λιποσυλλέκτη είναι μεγάλη. Ο λιποσυλλέκτης είναι μια συσκευή απαραίτητη για όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Ο λιποσυλλέκτης διαχωρίζει τα λίπη από το νερό ενώ μπορεί να κρατήσει και μια ποσότητα στερεών και έτσι:
  Προστατεύει τις σωληνώσεις από τις εμφράξεις λίπους εντός και εκτός του κτηρίου.
  Προστατεύει τις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών που δεν έχουν κεντρική μονάδα λιποσυλλογής.
  Προστατεύει να μην φράζουν τα τοιχώματα των βόθρων, με αποτέλεσμα να γίνεται στεγανός και να θέλει συνεχώς άδειασμα.
  Προστατεύει με άλλα λόγια το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών μας.
  Τα παραπάνω ελάχιστα αιτούμενα, αποτελούν μια ρεαλιστική προϋπόθεση για μια σωστή και συντονισμένη περιβαλλοντική διαχείριση των υγρών αποβλήτων των επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  Ο βασικός κερδισμένος, πρέπει να είναι το περιβάλλον η γενικότερη υγεία.

  Α-(ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ και ΕΚΤΗ ΠΑΡΑΦΡΑΦΟ)

  Στην νέα προς διαβούλευση Υ.Δ. στο άρθρο 5 – Γενικοί Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, γίνεται γενική αναφορά των όρων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και στο κεφάλαιο 7 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ στην ενότητα ii) διαχείριση υγρών απόβλητων, γίνεται αναφορά μόνο για τα υγρά απόβλητα της κατηγορίας των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης (που παράγουν απόβλητα μαγειρικών λιπών), (με αναφορά στο που παράγουν, γιατί μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί το αναφορικό (που), ότι δεν παράγουν μαγειρικά λίπη και έλαια π.χ. άστο αυτό ένα μικρό μαγαζάκι είναι και ας δουλεύει 24 ώρες το 24 ωρo με πολύ περισσότερους πελάτες, από ένα μεσαίο που δουλεύει ένα εξάωρο το 24 ωρo) ή π.χ. είναι μια μικρή επιχείρηση αναψυχής αλλά στον υπαίθριο δημοτικό χώρο έχει 150 καθίσματα το καλοκαίρι γίνεται χαμός με τους μεζέδες όλο λίπος και λάδι κλπ και γενικά για να μην βγούμε έξω απο το θέμα μας, παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  Το τίμημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντες χρεώνεται μόνο στην εστίαση ( απαίτηση λιποσυλλέκτη) .
  Και το ερώτημα μου νομίζω ότι είναι εύλογο, υγρά απόβλητα (λύματα) που περιέχουν λίπη και ελαία, από την δραστηριότητα των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών), έχουν μόνο οι επιχειρήσεις μαζικής εστιάσεις ;
  Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΙΣΩΣ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. ΕΡΩΤΩ ; ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΙΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ – ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ – ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ;

  Κυρίες και Κυριοι .
  Με την Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη (Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων) που είναι σε ισχύ, ρυθμίζονται θέματα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων , η εφαρμογή της οποίας ανατίθεται στα οικεία υγειονομικά όργανα των πρώην Ν.Α. – και νυν Περιφερειακές Ενότητες. Στο άρθρο 9 της Υ.Δ. (Μικρά ιδιωτικά συστήματα διαθέσεως λυμάτων) αναφέρεται , η χρήσης ειδικού λιποσυλλέκτου προ της καθιζήσεως και οι αντίστοιχοι καθοριζόμενοι όροι δια τις κατώτερες αναφερόμενες περιπτώσεις με αναφορά στην 2 παράγραφο για τον λιποσυλλέκτη: Η χρήσις ειδικού λιποσυλλέκτου προ της καθιζήσεως ενδείκνυται μόνο εις περιπτώσεις εστιατορίων ή ετέρων εγκαταστάσεων, αι οποίαι αποχετεύουν μεγάλους όγκους θερμών λυμάτων περιεχόντων λίπη ή έλαια εις σημαντικάς ποσότητας.
  Δηλαδή παρατηρούμαι ότι η γίνετε μια αναφορά για εστιατόρια και σε άλλες δραστηριότητες, δηλαδή ο συντάξας λαμβάνει υπ όψιν την επεξεργασία των υγρών απόβλητων εκτός των εστιατόριων, ότι ενδείκνυται και σε άλλες δραστηριότητες με την επισήμανση ειδικού λιποσυλλέκτη, αι οποίαι αποχετεύουν μεγάλους όγκους θερμών λυμάτων περιεχόντων λίπη ή έλαια εις σημαντικάς ποσότητας.
  Με την πρόβλεψη αυτή της τοποθέτηση και λειτουργιά του λιποσυλλέκτη προστατεύει τα αποχετευτικά συστήματα από τα λίπη και έλαια. (Εδώ παρατηρούμε μια απαίτηση της Υ.Α. με μεγάλη διορατικότητα για την εποχή της στην νομοθεσία της χώρας μας και θα επισημάνω ότι γίνεται η πρώτη αναφορά της προκαταρκτική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, με αναφορά της συσκευής που ονομάστηκε λιποσυλλέκτης (συλλογή του λίπους-έλαια) με την μέθοδο του διαχωρισμού μηχανικά, λόγο της διαφοράς του ειδικού βάρους των υγρών (νερό και λάδι).
  Συνεπώς για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η ανωτέρω Υ.Δ. όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο και δεν υφίσταται κατάλληλο δίκτυον υπονόμων την αρμοδιότητα για τον έλεγχο τοποθέτησης και λειτουργίας του λιποσυλλέκτη, ανήκει στις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες της κάθε Περιφέρειας και η γενικότερη εποπτεία και συντονισμός ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

  Στη συνέχεια σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. με αρ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/τ.β./14-3-1997) ‘’Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων’’, η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση κοινοτικών οδηγιών, αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ, και ως μεταγενέστερη υπερισχύει της Ε1β/221/65 για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και εφαρμόζονται ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης.
  Και λαμβάνοντας υπ όψιν: α) Το άρθρο 8 αυτής, ότι για την απόρριψη υγρών αποβλήτων σε αποχετευτικό δίκτυο εφαρμόζεται προκαταρκτική επεξεργασία των υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (βιομηχανικά λύματα) τηρώντας τον Κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης , προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ή πιστοποιητικό σύνδεσης από τον οικείο φορέα δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.).
  Και λαμβάνοντας υπ όψιν σε εφαρμογή αυτών, β) τον συντασσόμενο από τον Μάιο 2006 υποδειγματικό κανονισμό αποχέτευσης, με Πρότυπα κανονισμών ΔΕΥΑ για συλλογική εφαρμογή από όλες της ΔΕΥΑ της χώρας μας, από την Τεχνική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης ΔΕΥΑ. Στο άρθρο 2, θέτει τους βασικούς όρους και στο άρθρο 3 «Χορήγηση άδειας Αποχέτευσης » αναφέρει: Και όλα τα εστιατόρια – ταβέρνες και εργαστήρια τροφίμων – ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη.
  Την αρμοδιότητα εφαρμογής αυτής της απαίτησης έχει ο Αρμόδιος οργανισμός Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΒΙΠΕ, ΣΥΔ, Υπηρεσία Ύδρευσης, κ.λ.π.). Εφαρμόζετε η τήρηση των προβλεπομένων από τον κανονισμό του δικτύου (λ. χ Άδεια σύνδεσης από ΔΕΥΑ –Σύνταξη και έγκριση μελέτης λιποσυλλέκτη – Βεβαίωση εγκατάστασης λιποσυλλέκτη) και ο λιποσυλλέκτης είναι επαγγελματικού τύπου κατά πρότυπο CE- ΕΛΟΤ EN 1825 .

  (ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ β i – ΑΝΑΦΟΡΑ )( ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, και η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική …………….).

  Άρθρο 03 – Άσκηση Υγειονομικών Ελέγχων

  Υγειονομικός έλεγχος ασκείται, τακτικά ή έκτακτα ή κατόπιν καταγγελίας, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικότερα στις δραστηριότητες οι οποίες διέπονται από υγειονομικές διατάξεις.
  Ο Υγειονομικός έλεγχος ασκείται, από αρμοδίους υπαλλήλους των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου σας. Και βάση της παραγράφου ε) Στις υδρεύσεις, αποχετεύσεις και σε κάθε είδους άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.(Ο λιποσυλλέκτης είναι συσκευή που τοποθετείται μετά την λάντζα και πριν την απορροή και αποτελεί μέρος του δικτύου αποχέτευσης και είναι τεχνική εγκατάσταση που διαχειρίζεται υγρά απόβλητα (λύματα) συνεπώς έχει υγειονομικό ενδιαφέρον και ο έλεγχος του ανήκει στην αρμοδιότητα σας, όσον αφορά την λειτουργία και συντήρηση του λιποσυλλέκτη .(Αυτό προσωπικά συμπεραίνω από τα ανωτέρω.)

  (ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΑΙ ΛΙΓΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ: ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΗ – Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ή Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ – ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ –ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ).
  ΟΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ή β i – Αναφορά (Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, και η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική …………….).
  Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο τοποθέτησης και λειτουργίας του λιποσυλλέκτη, και η γενικότερη εποπτεία και συντονισμός ανήκει στους κατά τόπους Οργανισμούς Αποχέτευσης. (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΒΙΠΕ, ΣΥΔ, Υπηρεσία Ύδρευσης, κ.λ.π.) και στις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Εφαρμόζετε η τήρηση των προβλεπομένων από τον κανονισμό του δικτύου (λ. χ Άδεια σύνδεσης από ΔΕΥΑ –Σύνταξη και έγκριση μελέτης λιποσυλλέκτη – Βεβαίωση εγκατάστασης λιποσυλλέκτη).

  Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης, πρέπει να έχει ζητηθεί και από την Πανελλήνια Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρεύσεων Αποχετεύσεων Ελλάδας, η κατάθεση σχετικών προτάσεων, για την Αποχέτευση και την Διαχείριση υγρών αποβλήτων των δραστηριοτήτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, με σχετική ενημέρωση και για την τοποθέτηση –λειτουργία του λιποαυλλέκτη και την εφαρμογή του ειδικού κανονισμού Αποχέτευσης αυτών. Όπως η κατάθεση σχετικών προτάσεων από την Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Εδικής γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
  Στην πρώτη αναφορά, θέλω να προσθέσω ότι αρκετές ΔΕΥΑ των Δήμων της χώρας μας, δεν έχουν εναρμονιστεί με τον ήδη υπάρχοντα Πρότυπο-Ειδικό Κανονισμό της Πανελλήνιας Ένωσης ΔΕΥΑ Ελλάδος, παρότι είναι μέλη της, ώστε οί κανονισμοί των, να μην έχουν εναρμονιστεί με τις νέες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων (επικινδύνων και μη επικινδύνων).

  Ζητείται από τη διαβούλευση σε σχετικά άρθρα για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, μελέτη από αρμόδιο επιστήμονα, για τον ήχο, τα καυσαέρια, διάγραμμα ροής, HACCP και δεν ζητείται μελέτη για τον υγρό ρύπο, για τα λύματα της δραστηριότητας. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ για μένα.

  Β-(ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ και ΕΚΤΗ ΠΑΡΑΦΡΑΦΟ)

  «Οδηγού Υγιεινής Νο 1 ».. ΕΦΕΤ – Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Σελίδα 20 – . ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ – Οδηγίες για συμμόρφωση µε τη μονοθεσία & Είναι απαραίτητη η χρήση λιποπαγίδων για να αποφευχθεί η συσσώρευση του λίπους στις αποχετεύσεις.

  «Οδηγού Υγιεινής Νο 2 ».. ΕΦΕΤ – Για τα Αρτοποιεία και τις επιχειρήσεις διάθεσης και διακινήσεις άρτου και προϊόντων αρτοποιίας Σελίδα 22 – . ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ – Συνίσταται η χρήση λιποπαγίδων για να αποφεύγονται η συσσώρευση του λίπους στις αποχετεύσεις.

  «Οδηγού Υγιεινής Νο 7».. ΕΦΕΤ – Για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου. Σελίδα 21 – . ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ – Είναι απαραίτητη η χρήση λιποπαγίδων για να αποφευχθεί η συσσώρευση του λίπους στις αποχετεύσεις.

  «Οδηγού Υγιεινής Νο 8».. ΕΦΕΤ – Για τις επιχειρήσεις παραγωγής διακίνησης και διάθεσης αναψυκτικών και χυμών. Σελίδα 19 – . ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ – Παραπροϊόντα που δύναται να αξιοποιηθούν ή δεν πρέπει να οδηγηθούν στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων θα πρέπει να διαχωρίζονται και να αποθηκεύονται για παραπέρα χρήση. _ Επεξήγηση (Εδώ γίνεται αναφορά για υγρά απόβλητα – λύματα που πρέπει να διαχωριστούν και να παγιδευτούν, μέσω συσκευής διαχωρισμού, όπως ο λιποσυλλέκτης )

  ΕΦΕΤ – « Γενικός Οδηγός για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP σε Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις » -Σελίδα 69 – . Ζ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ –• Να τοποθετούνται λιποπαγίδες, για την αποφυγή συσσώρευσης λίπους.

  Γ) ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 96967/2012 Υ.Δ.

  -Αριθ. 07/463/01-02-2013 ‘Έγγραφο Δ/νση .Περ. Καβάλας -Κυλικεία Σχολείων – Κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος και οφείλουν γενικά να εφαρμόζουν τους όρους που αναφέροντα στην 96967/2012 Υ.Δ. (ΕΡΩΤΩ: ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ )

  Αριθ.6559/04-04-2014 ‘Έγγραφο Δ/νση Περιφ Ενοτ. Θεσσαλονίκης. -Ενημέρωση μελών και απαιτήσεων Υγειονομικής Νομοθεσίας – Σύμφωνα με την νέα Υ.Δ. 96967/2012 άρθρο 5 – ……… απαίτηση αποτελεί η εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλων λιποσυλλέκτων στο δίκτυο αποχέτευσης στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης…… .Σύμφωνα με το άρθρο 18 οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις υπόκεινται στους όρους αυτής και οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων στους υγειονομικούς όρους της διάταξης εκτός αυτών που απαιτούν κτιριακές μεταβολές, όποτε θα εκτελεστούν μόνο οι εφικτές . Εν προκείμενου η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη αποτελεί εφικτή βελτίωση και δεν απαιτείτε κτιριακή μεταβολή. ΑΥΤΗ Η ΕΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ; ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΕΡΩΤΩ: ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

  -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  2.2.16. Διαχείριση υγρών αποβλήτων (δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις αναψυχής (Το συμπέρασμα είναι ότι οι επιχειρήσεις αναψυχής δεν τοποθετούσαν λιποσυλλεκτη !) (ΕΡΩΤΩ: ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ Υ.Δ. ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ – ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 και της παραγράφου 7 ii ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ )

  ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (της νέας υπό διαβούλευση Υ.Δ.) με αναφορα στα 11 – 12 -14 και με αναφορά στην αποχέτευση και διαχείριση υγρών απόβλητων (λίπη και ελαία) χρήση Λιποσυλλέκτη. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους στις παρακάτω κατηγορίες Ι έως V.

  Άρθρο 11 – Κατηγορία Ι. Επιχειρήσεις Παρασκευής ή & Συσκευασίας
  Α. Επιχειρήσεις παρασκευής. / γ. Χώρος πλύσεως σκευών/τροφίμων. Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι ανάλογος και κατάλληλος……. Για την πλύση τροφίμων θα πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον διπλό βαθύ σύστημα νεροχυτών. Αντίστοιχα για τη πλύση σκευών πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα διπλό βαθύ σύστημα νεροχυτών ή ένας βαθύς νεροχύτης και πλυντήριο.

  Άρθρο 13 – Κατηγορία ΙΙΙ. Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου.
  1. Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών. / β) Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων να είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν: • Κατάλληλο εξοπλισμό για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με κατάλληλη σήμανση • Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων και το πλύσιμο χεριών με ανάλογη σήμανση. Στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών δύναται να λειτουργήσει τμήμα έψησης προπαρασκευασμένων – προμαγειρευμένων φαγητών και κοτόπουλων με λιανική διάθεση αυτών. Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των εργαλείων και χεριών. Για τα προμαγειρευμένα και μαγειρεμένα τρόφιμα στις εγκαταστάσεις αυτοεξυπηρέτησης το σύστημα σερβιρίσματος πρέπει να είναι τέτοιο………… Τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών επιτρέπεται να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους…… Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

  Άρθρο 14 – Κατηγορία IV. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής
  Α.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ταξινομούνται, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους ως ακολούθως:

  1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
  2. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος. γ. Χώρο πλύσεως σκευών/τροφίμων Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των σκευών που χρησιμοποιούνται , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής σε συνδυασμό και με την ύπαρξη ή μη πλυντηρίου ώστε να ανταποκρίνεται στο κύκλο εργασιών της επιχείρησης

  3.Επιχειρήσεις Αναψυχής (πλήρους ή πρόχειρου γεύματος). α. Στεγασμένοι ή και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων – Στεγασμένοι ή και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή και ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται στα παρασκευαστήρια των χώρων αυτών ή σε άλλους χώρους …… Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους προβλεπόμενους στους γενικούς όρους της παρούσας. Χώρος πλύσεως σκευών, Εάν γίνεται πλύση σκευών, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την πλύση των σκευών, των εργαλείων και των εξαρτημάτων του εξοπλισμού καθώς και των ειδών εστίασης (πιάτα, ποτήρια κλπ), ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ κλπ) β. Κέντρα Διασκέδασης Τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης με συγκρότηση επιχείρησης μαζικής εστίασης …(Ο.κ. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Η 1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

  4α. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π. (ΔΗΛΑΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ κλπ όποτε πρέπει να υπάρχει και σχετική δεξαμενή απορροής υγρών απόβλητων κατάλληλης χωρητικότητας – ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Υ.Δ. 2221/65 άρθρο 9 & άρθρο 11 ΕΔΩ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων (ΝΑ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΣΤΙΚΑ)
  4β. Κινητές Καντίνες Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα)……. Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ λαβίδες, μαχαίρια κ.λ.π). Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λπ. ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχει και σχετική δεξαμενή απορροής υγρών απόβλητων κατάλληλης χωρητικότητας – ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Υ.Δ. 2221/65 άρθρο 9 & άρθρο 11 ΕΔΩ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΝΑ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΣΤΙΚΑ)
  ΟΛΑ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ΟΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ .

  ΑΡΘΡΟ 15 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν τα προβλεπόμενα τρόφιμα από την Αρτοποιητική Νομοθεσία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, εκτός των πρατηρίων άρτου που υπάγονται στην κατηγορία Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υπάγονται στην αρτοποιητική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει καθώς επίσης και στους γενικούς όρους της παρούσας. (Αρτοποιητικη Νομοθεσια : Ο χώρος πλύσεως σκευών, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την πλύση των σκευών, των εργαλείων και των εξαρτημάτων του εξοπλισμού…….)

  ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΙΣΜΟΙ (της νέας υπό διαβούλευση Υ.Δ.) και υπογραμμίζω την δραστηριότητα παραγωγής.

  4 Επιχείρηση τροφίμων και ποτών: Κάθε επιχείρηση Δημόσια ή Ιδιωτική, κερδοσκοπική ή μη, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και διάθεση τροφίμων και ποτών.

  5 Επιχειρήσεις παρασκευής ή/και συσκευασίας: Όλες οι μεταποιητικές δραστηριότητες, εργαστήρια ή εργοστάσια τροφίμων και ποτών που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παρασκευής τροφίμων και ποτών ή μεταποίησης ή δραστηριότητες συσκευασίας τροφίμων και ποτών ή και τις δυο, με ή χωρίς απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό, χονδρική ή λιανική καθώς και παρασκευαστήρια που πωλούν λιανικώς, μικρές επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης τοπικών προϊόντων π.χ χυλοπίτες, τραχανά, γλυκά του κουταλιού, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής με πρατήριο λιανικής πώλησης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα Catering, τα οποία είναι εργαστήρια παρασκευής, επεξεργασίας αποθήκευσης ή και διάθεσης τροφίμων ή και ποτών που προορίζονται για οποιονδήποτε χώρο επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (π.χ γαμήλιες δεξιώσεις κλπ) ή για τροφοδοσία άλλων επιχειρήσεων για μεταπώληση………..

  6 Επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης πάγου, αναψυκτικών και χυμών! Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται παραγωγή πάγου, παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία αναψυκτικών και χυμών . Οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται στις απαιτήσεις της κείμενης Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας καθώς και στους γενικούς όρους της παρούσας.

  9 Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως, τα οποία προέρχονται είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις είτε παρασκευάζονται σε τμήματα αυτών. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι: Υπεραγορές τροφίμων, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης ετοίμων φαγητών, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, καταστήματα- πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλεία/μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση, λαϊκές αγορές καθώς και όλες οι πωλήσεις μέσω στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, κ.λπ.), …….

