Άρθρο 12 – Κατηγορία ΙΙ. Επιχειρήσεις Αποθήκευσης – Οχήματα Μεταφοράς

1) Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών:
Οι αποθήκες τροφίμων και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν ή όχι αυτά μετά από εντολή τους ( διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικά υπεύθυνο.
Ειδικότερα:
Τα δάπεδα οι τοίχοι και η οροφή να είναι ανθεκτικά και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Οι ράμπες φόρτωσης να είναι από κατάλληλα υλικά, προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες.
Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης των συνθηκών αποθήκευσης.
Τα τρόφιμα και ποτά να προφυλάσσονται από τρωκτικά, έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή μη.
Επιτρέπεται η αποθήκευση στους χώρους των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής και άλλων προϊόντων μη εδώδιμων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τροφίμων και ποτών με καύσιμα, χημικά, γεωργικά φάρμακα.
Ο αριθμός των αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Οι χώροι να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά
Στο αρχείο «πρώτων υλών και προμηθευτών» να τηρείται και αρχείο ιχνηλασιμότητας των διατεθειμένων προϊόντων.
Να υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθήκευσης των προς επιστροφή προϊόντων με την ανάλογη σήμανση.
Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να διαθέτουν λιανικώς ορισμένες ποσότητες τροφίμων και ποτών εφόσον για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται επιπλέον συγκρότηση και εξοπλισμός τηρουμένων των ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων.

2) Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
Τα οχήματα μεταφοράς ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, είτε σε ιδιώτη διανομέα για τη μεταφορά τροφίμων και ποτών.
Για τη χορήγηση βεβαίωσης υγιειονομικής καταλληλότητας στη πρώτη περίπτωση απαιτείται μεταξύ άλλων η υποβολή παραστατικού στοιχείου νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να είναι άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία και όταν απαιτείται να είναι πλενόμενες και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και απολυμαντικά σκευάσματα.
Τα οχήματα και οι περιέκτες που προορίζονται για μεταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι μόνο για αυτή τη χρήση. Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη , θα υπάρχει απομονωμένος χώρος για την αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφέρονται είδη που μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα.
Πριν τη φόρτωση των τροφίμων θα προηγείται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση όταν :
• Τα είδη τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο τροφίμων
• Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση του προς μεταφορά φορτίου
• Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρειάζεται να γίνει καθαρισμός.
Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται από εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον).
Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης και όταν μεταφέρονται ζεστά τρόφιμα, τα οχήματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα, κρυογονική ψύξη, ισοθερμική επένδυση, κλπ) ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για έκδοση βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η Δ/νση Μεταφορών όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

 • 17 Απριλίου 2016, 19:21 | Β.Α.

  Να προβλέπεται η αναγκαιότητα χορήγησης βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας όχι μόνο στα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αλλά και στην περίπτωση χρήσης φορτηγών δημόσιας χρήσης για τη μεταφορά τροφίμων και ποτών.

 • 16 Απριλίου 2016, 07:20 | Καπίρης Μάρκος

  Η καταλληλότητα οχήματος θα έπρεπε να χορηγείται για το όχημα και για τα προϊόντα που μπορεί να μεταφέρει. Επίσης θα έπρεπε να μπορεί να ισχύει και για την περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, ώστε να μην χρειάζεται ο επόμενος ιδιοκτήτης να βγάλει νέα καταλληλότητα εφόσον δεν αλλάξουν τα προϊόντα που μεταφέρει.

  Προφανώς το αν ένα όχημα κρίνεται κατάλληλο για μεταφορά τροφίμων – ποτών είναι άσχετο του αν ο επαγγελματίας είναι αγρότης, αν έχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου ή αν έχει 5 άδειες ή αν θα το χρησιμοποιήσει για περισσότερες από μια επιχειρήσεις του.

  Επίσης, πολλές φορές οι επιχειρήσεις αγοράζουν αυτοκίνητο πριν ακόμα εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του καταστήματος, για την μεταφορά εξοπλισμού πριν ακόμα λειτουργήσει το κατάστημα, ή μεταβιβάζονται οχήματα από έναν σε άλλον, και το Τμήμα Μεταφορών δεν μπορεί να δώσει την αδεια κυκλοφορίας αν δεν δώσουμε πρώτα εμεις καταλληλότητα. Ετσι, το οχημα μενει ακινητοποιημένο μέχρι να βγει η άδεια λειτουργίας ή πρέπει να μπει δευτερη φορά στη διαδικασία αντικατάστασης της άδειας κυκλοφορίας μετα την έκδοση της άδειας λειτουργίας ωστε να μπορούν να προστεθούν στην άδεια κυκλοφορίας και τα επιτρεπόμενα προς μεταφορά προϊόντα τροφίμων-ποτών.

  Ως εκ των παραπάνω, θεωρώ οτι δεν πρέπει να ζητάμε άδεια λειτουργίας καταστήματος, ούτε πιστοποιητικό υγείας, (ούτε βεβαίως αυτά να αναγράφονται πάνω στην καταλληλότητα), αλλά να δίνουμε την καταλληλότητα για το όχημα, χωρίς άλλα δικαιολογητικά παρά μόνο αυτά που αποδεικνύουν οτι το όχημα είναι στην ιδιοκτησία του αιτούντος.

  Μάρκος

 • Παρ. 2: Η υποβολή παραστατικού στοιχείου νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης για τη χορήγηση βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών αποτελεί ένα πρόσθετο δικαιολογητικό που δεν διευκρινίζεται και αυξάνει το μέγεθος της γραφειοκρατίας και προτείνεται να αφαιρθεί.