Άρθρο 32 – Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του ΔΣ του ΕΙΝΕ, που θα εκδοθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού του πρώτου ΔΣ καθορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΕΙΝΕ.