Άρθρο 25 – Σύσταση Διευθύνσεων – Αρμοδιότητες

Το ΕΙΝΕ διαρθρώνεται σε 4 (τέσσερις) Διευθύνσεις :
(Α) Διεύθυνση Έρευνας που αποτελείται από τα τμήματα:
1. Τμήμα Νεοπλασιών Πεπτικού Συστήματος
2. Τμήμα Νεοπλασιών Αναπνευστικού Συστήματος
3. Τμήμα Νεοπλασιών Αναπαραγωγικών οργάνων (άρρενος, θήλεος)
4. Τμήμα Νεοπλασιών Μαστού
5. Τμήμα άλλων Νεοπλασιών (δέρματος, κεφαλής/τραχήλου, νευρικού συστήματος, μυοσκελετικού συστήματος, κ.α.)
6. Τμήμα Σπανίων Νεοπλασματικών Νοσημάτων
7. Τμήμα Αιματολογικών κακοηθειών
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης έρευνας είναι η κατάρτιση ή/και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων (σε επίπεδο βασικής έρευνας ή κλινικών δοκιμών) σχετικών με το αντικείμενό του Ινστιτούτου. Τα ερευνητικά αυτά προγράμματα δύνανται να διεξάγονται τόσο εντός του Ινστιτούτου είτε εκτός του Ινστιτούτου σε συνεργασία με τις ογκολογικές και αιματολογικές κλινικές των Νοσοκομείων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ή άλλα ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής.
(Β) Διεύθυνση σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας που αποτελείται από τα τμήματα:
1. Τμήμα Νεοπλασιών Πεπτικού Συστήματος
2. Τμήμα Νεοπλασιών Αναπνευστικού Συστήματος
3. Τμήμα Νεοπλασιών Αναπαραγωγικών οργάνων (άρρενος, θήλεος)
4. Τμήμα Νεοπλασιών Μαστού
5. Τμήμα άλλων Νεοπλασιών (μυοσκελετικού, δέρματος, κεφαλής/τραχήλου, νευρικού συστήματος, κα)
6. Τμήμα Σπανίων Νεοπλασματικών Νοσημάτων
7. Τμήμα Αιματολογικών κακοηθειών
Το έργο της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας νεοπλασιών αφορά τους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων: Επιδημιολογίας, Πρόληψης, Έγκαιρης διάγνωσης, Θεραπείας (Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας, Χειρουργικής, Θεραπειών μοριακής στόχευσης, Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων), Ανακουφιστικής φροντίδας και φροντίδας τελικού σταδίου (αντιμετώπισης καρκινικού πόνου, ψυχολογικής/ψυχιατρικής υποστήριξης ασθενών/οικείων, κατ’οίκον φροντίδας). Επιπλέον η ανωτέρω διεύθυνση φροντίζει για τη σύνταξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.
(Γ) Διεύθυνση μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων που αποτελείται από τα τμήματα:
1. Τμήμα Μητρώων Συμπαγών όγκων
2. Τμήμα Μητρώων Αιματολογικών Κακοηθειών
Το έργο της Διεύθυνσης μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων αφορά την υποστήριξη των μητρώων ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και τον Φορέα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών με βάση την αρχή της αναλογικότητας και ιδίως η αρχή της προστασίας της αξίας και αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας, της ιδιωτικής σφαίρας του απορρήτου, της προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
(Δ) Διεύθυνση Διοικητικής υποστήριξης που αποτελείται από τα τμήματα:
1. Διοικητικό Τμήμα
2. Οικονομικό Τμήμα
3. Τμήμα Προμηθειών
4. Τμήμα Πληροφορικής
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής υποστήριξης είναι: Η παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ινστιτούτου. Η μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων, διευθύνσεων, τμημάτων, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου και η διακίνηση της αλληλογραφίας του Ινστιτούτου. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού. Η κατάρτιση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απολογισμού του Ινστιτούτου. Ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών και απολογιστικών στοιχείων. Η διαχείριση των προμηθειών και κάθε άλλης δαπάνης.

