Άρθρο 24 – Επιστημονικό Συμβούλιο

1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του ΕΙΝΕ και αποτελείται από 11 (έντεκα) μέλη:
(α) Τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Διεύθυνσης Έρευνας
(β) Τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας
(γ) Τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Διεύθυνσης μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων
(δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έρευνας
(ε) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας
(στ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων
(ζ) Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής
(η) Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας
(θ) Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας
(ι) Έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος
(κ) Έναν ΠΕ Βιολόγων.
2. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Επίτιμοι Πρόεδροι του ΕΙΝΕ, μετά τη λήξη της θητείας τους ως Πρόεδροι του ΕΙΝΕ.
3. Τα Προσόντα των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Έρευνας, της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας νεοπλασιών και της Διεύθυνσης μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων περιγράφονται στο Άρθρο 25 του παρόντος.
4. Για την επιλογή του Βιολόγου, μέλους του ΕΣ γίνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος από το ΔΣ του ΕΙΝΕ. Προσόντα για τη θέση του Βιολόγου είναι: πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, κλινική και ερευνητική εμπειρία αποδεικνυόμενη με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαίδευση σε ειδικά κέντρα ή Νοσοκομεία ασχολούμενα με τα νεοπλασματικά νοσήματα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και τελική επιλογή του επικρατέστερου γίνεται από το ΔΣ του ΕΙΝΕ με αιτιολογημένη έκθεση.
5. Η θητεία των μελών του ΕΣ είναι 4ετής με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη του ΕΣ εκλέγουν κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε χρόνο τον συντονιστή του ΕΣ.
6. Ο συντονιστής διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΕΣ. Παρίσταται, εφόσον κληθεί, σε συνεδριάσεις του ΔΣ, προκειμένου να εισηγηθεί θέματα της αρμοδιότητάς του, αλλά αποχωρεί πριν τη λήψη απόφασης. Το ΕΣ συνέρχεται μία φορά το μήνα. Το έργο του συνίσταται στα εξής:
α) Συντονίζει το επιστημονικό έργο των σχετικών διευθύνσεων.
β) Συζητά και προτείνει λύσεις στο ΔΣ πάνω σε θέματα που προκύπτουν και αφορούν τη λειτουργία των σχετικών διευθύνσεων
γ) Εισηγείται στο ΔΣ κάθε είδους επιστημονική δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να αναληφθεί από το Ινστιτούτο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του.
δ) Αξιολογεί κάθε πρόταση άλλου φορέα για συνεργασία και υποβάλλει σχετική εισήγηση στο ΔΣ, το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση.

 • Απουσιάζει εκπρόσωπος των ασθενών. Πιστεύουμε ότι οι ασθενείς θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε όλες τις επιτροπές και να είναι πάντα παρούσα η οπτική των ασθενών ως παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 01:59 | Σοφία Πολυχρονοπούλου, Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Παιδιατρικής Αιματολογίας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Πρόεδρος της Ογκολογικής Επιτροπής ,Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

  Η Παιδιατρική Αιματολογία –Ογκολογία στην Ελλάδα λειτουργεί από την δεκαετία του ’70 πετυχαίνοντας συνεχώς στόχους υψηλού επιπέδου και σήμερα, βρίσκεται σε επίπεδο ισότιμης συνεργασίας με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

  Θεωρούμε απαραίτητητη , στο παρόν νομοσχέδιο και στην προσπάθεια Σύστασης Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών , την σύσταση ξεχωριστού άρθρου που θα αναφέρεται σε Παιδιατρικούς Αιματολογικούς και Ογκολογικούς ασθενείς ( ηλικίας από 0-16 ετών εφήβους). Οι ανάγκες των ασθενών αυτών είναι διακριτές από των ενηλίκων και χρήζουν ειδικών ρυθμίσεων και προβλέψεων.

  Χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών αυτών, στοχευμένες ενισχύσεις του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού και είμαστε στην διάθεσή σας, να κληθούμε, για να υποστηρίξουμε το ευρύτερο πλαίσιο εθνικής στρατηγικής για την σφαιρική αντιμετώπιση του παιδιού με αιματολογικά νοσήματα και συμπαγείς όγκους και την ένταξη του στο Σύστημα Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών.

  Πιστευουμε ότι η Παιδιατρική Αιματολογία, πρέπει να εκπροσωπείται στο παρον Επιστημονικό Συμβούλιο, για τους ανωτέρω λόγους.

 • Εκτός από τον αδιαμφισβήτητο κομβικό, προληπτικό και συμβουλευτικό ρόλο των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα, στη θεραπευτική προσέγγιση του νεοπλασματικού ασθενούς, ασκούν τη Διαιτολογική πράξη, που έχει ως σκοπό την με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο ανίχνευση, αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση, και παρακολούθηση των διαιτητικών συνηθειών των ασθενών. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας/ καρκινικής καχεξίας, η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων.

  Ως εκ τούτου η εκπροσώπηση μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών θα πρέπει να είναι ισχυρότερη, με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/ και στην Επιστημονική (Συμβουλευτική) Επιτροπή.

  Στο Ε.Σ. του οργανισμού θα πρέπει να συμμετέχει Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με αποδεδειγμένη εμπειρία στη συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα περιστατικών καρκίνου και ανάλογη εκπαίδευση μετά από πρόταση του ΔΣ του ΠΣΔΔ.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 17:42 | ΕΥΗ ΛΙΑΝΙΔΟΥ

  Συμφωνώ ότι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τον καρκίνο είναι επιβεβλημένη.

  Θα ήθελα όμως να επισημάνω οτι είναι προφανές σήμερα οτι στο πεδίο αυτό εκτός από τις ιατρικές ειδικότητες που προαναφέρονται στα προηγούμενα σχόλια και αναμφίβολα πρέπει και οφειλουν να έχουν σημαντικότατο ρόλο στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών (ογκολόγοι, παθολογοανατόμοι, ακτινοθεραπευτες, γενετιστές, κα) και άλλες ειδικότητες προσφέρουν σημαντικότατες υπηρεσίες.

  Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα του καρκίνου έχει προσελκύσει με επιτυχία πολλούς και σημαντικούς επιστήμονες με βασικά πτυχία στη Χημεία, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Γενετική, κα. Δυστυχώς η συγκεκριμένη αναφορά συμμετοχής ενός «Βιολόγου» στο Συμβούλιο, χαρακτηρίζει αποκλειστικά και μόνο μία εξ αυτών των ειδικοτήτων και αποκλείει εξ’ορισμού όλες τις άλλες!

  Θα πρέπει η θέση αυτή στο Συμβούλιο να καλύπτεται όχι απλά από ένα Βιολόγο αλλά τα προσόντα των υποψηφίων να προσδιορίζονται με βάση ειδικές γνώσεις στον τομέα του καρκίνου, όπως αυτό κατοχυρώνεται με συγκεκριμένα μεταπτυχιακά, διδακτορικό δίπλωμα, και κατά προτίμηση δημοσιεύσεις στον Τομέα αυτό. Ετσι δεν θα αποκλείονται Επιστήμονες άλλων μη-ιατρικών ειδικοτήτων που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε Κλινική Χημεία, Μοριακή Διαγνωστική, έχουν όλα τα προσόντα για να προσφέρουν ουσιαστικά.

  Με εκτίμηση,
  Εύη Λιανίδου, PhD,
  Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας,
  Τμήμα Χημείας
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 30 Αυγούστου 2018, 10:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Συμφωνώ με την άποψη πως στο Δ.Σ πρέπει να συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΝΕ ως του επίσημου οργάνου των νοσηλευτών.

