Άρθρο 19 – Κυρώσεις – Πρόστιμα

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υγειονομικών προϋποθέσεων είναι αποκλειστικά οι υγειονομικές υπηρεσίες. Οι υγειονομικές υπηρεσίες εισηγούνται στην αδειοδοτούσα αρχή την κύρωση για την εκάστοτε παράβαση.
Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών) που δεν διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ ή άλλης διαδικασίας σφραγίζονται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή, ενώ τους παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον πέντε ημερών για την απομάκρυνση των ευαλλοίωτων προϊόντων.
Η σφράγιση επιβάλλεται και στις περιπτώσεις άρνησης ή παρεμπόδισης ελέγχου με ταυτόχρονη προσωρινή αφαίρεση της άδειας για 15 μέρες ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που πραγματοποιεί τον έλεγχο προς την αδειοδοτούσα αρχή.
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ή η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ ή άλλης διαδικασίας, δύναται να αφαιρείται προσωρινά για χρονικό διάστημα που υποδεικνύει η υγειονομική υπηρεσία ή δύναται να ανακαλείται, από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ιδίως στις περιπτώσεις υποτροπής (ίδια παράβαση για τρείς φορές) ή μη συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση, η υγειονομική υπηρεσία εισηγείται την επιβαλλόμενη διοικητική κύρωση στην αδειοδοτούσα αρχή..
Η προσωρινά αφαιρεθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή άλλης διαδικασίας, επαναχορηγείται στις περιπτώσεις συμμόρφωσης της επιχείρησης, ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας.
Στους παραβάτες των Υγειονομικών Διατάξεων επιβάλλονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43 του Νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τΑ/2-11- 2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παραβάσεις που αφορούν τα τρόφιμα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τΑ/2014).
Κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες Διατάξεις δεν θίγονται από το παρόν.
Σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν από τη λειτουργία επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, Ο Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της και σφράγισης αυτής, η οποία εκτελείται αμέσως από την αδειοδοτούσα αρχή.
Η επιχείρηση δύναται να επαναλειτουργήσει μετά από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, άλλως η προσωρινή απαγόρευση καθίσταται οριστική.

 • 18 Απριλίου 2016, 07:14 | Ευάγγελος Πασβούρης-Ιωάννης Φωτόπουλος

  Όσον αφορά το κυρωτικό πλαίσιο, που προβλέπεται στο Νόμο 4235/2014, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι κατά 90% αναφέρεται σε κυρώσεις του πρωτογενούς τομέα υγιεινής και ασφάλειας των ζώων και των ζωοτροφών και κατά 10% στις κυρώσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
  Επιπλέον θεωρούμε ότι η πολυπλοκότητα της διαδικασίας της επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων και το εύρος αυτών, δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο επιβάλλεται.
  Θα πρέπει να διαχωριστεί και το κυρωτικό πλαίσιο στον τομέα του ελέγχου της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση – Δημόσια Υγεία, από το κυρωτικό πλαίσιο του ελέγχου της υγιεινής και ασφάλειας στον πρωτογενή τομέα, (ζώα και ζωοτροφές), αφού ληφθεί υπόψη το ισχύον κυρωτικό πλαίσιο σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου απαιτείται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση και ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή της.
  Όσον αφορά τους παραβάτες υγειονομικών διατάξεων που δεν αφορούν τρόφιμα και προβλέπονται με το άρθρο 43 του Ν. 4025/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση και ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή της.

 • 17 Απριλίου 2016, 22:39 | KINHΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ

  οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σύμφωνα με αυτό το άρθρο, να υπάγονται στον έλεγχο της Ελληνικής αστυνομίας και να πραγματοποιούνται επί 24 ώρου βάσεως για λόγους διαφάνειας με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών από την ηχορύπανση στα πλαίσια των κανόνων του Ευρωπαϊκού δικαίου.

 • Σχετικά με την επιβολή κυρώσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι του ΕΦΕΤ (3701/26.02.2014 – 14995/11.9.2014 – 15264/17.09.2014).