 • Θα πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών. Εκτός αν θεωρείται αυτό υπάρχει ήδη στο ΚΕΕΛΠΝΟ και απλά θα λειτουργήσει στο ΕΙΝΕ. Θα πρέπει να ορίζεται ως αντικείμενο της συγκεκριμένης διεύθυνσης πρωταρχικά η δημιουργία, σε συνεργασία και με άλλες Διευθύνσεις και στη συνέχεια η υποστήριξη του μητρώου

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 01:41 | Σοφία Πολυχρονοπούλου, Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Παιδιατρικής Αιματολογίας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Πρόεδρος της Ογκολογικής Επιτροπής ,Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

  Η Παιδιατρική Αιματολογία –Ογκολογία στην Ελλάδα λειτουργεί από την δεκαετία του ’70 πετυχαίνοντας συνεχώς στόχους υψηλού επιπέδου και σήμερα, βρίσκεται σε επίπεδο ισότιμης συνεργασίας με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.
  Θεωρούμε συνεπώς σκόπιμο , στο παρόν νομοσχέδιο και στην προσπάθεια Σύστασης Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών , την σύσταση ξεχωριστού άρθρου που θα αναφέρεται σε Παιδιατρικούς Αιματολογικούς και Ογκολογικούς ασθενείς ( ηλικίας από 0-16 ετών εφήβους), και η κάλυψη των αναγκών των παδιών και των εφήβων να προβλέπονται ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. Οι ανάγκες των ασθενών αυτών είναι διακριτές από των ενηλίκων και χρήζουν ειδικών ρυθμίσεων και προβλέψεων , ως ενδεικτικά, αναφέρουμε κατωτέρω:
  1. Συνέχιση και περαιτέρω εξειδίκευση του Αρχείου καταγραφής Παιδιατρικών Αιματολογικών και Ογκολογικών ασθενών με Νεοπλασίες στα πλαίσια του ΕΑΝ (Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών) σε συστηματική, οργανωμένη και διαχρονική βάση. Σημαντική είναι η ανάπτυξη της δυνατότητας διασύνδεσης του ΕΑΝ με αντίστοιχες βάσεις δεδομένων Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοκόλλων.
  2. Δημιουργία πλατφόρμας για χρήση οργανωμένων και έγκριτων πρωτοκόλλων για κάθε κακόηθες ή καλόηθες αιματολογικό νόσημα ή συμπαγή όγκο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, τόσο ως προς την διάγνωση, όσο και σε θεραπευτικό πλαίσιο του νοσήματος. Οι παιδιατρικοί ασθενείς οφείλουν να θεραπεύονται στα πλαίσια Διεθνών Μελετών. Τα πρωτόκολλα αυτά εκπορεύονται από Επιστημονικούς φορείς, χωρίς εμπορικό όφελος. Ειδικότερα για την Αιματολογία- Ογκολογία στα παιδιά, χρειάζεται εκσυγχρονισμός του πλαισίου διεξαγωγής μη επιχορηγούμενων κλινικών μελετών και μείωση του κόστους διενέργειάς τους (όπως με την ατελή υποβολή των Πρωτοκόλλων στον ΕΟΦ, απαλλαγή της καταβολής τέλους κατά την υποβολή στα Νοσοκομεία και την περιφέρεια (ΕΛΚΕ κλπ).
  3. Δημιουργία πλαισίου χρηματοδότηση εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών για συμμετοχή και ανάπτυξη πανελληνίων και διεθνών μελετών που θα αφορούν το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Πρόσθετα, τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες φάσης 4 και εγκεκριμένες μελέτες φάσης 3 πρέπει να χορηγούνται χωρίς πρόσθετες διαδικασίες.
  4. Δημιουργία ενιαίου φορέα – κέντρου (αναφοράς)Κυτταρογενετικής και Μοριακής Βιολογίας Αιματολογικών – Ογκολογικών νοσημάτων που θα καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων όλης της χώρας.
  5. Αναβάθμιση του τομέα της θεραπείας των Νεοπλασιών στα παιδιά αποτελεί και η απλοποίηση της διαδικασίας αίτησης και χορήγησης της αναγνώρισης των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης. Αυτό θα συμβάλλει στην ένταξη των Μονάδων της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ERN) και θα συνεισφέρει άμεσα και σημαντικά στην απόκτηση τεχνογνωσίας, στην προώθηση της έρευνας και τη βέλτιστη φροντίδα των μικρών ασθενών μας.

  Όλα τα παραπάνω δεν δύναται να εφαρμοστούν εάν δεν υπάρξουν στοχευμένες ενισχύσεις του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού της Ογκολογικής Μονάδας, και είμαστε στην διάθεσή σας, να κληθούμε, για να υποστηρίξουμε το ευρύτερο πλαίσιο εθνικής στρατηγικής για την σφαιρική αντιμετώπιση του παιδιού με καρκίνο και την ένταξη του στο Σύστημα Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:39 | Χρήστος Λιονής

  Στο άρθρο αυτό αναδεικνύεται ένα Γενικό Τμήμα τόσο στη Διεύθυνση της έρευνας όσο και του σχεδιασμού στρατηγικής πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης κ.α. που θα ασχοληθεί με θέματα μεθοδολογίας τόσο στο σχεδιασμό επιδημιολογικών μελετών, ανάπτυξης αρχείων καταγραφής και παρακολούθησης, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση κλινικών μελετών και μεταφραστικής έρευνας καθώς και εκπαίδευσης σε θέματα αλλαγής της συμπεριφοράς και υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και επιζώντων από καρκίνο. Ένα τέτοιο Τμήμα θα υποστήριζε τη λειτουργία των επιμέρους Τμημάτων.

 • Όπως αναφέρεται, το έργο της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας νεοπλασιών αφορά τους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων: Επιδημιολογίας, Πρόληψης, Έγκαιρης διάγνωσης, Θεραπείας (Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας, Χειρουργικής, Θεραπειών μοριακής στόχευσης, Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων), Ανακουφιστικής φροντίδας και φροντίδας τελικού σταδίου (αντιμετώπισης καρκινικού πόνου, ψυχολογικής/ψυχιατρικής υποστήριξης ασθενών/οικείων, κατ’οίκον φροντίδας). Επιπλέον η ανωτέρω διεύθυνση φροντίζει για τη σύνταξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Σε όλα τα παραπάνω ο ρόλος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου είναι ακρογωνιαίος.

  Επομένως προκύπτει σοβαρή αναγκαιότητα Διεύθυνσης Τμήματος Διατροφικής υποστήριξης, στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας του ανθρώπου, με στόχο τα κάτωθι:

  • η αναγνώριση του διατροφικού κινδύνου, με μεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημονικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας,
  • η διατροφική αξιολόγηση και η ανάλυση της διαιτητικής πρόσληψης,
  • η διατροφική διάγνωση και ο προσδιορισμός του ενεργειακού ισοζυγίου
  • η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων,
  • η τακτική παρακολούθηση και αναθεώρηση της διατροφικής φροντίδας.
  Η λειτουργία του τμήματος αυτού θα διέπεται από τα οριζόμενα από τις διατάξεις των Ν4052/2012 και Ν4316/2016.

 • Όσον αφορά την σύσταση διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων του ΕΙΝΕ, η σύνθεση πρέπει να διευρυνθεί και σε αυτές να συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες με την διάγνωση και την θεραπεία των νεοπλασιών ειδικότητες. Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή ακτινολόγου ο οποίος ασχολείται με την διάγνωση, την παρακολούθηση και σε πολλές περιπτώσεις με την θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασιών. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε και να σας υπενθυμίσουμε την επιστολή που είχαμε στείλει στην Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων & Γραφείου Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και Σπανίων Νόσων ΚΕΕΛΠΝΟ, κα Ευαγγελία Τζάλα, στις 2 Ιουνίου 2015, θέσεις οι οποίες ισχύουν και σήμερα.

  Σας παραθέτουμε την σχετική επιστολή:

  Α.Π. 52 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

  Προς: κα Ευαγγελία Τζάλα
  Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων & Γραφείου Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και Σπανίων Νόσων, ΚΕΕΛΠΝΟ

  Αξιότιμη κα Τζάλλα,

  Οι απόψεις της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας όσον αφορά στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών συνοψίζονται ως εξής:

  1. Πρέπει να ενεργοποιηθούν και να λειτουργήσουν οι ογκολογικές επιτροπές των νοσοκομείων

  2. Η σύνθεση των ογκολογικών επιτροπών πρέπει να διευρυνθεί και σε αυτές να συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες με την διάγνωση και την θεραπεία των νεοπλασιών ειδικότητες. Κατά την άποψή μας είναι αδιανόητο στις ογκολογικές επιτροπές να μην συμμετέχουν οι ακτινολόγοι, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην διάγνωση, την σταδιοποίηση της νόσου, την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτέλεσματος, την παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς και επιπλέον συμμετέχουν στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών (επεμβατική ακτινολογία). Θεωρούμε, ως εκ τούτου, αναγκαία την τροποποίηση της Υ4α/οικ 1858/17/1/2005 Υπουργικής Απόφασης η οποία καθορίζει την σύνθεση των ογκολογικών επιτροπών.

  3. Η συλλογή των δεδομένων, η πληρότητα των στοιχείων τους και η αποστολή τους στο ΕΑΝ, θα πρέπει να γίνεται με την επίβλεψη και την επιστημονική ευθύνη των ογκολογικών επιτροπών. Τα διαγνωστικά κέντρα, οι ογκολογικές κλινικές του ιδιωτικού χώρου και το ΠΕΔΥ μπορούν να συνδεθούν επιστημονικά με ογκολογικές επιτροπές της υγειονομικής τους περιφέρειας, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή πληθυσμιακή κάλυψη.

  4. Στην σελίδα 5 του κειμένου που μας αποστείλατε (εθνικό αρχείο νεοπλασιών 2012-15:Προβληματισμοί και Προοπτική Βελτίωσης με βάση τις Διεθνείς Τάσεις) αναφέρεται ότι «οι κύριες πηγές πληροφοριών περιλαμβάνουν: 1) νοσοκομεία και κλινικές 2) εργαστήρια πχ παθολογοανατομικά, αιματολογικά, εργαστήρια μαγνητικής και αξονικής. Εφόσον οι απεικονιστικές εξετάσεις και οι γνωματεύσεις τους θα αποτελέσουν πηγές συλλογής στοιχείων για το Αρχείο, χρήσιμη θα ήταν κάποια κωδικοποίηση των διαγνώσεων που να δηλοί την ύπαρξη συγκεκριμένης νεοπλασίας. Η κωδικοποίηση αυτή θα μπορούσε να αφορά στην εντόπιση της νεοπλασίας, στο προτεινόμενο από την απεικόνιση είδος της και στη σταδιοποίησή της. Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός πως σχεδόν σε κανένα από τα Δημόσια Νοσοκομεία δεν υπάρχει ακόμα σύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης των απεικονιστικών εξετάσεων PACS. Στον τομέα αυτό η Πολιτεία δεν έχει κάνει για πολλά χρόνια σχεδόν τίποτα και η χώρα μας παραμένει ουραγός στην Ευρώπη, καθώς σε κανένα σύγχρονο κράτος δεν εκτυπώνονται πλέον απεικονιστικές εξετάσεις σε φιλμ. Πέραν της οικονομίας σε κόστος που θα επέφερε η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η παύση χρήσης φιλμ, το έργο της δημιουργίας Αρχείου Νεοπλασιών θα ήταν πολύ ευκολότερο εφόσον λυνόταν αυτό το πρόβλημα.

