Άρθρο 10 – Υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων

1. Στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων που τηρείται στον Ε.Ο.Δ.Υ. δηλώνονται υποχρεωτικά τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων.
2. Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας, σε όλη την επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε προς δημόσιο φορέα, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. είτε προς Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ. με κάθε πρόσφορο διαθέσιμο μέσο, ιδίως με ψηφιακή καταγραφή και διασύνδεση αρχείων (online), ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα, τηλεφωνική επικοινωνία για κάθε κρούσμα υποχρεωτικώς δηλούμενου νοσήματος, που υποπίπτει στην αντίληψή τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Ε.Ο.Δ.Υ., καθορίζονται εκάστοτε τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, τα οποία πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρούνται στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων του Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη δήλωση των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης κατά περίπτωση και κατά νόσημα ή κατηγορία νοσημάτων.
4. Κατά την ανωτέρω διαδικασία δήλωσης και καταχώρησης στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων του Ε.Ο.Δ.Υ. θα πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών με βάση την αρχή της αναλογικότητας, και ιδίως η αρχή της προστασίας της αξίας και αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας, της ιδιωτικής σφαίρας του απορρήτου, της προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:49 | Τάκης Παναγιωτόπουλος

  Παρ. 1. Οι διατυπώσεις της παραγράφου αυτής μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Στον ΕΟΔΥ πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται μόνον τα κρούσματα των νοσημάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης» –όπως ορθά περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου 10–, ενώ παράλληλα τηρούνται και πρόσθετα αρχεία κρουσμάτων/επιδημιολογικών δεδομένων για άλλα λοιμώδη νοσήματα της αρμοδιότητάς του. Έτσι, η παρ. 1 θα μπορούσε να γίνει:
  «1. Στα αρχεία λοιμωδών νοσημάτων που τηρούνται στον Ε.Ο.Δ.Υ. περιλαμβάνεται και το αρχείο λοιμωδών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης.»

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:03 | Χρήστος Λιονής

  Ίσως η χρήση πιο κατάλληλων λέξεων (κρούσματα, αμελλητί κ. α.) να συνέβαλε στην καλύτερη διατύπωση του άρθρου αυτού. Στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων που τηρείται στον Ε.Ο.Δ.Υ. δηλώνονται υποχρεωτικά τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων σε πραγματικό χρόνο και μόνο όταν δεν είναι δυνατόν αναδρομικά.

 • 14 Αυγούστου 2018, 07:11 | ΜΙΧΑΗΛΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ

  Στο προσωπικό του ΕΟΔΥ, λαμβάνοντας υπ όψιν τους σκοπούς του και το υφιστάμενο νομικό καθεστώς περι διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη θέσεων ΠΕ ή και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.