Άρθρο 13 – Κατηγορία ΙΙΙ. Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου

1. Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών
Οι χώροι όπου στεγάζονται, οι επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται
Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004 πρέπει να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:
α) Να υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση
β) Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων να είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν:
• Ψυκτικούς θάλαμους ανάλογης δυναμικότητας, οι οποίοι να φέρουν κατάλληλα υλικά επένδυσης και δάπεδα με δυνατότητα καθαρισμού και αποστράγγισης καταγραφικά μηχανήματα θερμοκρασίας για τα ευαλοίωτα προιόντα..
• Πάγκους εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά που να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ευχερώς.
• Μηχανικό εξοπλισμό (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα με τη δραστηριότητα.
• Μηχανές έψησης όπου απαιτούνται.
• Προθήκες έκθεσης προϊόντων προς πώληση κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά
• Κατάλληλο εξοπλισμό για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με κατάλληλη σήμανση
• Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων και το πλύσιμο χεριών με ανάλογη σήμανση.
• Συνεχή παροχή ζεστού και κρύου νερού
γ) Τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης.
Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, όταν δεν είναι μικτές με άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων, μπορούν να διαθέτουν τρόφιμα είτε χωρίς καθόλου επεξεργασία αυτών ή κατόπιν επεξεργασίας.
Η επεξεργασία δεν πρέπει να μεταβάλλει τους βασικούς χαρακτήρες του εμπορευόμενου προϊόντος, επιτρέπεται ο καθαρισμός/τεμαχισμός, κρέατος και παρασκευή κιμά, ο εκσπλαχνισμός/η απολέπιση, ιχθύων και καθάρισμα αλιευμάτων, η άλεση και η φρύξη του καφέ, η κοπή ή όχι και απλή συσκευασία, κλπ.
Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν διεργασίες του εργαστηρίου του κρεοπωλείου που προβλέπονται από παράλληλες διατάξεις.
Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης και λειτουργίας κρεοπωλείου ή ιχθυοπωλείου.
Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου θα βρίσκονται σε ξεχωριστό ή νοητά διαχωρισμένο χώρο.
Στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών δύναται να λειτουργήσει τμήμα έψησης προπαρασκευασμένων – προμαγειρευμένων φαγητών και κοτόπουλων με λιανική διάθεση αυτών. Για τη λειτουργία του ανωτέρω τμήματος πρέπει να υπάρχουν:
• Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που θα μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ευχερώς.
• Μηχανές έψησης.
• Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά.
• Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των εργαλείων και χεριών.
• Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού.
Για τα προμαγειρευμένα και μαγειρεμένα τρόφιμα στις εγκαταστάσεις αυτοεξυπηρέτησης το σύστημα σερβιρίσματος πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε οι τροφές που προσφέρονται να προστατεύονται από την άμεση μόλυνση που θα μπορούσε να προκύψει από την εγγύτητα ή την δράση του καταναλωτή. Ειδικότερα για προϊόντα συσκευασμένα που προσφέρονται σε θερμαινόμενες βιτρίνες αυτοεξυπηρέτησης (θερμοθαλάμους) δύναται να γίνει χρήση αυτών εφόσον τηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία συντήρησης των προς διάθεση προϊόντων.
Η εσωτερική θερμοκρασία των τροφίμων θα πρέπει να είναι είτε κάτω των 4 ° C ή πάνω από 60 ° C, αναλόγως της φύσεως του τροφίμου (διατήρηση εν ψυχρώ ή εν θερμώ).
Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται στις διατάξεις της παρούσης.
Όλες οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών θα αποτυπώνονται στο διάγραμμα ροής της επιχείρησης.
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών επιτρέπεται να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση: π.χ κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια αυτών.
Οι παραπάνω διεργασίες αφορούν σε τρόφιμα που είναι συσκευασμένα σε απλές συσκευασίες και εφόσον δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις η λήψη ειδικής άδειας (π.χ. κωδικός αριθμός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ειδική άδεια, η διαδικασία συσκευασίας τροφίμων σε μικρότερες συσκευασίες, κατόπιν επεξεργασίας ή μη, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής σε τρόφιμα που είναι συσκευασμένα σε ειδικές συσκευασίες π.χ. κενού αέρος, τροποποιημένης ατμόσφαιρας κ.τ.λ. καθώς επίσης και σε τρόφιμα που έχουν παστεριωθεί ή αποστειρωθεί μετά τη συσκευασία (π.χ. κονσέρβες). ΟΙ επιχειρήσεις που συσκευάζουν κατόπιν επεξεργασίας ή μη τρόφιμα, υποχρεούνται για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών όταν αυτό προβλέπεται από άλλες διατάξεις.
Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.
Στην περίπτωση όπου η διάθεση αφορά χύμα τρόφιμα ή ποτά τα οποία είναι υψηλής επικινδυνότητας και για την τοποθέτηση και τη διάθεσή τους απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής από το προσωπικό της επιχείρησης.
Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση έχει δικαίωμα χρήσης, ο χώρος είναι κατάλληλα προστατευόμενος και τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.
Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποθήκης σε αμιγείς και μικρές επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου.

2. Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – διάθεσης τροφίμων και ποτών
Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω με εντολή που δίδεται από τον πελάτη με κέρμα ή άλλο τρόπο(σύστημα πληρωμής π.χ πιστωτική κάρτα, κ.λ.π).
Τα ανωτέρω μηχανήματα τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.), εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με μακροχρόνια παραμονή κοινού.
Α. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής:
• Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων.
• Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες.
• Να μην στεγάζεται σε χώρους όπου λόγω της φύσεως της εκτελουμένης σε αυτούς εργασία, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η απαιτούμενη καθαριότητα ή παράγονται αέρια ,ατμοί, σκόνη (π.χ διάδρομοι αποχωρητηρίων, σιδηρουργεία, βαφεία ,καθαριστήρια κ.λ.π)
Β. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να διαθέτουν μέσω των αυτόματων πωλητών κατάλληλα τρόφιμα ή να τους ανατροφοδοτούν με πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή ροφημάτων ή και τροφίμων.
• Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα ή να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
• Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του.
• Να συντηρούν, να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τους διαχειριζόμενους αυτομάτους πωλητές.
• Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας.
• Να εξασφαλίζουν την τήρηση των απαραίτητων αρχείων.
• Να εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο σημείο Α της παρούσας παραγράφου και να διευκολύνουν τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.
Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου (υγειονομικά υπευθύνου) με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειάς του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Για τον κάθε αυτόματο πωλητή θα εκδίδεται μία άδεια λειτουργίας ή άλλη διαδικασία στο χώρο εγκατάστασής του. Εάν στον ίδιο χώρο τοποθετούνται περισσότεροι του ενός αυτόματοι πωλητές όπως π.χ σε εμπορικά κέντρα, λιμάνια, αεροδρόμια, ενιαίους χώρους (οργανισμού ή ιδιώτη) απαιτείται ενιαία άδεια λειτουργίας ή άλλη διαδικασία για όλα τα μηχανήματα του χώρου στην οποία θα γίνεται καταγραφή των διατιθέμενων τροφίμων και ποτών ανά αυτόματο πωλητή καθώς και σχεδιάγραμμα της θέσης των αυτόματων πωλητών.
Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται:
α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.
β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του συγκεκριμένου μηχανήματος.
γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών.
δ. Τοπογραφικό σχέδιο με τη θέση τοποθέτησης των αυτόματων μηχανών πώλησης.

3. ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.
Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Η διάθεση των τροφίμων αυτών να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται και στις διατάξεις των νόμων περί πλανόδιου – στάσιμου υπαίθριου εμπορίου. Τα οχήματα πώλησης τροφίμων ή /και ποτών μπορούν μόνο να εμπορεύονται τρόφιμα και ποτά χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας τους επί του αυτοκινήτου.
Παράλληλα με τα τρόφιμα και τα ποτά μπορεί να γίνεται εμπορία και άλλων προϊόντων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον διασφαλίζεται από τον υπεύθυνο η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων.
Τα οχήματα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και διάθεση τροφίμων.
Το όχημα να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμού και απολύμανσης ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, η προστασία από τις καιρικές συνθήκες και να εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη επιμόλυνση.
Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή των περιεκτών θα πρέπει να είναι λεία για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα.
Το δάπεδο του οχήματος θα είναι από υλικό που δεν θα γλιστρά, δε θα παρουσιάζει φθορές ή ασυνέχειες και θα καθαρίζεται εύκολα.
Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση , να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται.
Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και ατομικής υγιεινής.
Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων ο χώρος των τροφίμων θα φέρει αυτοδύναμο σύστημα ψύξης ώστε να καθίσταται εφικτή η διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη θερμοκρασία.
Για την καταγραφή της θερμοκρασίας σε περίπτωση που μεταφέρονται ευαλλοίωτα τρόφιμα θα υπάρχουν καταγραφικά θερμόμετρα.

5. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Η άδεια πώλησης ειδών τροφίμων και ποτών στα περίπτερα χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Υγείας & Κοινωνικής μέριμνας ή Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
Στην άδεια θα πρέπει να αναγράφονται τα προς πώληση τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, όπως προϊόντα σοκολατοποιΐας, καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, εγκυτιωμένα ή εμφιαλωμένα αναψυκτικά & ποτά, εμφιαλωμένα νερά, χυμοί, τυποποιημένα γαλακτοκομικά (πλην τυροκομικών), ζελέ, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά και συσκευασμένος καφές, γαριδάκια, πατατάκια και τα όμοια.
Επίσης επιτρέπεται η πώληση τοπικών τυποποιημένων προϊόντων πλην ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Για την χορήγηση της άδειας πώλησης τροφίμων & ποτών για τα περίπτερα ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία αίτηση στην οποία θα επισυνάπτει:
i) Αντίγραφο της άδειας του περιπτέρου και αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο και αντίγραφο της απόφασης του οικείου δήμου για το δικαίωμα μισθώσεώς του.
ii) Σχεδιάγραμμα εις διπλούν του χώρου που παραχωρείται από τον δήμο με τη θέση των ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία-καταψύκτες), των προθηκών έκθεσης των προς πώληση ειδών και του περιπτέρου.
Η εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων και προθηκών έκθεσης προς πώληση θα γίνεται έξω από το περίπτερο εντός της επιφάνειας που παραχωρεί ο οικείος δήμος για το σκοπό αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που εγκυμονεί κινδύνους ασφάλειας και υγείας.
Η συντήρηση των τροφίμων και ποτών που απαιτούν ψύξη θα γίνεται σε ξεχωριστά ράφια, ανά είδος, εντός του ψυγείου κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος.
Τήρηση σταθερής θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.
• Η θερμοκρασία διατήρησης των προϊόντων σοκολάτας είναι οι 12ο C -18ο C . Τα προϊόντα αυτά κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο.
• Η διατήρηση των παγωτών πρέπει να γίνεται σε καταψύκτη υπό σταθερή θερμοκρασία στους -14ο C.
• Εντός του καταψύκτη των παγωτών απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων προϊόντων.
• Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να διατηρείται σε ψυγείο σε θερμοκρασία μικρότερη των 6ο C.
• Τα εμφιαλωμένα νερά, οι εμφιαλωμένοι και εγκυτιωμένοι χυμοί που δεν διατηρούνται σε ψυγείο θα πρέπει να τοποθετούνται σε σκιερό και δροσερό μέρος.
Όλα τα τρόφιμα και ποτά θα πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

6. ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Λαϊκή Αγορά είναι ο χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο όπου οι αδειούχοι διαθέτουν τα προϊόντα που προσδιορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η χωροθέτηση, διαγράμμιση και ο ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθώς επίσης και οι θέσεις των επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών πωλητών, γίνεται σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ανωτέρω χώροι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις:
• Nα είναι ανοιχτοί και ικανής έκτασης απαραίτητα ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής και της έκπλυσης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας τους.
• Να υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο υπονόμων.
• Να διαθέτουν χημικά – βιολογικά αποχωρητήρια, που θα πληρούν τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
• Ο χώρος της λαϊκής να χωρίζεται νοητά σε δύο τμήματα, ένα για την πώληση των τροφίμων και άλλο για την πώληση ειδών άσχετα με τα τρόφιμα.
• Να διατηρείται καθαρός ο χρησιμοποιούμενος χώρος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
• Μετά τη λήξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο χώρος να καθαρίζεται και να πλένεται επιμελώς από το Συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής Αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
Οι παραγωγοί-πωλητές και οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την ασφαλή διάθεση των προϊόντων τους. Ειδικότερα:
• Tα προς πώληση είδη τροφίμων θα εκθέτονται πάνω σε ειδικούς πάγκους κάτω από κατάλληλες τέντες ή σε ειδικά οχήματα.
• Τα τρόφιμα προκειμένου να διατεθούν (χύμα ή συσκευασμένα) τοποθετούνται σε κατάλληλους χώρους και προθήκες και σε ανάλογες θερμοκρασίες αναφορικά με τη φύση του κάθε προϊόντος.
• Η συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίμων να γίνεται σε ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος του τροφίμου και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς του, σταθερή ψύξη που θα ελέγχεται με ειδικά θερμόμετρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την εκάστοτε ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων (κατεψυγμένα ψάρια, τυροκομικά).
• Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων.
• Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα ψυγεία κάθε είδους αντικειμένων τα οποία είναι δυνατόν να ρυπάνουν τα ψυγεία και τα συντηρούμενα σε αυτό τρόφιμα.
• Τα ψυγεία να διατηρούνται πάντα καθαρά.
• Τα τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς προηγουμένως να πλυθούν, να αποφλοιωθούν ή ψηθούν ή βραστούν, να προστατεύονται από τα έντομα, τη σκόνη και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, να τοποθετούνται σε κατάλληλες προθήκες με προστατευτικό κάλυμμα, ανάλογα με τη φύση του τροφίμου.
• Τα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και πώληση προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (οχήματα μεταφοράς).
• Συσκευές (δίσκοι,παλέτες,τελάρα) σκεύη, εργαλεία και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά.
• Σε περίπτωση που η φύση και ο τρόπος διάθεσης τροφίμων απαιτεί πλύσιμο των οργάνων χειρισμού και συχνά πλύσιμο των χεριών των πωλητών (π.χ. πώληση τυροκομικών προϊόντων), πρέπει να υπάρχει ειδική κλειστή υδαταποθήκη, χωρητικότητας 0,5 κυβικό μ. περίπου με κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση νερό, και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών και των εργαλείων. Μετά το τέλος της εργασίας το νερό που απέμεινε θα απορρίπτεται σε φρεάτιο.
• Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και πώληση ψαριών ή άλλων αλιευμάτων στις λαϊκές αγορές οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής νομοθεσίας.
• Ο πωλητής ψαριών & άλλων αλιευμάτων οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά την έκθεση τούτων, είτε αυτά βρίσκονται μέσα σε ανοιχτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους, ώστε να μη διακόπτεται η συντήρησή τους (τοποθετώντας ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου) και να μην εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία.
Τα νερά που προέρχονται από τη τήξη του πάγου να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε φρεάτιο , απαγορεύεται η διάθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους.
• Κάθε πωλητής στην λαϊκή αγορά οφείλει να φροντίζει για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων των Δήμων.
• Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ευθύνη του Δήμου.
• Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου,.
• Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