  5. Για τον ίδιο λόγο θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχουν σε όλα τα Νοσοκομεία ηλεκτρονικοί φάκελοι ασθενών. Και σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν ακόμα τεράστιες ελλείψεις στα Δημόσια Νοσοκομεία.

  6. Οι ασθενείς με πιθανή η βεβαία διάγνωση νεοπλασίας θα πρέπει να έχουν ένα μοναδικό κωδικό (ΑΜΚΑ;), να αποφεύγονται οι διπλοεγγραφές.

  Μετά τιμής,

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  Κυριάκος Στριγγάρης Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος

 • 4 Σεπτεμβρίου 2018, 23:44 | Α. Καττάμης

  Η διεξαγωγή των ερευνητικών προσπαθειών γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα σε διάφορα κέντρα ανά την Ελλάδα. Η Διεύθυνση έρευνας θα διεξάγει και πρωτογενή έρευνα? Αν ναι, σε τι χώρο και πως θα εξοπλισθεί με τα απαραίτητα όργανα υψηλής τεχνολογίας? Η πρωτογενής έρευνα για να διεξαχθεί δεν χρειάζεται απλώς προσωπικό, χρειάζεται κυρίως κατάλληλη υποδομή.
  Η γνώμη της εταιρείας είναι ότι για τη διασφάλιση του Δημόσιου χρήματος πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί και στη συνέχεια να στελεχωθεί και όχι τα αντίστοιχο που προτείνεται από το νομοσχέδιο. Ακόμα καλύτερα, να υπάρξει η πρόβλεψη για ανάπτυξη ενός δικτύου εργαστηρίων πάνω στις ήδη αναπτυγμένες δομές.
  Καθ. Α. Καττάμης
  Πρόεδρος της ΕΕΠΑΟ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2018, 23:41 | Καθ. Α. Καττάμης

  Στις αρμοδιότητες των διευθύνσεων εντάσσεται και η κατάταξη κατευθυντήριων οδηγιών στην αντιμετώπιση νοσημάτων. Δεν αντιβαίνει αυτό στο ρόλο των αμιγώς επιστημονικών εταιρειών?
  Καθ. Α. Καττάμης
  Πρόεδρος της ΕΕΠΑΟ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2018, 23:54 | Καθ. Α. Καττάμης

  Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας εκπροσωπεί όλα τα ογκολογικά κέντρα της Ελλάδος σε δομές του Δημόσιου και του ιδιωτικού. Όλοι οι γιατροί που ασχολούνται με το αντικείμενο είναι μέλη της εταιρείας.
  Κάθε χρόνο περίπου 300 νέοι ασθενείς παιδιατρικής και εφηβικής ηλικίας διαγιγνώσκονται με νεοπλασματικό νόσημα, και όλοι αντιμετωπίζονται στις προαναφερθείσες δομές. Τα νεοπλασματικά αυτά νοσήματα παρουσιάζουν ξεχωριστές ιδιαιτερότητες ως προς τα αίτια δημιουργίας, τον τρόπο προβολής αλλά κυρίως την αντιμετώπιση και την πρόγνωση τους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων επιπλοκών .
  Προτείνεται να υπάρχει ειδικό τμήμα Νεοπλασιών Παιδικής και Εφηβικής ηλικίας στη Διεύθυνση Έρευνας, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας και αντίστοιχο Τμήμα Μητρώων Νεοπλασιών Παιδικής και Εφηβικής ηλικίας.

  Καθ. Α. Καττάμης
  Πρόεδρος της ΕΕΠΑΟ

 • 16 Αυγούστου 2018, 12:26 | Παρις Παππάς, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ, Λαικό Νοσοκομείο

  Σχετικά με την αναγκαιότητα διέυθυνσης Επεμβατικής Ακτινολογίας-Ογκολογίας, επισυνάπτω σχετική ομιλία από το Maiami Cancer Center, Maiami USA. Το ένδιαφέρον μέρος είναι από το 6ο λεπτό και μετά:
  https://www.vumedi.com/video/the-big-picture-the-value-of-io-in-a-major-cancer-center/