 • 15 Απριλίου 2016, 21:33 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά τις κυρώσεις:
  Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται από την αδειοδοτούσα αρχή η προσωρινή ή η οριστική αφαίρεση ή η ανάκληση της άδειας ή της βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας, προκειμένου να διευκολύνονται οι επιχειρηματίες και να είναι εκ των προτέρων ενήμεροι για τις κυρώσεις που προβλέπονται, προς αποφυγή διάπραξης των εν λόγω παραβάσεων, ώστε να μη λαμβάνουν γνώση αυτών όταν θα τους βεβαιωθεί η σχετική παράβαση. Οι παραπάνω κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται κατόπιν εισήγησης όχι μόνο της υγειονομικής υπηρεσίας αλλά και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, όπως δηλαδή προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4235/2014, για τις αναφερόμενες στο συγκεκριμένο νόμο παραβάσεις. Το χρονικό διάστημα της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ή της βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς για κάθε παράβαση, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο για την ίδια παράβαση να επιβάλλονται, από υπηρεσία σε υπηρεσία, διαφορετικά χρονικά διαστήματα αφαίρεσης.

 • 14 Απριλίου 2016, 12:25 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ (π.χ. αυτεπάγγελτη σφράγιση επιχείρησης υγ/κού ενδ/ντος)

 • 14 Απριλίου 2016, 12:33 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ (π.χ. αυτεπάγγελτη σφράγιση επιχείρησης υγ/κού ενδ/ντος)

 • 14 Απριλίου 2016, 09:56 | Ιωάννης Καναούτης

  Υφίσταται η δικαστική προστασία της αίτησης αναστολής κατά της απόφασης σφράγισης στο αρμόδιο Δικαστήριο

 • 11 Απριλίου 2016, 14:29 | Μίμης

  Μπορεί η αδειοδοτούσα αρχή να κλείνει καταστήματα πριν καν δικαστούν από τις δικαστικές αρχές για κάτι που ίσως αθωωθεί? Πρωτοφανές

 • 11 Απριλίου 2016, 11:43 | ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ιατρός

  Άρθρο 19 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  Στους παραβάτες των Υγειονομικών Διατάξεων επιβάλλονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43 του Νόμου 4025/2011(ΦΕΚ228/τΑ/2-11- 2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παραβάσεις που αφορούν τα τρόφιμα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4235/2014(ΦΕΚ32/τΑ/2014). *

  * ΠΡΟΣΘΗΚΗ Παραβάσεις που αφορούν τον θόρυβο εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της υπ’ αρ. Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/1985 (Φ.Ε.Κ 593/85 τ. Β΄)

 • 11 Απριλίου 2016, 07:42 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Να ληφθεί υπόψη και το άρθρο 30 του Ν. 3528/ 2007 ΦΕΚ 26 Τ΄Α, όπου ρητά αναφέρει πως ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του..

 • 7 Απριλίου 2016, 12:10 | Π. Σταμούλης – Αγανακτισμένος πολίτης

  Γιατί δίνετε τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του ΚΥΕ να γίνει τρεις (3) φορές παραβάτης και μάλιστα για την ίδια παράβαση; Όπως ισχύει σήμερα, εφόσον το Υγειονομικό προβεί σε έλεγχο και στον επανέλεγχο διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του καταστήματος στις υποδείξεις του Υγειονομικού, τότε το Υγειονομικό εισηγείται την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος στην εκδούσα αρχή, η όποια έχει δέσμια αρμοδιότητα για την εφαρμογή της.

  Εφόσον η παρούσα προτεινόμενη Υγειονομική διάταξη χαλαρώνει τους όρους αδειοδότησης, τότε ταυτόχρονα θα πρέπει να αυστηροποιεί και όχι να χαλαρώνει τις κυρώσεις και τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Ως γνωστών, οι προσωρινές ανακλήσεις δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, αφού οι ιδιοκτήτες των ΚΥΕ κάνουν προσφυγές, ιεραρχικές ή/και στα Διοικητικά Δικαστήρια, ταυτόχρονα αιτούμενοι ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινή διαταγή και συνεχίζουν να λειτουργούν ανενόχλητοι.

  Συνεπώς, να συνεχίσει να ισχύει το σημερινό καθεστώς: παράβαση + μη συμμόρφωση = ανάκληση άδειας. Τέλος!

  Περαιτέρω, ακόμα και αν γίνει ανάκληση της άδειας, δε βλέπω κάποιο δικλείδα ασφαλείας έναντι της εκ νέου χορήγησης άδειας λειτουργίας, κατόπιν νέας αίτησής του στον παραβάτη ή σε αχυράνθρωπό του.

  Είστε το Υπουργείο Υγείας, όχι το Υπουργείο Παιχνιδιών κατά της Υγείας των Πολιτών! Πράξετε ανάλογα!