 • 18 Απριλίου 2016, 07:56 | Ευάγγελος Πασβούρης-Ιωάννης Φωτόπουλος

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί στις «επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου» εάν η έψηση προπαρασκευασμένων – προμαγειρευμένων φαγητών και κοτόπουλων θα είναι τμήμα ή δραστηριότητα της επιχείρησης. Και εφόσον είναι τμήμα δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ περί απλούστευσης; Και να διευκρινιστεί κατά την έψηση των παραπάνω η ύπαρξη κατάλληλου απαγωγικού συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.10.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν το τμήμα καφεκοπτείου μπορεί να προσφέρει σε περαστικούς πελάτες καφέδες και ροφήματα, όπως αντίστοιχα προβλέπεται στα «οπωρολαχανοπωλεία» η προσφορά χυμών;
  Στην 1 παρ. αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις εστίασης ή και αναψυχής. Το ερώτημα είναι: μπορεί να συνυπάρχουν οι δραστηριότητες αναψυχής με λιανικό εμπόριο;
  Η ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου με σήμανση δεν αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει σε όλες τις επιχειρήσεις (αναφέρεται μόνο στις επιχειρήσεις παρασκευής και αποθήκευσης).
  Κρίνεται σκόπιμο να ενσωματωθεί η με αρ. πρωτ.20303/22-12-2014 η «εγκύκλιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα – ΄Αρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1169/2011».

 • 17 Απριλίου 2016, 23:14 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ

  ΘΕΜΑ: «Προσθήκη δραστηριότητας “πώλησης καφέ σε όρθιους και διερχόμενους” σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (πρατήριο Άρτου-ειδών ζαχαροπλαστικής-αμιγές γαλακτοπωλείο-καφεκοπτείο)»Μετά την εφαρμογή της βεβαίωσης γνωστοποίησης για λειτουργία καταστημάτων της κατηγορίας ΙΙΙ (λιανικής διάθεσης) ουσιαστικά δεν προβλέφθηκε η προσθήκης δραστηριότητας «προσφορά καφέ σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες» από επιχειρήσεις όπως π.χ. «πρατήριο άρτου-ειδών ζαχαροπλαστικής-αμιγές γαλακτοπωλείο-καφεκοπτείο» και αυτό ήταν εφικτό μόνο με προσθήκη δραστηριότητας από την κατηγορία μαζικής εστίασης ή αναψυχής και στη συνέχεια αντικατάστασης της βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικτής επιχείρησης, λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – υπηρεσίες μαζικής εστίασης ή αναψυχής.
  Ωστόσο όμως, η προσθήκη μιας δραστηριότητας από την κατηγορία αναψυχής ή μαζικής εστίασης, στο ως άνω κατάστημα λιανικής, για διάθεση μόνο καφέ σε διερχόμενους πελάτες, αντιμετωπίζεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σαν προσθήκη καφετέριας ή εστιατορίου αντίστοιχα, χρήσεις που στο στάδιο της προέγκρισης απορρίπτονται κατά την εξέταση των επιτρεπτών χρήσεων γης, στα καταστήματα εκείνα που ευρίσκονται και λειτουργούν σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως αμιγούς κατοικίας (στην αμιγή επιτρέπονται τα γαλακτοπωλεία, τα πρατήρια άρτου – γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής) πράγμα που δε θα συνέβαινε αν η εν θέματι δραστηριότητα συμπεριλαμβανόταν στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.
  Απ’ ότι αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα του «καφέ σε διερχόμενους» από τα καταστήματα της § 9 του άρθρου 2 δεν λύνεται με την παρούσα εκτός αν διευκρινιστεί ότι το γαλακτοπωλείο που αναφέρεται στη § 9 του άρθρου 2 δεν είναι μόνο το αμιγές αλλά και αυτό που ανήκει στις επιχειρήσεις πρόχειρου γεύματος

 • 16 Απριλίου 2016, 21:35 | Χάρης Α. Χαλδούπης, Νομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων

  Διαβάζοντας προσεχτικά τους όρους που σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο απαιτούνται για τη λειτουργία ενός τμήματος έψησης προπαρασκευασμένων – προμαγειρευμένων φαγητών και κοτόπουλων δεν διακρίνω κάποια κατ’ ανάγκην ουσιώδη διαφορά σε σύγκριση με τον εξοπλισμό ενός τμήματος περάτωσης έψησης προϊόντων αρτοποιίας (bake-off). Τίθεται, συνεπώς, το εύλογο ερώτημα αν και κατά πόσο στον χώρο του bake-off θα μπορούσαν να εκτελούνται και εργασίες έψησης προπαρασκευασμένων – προμαγειρεμένων φαγητών και κοτόπουλων, εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για τις εργασίες αυτές και λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης με τα προϊόντα αρτοποιίας, όπως λ. χ. ο χειρισμός και η έψηση των εν λόγω κατηγοριών προϊόντων σε διαφορετικούς χρόνους και η τοποθέτησή τους σε ξεχωριστές προθήκες πώλησης, τούτο δε ειδικά στην περίπτωση που δεν απαιτείται κοπή ή άλλου είδους παρασκευή/επεξεργασία παρά μόνο έψηση του ετοίμου προϊόντος (φαγητού). Αφού στους παραδοσιακούς φούρνους μπορούν να ψήνονται φαγητά σε καθημερινή βάση, γιατί να μην είναι δυνατή μια παρόμοια δραστηριότητα στο τμήμα bake-off των υπεραγορών ή μικτών καταστημάτων τροφίμων που βάσει σχετικής πρόβλεψης του Ν. 4336/2015 εξομοιώνεται με τα παραδοσιακά αρτοποιεία και συνεπώς δεν θα πρέπει να τυγχάνει διαφορετικής απ’ αυτά μεταχείρισης; Όταν μάλιστα με την παροχή της δυνατότητας αυτής εξοικονομούνται σοβαρά ποσά που άλλως θα απαιτούντο προκειμένου να εφοδιαστεί με τον ίδιο ακριβώς εξοπλισμό ένα ξεχωριστό τμήμα.

 • 16 Απριλίου 2016, 03:15 | Καπίρης Μάρκος

  Για τους αυτόματους πωλητές, εξετάζοντας από υγειονομικής άποψης, νομίζω θα συμφωνήσω με τον «Σύνδεσμο Εταιρειών Διαχείρισης Συστημάτων Αυτόματης Πώλησης Ελλάδος» ως προς το αίτημά του στο σχόλιο που ανάρτησε στις 12 Απριλίου 2016, 15:03.

 • Παρ. 1: Σημειώνεται ως θετική η προσθήκη της έψησης κοτόπουλου στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Προτείνεται όμως να γίνει ρητή αναφορά για δυνατότητα εγκατάστασης εντός του καταστήματος τροφίμων ή της υπεραγοράς:
  1.Αρτοποιίας και νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, και όχι μόνο πρατήριου άρτου, στα οποία επιτρέπεται η πώληση άρτου και αρτοσκευασμάτων.
  2.Τμήματα περάτωσης έψησης (bake off) και προπαρασκευασμένων φαγητών και ετοίμων κοτόπουλων.
  3.Η πώληση ειδών άσχετα με τα τρόφιμα (οικιακής χρήσεως κτλ) σε διαφορετικές θέσεις εντός του καταστήματος.

  Παρ. 1: Προτείνεται να προστεθεί στο συγκεκριμένο σημείο η φράση: Δεν απαιτείται χωριστή άδεια για προσθήκη δραστηριότητας πρόχειρου γεύματος το τμήμα έψησης κοτόπουλων και πρόχειρου γεύματος

  Παρ. 1: Υποχρεώνει τη χρήση καταγραφικών σε όλους τους ψυκτικούς θαλάμους, ενώ οι προϋποθέσεις της αδειοδότησης επικαλούνται τον Οδηγό Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ΣΕΣΜΕ-ΕΦΕΤ (Τόμος 5, 2003) όπου προβλέπεται η τοποθέτηση των καταγραφικών σε θαλάμους με δυναμικότητα άνω των 10m3 Να αφαιρεθεί η λέξη «αποστράγγισης», διότι δεν είναι κατασκευαστικά αποδεκτή η τοποθέτηση σιφωνίων σε θαλάμους ψύξης (π.χ. θάλαμος κατάψυξης)
  •Λόγω του ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα τ.μ. των τμημάτων προτείνεται να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι στα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ που με σχεδιαγράμματα θα καθορίζουν πρότυπα σχεδιασμού έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε αυθαίρετες παρεμβάσεις από το υγειονομικό.
  •Στην ανάλυση του εξοπλισμού των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει πιο λεπτομερής περιγραφή και όχι με την αναφορά «κατάλληλα – επαρκή κλπ».
  •Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η έκθεση και πώληση κηπευτικών και φρούτων, εκτός οικοδομικής γραμμής, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, καθ’ όσον αντίκειται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις σαν χώρος κύριας χρήσης.

