Άρθρο 20 – Όργανα Διοίκησης

Όργανα διοίκησης του ΕΙΝΕ είναι:
1. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)