Άρθρο 08 – Προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ.

1. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται μία θέση Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται με δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι μηνιαίες αποδοχές του. Οι αποδοχές αυτές δεν είναι δυνατόν να καθορίζονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ούτε δύνανται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε ισχύουσες για προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης του Δημοσίου. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι: α) η κατοχή πτυχίου Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων. Ο Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Επιστημονικής Λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ.
2. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται μία θέση Γενικού Διοικητικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται με δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι μηνιαίες αποδοχές του. Οι αποδοχές αυτές δεν είναι δυνατόν να καθορίζονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ούτε δύνανται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε ισχύουσες για προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης του Δημοσίου. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων. Ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενική Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ.
3. Το προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό και εργάζεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Υπάλληλοι που υπηρετούν ως ιατροί Π.Ε. στον Ε.Ο.Δ.Υ. εντάσσονται, κατόπιν αιτήσεώς τους και μετά από κρίση του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας του άρθρου 11 του ν. 3172/2003, στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., σε οργανικές θέσεις του κλάδου που θα συσταθούν στον Ε.Ο.Δ.Υ. δυνάμει του εσωτερικού του κανονισμού, ο οποίος θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Οργανισμού,στα πλαίσια της εκπλήρωσης των σκοπών του.. . Στους εργαζόμενους καταβάλλεται αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και της εξαιρέσιμες ημέρες) που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4354/2015 (Α’ 176) ή τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4498/2017 (Α΄172).

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων.

  Οι διαιτολογικες υπηρεσίες στην δημόσια υγεία είναι σημαντικές με εξαιρετικη σχεση κόστους -οφέλους.

  http://www.eatrightpro.org/~/media/eatrightpro%20files/practice/patient%20care/mgma_connection_february2014_when_benefits_outweight_costs.ashx

  https://www.bda.uk.com/improvinghealth/healthprofessionals/cost_benefit_of_dietitians

 • Επιπλέον, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι στις μεθόδους βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας αλλά και μείωσης του κόστους και εξοικονόμησης υλικών πόρων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η θεραπευτική αγωγή από τον διαιτολόγο, καθώς παρουσιάζει διάφορα κοινωνικά οφέλη. Η υγεία του ασθενούς (και της οικογένειάς του) βελτιώνεται με τη διατροφική παρακολούθηση, έτσι ώστε το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης να μειώνεται και η παραγωγικότητα του ασθενούς να αυξάνεται.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με οικονομικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, η διατροφική συμβουλευτική, από επιστήμονες Διαιτολόγους Διατροφολόγους, σε ασθενείς με παχυσαρκία ή/και με νόσους που σχετίζονται με την παχυσαρκία (υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση, νεοπλάσματα κ.α.), δημιούργησε κοινωνικά οφέλη της τάξης των 0,4 έως 1,9 δισ. Ευρώ, για περίοδο πέντε ετών.

  Παρόλο που οι θετικές δράσεις της διατροφικής παρακολούθησης στη Δημόσια Υγεία, έχουν περιγραφεί πολύ διεξοδικά στην επιστημονική βιβλιογραφία, τα συνολικά (οικονομικά) οφέλη μιας εξειδικευμένης διαιτητικής θεραπείας δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί. Τα οφέλη αυτά, σαφώς συμπεριλαμβάνουν την υψηλότερη ποιότητα ζωής των ασθενών, χαμηλότερο αριθμό νοσηλειών, χαμηλότερο κόστος φαρμάκων και υψηλότερη παραγωγικότητα.

  https://www.bda.uk.com/improvinghealth/healthprofessionals/cost_benefit_of_dietitians

  http://www.eatrightpro.org/~/media/eatrightpro%20files/practice/patient%20care/mgma_connection_february2014_when_benefits_outweight_costs.ashx

 • Η παρ. 3 αναφέρει ότι το προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό και εργάζεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ απασχόλησης» θα στερήσει την δυνατότητα αξιόλογων εργαζομένων να φανούν χρήσιμοι σε άλλες υπηρεσίες. Πχ, δεν θα τους επιτρέψει να προσφέρουν έργο καλύπτοντας διδακτικές ανάγκες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν μπορούν να καλύψουν άλλοι (ΕΣΔΥ, ΤΕΦΑΑ, Ιατρική Σχολή κτλ). Επίσης, αυτή η παράγραφος θα έρθει σε αντίθεση με την παράγραφο 2(η) του άρθρου 2 που λέει ότι ένας από τους σκοπούς του ΕΟΔΥ είναι «η συνεργασία με άλλους φορείς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα». Προτείνω να απαλειφθεί το «αποκλειστικής απασχόλησης». Δεν θα εξυπηρετήσει ούτε τους σκοπούς του ΕΟΔΥ ούτε των άλλων φορέων. Ως αποτέλεσμα, δεν θα εξυπηρετήσει την Ελλάδα ούτε την Δημόσια Υγεία της.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:58 | Τάκης Παναγιωτόπουλος

  Παρ. 1. Η παράγραφος αυτή είναι ιδιαίτερα προβληματική. Ο Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής είναι σημαντική επιστημονική θέση και οι σχετικές προβλέψεις πρέπει να είναι ανάλογες. Θα πρέπει: να γίνεται ανοιχτή προκήρυξη για τη θέση, οι αιτήσεις να αξιολογούνται από επιτροπή κρίσης που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό και υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση για τους υποψήφιους προς το ΔΣ, τα προσόντα θα πρέπει να είναι πτυχίο επιστημών υγείας, διδακτορική διατριβή, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία και επιστημονικό έργο στο ευρύ πεδίο της δημόσιας υγείας όπως τεκμηριώνεται από το βιογραφικό και επιστημονικές δημοσιεύσεις, διεθνής παρουσία και αναγνώριση του έργου του/της. (Το πτυχίο Ιατρικής ως απαραίτητο προσόν και «η εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων» ως δυνητικό προσόν δεν έχουν θέση.) Πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι ο Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής μπορεί να είναι καθηγητής ΑΕΙ, ΕΣΔΥ ή Ερευνητής Ερευνητικού Κέντρου/Ινστιτούτου με αναστολή καθηκόντων από τη θέση του και πλήρη απασχόληση στον ΕΟΔΥ, κατά το πρότυπο των Επιστημονικών Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων. Η θητεία των Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή –αλλά και του Διοικητικού– πρέπει να είναι τουλάχιστον 4ετής (ώστε να προσελκύονται επιστήμονες υψηλών προσόντων και να μπορεί να ολοκληρωθεί ένας κύκλος έργου).

  Παρ. 3. Η παράγραφος αυτή αφορά μεταβατικές διατάξεις και πρέπει σε αυτήν να προστεθούν διατάξεις που αφορούν το προσωπικό που δεν είναι ιατροί. Για το επιστημονικό (μη ιατρικό) προσωπικό, ειδικότερα, πρέπει να προβλεφθούν βαθμίδες και αντίστοιχα κριτήρια, κατά το πρότυπο των Ερευνητικών Κέντρων ή των γιατρών του ΕΣΥ. Η έλλειψη δυνατότητας εξέλιξης των επιστημόνων αποτελεί σοβαρό αντι-κίνητρο ποιοτικής εργασίας και το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:39 | Ζωή

  Εφόσον ο νέος οργανισμός συστήνεται, στην ουσία, προς εξυγίανση του παλαιότερου και δεδομένου ότι ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικού και Οικονομικού θα προΐσταται των υπηρεσιών των Διεύθυνσεων Διοικητικού και Οικονομικού, θα πρέπει απαραίτητο προσόν για την κάλυψη της θέσης να είναι τουλάχιστον η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομικών. Η διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και τα οικονομικά αποτελούν ολόκληρη επιστήμη. «η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων» δεν αρκεί σαν προσόν για την κάλυψη τόσο σημαντικών θέσεων. Ομοίως, οι Δ/ντες Διοικητικού και Οικονομικού, θα πρέπει να είναι επιστήμονες των κλάδων οικονομικών και διοίκησης κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου ΑΕΙ ή μεταπτυχιακού..