  Παρ 2 και 3: Σε σχέση με τους αυτόματους πωλητές: παρ. Β, ζητείται να διευκρινιστεί ο όρος «άλλη διαδικασία»;

  Παρ. 2 και 3: Προτείνεται η έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας για το συγκεκριμένο αυτόματο πωλητή να βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος και όχι την επιχείρηση όπου έχει εγκατασταθεί.

 • 14 Απριλίου 2016, 10:06 | Δ/νση Υγείας Κυκλάδων

  Παράγραφος 1
  Αναφέρεται: «δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποθήκης σε αμιγείς και μικρές επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου».
  Να καθοριστεί η έννοια της αμιγούς επιχείρησης.

 • 13 Απριλίου 2016, 21:27 | Καπίρης Μάρκος

  Αγαπητό Υπουργείο, χωρίς να το θέλεις μερικές φορές δημιουργείς προβλήματα από το πουθενά και χωρίς λόγο.

  Ενα από αυτά είναι και η απαίτηση για την υδαταποθήκη στις Λαϊκές αγορές να είναι (περίπου) 0,5 κ.μ. η οποία είναι τουλάχιστον υπερβολική. Πεντακόσια κιλά νερό είναι πολλά. Τόσο νερό είναι ικανό να κάνει πάνω από 2.000 πλύσεις ενός απλού εργαλείου κοπής ή των χεριών, αριθμός απίθανο να επιτευχθεί ποτέ όσο και να πλένεται κάποιος, αφού αντιστοιχεί σε 4 πλύσεις ανά λεπτό επί ένα 8ωρο.

  Επίσης μια δεξαμενή μισού τόνου δεν είναι εύκολο να την διαχειριστεί κάποιος εύκολα. Πού θα την τοποθετήσει ώστε να είναι ασφαλής και ταυτόχρονα λειτουργική?

  Πρέπει να είναι ψηλά για να ρέει το νερό με βαρύτητα. Αν ειναι στο έδαφος χρειάζεται μοτέρ για να φέρνει το νερό στα χέρια του χειριστή. Βεβαίως υπάρχουν ηλεκτρικά μοτερ με ποδοδιακόπτη, οπότε μια χαρά θα είχαμε ποδοκίνητη βρύση (το έχω δει σε καντίνα όπου η δεξαμενή ηταν τοποθετημενη στο έδαφος).

  Η τοποθέτηση ψηλά απαιτεί στατικώς ασφαλές βάθρο (βάση στήριξης), που σημαίνει επιπλέον ενοικιαζόμενο χώρο ή πατέντα για τοποθέτηση στην οροφή οχήματος. 500 κιλά βεβαίως δεν στέκουν εύκολα οπουδήποτε.

  Για να μην σας ζαλίζω άλλο με αυτό το ασήμαντο θέμα, θεωρώ να ζητήσουμε απλώς υδαταποθήκη ανάλογη των αναγκών του κάθε επαγγελματία και όχι προκαθορισμένου όγκου.

  Ευχαριστώ… :-)

  Μάρκος.

 • 12 Απριλίου 2016, 15:03 | Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Συστημάτων Αυτόματης Πώλησης Ελλάδος

  Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Συστημάτων Αυτόματης Πώλησης Ελλάδος ζητά να απαλειφθεί από το παρόν άρθρο (13, παρ.2) η φράση:

  «Για τον κάθε αυτόματο πωλητή θα εκδίδεται μια άδεια λειτουργίας ή άλλη διαδικασία στο χώρο εγκατάστασης του. Εάν στον ίδιο χώρο τοποθετούνται περισσότεροι του ενός αυτόματοι πωλητές όπως π.χ. σε εμπορικά κέντρα, λιμάνια, αεροδρόμια, ενιαίους χώρους (οργανισμού ή ιδιώτη) απαιτείται ενιαία άδεια λειτουργίας ή άλλη διαδικασία για όλα τα μηχανήματα του χώρου στην οποία θα γίνεται καταγραφή των διατιθέμενων τροφίμων και ποτών ανά αυτόματο πωλητή καθώς και σχεδιάγραμμα της θέσης των αυτόματων πωλητών»

  και να αντικατασταθεί από την σαφή δήλωση ότι:

  «Μοναδικό αντικείμενο αδειοδότησης είναι η επιχείρηση και όχι κάθε μεμονωμένο μηχάνημα και προβλέπεται απλή ενημέρωση της περιοχής και της διεύθυνσης εγκατάστασης για κάθε νέα μηχανή αυτόματης πώλησης»

  Ο Σύνδεσμος μας, που εκπροσωπεί 200 επιχειρήσεις με 14.000 αυτόματους πωλητές, με έκπληξη διαπιστώνει σε ένα νομοθέτημα που γίνεται για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, να επανέρχεται η απαίτηση αδειοδότησης κάθε μηχανής. Η υιοθέτηση του νομοθετήματος θα απαιτούσε από τα μέλη μας αντί για 200 άδειες, 14.000 άδειες!

  Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει και τεκμηριώσει, η βέλτιστη νομοθετικά (σύμφωνα με τον ΕΚ 852/2004) και λειτουργικά εφικτή προστασία της δημόσιας υγείας επιτυγχάνεται μέσα από την αδειδότηση της επιχείρησης συνολικά και με την αυστηρή τήρηση των αρχών αυτοελέγχου (HACCP). Οι προβλέψεις της ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 και οι διευκρινήσεις που παρείχαμε σε όλα τα επίπεδα (αρμόδιες διευθύνσεις του Υπ Υγείας, ΓΓ Υγείας, Δ/ση αδειδοτήσεων του Υπ Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού) παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις τόσο για την ασφάλεια των τροφίμων και ροφημάτων που διατίθενται, την καταλληλότητα των μηχανημάτων από πλευράς υγιεινής τροφίμων, ασφάλειας λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού των μηχανών, ενώ δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία για ευχερή και στοχευμένη πρόσβαση των υπηρεσιών ελέγχου όπου και να είναι εγκατεστημένες οι μηχανές μας.

  Μάλιστα από τους μελετητές της Παγκόσμιας Τράπεζας που επικουρούν την κυβέρνηση στην απλούστευση των διαδικασιών, οι εγγυήσεις που δίδονται από τη πλευρά μας κρίνονται ως υπερβολικές.

  Τέλος, αισθανόμαστε ότι ο κλάδος μας τίθεται σε δυσανάλογα μειονεκτική θέση, αφού με τις ισχύουσες προβλέψεις και με τις βελτιώσεις που προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοθέτημα, μένουμε ως η μοναδική εξαίρεση με δυσβάστακτο καθεστώς αδειοδότησης κάθε μηχανής, τη στιγμή που εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων μπορούν να λειτουργούν μόνον με γνωστοποίηση ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./34824/2013 (φεκ 3402/Τ.Β./2013) ΑΡΘΡΟ 1 ή άλλες δραστηριότητες μπορούν να λειτουργούν μόνον με ενημέρωση του οικείου Δήμου.

  (Βλέπετε και παρέμβασή μας προς Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με ημ: 20/01/2016, με Θέμα: Συνοπτική περιγραφή αιτημάτων του κλάδου των εταιρειών διαχείρισης συστημάτων αυτόματης πώλησης Ελλάδος, για την αποφυγή πολλαπλής αδειοδότησης.)

 • 10 Απριλίου 2016, 16:39 | Β.Α.

  1. Επειδή σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων γίνεται αναφορά στη διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθεί και στην περίπτωση των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων. Ισχύουν όσα γνωρίζουμε για την υποβολή γνωστοποίησης ή έχει αλλάξει κάτι;
  2. Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση καφέ για διερχόμενους πελάτες από επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων (εφόσον επιτρέπεται το στύψιμο φρούτων για παρασκευή χυμών και η έψηση κοτόπουλων); Αν ναι, με ποια διαδικασία και όρους;
  3. Στην περίπτωση που είναι επιτρεπτή η πώληση ευαλλοίωτων μη συσκευασμένων τροφίμων επί αυτοκινήτου, κατά τα γνώμη μου θα πρέπει να προβλέπεται τρόπος πλύσης των χεριών του πωλητή και των εργαλείων.
  4. Στις λαϊκές αγορές καλό είναι να αναφέρεται αν επιτρέπεται η απολέπιση και ο εκσπλαχνισμός των πωλούμενων ψαριών.
  5. Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αδειοδότηση περίπτερου ίσως θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση για χρήση αποχωρητηρίου.

 • 4 Απριλίου 2016, 20:16 | Σκούρτης Γιάννης

  Υπάρχει μία ασάφεια στο τι αποκαλούμε ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ και στο τι SUPER MARKET. Διότι στην προηγούμενη Υ/Δ (πρίν το 2012) υπήρχε και ξεχώριζε επακριβώς τι είναι τι.

 • 4 Απριλίου 2016, 19:48 | Υγιεινολόγος

  5. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
  Η άδεια πώλησης ειδών τροφίμων και ποτών στα περίπτερα χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Υγείας & Κοινωνικής μέριμνας ή Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

  Να προστεθεί το αντίστοιχο τμήμα υγειονομικού ελέγχου…, των Δ/νσεων Υγείας & Κοινωνικής μέριμνας!

 • 4 Απριλίου 2016, 19:39 | Υγιεινολόγος

  ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
  Σε περίπτωση που η φύση και ο τρόπος διάθεσης τροφίμων απαιτεί πλύσιμο των οργάνων χειρισμού και συχνά πλύσιμο των χεριών των πωλητών (π.χ. πώληση τυροκομικών προϊόντων), πρέπει να υπάρχει ειδική κλειστή υδαταποθήκη, χωρητικότητας 0,5 κυβικό μ. περίπου με κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση νερό, και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών και των εργαλείων. Μετά το τέλος της εργασίας το νερό που απέμεινε θα απορρίπτεται σε φρεάτιο.

  Ισχύει και για πώληση μη τυποιημένων προϊόντων όπως χαλβά, κουλούρια, σοκολατάκια, δημητριακά πρωϊνού, κλπ.?

 • 4 Απριλίου 2016, 09:01 | Ιωάννης Καναούτης

  Οι επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων χονδρικού εμπορίου που ανήκουν ?

 • 31 Μαρτίου 2016, 11:40 | Σταυρουλα

  ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ,ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;
  OI ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΝΤΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ΄-ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ-ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ?
  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

 • 30 Μαρτίου 2016, 22:42 | ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

  Σχετικά με τις ημερήσιες Λαϊκές αγορές θεωρώ ότι εναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ να απαγορευθούν οι συνεχόμενες φωνασκίες των εμπόρων ώς δήθεν μέσον προσέλκυσης αγοραστών. Εκ των πραγμάτων δημιουργείται αρκετός θόρυβος από την λειτουργία της υπαίθριας αγοράς εκ του πλήθους κόσμου, δεν υπάρχει λόγος να επιτρέπονται οι φωνασκίες των πωλητών για 7-8 ώρες.
  Αν δε ληφθεί υπ’ όψιν ότι φορτηγά οχήματα προσέρχονται στην περιοχή από πολύ νωρίς το πρωϊ και ότι σχεδόν όλοι θεωρούν ως «δικαίωμά» τους να μαρσάρουν να κορνάρουν να σέρνουν τα τελάρα επί του οδοστρώματος, να στήνουν τον πάγκο τους με φωνές και με χτύπους, χωρίς κανέναν σεβασμό στούς περίοικους, πρέπει να εξετασθεί μια διαδικασία ενημέρωσης/εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων. (δεν προτείνω πρόστιμα αλλά εκπαίδευση)

  Σχετικά με τις βραδυνές αγορές / πανηγύρια, θεωρώ επιβεβλημένο ο κάθε Δήμος να τους παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα από προσωρινούς στεγανούς πίνακες διανομής, ώστε να πάψει η ηχορυπανση αλλά και η καπνιά από το πλήθος των μικρών ηλεκτρογεννητριών. Αν θεωρηθεί οτι η διανομή 220V είναι επικίνδυνη, θα μπορούσαν να εξετασθούν τα 12, 24 ή 48V

  με τιμή
  Δρ. Ι Ζήσιμος MSc, PhD
  ακουστικός μηχανικός

 • 30 Μαρτίου 2016, 10:31 | ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Θετική η παρέμβαση του Υπουργείου ως προς το άρθρο 13.

 • 29 Μαρτίου 2016, 20:01 | stylianos

  1. Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

  Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποθήκης σε αμιγείς και μικρές επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου.

  Το συνολο των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, μάλλον απαιτουν την ύπαρξη αποθήκης – εστω και μικρής- παρα τη μη ύπαρξης γενικώς.

  2. Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – διάθεσης τροφίμων και ποτών

  Καλό θα είναι να ορισθεί ξεκάθαρα ότι η άδεια λειτουργίας εκδίδεται απο τον νομέα που διαχειρίζεται τα μηχανήματα και όχι από το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί το χώρο στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο αυτόματος πωλητής.

  Για τον κάθε αυτόματο πωλητή θα εκδίδεται μία άδεια λειτουργίας ή άλλη διαδικασία στο χώρο εγκατάστασής του.

  Δεν είναι σαφές τι εννοούμε με τον όρο άλλη διαδικασία.

  3. ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί παράγραφος ότι καθε επιχείρηση τροφίμων και ποτών (φυσική επιχείρηση) δύναται να διαθέτει και πώληση των προϊόντων τους μέσω διαδικτύου και να τηρούνται οι επιμέρους διατάξεις ως προς τη παρασκευή, αποθήκευση και διανομή.

  4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

  Εδω θα μπορουσε για παράδειγμα να ενταχθεί ενα ποδήλατο (Τρίκυκλο συγκεκριμενα) που φέρει καφετιέρα ή αντλία μπύρας και πουλά καφέ καθ οδόν;