 • 7 Απριλίου 2016, 11:34 | Ντανόπουλος Ευάγγελος, Υγιεινολόγος MSc

  Άρθρο 19
  Κυρώσεις
  Μεγάλο μέρος του ‘’ελέγχου τήρησης των υγειονομικών προϋποθέσεων’’, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, περιλαμβάνεται και στον Ν.4235 ο οποίος περιέχει απερίφραστα και την εφαρμογή του ΕΚ 852, με τα γνωστά σε όλους παραρτήματα. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ποιόν από τους δύο νόμους οφείλουν οι ελεγκτές να εφαρμόζουν κατά τον έλεγχο καθώς η αντιμετώπιση και η διαδικασία των κυρώσεων δεν είναι η ίδια.
  Ενώ υπάρχει η αναφορά «Παραβάσεις που αφορούν τα τρόφιμα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τΑ/2014)» δεν ξεκαθαρίζεται αν μιλάμε μόνο για τον χαρακτηρισμό των τροφίμων και τις ενέργειες που ακολουθούνται. Στην ουσία δηλαδή καταργεί η νέα αυτή υγειονομική διάταξη το άρθρο 9 του ν.4235;
  Μία πρόταση θα μπορούσε να είναι να εναρμονιστούν οι διαδικασίες κυρώσεων και των δυο νόμων, αφού μιλάμε για σχεδόν ίδιο αντικείμενο και ίδιες επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση.

 • 6 Απριλίου 2016, 13:55 | Τσαγγρής Γιώργος, Επόπτης Δημ. Υγείας

  Στο σχέδιο της νέας Υγειονομικής Διάταξης προβλέπεται ότι: «Στους παραβάτες των Υγειονομικών Διατάξεων επιβάλλονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43 του Νόμου 4025/2011(ΦΕΚ228/τΑ/2-11- 2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παραβάσεις που αφορούν τα τρόφιμα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4235/2014(ΦΕΚ32/τΑ/2014).»

  Στο άρθρο 43§11 του Ν. 4025/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4075/2012 ορίζεται ότι: «οι παράγραφοι 2, 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων, ο οποίος διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

  Σύμφωνα με την δική μου ερμηνεία βάσει των ανωτέρω οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43§9 του Νόμου 4025/2011, αφορούν όλες τις υγειονομικές διατάξεις πλην των επιχειρήσεων τροφίμων (και όχι περιοριστικά σε ότι αφορά τα τρόφιμα). Οπότε οι ισχύουσες διατάξεις – κυρωτικό σύστημα – είναι όσα προβλέπονται στον Ν. 4235/2014 και συγκεκριμένα στα άρθρα 22,23,24,25 (Διοικητικές κυρώσεις) και άρθρο 27 (Ποινικές κυρώσεις). Επισημαίνω ότι στα άρθρα 9, 10, 11 καλύπτονται και οι περιπτώσεις αναστολής μερικής ή ολικής λειτουργίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων. Οπότε τα περιγραφόμενα στο άρθρο 19 του σχεδίου της νέας υγειονομικής διάταξης περί Άδειας Λειτουργίας κ.λ.π, δεν έχουν νομική υπόσταση και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4235.2014, (εκτός και εάν ρητά στην νέα υγειονομική Διάταξη προβλεφθεί η κατάργηση των αντίστοιχων άρθρων του Ν.4235/2014).
  Για παράδειγμα οι έλεγχοι που ασκούνται έως σήμερα βάσει του Ν. 4235.2014 στην περίπτωση που έχουν εύρημα την έλλειψη Άδειας Λειτουργίας/ ή παραβίαση των όρων αδειοδότησης καταγράφονται ως μη συμμορφώσεις σε Α΄ έλεγχο και ορίζεται επανέλεγχος. Εάν στον επανέλεγχο Α΄ ή Β΄ (σε συνάρτηση με τον βαθμό συμμόρφωσης και για άλλες μη συμμορφώσεις) δεν έχει αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση που αφορά το σκέλος Άδειας Λειτουργίας/ ή παραβίαση των όρων αδειοδότησης, τότε γίνεται εισήγηση για επιβολή διοικητικού προστίμου ή και για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Άμεση αναστολή λειτουργίας μιας επιχείρησης γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που τα ευρήματα του ελέγχου θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την Δημόσια υγεία, (οι περιγραφείσες ενέργειες γίνονται βάσει εγγράφου εφαρμογής του Ν. 4235/2014 και δεν αποτελούν προσωπική ερμηνεία).
  Εάν παραμείνει η ασάφεια στην νέα Υγειονομική Διάταξη τότε θα δημιουργηθεί για άλλη μια φορά το παράδοξο κάθε Υπηρεσία ελέγχου επιχειρήσεων τροφίμων να εφαρμόζει άλλη Νομοθεσία με άλλες κυρώσεις για την ίδια παράβαση.

