Άρθρο 17 – Σύσταση-Επωνυμία

Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών» και συντομογραφία «ΕΙNE», που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας.