Άρθρο 20 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.
2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η υγειονομική υπηρεσία ορίζει ανάλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων της κατηγορίας «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικές διατάξεις.
Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς τα προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια λειτουργίας τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του καταστήματος.
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον επιθυμούν μπορούν με αίτησή τους προς την αδειοδοτούσα αρχή μετά από γνωμοδότηση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας να ζητήσουν την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με νέα άδεια στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξη. Για την ανωτέρω διαδικασία απαιτείται η διαβίβαση της αίτησης του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 4) στην υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις της παρούσας. Ειδικότερος προσδιορισμός του είδους της επιχείρησης θα γίνεται μόνο αν στην ανωτέρω αίτηση γίνεται σχετική αναφορά και αυτή θα τίθεται εντός παρενθέσεως
5. Διατάξεις Νόμων ή Κανονιστικών Πράξεων της Διοίκησης που παραπέμπουν σε είδη καταστημάτων όπως αυτά είχαν κατηγοριοποιηθεί με την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.β./1983) και την Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνεχίζουν να ισχύουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καταστημάτων.

 • 17 Απριλίου 2016, 14:45 | Δέκας Απόστολος, Μηχανικός Υγιεινής και Ασφάλειας.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Η καύση του κάρβουνου ( γαιάνθρακα ) είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών
  διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον κόσμο. (ΠΟΥ)
  Απελευθερώνει χημικά σωματίδια και αρωματικούς υδρογονάνθρακες, που είναι
  τα βασικά συστατικά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (αιθαλομίχλη). (ΚΕΕΛΠΝΟ)
  Ολέθριες είναι οι επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία.( καρδιά, αγγεία, πνεύμονες, μορφές αθηρωμάτωσης,Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια κλπ (ΑΠΘ)
  Στην Αθήνα η διαμόρφωση του λεκανοπεδίου και οι επικρατούσες κλιματικές
  συνθήκες ευνοούν την ατμοσφαιρική ρύπανση.
  Η Ελλάδα έχει υπογράψει, μαζί με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, την υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου
  του άνθρακα (CO2).
  Στα πλαίσια των παραπάνω διακρατικών υποχρώσεων προτείνεται:
  Η μετατροπή των ψησταριών κάρβουνου σε ψησταριές φυσικού αερίου, σε όσα
  ΚΥΕ δύνανται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας.
  ( δηλαδή διέρχεται δίκτυο φυσικού αερίου απο την πρόσοψη του ΚΥΕ. )
  Μία εστία πυρός με καύσιμο κάρβουνο εκλύει ΔΙΠΛΑΣΙΑ ποσότητα CO2, σε σχέση με την αντίστοιχη εστία πυρός που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο. (ΕΜΠ)
  Η σύνδεση είναι εύκολα εφικτή διότι :
  1.To κόστος είναι ασήμαντο.
  2.Δεν απαιτούνται κτιριακές μεταβολές και
  3.Το όφελος για την Δημ. Υγεία και το Περιβάλλον είναι τεράστιο.
  Τα παραπάνω, είναι γνωστά στους κ.Υγιειονολόγους, συντάκτες της παρούσας Υγιειονομικής Διάταξης.
  Επομένως, για τους λόγους αυτούς, προτείνεται :
  να προστεθεί στο
  Άρθρο 2O – Μεταβατικές Διατάξεις

  -η παράγραφος :—————————————————————–
  6.Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αντικαθιστώντας την χρήση του άνθρακα ( κάρβουνου ) ως καύσιμης ύλης, με την χρήση φυσικού αερίου, ως καύσιμης ύλης, εφ όσον η επιχείρηση δύναται να συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας.
  Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η προθεσμία συμμόρφωσης, είναι η αναφερόμενη στην παραγρ.2 του παρόντος άρθρου.

 • 16 Απριλίου 2016, 21:36 | Γιώργος

  Σημείο 3: στο σημείο 3 προτείνεται να προστεθεί η εξής παράγραφος:
  Όλες όμως οι επιχειρήσεις, στις οποίες αφορά η συγκεκριμένη Υ.Δ, θα πρέπει κάθε φορά να ανταποκρίνονται στις αλλαγές της σχετικής νομοθεσίας που αφορούν σε θέματα διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

 • 16 Απριλίου 2016, 04:31 | Καπίρης Μάρκος

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

  Η απαίτηση λιποσυλλέκτη (ο οποίος όπως είπα και σε άλλο σχόλιό μου δεν είναι πανάκεια), ΔΕΝ πρέπει τελικά να συνδέεται με το είδος της επιχείρησης (αυτό δηλ. που αναγράφει η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος), αλλά με το αν τελικά αυτά που προσφέρει καθώς και οι διαδικασίες παρασκευής τους έως και το πλύσιμο των σκευών δημιουργούν ή όχι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ποσότητα από λίπη που καταλήγουν στο νεροχύτη.

  π.χ. μία πιτσαρία που φτιάχνει πίτσες για διανομή κατ΄ οίκον, παρ΄ όλο που η άδειά της γραφει «Πλήρους γεύματος», η ποσότητα λίπους που περισσεύει για να πάει στο νεροχύτη είναι αμελητέα και ουδόλως απαιτεί λιποσυλλέκτη.

  Επίσης ένα κατάστημα «προχείρου γεύματος – αναψυχής» που δίνει τυρόπιτες, σπανακόπιτες, λουκουμάδες και κουλουράκια με τον καφέ, ομοίως η ποσότητα λίπους είναι αμελητέα (ίχνη έως μη ανιχνεύσιμη) και δεν απαιτεί λιποσυλλέκτη. Ακόμα και για τους λουκουμάδες π.χ. ή τις τηγανητές πατάτες, αρκεί να γίνεται συγκέντρωση του τηγανόλαδου στα δοχεια συλλογής για ανακύκλωση. Τα 3 γραμμάρια λαδιού που θα μείνουν κολημμένα στο τοίχωμα του σκεύους είναι αμελητέα, είναι αμφίβολο αν θα τα συλλάβει ο λιποσυλλέκτης και βεβαίως δεν θεωρώ οτι δύναται ποτέ να υπερβούν τα όρια της οποιασδήποτε τυχόν νομοθεσίας, υφιστάμενης ή μελλοντικής περί συλλογής και ανακύκλωσης λιπών και ελαίων, ειδικά αν σκεφτούμε και οτι τα περισσότερα καταστήματα αλλάζουν λάδι μια φορά στο ….τόσο (?) και πλένουν τη φριτέζα κάθε Πάσχα (σχήμα λόγου βεβαίως!).

  Ως εκ τούτου, παρακαλώ για την εξέταση από το Υπουργείο της σοφότερης και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ επαναδιατύπωσης της απαίτησης για λιποσυλλέκτη, διότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να καταντήσει ψυχωσική εμμονή η απαίτηση για λιποσυλλέκτη από μερικούς, αφού αφ΄ ενός σε πολλές από τις περιπτώσεις που τον ζητάμε σήμερα ΔΕΝ είναι αναγκαίος, αφετέρου διότι κάποιοι (ονόματα δε λέω) ψάχνουν αφορμή από την ατυχώς γενικευμένη διατύπωση μιας νομικής απαίτησης για να δημιουργήσουν άσκοπα προβλήματα είτε στους επιχειρηματίες, είτε στους ελεγκτές, προσπαθώντας να διυλίσουν τον κώνωπα, με κίνητρο ίδιον οικονομικό όφελος ή εκδικητικότητα ή ανταγωνισμό.

  Μάρκος.

 • 10 Απριλίου 2016, 16:30 | Β.Α.

  Σε περίπτωση που τελικώς ισχύσει ο συντελεστής 0,65 m2/εξυπηρετούμενο άτομο στον υπαίθριο χώρο, θα πρέπει να προβλεφθεί είτε στην παρούσα, είτε σε μεταγενέστερη διάταξη (π.χ. απλούστευση διαδικασιών για την αδειοδότηση ΚΥΕ) ο τρόπος αντιμετώπισης σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, στην οποία ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων για τον υπαίθριο χώρο έχει υπολογισθεί με τον ισχύον συντελεστή του 1,2 m2/εξυπηρετούμενο άτομο.

 • 7 Απριλίου 2016, 17:17 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Προς την: Επιτροπής ομάδας ανασυγκρότησης , για την αντικατάσταση της υπ. Αριθ.. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/12 Υ.Δ

  ΑΥΤΗ Η ΕΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ;
  ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ii ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  (ΕΡΩΤΩ: ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

  Αριθ.6559/04-04-2014 ‘Έγγραφο Δ/νση Περιφ Ενοτ. Θεσσαλονίκης. -Ενημέρωση μελών και απαιτήσεων Υγειονομικής Νομοθεσίας – Σύμφωνα με την νέα Υ.Δ. 96967/2012 άρθρο 5 – ……… απαίτηση αποτελεί η εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλων λιποσυλλέκτων στο δίκτυο αποχέτευσης στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης…… .Σύμφωνα με το άρθρο 18 οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις υπόκεινται στους όρους αυτής και οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων στους υγειονομικούς όρους της διάταξης εκτός αυτών που απαιτούν κτιριακές μεταβολές, όποτε θα εκτελεστούν μόνο οι εφικτές . Εν προκείμενου η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη αποτελεί εφικτή βελτίωση και δεν απαιτείτε κτιριακή μεταβολή.

  -Αριθ. 07/463/01-02-2013 ‘Έγγραφο Δ/νση .Περ. Καβάλας -Κυλικεία Σχολείων – Κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος και οφείλουν γενικά να εφαρμόζουν τους όρους που αναφέροντα στην 96967/2012 Υ.Δ. (ΕΡΩΤΩ: ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ )

  ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 96967/2012 Υ.Δ –

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ –ΥΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