  10. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & αναψυχής: οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά, καθώς επίσης οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Στην κατηγορία αυτή οι χώροι μαζικής εστίασης των σχολικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων, καθώς και οι χώροι μαζικής εστίασης στα πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.) ή μετασκευασμένα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα. Οι επιχειρήσεις αυτές δε δύναται να ασκούν μεταπώληση ή να καλύπτουν εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της επιχείρησής τους.

  Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & αναψυχής περιλαμβάνονται:
  Α. Επιχειρήσεις Πλήρους γεύματος: επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο. …….
  Β. Επιχειρήσεις Πρόχειρου γεύματος: περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα, σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία. καφετέριες, ιντερνέτ καφέ ,μπαρ, open bar
  Γ. Επιχειρήσεις αναψυχής: Περιλαμβάνει i) Στεγασμένους και υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και ii). Κέντρα διασκέδασης
  Δ. Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους: Οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, πλατείες κ.λ.π καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λ.π.

  12 . Επιχειρήσεις αρτοποιητικής νομοθεσίας: Περιλαμβάνει τα αρτοποιεία και τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.

  ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .
  α) H Ε1β/221/22-1-65 (ΦΕΚ 138/τ.β./24.2.65) Υγειονομική Διάταξη (Υ.Δ.) όπως έχει τροποποιηθεί με τις Γ1/17831/71 (ΦΕΚ 986Β), Γ4/1305/74 (ΦΕΚ 801Β) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30-9-08 (ΦΕΚ 2089Β) όμοιες για τη διάθεση υγρών αποβλήτων και οι σχετικές εγκύκλιοι (Α5/4690/ΕΓΚ.62/26-4-80, Υ2/1811/25-5-93, ΔΥΓ2/87127/11-708,Υ2/3633/11-11-96, κ.λ.π.)
  β) ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 5673/ 400/ 14 Μαρτίου 1997 « Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων ».
  γ) Προτάσεις της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την διαχείριση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
  δ) Μάιος του 2006. η Τεχνική Επιτροπή Πανελλήνιας ΕΔΕΥΑ συντάσσει (Ειδικός Κανονισμός Λειτουργιάς Δικτύου Αποχέτευσης για Παραγωγικές Μονάδες Επιχειρήσεων.)
  ε)Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε . (Δ16γ/381/5/44/Γ – 24/01/2012 )
  στ) Οδηγίες σύνταξης μελέτης επεξεργασίας των βιομηχανικών απόβλητων. ΕΥΔΑΠ
  ζ) Κανονισμοί αποχέτευσης ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΟΔΟΥ –ΠΡΕΒΕΖΑΣ κλπ – Κανονισμοί αποχέτευσης ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
  η) Υ.Α. αριθ. 6690/2012 (ΦΕΚ1914/15-6-2012). Προϊόντα Δομικών Κατασκευών τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες, αξιολόγησης, συμμόρφωση, και σήμανση <>.
  θ) Το άρθρο 5 των γενικών ορών της Υ.Δ. 96967/2012 στο κεφάλαιο ‘’Αποχέτευση –Στερεά και Υγρά Απόβλητα’’. Αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ –ΥΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • 7 Απριλίου 2016, 15:43 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Προς την: Επιτροπής ομάδας ανασυγκρότησης , για την αντικατάσταση της υπ. Αριθ.. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/12 Υ.Δ

  ΕΓΩ ΔΙΑΤΥΠΩΝΩ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.

  Άρθρο 05 –
  Γενικοί Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  7. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
  i)ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

  Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 13 -Υπόχρεοι και υποχρεώσεις- παρ. 1 της 221/65 Υ.Δ.
  Όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο εφαρμόζονται οι διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 -Υπόχρεοι και υποχρεώσεις – παρ. 2 της 221/65 Υ.Δ. και τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Πολεοδομικού Κανονισμού.
  Το αποχετευτικό σύστημα της επιχείρησης κατασκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν επιμολύνονται τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό προϋποθέτει ότι:
  • Η ροη των λυμάτων γίνεται από τις περιοχές υψηλότερες προς τις περιοχές χαμηλότερου επιπέδου υγιεινής.
  • Αποκλείονται περιπτώσεις αντεπιστροφής λυμάτων.
  • Οι αγωγοί αποχέτευσης και γενικά το σύστημα αποχέτευσης της μονάδας επαρκούν για τις ανάγκες μέγιστης λειτουργίας της επιχείρησης. Να αποδεικνύεται με βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού ή έκδοση νέας άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων ή αναθεώρηση της παλαιάς άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, από πολεοδομία ή άλλη αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.
  • Όλο το σύστημα αποχέτευσης να συντηρείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του. Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο (να αποδεικνύεται με παραστατικά, συντήρησης) – Όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, (να αποδεικνύεται με παραστατικά, εκκένωσης -μεταφοράς –διάθεσης των υγρών αποβλήτων), από κατάλληλη εγκεκριμένη επιχείρηση. Να τηρούν αρχείο με συμβάσεις, παραστατικά και λοιπά στοιχεία που να τεκμαίρουν την εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ –ΥΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΩ ΑΥΤΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
  Α-(ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΦΡΑΦΟ)

  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65
  Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65)
  Άρθρον 13 – Υπόχρεοι και υποχρεώσεις
  1. Περιοχαί εξυπηρετούμεναι υπό δικτύου υπονόµων.
  Οι νοµείς ή ιδιοκτήται οιωνδήποτε εγκαταστάσεων, υποχρεούνται να αποχετεύουν τα εξ αυτών προερχόµενα λύµατα ή βιοµηχανικά απόβλητα εις το υφιστάµενον δίκτυoν των υπονόµων, καθ’ ον τρόπον ορίζει εκάστοτε ο ειδικός κανονισµός λειτουργίας αυτού. Η περαιτέρω διάθεσις των αποχετευοµένων εις το δίκτυον υπονόµων λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων εκτελείται ευθύνη του οικείου ∆ήµου, Κοινότητος ή του αντ’ αυτών αρµοδίου Οργανισµού δια την κάλυψιν των δαπανών συνδέσεως, αποχετεύσεως και διαθέσεως των λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων δύνανται να επιβληθούν ανταποδοτικά τέλη. )
  2.Περιοχαί µη εξυπηρετούµεναι υπό δικτύου υπονόµων.
  Οσάκις δεν υφίσταται κατάλληλον δίκτυον υπονόµων, την υποχρέωσιν διαθέσεως των λυµάτων η βιοµηχανικών αποβλήτων αναλαµβάνουν, δαπάναις και ευθύνη αυτών προσωρινώς και µέχρι της κατασκευής καταλλήλου δικτύου υπονόµων υπό των οικείων ∆ήµων, Κοινοτήτων ή Οργανισµών, απ’ ευθείας οι ιδιοκτήται ή νοµείς των χώρων, εξ ων προέρχονται τα εν λόγω λύµατα ή βιοµηχανικά απόβλητα .)

  Β-(ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΦΡΑΦΟ ΚΑΙ • ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΡΙΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ )
  Όταν υπάρχει υφιστάμενο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, το σύστημα αποχέτευσης ελέγχετε από τον κανονισμό λειτουργιάς του δικτύου αυτού, την αρμόδια ΔΕΥΑ –ΣΥΔ ή ανάλογη Υπηρεσία ύδρευσης Δήμου.
  Όταν δεν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, η αναφορά αυτή αφορά μόνο ιδιωτικά συστήματα διαχείρισης απόβλητων (άρθρο 9 της 221/65), που στο σύστημα αποχέτευσης περιλαμβάνεται και η επεξεργασία με την διάθεση των αποβλήτων, ήτοι λύση (α) Σηπτικής δεξαμενής και μετά οδηγούμενα σε Απορροφητικό βόθρο ή υπεδάφιοι τάφροι, ήτοι λύση (β) Στεγανή δεξαμενή,(Η αποχέτευση λυµάτων εις στεγανήν δεξαµενήν δεν αποτελεί διάθεσιν, αλλά προσωρινήν εναποθήκευσιν ).Στην αναφερομεη περπτωση α,β, τότε πρέπει να ζητείται, επανέλεγχος δυνατότητος λειτουργίας του σύστημα αποχέτευσης του κτιρίου, (νέα διαστασιολόγηση σηπτικής δεξαμενης -απορροφητικού – στεγανής δεξαμενής ) λαμβάνοντας υπ όψιν τις νέες δραστηριότητες που θα λειτουργήσουν στο κτίριο, όποτε τότε θα ελέγχεται η δυνατότητα επάρκειας του συστήματος αποχέτευσης της μονάδας όπως και των αγωγών αποχέτευσης (δίκτυο απορροής) .
  (Νομίζω με το παράδειγμα να γίνομαι κατανοητός. Εάν ένα διώροφο υπάρχον κτίριο, πάνω κατοικία και κάτω δυο καταστήματα χρήσης, ένα εμπορικό και ένα φούρνος και με αρχική αδειοδότηση και μελέτη επεξεργασίας διάθεσης απόβλητων για 10 άτομα στην αρχική αδειοδότηση. Και μετά από τρία χρόνια (i-περίπτωση), τα δύο καταστήματα γίνονται το ένα αναψυχής και το άλλο εστίασης και έχουν και εξωτερικούς χώρους με συνολική δραστηριότητα και τα δυο μαγαζιά-κατοικία 150 ατόμων, ( κατοικία 6, προσωπικό 14 και πελάτες 130 άτομα) και (ii-περίπτωση) τα δύο καταστήματα γίνονται παροχής υπηρεσιών το ένα κομμωτήριο και το άλλο γυμναστήριο, καταλαβαίνει κάποιος τι θα γίνεται με την επεξεργασία και διαχείριση των αποβλήτων, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στην χώρα μας – ειδικά για την (i-περίπτωση) στα Νησιά και παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές. (όπου κατά το πλείστον οι επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα επάρκειας του συστήματος αποχέτευσης και λειτουργούν έχοντας μονο απορροφητικούς βόθρους και γίνετε παράνομη διάθεση αποβλήτων) και κατά την αδειοδότηση των νέων επιχειρήσεων δεν γίνετε κανείς έλεγχος στο σύστημα αποχέτευσης ή μήπως δεν εννοούμαι αυτό όταν ζητάμε δυνατότητα επάρκειας στο σύστημα αποχέτευσης. Εδώ μπορεί να ζητηθεί βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για την δυνατότητα επάρκειας του συστήματος αποχέτευσης του κτιρίου (αγωγών και διάθεσης υγρών αποβλήτων με αναφορά στο σύστημα αποχέτευσης ) και νέα αδειοδότηση με μελέτη, όπου απαιτείται να γίνουν νέες συμπληρωματικές εργασίες συμφώνα με τις γενικές ή ειδικές υγειονομικές ή άλλες διατάξεις, όπως οι πολεοδομικές ή με νέα αδειοδότηση διάθεσης υγρών αποβλήτων όπου απαιτείται. (Με κύριο γνώμονα την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων ΚΥΑ 145116/2011 ) .

  (ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Υ.Α.)

  -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΨΥΧΗΣ -ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ .- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  2.2.15. Αποχέτευση – ( Σελίδα 15 )
  Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική. Όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Πολεοδομικού Κανονισμού.
  Το αποχετευτικό σύστημα της επιχείρησης κατασκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν επιμολύνονται τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα.
  Αυτό περιλαμβάνει:
  Η ροή των λυμάτων γίνεται από τις περιοχές υψηλότερου προς τις περιοχές χαμηλότερου επιπέδου υγιεινής
  Αποκλείονται περιπτώσεις αντεπιστροφής λυμάτων και γενικά διαρροών
  Οι αγωγοί αποχέτευσης και γενικά το σύστημα αποχέτευσης της μονάδας επαρκούν για τις ανάγκες μέγιστης λειτουργίας της επιχείρησης
  Οι αγωγοί αποχέτευσης δεν περνούν πάνω από γραμμές παραγωγής ή από αποθηκευμένα προϊόντα, αλλά κάτω από το δάπεδο
  Όλο το σύστημα αποχέτευσης συντηρείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του.

  ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .

  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65
  Άρθρον 11. Μεταφορά λυµάτων, βιοµηχανικών αποβλήτων ή ιλύος και διάθεσις αυτών.
  α)…β)…. γ) Η θέσις και ο τρόπος διαθέσεως των µεταφεροµένων λυµάτων, βιοµηχανικών αποβλήτων ή ιλύος, θα έχουν εγκριθή δι’ αποφάσεως του ∆ήµου ή Κοινότητος ή του αντ’ αυτών Οργανισµού, εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου. Τοιαύται θέσεις δύναται να είναι (1) Φρεάτιον δικτύου υπονόµων. (2) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, βιοµηχανικών αποβλήτων ή ιλύος.

  ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 5673/ 400/ 14 Μαρτίου 1997 « Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων ».
  ΚΥΑ – Αριθμ. οικ.145116/2011 « Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επα− ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις. ».

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΥΠΕΚΑ- Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 / ) Αθήνα, 23-06-2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

  ΚΥΑ -Aριθ. οικ. 191002 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικα− σιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄ 354) και συναφείς διατάξεις

  ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ.Δ.ΤΗΣ:
  α) H Ε1β/221/22-1-65 (ΦΕΚ 138/τ.β./24.2.65) Υγειονομική Διάταξη (Υ.Δ.) όπως έχει τροποποιηθεί με τις Γ1/17831/71 (ΦΕΚ 986Β), Γ4/1305/74 (ΦΕΚ 801Β) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30-9-08 (ΦΕΚ 2089Β) όμοιες για τη διάθεση υγρών αποβλήτων και οι σχετικές εγκύκλιοι (Α5/4690/ΕΓΚ.62/26-4-80, Υ2/1811/25-5-93, ΔΥΓ2/87127/11-708,Υ2/3633/11-11-96, κ.λ.π.)

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ –ΥΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • 7 Απριλίου 2016, 08:17 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

  Εκτιμώ ότι η νέα νομοθετική μας προσέγγιση θα είναι χωρίς ουσιαστική επιτυχία ,αν δεν συνάδει με τις Νομοθετικές πρωτοβουλίες απλοποίησης των αδειοδοτήσεων που επιτάσσει η γενικότερη κατάσταση ,αλλά και οι Νομικές απαιτήσεις των άλλων χωρών της ΕΕ
  Συγκεκριμένα
  1.Προτείνω η λειτουργία των μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων να μην απαιτεί Υγειονομική γνωμοδότηση ως προϋπόθεση , αλλά μία σειρά δικαιολογητικά …(διαγράμματα ροής , υπεύθυνες δηλώσεις κλπ ) και Υγειον.έλεγχο εντός του έτους προς επιβεβαίωση Ικανοποιητικής λειτουργίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις με Πιστοποιητικό HACCAP.
  2.Στις Παγομηχανές να μην απαιτείται Πιστοποιητικό Καθαρισμού & απολύμανσης (κοστίζει…)αλλά υποχρεωτικό γενικό καθαρισμό/απολύμανσης (με συγκεκριμένες οδηγιες βλέπε Ολυμπιακών αγώνων.2004…) τουλάχιστον κάθε τετράμηνο .
  3. Στα απορρίμματα να υπάρχει υποχρεωτικά διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών .
  4. Στα wc να επιτρέπονται και χωρίς πλακάκια άλλα με υλικά κατόπιν επεξεργασίας αδιαβροχοποίησης που θα επαναλαβαίνεται κατ έτος.
  5. Στις επιχειρήσεις Υγειον ενδιαφέροντος να ενταχθούν όσες παρασκευάζουν η διακινούν υλικά συσκευασίας τροφίμων .
  6.Στα οχήματα μεταφοράς & διακίνησης τροφίμων και ποτών πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά επανέλεγχος για ανανέωση βεβαίωσης ,τουλαχιστον ανά πενταετία και ειδικέ των πλανόδιων πωλητών τροφίμων (ευαλλοίωτων τροφίμων)ανά τριετία Στις βεβαιώσεις να αναγράφονται οι θερμοκρασίες των ψυκτικών τους δυνατοτήτων μετά από θερμομέτρηση τους .
  Επίσης να ενταχθούν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις τα ήδη λειτουργούντα στην ύπαιθρο οχήματα «παντοπωλεία»
  Τέλος στα δημόσια μέσα μεταφοράς να επανέλθουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (πχ πιστοποιητικά απολυμάνσεις ανά ? – τα μαξιλαράκια καθισμάτων απο τι υλικό και να καθαρίζονται πως και πότε ??)
  7. Στα περίπτερα να απαγορευτεί ρητά η πώληση αλκοολούχων ποτών & μπύρας στα πλαίσια περιορισμού της διάθεσης αλκοόλ στους ανήλικους …
  8. Στις Λαϊκές αγορές να απαγορευτεί ρητά στις πάγκες ,η χρήση υφασμάτινων επιλογών, (κουβέρτες κλπ),αλλά χαρτί μιας χρήσης η μουσαμάς καθώς και η ανοικτή έκθεση προϊόντων που τρώγονται ως έχουν (ελιές-ξηροί καρποί κλπ)
  9. Στα μεγάλα καταστήματα μαζικής Εστίασης >200 καθισμάτων να καθιερωθεί σταδιακά υποχρεωτικά ξεχωριστός χώρος πλύσης σκευών.
  10 . Στα κέντρα διασκέδασης να υπάρξει μέγιστη επιτρεπόμενη Ηχοστάθμη πάνω απο 80-100 DB ανάλογα με την ηχοαπομόνωση που έχει πετύχει η επιχείρηση ….πχ Μ.Ε.Η <90 η
  95 DB ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ …
  ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΠΑΤΡΑ

 • 6 Απριλίου 2016, 16:33 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Διορθωμένη επανάληψη

  7. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
  ii) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Να εγκαθιστούν τη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα.
  Η παραπάνω πρόταση να τροποποιηθεί όπως:
  Η διαστασιολόγηση του κατάλληλου λιποσυλλέκτη να γίνεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1825. Στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις και παρασκευής τροφίμων και ποτών) η εγκατάσταση του κατάλληλου λιποσυλλέκτη να είναι εναρμονιζόμενη σύμφωνα με την Υ.Α 6690/2012,ΦΕΚ 1914.

 • 6 Απριλίου 2016, 16:07 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  7. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
  ii) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Να εγκαθιστούν τη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα.
  Η παραπάνω πρόταση να τροποποιηθεί όπως:
  Η διαστασιολόγηση του κατάλληλου λιποσυλλέκτη να γίνεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1828. Στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις και παρασκευής τροφίμων και ποτών) η εγκατάσταση του κατάλληλου λιποσυλλέκτη να είναι εναρμονιζόμενη σύμφωνα με την Υ.Α 6690/2012,ΦΕΚ 1914.

 • 6 Απριλίου 2016, 14:30 | Ντανόπουλος Ευάγγελος, Υγιεινολόγος MSc

  Άρθρο 05
  Παράγραφος 10. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ- ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ
  Θεωρώ πως θα πρέπει να παραμείνει η αναφορά στο ύψος που καταλήγουν οι εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες ως εξής: ‘’αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, υψηλότερα από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου, τουλάχιστον 0.50 μ. …’’ Πρέπει οπωσδήποτε να οριστεί κάποιο ελάχιστο ύψος καθώς προκύπτουν συνεχώς σχετικά θέματα. Επίσης θα μπορούσε να εναρμονιστεί η υγειονομική νομοθεσία με την πολεοδομική ώστε να μην υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις υπηρεσίες.

  Δεν γίνεται καμία αναφορά στην κατηγορία επιχείρησης που θα πρέπει να έχει απορροφητικό σύστημα. Παρότι επιχειρήσεις όπως τα ‘’καφενεία’’ αλλάζουν κατηγορία και πηγαίνουν στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, δεν καθορίζεται αν θα πρέπει να διαθέτουν και αυτά τέτοιο σύστημα.

  Παράγραφος 11. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.
  Τι θεωρείται ως « νιπτήρας με υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό»;

  Για μια ακόμη φορά δεν υπάρχει εξαίρεση για τον προθάλαμο αποχωρητηρίου σε περιορισμένης έκτασης επιχειρήσεις παρότι υπάρχει και σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.

 • 6 Απριλίου 2016, 12:31 | Ελευθερία

  2 Οίκημα
  Να διευκρινιστεί η περίπτωση όπου κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργεί εντός μικρού πλοίου που κάνει ημερήσιες κρουαζιέρες καθώς στα νησιά μας υπάρχουν αρκετά και σίγουρα δεν είναι το ίδιο με κάποιο οίκημα..

  11 Αποχωρητήρια
  Εφόσον το κατάστημα εξυπηρετεί εώς 50 άτομα και διαθέτει 2 αποχωρητήρια με κοινό προθάλαμο είναι λογικό να πρέπει να μετατραπεί σε ξεχωριστό προθάλαμο το ένα εκ των δύο αποχωρητηρίων μόνο και μόνο για να υπάρχει ξεχωριστός προθάλαμος και όχι τα υπάεχοντα να είναι καθαρά??

  12 Αποδυτήρια
  Σε επιχείρηση εντός πλοίου με προσωπικό 2 ατόμων να μπορεί η καμπίνα του πλοίου να χρησιμοποιηθεί σαν αποδυτήρια, με την προσθήκη των απαραίτητων ντουλαπιών καθώς ο χώρος τους είναι περιορισμένος.

  Για να σέβεται ο πολίτης τον νόμο θα πρέπει και ο νόμος να σέβεται τον πολίτη…ειδικά σε αυτή την δύσκολη περίοδο της κρίσης που όλοι βιώνουμε.

 • Παρακαλείσθε όπως σχετικώς με την υποχρεωτική κατασκευή προθαλάμου στα αποχωρητήρια Κ.Υ.Ε. που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, ορίσετε εξαιρέσεις κατασκευής προθαλάμου, λαμβάνοντας υπόψιν τους ιδιαίτερους κατασκευαστικούς όρους που ισχύουν τηρώντας τους κανόνες της ναυπηγικής για σκάφη που έχουν ήδη άδεια και αρ. νηολογίου ως επαγγελματικά (Ε/Γ/Τ/Ρ), κατασκευασμένα δίχως προθάλαμο αποχωρητήρια, εγκεκριμένα από το Υπουργείο και την Επιθεώρηση Εμπορικών πλοίων και δεν έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής τους στην κατασκευαστική αυτή προϋπόθεση αυτή λόγω παλαιότητας.

 • 4 Απριλίου 2016, 19:29 | Υγιεινολόγος

  Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας Ι (άρθρο 19 της παρούσης) υποχρεούνται να έχουν ιδιαίτερο χώρο αποδυτηρίων ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.

  Μήπως είναι άρθρο 11, καθώς το 19 αναφέρεται σε κυρώσεις.

 • 4 Απριλίου 2016, 18:09 | Υγιεινολόγος

  1. Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ. θα γίνεται μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από την στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα ή εργαστήριο, και σε ύψος κατάλληλα ψηλότερο από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, υψηλότερα από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά.

  Ποιο είναι το κατάλληλο ύψος? Υπάρχει σχετική πολεοδομική νομοθεσία! Σαν ελεγκτής είτε για γνωμοδότηση είτε για εξέταση καταγγελίας τι ύψος θα εγκρίνω ως κατάλληλο?

  2. Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:Οι επιχειρήσεις αρκετά περιορισμένης έκτασης χωρίς καθήμενους πελάτες με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ιδίου κτιρίου ή σε μικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, για το οποίο ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα χρήσης.

  Πως ορίζονται οι περιορισμένης έκτασης? Θα το ελέγχουμε ακόμα και αν είναι σε άλλο άσχετο με την υγειονομική νομοθεσία χώρο ή σε σπίτι και πως θα αποδεικνύεται το δικαίωμα χρήσης?

 • 4 Απριλίου 2016, 08:25 | ΜΙΖΡΑΚΙΑΝ Α-Α ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

  2. ΟΙΚΗΜΑ
  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών σε μέγαρα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές στέγες
  Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήματα των καταστημάτων τους εφόσον η κατασκευή αυτών έχει γίνει με οικοδομική άδεια ή έχει γίνει νομιμοποίηση με το Ν. 4014/2011 ή άλλο συναφή νόμο …..
  Η Υγειονομική Υπηρεσία παρεμβαίνει στην πολεοδομική νομοθεσία. Θέλουμε ή δεν θέλουμε χώρους κύριας χρήσης στο υπόγειο με τον απαραίτητο φυσικό φωτισμό και αερισμό? Πολλά υπόγεια τακτοποιούνται με τον 4178/13, αλλά δεν μπορούν να πάρουν την βεβαίωση κύριας χρήσης.
  Ο ν.4014/11 κρίθηκε αντισυνταγματικός, μέχρι στιγμής ‘τακτοποίηση’ γίνεται με τον 4178/13.

  10. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ- ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ
  Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ. θα γίνεται μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από την στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα ή εργαστήριο, και σε ύψος κατάλληλα ψηλότερο από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, υψηλότερα από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά.
  Πάλι η Υγειονομική Υπηρεσία παρεμβαίνει στην πολεοδομική νομοθεσία. «Κτιριοδομικός Κανονισμός παρ.2.4.2.5′ Η καπνοδόχος πρέπει να καταλήγει τουλάχιστο 1m πάνω από το σημείο εξόδου της 0,7m από οποιαδήποτε ακμή κτιρίου που βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη των 3,0m από αυτή και 1,5m από καυστά υλικά.
  Σε περίπτωση που υπάρχουν ανοίγματα που βρίσκονται ψηλότερα από την απόληξη της καπνοδόχου και σε οριζόντια απόσταση μικρότερη των 10m από αυτήν και η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ενόχληση από την εκπομπή καυσαερίων, μπορεί να επιβάλει την ανύψωση της καπνοδόχου ή να διατάξει άλλα μέτρα για τον περιορισμό της ενόχλησης σε ανεκτά όρια.’

 • 2 Απριλίου 2016, 17:49 | ΣΕΒΤ

  Στο 12 «ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ» του παρόντος άρθρου να επαναληφθεί η πρόβλεψη που υπάρχει για απαλαγή της υποχρέωσης των ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ στο σημείο 11 δ
  Δηλαδη
  «Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποδυτήρια απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτηματα ομοειδών δραστηριοτήτων ή άλλες μορφές πολλάπλής εγκατάστασης που παρέχουν χώρους αποδυτητρίων και εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του εκ[ροσωπούντα το συγκρότημα και οι χώροι επαρκούν για το πεξυπηρετούμενο προσωπικό.»

 • 1 Απριλίου 2016, 12:24 | Γιολάντα Μπουντούρη Υγιεινολόγος Τ.Ε

  12. Αποδυτήρια
  ‘…έως τέσσερα άτομα προσωπικό κατά βάρδια απαιτείται….’
  ‘ Στις επιχειρήσεις που απασχολούν επτά και άνω άτομα προωπικό κατά βάρδια ….’

  Μένει ακάλυπτο το 5 και 6 άτομα προσωπικό κατά βάρδια.

 • 1 Απριλίου 2016, 12:37 | Γιολάντα Μπουντούρη Υγιεινολόγος Τ.Ε

  2. Οίκημα
  ‘Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών , έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήματα των καταστημάτων τους εφόσον η κατασκευή αυτών έχει γίνει με οικοδομική άδεια ή έχει γίνει νομιμοποίηση με τον Ν. 4014/2011 ή άλλο συναφή νόμο και είναι σε άμεση επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα…’
  α. Γιατί αυτό να ισχύει μόνο για καταστήματα που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών; Εάν πρόκειται για κτίριο ανεξάρτητο ή με μόνο μία κατοικία στον όροφο, γιατί δεν μπορεί να απολαμβάνει την ευνοϊκή ρύθμιση;
  β. Σε ποια τμήματα αναφέρεται η ρύθμιση ; Αν δεν αφορά μόνο αποθήκες , αποχωρητήρια, αποδυτήρια, αυτό, δεν θα προσκρούει στην πολεοδομική νομοθεσία που απαιτεί χώρους κύριας χρήσης για τα τμήματα που νοείται ότι από την λειτουργία τους γίνεται ‘διημέρευση’ εργαζομένων ή / και πελατών;
  γ. Τι γίνεται στην περίπτωση που η επικοινωνία είναι π.χ. με εξωτερική εφαπτόμενη σκάλα και αποδεικνύει ο υπεύθιυνος ότι θα τηρεί ορθούς ορούς/ κανόνες για την μεταφορά τροφίμων; (είναι λίγο αντιφατικό επειδή επιτρέπουμε π.χ. την λειτουργία αποθήκης έξω από το κατάστημα)
  δ. καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι πορκειμένου να συμπεριληφθεί στην άδεια του καταστήματος, αποθήκη που βρίσκεται έξω από το κατάστημα, ο χώρο δεν θα είναι ανάγκη να είναι κύριας χρήσης (όπως ισχύει και για τις αποθήκες εντός καταστήματος).

 • 30 Μαρτίου 2016, 22:56 | ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

  Από παλαιά, σχετικά με τον θόρυβο, γίνεται αναφορά στην Α5/3010/1995, η οποία για την εποχή της ήταν μιά πάρα πολύ καλή μέθοδος. Πρέπει να λάβετε όμως υπ’ όψιν σας ότι οι τεχνικές δυνατότητες των ηχομέτρων όπως και τα διεθνή πρότυπα ηχομετρήσεων, έχουν εξελιχθεί κατά πολύ έκτοτε.
  Λόγω των πολλαπλών προβλημάτων λειτουργίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρίσεις Υ.Ε σχετικά με τις εργασίες ηχομονώσεων αλλά και της ηχητικής όχλησης που υφίστανται οι περίοικοι από κακότεχνες ή ανύπαρκες ηχομονώσεις, είναι επιβεβλημένη η ΣΟΒΑΡΗ επικαιροποίηση της Α5/3010.
  Λόγω του πολύ ειδικού θέματος και της έκτασης που θα έπρεπε να λάβει αυτό το σχόλιο, Παραμένουμε στην διάθεσή σας για προτάσεις που θα βελτιώσουν την ανωτέρω διάταξη.
  Να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο τα Κ.Δ ή τα Καφε-Μπάρ που έχουν πρόβλημα ηχοδιαφυγών αλλά ΚΑΘΕ κατάστημα Υ.Ε.

  Με τιμή
  Δρ. Ι. Ζήσιμος Msc. PhD
  Ακουστικός μηχανικός

 • 30 Μαρτίου 2016, 21:55 | Ιωάννης Καναούτης

  Μήπως απαιτείται να αναφέρεται και το ελεύθερο ύψος των 2,20 μέτρων όπως στην Α1β/8577/83 που καταργήθηκε ήδη από το 2012 γιατί η πράξη έχει δείξει ότι με την τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 οι μηχανικοί τακτοποιούν και αποχωρητήρια κάτω από κλιμακοστάσια
  Αυτά τα αποχωρητήρια ως χαμηλού ύψους δεν εξασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

 • 29 Μαρτίου 2016, 18:10 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Για τα αποχωρητήρια να συμπεριληφθεί το εξής:

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και με μικτό εμβαδόν > 100m2, (δεν προσμετρώνται τα τ.μ. (m2) τα οποία δεν υπολογίζονται στον Συντελεστή Δόμησης), πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΝΟΚ 4067/ 2012, ΦΕΚ 79, Τ΄Α, όπου το συγκεκριμένο αποχωρητήριο δύναται να έχει μικτή χρήση (ανδρών/γυναικών) σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 42382/ 16-07-2013 Εγκύκλιο του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Οι διαμορφώσεις σχετικά με την δημιουργία προσβάσιμων χώρων υγιεινής (αποχωρητήριο ΑμΕΑ) θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020.

 • 29 Μαρτίου 2016, 18:19 | stylianos

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
  Να διευκρινιστεί:
  Εφόσον υπάρχει βόθρος, να επιδεικνύονται τα παραστατικά εκκένωσης.

  11. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, όσον αφορά στην ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτές λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα, το προσωπικό θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  Να διευκρινισθεί αν πρόκειται για απασχόληση προσωπικού 5 ατόμων ἁνα βάρδια ή στο σύνολο γενικά.

  ε. Οι επιχειρήσεις αρκετά περιορισμένης έκτασης χωρίς καθήμενους πελάτες με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ιδίου κτιρίου ή σε μικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, για το οποίο ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα χρήσης.

  Απο εμπειρία, όπου υπήρχε αυτη η διευκρίνιση «΄η σε μικρή απόσταση απο αυτό» εχει καταστρατηγηθεί. Καταρχην, το να εξέλεθει το προσωπικό της επιχείρησης για να χρησιμοποιήσει αποχωρητήριο δημιουργουμε επιμόλυνση εκ των πραγμάτων. Γιατί δε πρόκειται να αλλάξει ρουχα και όταν επιστρέψει θα πρέπει τουλάχιστον να έχει ποδοκίνητο νιτπηρα πλύσεως χεριών και να είμαστε σίγουροι πως θα το χρησιμοποιήσει και αναφέρομαι σε περιπτώσεις επιχειρήσεων λιανικου Εμπορίου – πρατήρια πώλησης ετοίμων φαγητών, μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση κλπ. Αρα μόνο προβλήματα μπορει να επιφέρει.
  Δευτερον, ιδιωτικό αποχωρητήριο τι εννοούμε;; Εισέρχεται σε άλλο σπίτι, σε άλλο ΚΥΕ και όταν λεμε μικρη απόσταση, τι εννοούμε, 50 μετρα;100;;;Ερωτήσεις που θα μας απασχολήσουν με διευκρινιστικές εγκυκλίους επι διευκρινίσεων!!

  Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν δεν είναι τεχνικά δυνατή η κατασκευή αποχωρητηρίων μέσα στην επιχείρηση επιτρέπεται η κατασκευή αυτών εκτός της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποχωρητήρια αυτά θα αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα κάτοψης της επιχείρησης και η λειτουργία τους θα αφορά αποκλειστικά την συγκεκριμένη επιχείρηση.

  Διευκρίνιση: Αν μη τι άλλο να εφάπτονται τις επιχειρήσεως. Διότι σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου πόλεως, όπου έχω δικαίωμα δόμησης σκεφτείτε που μπορεί να είναι η επιχείρηση και που τα αποχωρητήρια…

  Ο αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καθήμενων πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στην επιχείρηση (δυναμικότητα) ή των απασχολουμένων στην επιχείρηση ενδεικτικά παρατίθεται σχετικός πίνακας:

  Μηπως είναι καιρός να αλλάξει και αυτό; Δεν είναι λίγο το ένα αποχωρητήριο για 40 καθήμενους;