 • 20 Αυγούστου 2018, 10:02 | Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής

  Σχετικά με το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών, είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τον καρκίνο είναι επιβεβλημένη. Όπως γνωρίζετε η συντριπτική πλειοψηφία των νεοπλασμάτων διαγιγνώσκεται από Παθολογοανατόμους (μετά από βιοψία ή χειρουργική εξαίρεση), και έτσι τα αρχεία των εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής συνιστούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την επίπτωση του καρκίνου στη χώρα μας. Επίσης, οι Παθολογοανατόμοι σε νεοπλασματικό ιστό ανιχνεύουν προγνωστικούς και προβλεπτικούς δείκτες, που είναι απαραίτητοι για τη θεραπευτική απόφαση.
  Η Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ) από το 2009 τηρεί Παθολογοανατομικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΠΑΝ), όπως αυτές καταγράφονται στα εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής, τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού φορέα. Η πρώτη πενταετία του Παθολογοανατομικού Αρχείου Νεοπλασιών (2009-2013) ολοκληρώθηκε, τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογοανατόμων, Virchows Archiv και έχουν ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον. (The first report of a 5-year period cancer registry in Greece (2009–2013): a pathology-based cancer registry. Virchows Archiv, April 2018, Vol 472, Issue 4, pp 677-682, 2018).
  Θεωρούμε με βάση τα ανωτέρω ότι, εκτός από τον αδιαμφισβήτητο κομβικό-διαγνωστικό/προγνωστικό/προβλεπτικό ρόλο μας στη θεραπευτική προσέγγιση του νεοπλασματικού ασθενούς, έχουμε επίσης αποδείξει εμπράκτως ότι κατέχουμε την τεχνογνωσία ορθής και πλήρους καταγραφής των νεοπλασμάτων στη χώρα μας. Ως εκ τούτου η εκπροσώπηση της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών θα πρέπει να είναι ισχυρότερη, με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι στην Επιστημονική Επιτροπή.

 • 20 Αυγούστου 2018, 09:30 | Κωνσταντίνος Δασκάλου

  Σχετικά με το Ε.Σ. του φορέα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή Επισκέπτη Υγείας σε αυτό ο οποίος θα προτείνεται από το Επιμελητηριακό Όργανο των Επισκεπτών Υγείας το οποίο είναι Ν.Π.Δ.Δ.. Να σημειώσω πως ο ΠΣΕΥ-ΝΠΔΔ ήταν ο μοναδικός φορέας ο οποίος στήριξε σε όλες τις φάσεις (το προηγούμενο διάστημα) τη δημιουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, καθώς συμμετείχε επίσημα σε όλες τις συζητήσεις για το αρχείο και υποστήριξε τη συμμετοχή μονίμων υπαλλήλων Επισκεπτών Υγείας στα νοσοκομεία της χώρας ως καταγραφείς καρκίνου στα πλαίσια των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου (καταγραφή νόσων και επιδημιολογική επιτήρηση). Εάν μάλιστα οι καταγραφείς των νοσοκομείων συνεχίσουν το σημαντικό έργο που έχει επιτελεσθεί το προηγούμενο διάστημα, να καταγράφουν τα νέα περιστατικά καρκίνου, αυτοί ανήκουν κατά πλειοψηφία στων κλάδο των Επισκεπτών Υγείας και έχουν οριστεί ως τέτοιοι από τις διοικήσεις των νοσοκομείων (με βάση εγκυκλίους του Υπουργείου).

  Στα αντικείμενα του κλάδου βέβαια δεν είναι μόνο η καταγραφή των νέων περιστατικών καρκίνου αλλά και αυτά της πρόληψης , της έγκαιρης διάγνωσης , της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής για τη νόσο του καρκίνου (αντικείμενα που περιγράφονται στο άρθρο 19 του παρόντος νομοσχεδίου σχετικά με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του φορέα). Επομένως στο Ε.Σ. του οργανισμού θα πρέπει να συμμετέχει Επισκέπτης Υγείας με αποδεδειγμένη εμπειρία στη καταγραφή νέων περιστατικών καρκίνου και ανάλογη εκπαίδευση μετά από πρόταση του ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ.

  Ευχαριστώ.

 • 17 Αυγούστου 2018, 13:20 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΥΠΗΣ

  Η συμπερίληψη επιστήμονα στο Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΙΝΕ (άρθρο 24) ασφαλώς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση λόγω της μεγάλης προόδου που έχει συντελεστεί αναφορικά με την κατανόηση βιολογικών και βιοχημικών μονοπατιών στον καρκίνο καθώς και με την ανίχνευση μεταλλάξεων στη Μοριακή Γενετική και τη χρήση τους στην επιλογή θεραπείας.
  Ωστόσο πρέπει να αλλάξει η απαίτηση για ΠΕ Βιολόγων και να γίνει πιο ευρεία και να περιλαμβάνει και άλλους επιστήμονες ΠΕ με συναφή πτυχία (Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας κλπ) και επίσης, με επιπρόσθετη απαίτηση την ενασχόληση με τον καρκίνο όπως αυτό μπορεί να αποδειχθεί από διατριβή Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού.

  Χρήστος Κρούπης
  Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής
  Αττικόν Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
  Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

 • 16 Αυγούστου 2018, 10:10 | a g

  Χρήσιμη θα ήταν η συμμετοχή και της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, καθώς η Ιατρική Απεικόνιση παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη πολλών νεοπλασιών (χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η προληπτική μαστογραφία με screening του γυναικείου πληθυσμού).

 • 15 Αυγούστου 2018, 10:20 | Αθανάσιος Αθανασιάδης

  Στους ΕΣ του ΕΙΝΕ θα πρέπει να συμμετέχουν απαραιρήτως και οι εκάστοτε Πρόεδροι της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπεία ήδη Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)

 • 15 Αυγούστου 2018, 07:16 | ΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Με ποιο σκεπτικό δεν συμπεριλαμβάνονται οι πρόεδροι ή άλλοι εκπρόσωποι των Εταιρειών Παθολόγων Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων; Οι ειδικότητες αυτές είναι οι δύο μόνες επίσημα κατοχυρωμένες ογκολογικές ειδικότητες στην Ελλάδα εδώ και >20 χρόνια. Σε όλο τον κόσμο η διαχείριση των ογκολογικών νοσημάτων συντονίζεται από τους παθολόγους ογκολόγους, αντίστοιχα αυτό έχει θεσμοθετηθεί και στην Ελλάδα (1998 κατοχύρωση ειδικότητας, 2005 ογκολογική επιτροπή, 2012 νόμος για ογκολογικά συμβούλια). Σας υπενθυμίζουμε ότι ειδικότητα ή εξειδίκευση χειρουργικής ογκολογίας στην Ελλάδα επίσημα ΔΕΝ υφίσταται.
  Με εκτίμηση
  Α. Μπούτης
  Μέλος ΔΣ Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας

 • 15 Αυγούστου 2018, 00:41 | Αρης Δαγλας

  Στο άρθρο 24 που προβλέπεται το ΔΣ του Οργανισμού αντί να προβλεφθεί εκπρόσωπος του τομέα ογκολογίας της ΕΝΕ που είναι ΝΠΔΔ και επίσημος φορέας των Νοσηλευτων της χώρας, προβλέπεται εκπρόσωπος από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών, έναν φορέα Ιδιωτικού Δικαίου που πλέον είναι ολιγομελής και παρωχημένος. Κακώς ακόμα έχει εκπρόσωπο στον ΕΟΜ. Προφανως γι αυτό προβλέπεται έτσι σ αυτό το άρθρο. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι αυτό είχε οριστεί πριν ιδρυθεί η ΕΝΕ και βέβαια έμεινε έτσι. Άρα η ΕΝΕ πρέπει να ορίζει εκπρόσωπο.
  Ευχαριστώ και ευελπιστώ στη διόρθωση.