Άρθρο 31 – Ξενόγλωσση Ονομασία –Σήμα

1. Η επωνυμία του ΕΙΝΕ στην αγγλική γλώσσα είναι «Hellenic National Cancer Institute» με συντομογραφία «HNCI».
2. Θέματα όπως το σήμα του Ινστιτούτου, η σφραγίδα και η σήμανση που θα φέρουν τα επιστολόχαρτα και τα λοιπά επίσημα έγγραφα του Ινστιτούτου θα αποφασιστούν από το ΔΣ του ΕΙΝΕ κατά την πρώτη συνεδρίαση.