 • 5 Απριλίου 2016, 14:51 | Νίκος Ζ.

  Ο ΕΦΕΤ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο νομοσχέδιο αυτό δεν πρέπει να θεωρείται υγειονομική υπηρεσία (?). Μήπως θα πρέπει να συμπεριληφθεί o ΕΦΕΤ στις υγειονομικές υπηρεσίες ή έστω να αναφέρεται σαφώς στην πρώτη σειρά του παρόντος άρθρου ότι αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των υγειονομικών απαιτήσεων κατά την αδειοδότηση των καταστημάτων (δηλαδή να προστεθεί η φράση «κατά την αδειοδότηση»)είναι αποκλειστικά οι υγειονομικές υπηρεσίες ?

 • 2 Απριλίου 2016, 12:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά την αρμοδιότητα ελέγχου.
  Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι, αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υγειονομικών προϋποθέσεων είναι αποκλειστικά οι υγειονομικές υπηρεσίες. Δηλαδή, σε ότι αφορά τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5 και του κεφαλαίου ΙΙ της υπό διαβούλευση υγειονομικής διάταξης, με τις οποίες καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αντίστοιχα, δεν έχει πλέον καμία αρμοδιότητα η αστυνομική αρχή; Εάν ναι, θα πρέπει να προκύπτουν ρητά οι διατάξεις της υπό διαβούλευση υγειονομικής διάταξης για τις οποίες έχει αποκλειστική αρμοδιότητα η υγειονομική υπηρεσία. Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι, η διάταξη του άρθρου 43 παρ. 3 του Ν. 4025/2011, η οποία είναι νεότερη της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1 του Α.Ν. 2520/1940 και συνεπώς κατισχύει αυτής, αναφέρει ότι ως αρμόδια υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, χωρίς ωστόσο να διακρίνει και χωρίς να καταλείπει ευχέρεια αποκλειστικής εφαρμογής τους από συγκεκριμένους υπαλλήλους, ορίζονται, μεταξύ άλλων, και οι υπάλληλοι της αστυνομικής αρχής. Εξάλλου, είναι παράδοξο οι αστυνομικοί υπάλληλοι να είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. Α5/3010 από 14-08-1985 Υγειονομικής Διάταξης, στα πλαίσια της οποίας διενεργούν ηχομετρήσεις με ειδικά όργανα που, αν μη τι άλλο, απαιτούν ειδική εκπαίδευση, καθώς και να ελέγχουν την τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, σε περίπτωση χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο στα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και να είναι αναρμόδιοι για τη βεβαίωση παραβάσεων (όπως ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη περισσοτέρων καθισμάτων στην αίθουσα πελατών ή στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος από αυτά που αναφέρει η άδεια του, η μεταφορά των δραστηριοτήτων του καταστήματος από τον αδειοδοτημένο χώρο σε έναν μη αδειοδοτημένο χώρο, η επέκταση των δραστηριοτήτων του καταστήματος σε έναν μη αδειοδοτημένο χώρο και η αλλαγή της κατηγορίας αδειοδοτημένου καταστήματος) που δεν απαιτούν επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και δεν παρουσιάζουν αποδεικτική δυσχέρεια, ώστε να απαιτείται εξειδικευμένος έλεγχος, ενώ για πολλές από αυτές απαιτείται η ανάγνωση και κατανόηση του περιεχομένου της υγειονομικής διάταξης και των οδηγών υγιεινής, κάτι που ο νομοθέτης αξιώνει από τους ίδιους τους πολίτες (π.χ. η μεν αλλαγή της κατηγορίας του καταστήματος, σε περίπτωση διάθεσης διαφορετικών προϊόντων από εκείνα που καθορίζει η υγειονομική νομοθεσία, μπορεί να αποδειχθεί από τον έλεγχο του τιμοκαταλόγου και των τιμολογίων αγοράς των προσφερόμενων ειδών, η δε μεταφορά και επέκταση από τον έλεγχο του οικείου σχεδιαγράμματος της κάτοψης των χώρων του). Επίσης, οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και έχουν παρουσία σε όλη την επικράτεια της χώρας, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της, έχουν τη δυνατότητα να επεμβαίνουν άμεσα και να βεβαιώνουν τις παραπάνω παραβάσεις όταν η υγειονομική υπηρεσία δεν έχει τη δυνατότητα να επιληφθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο είτε λόγω ωραρίου λειτουργίας της είτε λόγω απόστασης της έδρας της από τον τόπο που λαμβάνει χώρα το καταγγελλόμενο συμβάν, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε νησιωτική περιοχή, είτε λόγω έλλειψης πόρων μετακίνησης. Σε κάθε περίπτωση και πριν τεθεί σε ισχύ η υπό διαβούλευση υγειονομική διάταξη θα πρέπει, ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, να ζητηθεί και η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 31 Μαρτίου 2016, 18:29 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο ανακάλεσε ουσιαστικά τα όσα ανέφερε στο άρθρο 3 §2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/ 34824/ ΦΕΚ 3402 Τ΄Β / 31-12-2013 – δηλαδή ότι η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών, μετά από οχτώ (8) μήνες από την δημοσίευση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, προχωρώντας στην έκδοση της υπ’ αριθ: ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.2/ 20910/ 27-08-2014 ερμηνευτικής εγκυκλίου, στην οποία επανέρχεται αναφέροντας ότι η Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης δεν αποτελεί διοικητική πράξη λόγω του ότι δεν υποβάλλονται άρα και δεν ελέγχονται δικαιολογητικά, δεν ακολουθεί θετική ή αρνητική γνωμοδότηση της υπηρεσίας, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη, ούτε υπογραφή Δημάρχου, άρα και δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά οι διατάξεις των άρθρων 16-18 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/ 1999, ΦΕΚ 45, Τ΄Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  Πως θα σφραγιστεί λοιπόν αυτεπάγγελτα σε αυτή την περίπτωση κάποιο κατάστημα ; Επίσης υπάρχει και το άρθρο 23 του Ν. 4235, ΦΕΚ 32 Τ΄Α που πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπου στο εδάφιο 6 του Τομέα Β) Τροφίμων, ορίζει ότι για την συγκεκριμένη Μη Συμμόρφωση είναι πρόστιμο από 500 – 20.000 ευρώ.

  Να ληφθεί επίσης υπόψη ότι σύντομα έτσι λογικά θα ξεκινούν την Δραστηριότητα τους και άλλα καταστήματα – όπως μέχρι σήμερα τα λιανικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4262/ 2014.
  Παρακάτω υπάρχει σχετικό link από πρωτοσέλιδο εφημερίδας για το θέμα αυτό :
  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1085250/ti-allazei-stis-diadikasies-adeiodotisis-tou-epixeirein

 • 29 Μαρτίου 2016, 21:32 | stylianos

  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ή η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ ή άλλης διαδικασίας, δύναται να αφαιρείται προσωρινά για χρονικό διάστημα που υποδεικνύει η υγειονομική υπηρεσία ή δύναται να ανακαλείται, από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ιδίως στις περιπτώσεις υποτροπής (ίδια παράβαση για τρείς φορές) ή μη συμμόρφωσης.

  Στο τελος της παραγράφου όπου αναφέρεται η λέξη «ή μη συμμόρφωσης» καλο θα είναι να διευκρινισθεί, είτε με χρησιμοποιώντας τις διατάξεις ου Ν. 4235/14, είτε η ίδια μη συμμόρφωση για 3 συνεχόμενες φορές.

  Σε κάθε περίπτωση, η υγειονομική υπηρεσία εισηγείται την επιβαλλόμενη διοικητική κύρωση στην αδειοδοτούσα αρχή..

  Απο εμεπιρία, αν η αδειοδοτουσα Αρχή λειτουργεί δυνιτικά και όχι κατ εντολή των Δνσεων Υγείας τότε θα γεμίσουμε τα δικαστήρια με μηνυσεις και τίποτε περισσότερο.

 • 29 Μαρτίου 2016, 17:54 | Αλκιβιαδης Βατοπουλος;

  Μια ιδεα είναι μερος των προστίμων να χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας και γενικά τους ελεγκτικους μηχανισμούς

  Α Βατοπουλος Καθηγητής ΕΣΔΥ