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:13 | Ζωή

  Εφόσον ο νέος οργανισμός συστήνεται, στην ουσία, προς εξυγίανση του παλαιότερου και δεδομένου ότι ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικού και Οικονομικού θα προΐσταται των υπηρεσιών των Διεύθυνσεων Διοικητικού και Οικονομικού, θα πρέπει απαραίτητο προσόν για την κάλυψη της θέσης να είναι τουλάχιστον η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομικών. Η διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και τα οικονομικά αποτελούν ολόκληρη επιστήμη. «η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων» δεν αρκεί σαν προσόν για την κάλυψη τόσο σημαντικών θέσεων. Ομοίως, οι Δ/ντες Διοικητικού και Οικονομικού, θα πρέπει να είναι επιστήμονες των κλάδων οικονομικών και διοίκησης κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου ΑΕΙ ή μεταπτυχιακού.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:08 | Ειρήνη

  Εφόσον ο σκοπός σύστασης του νέου οργανισμού είναι στην ουσία η εξυγίανση του παλαιότερου, ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής, δεδομένου, ότι θα προϊσταται των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικού , θα πρέπει απαραίτητα να είναι τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης. Η διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών όπως και τα οικονομικά είναι ολόκληρη επιστήμη. «Η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων» δεν είναι επαρκές κριτήριο για την κάλυψη τόσο σημαντικών θέσεων. Αντίστοιχα, οι Δ/ντές Διοικητικού και Οικονομικού, θα πρέπει να είναι επιστήμονες των κλάδων διοίκησης και οικονομικών, κάτοχοι ανάλογου πτυχίου ΑΕΙ.

 • Παρ. 1 :Για ποιον λόγο ορίζεται ως προϋπόθεση για τη θέση του Γ. Επιστημονικού Διευθυντή η κατοχή μόνο πτυχίου Ιατρικής? Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και με σαφώς περισσότερα από τα οριζόμενα προσόντα
  Παρ. 2 :Η διοικητική διάρθρωση έτσι όπως έχει αναπτυχθεί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Επιβάλλεται ο Γενικός Διευθυντής να προΐσταται όλων των γενικών διευθύνσεων καθώς παντού υπάρχουν διοικητικά και οργανωτικά θέματα για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη διαχείριση
  Παρ. 4 :Δεν αναφέρεται πουθενά το υφιστάμενο προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ. Δεν υπάρχει αναλυτική αναφορά σε ειδικότητες και ανάγκες, η οποία θα έπρεπε να έχει προκύψει μετά την μελέτη της λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ και των δομών του.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 01:01 | Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος

  Η επιλογή του Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή μόνο από τον κλάδο των ιατρών υποβιβάζει βάναυσα το σύνολο των επιστημόνων και ειδικότερα των επιστημόνων υγείας. Η αποκλειστική προσέγγιση της ιατροκεντρικής προσέγγισης της Δημόσιας Υγείας είναι παρωχημένh και ξεπερασμένh και σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την επιλογή του καλύτερου Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 21:39 | Γιωργος Μακρυνός

  Προφανώς,ένας νεοϊδρυόμενος Οργανισμός που ειναι Εθνικός και Δημόσιας Υγείας, θ´αξιοποιήσει όλες τις Επιστημονικές δυνάμεις (ειδικότητες,επαγγελματικά προσόντα)που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Δημόσιας Υγείας και έχουν εξειδικευμένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές γνώσεις σ´αυτό.Προς τούτο ,υποχρεούμαστε να λαμβανουμε υπ´οψη ,τον διαμορφούμενο νέο ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό χάρτη στο επιστημονικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας.

 • Η ομάδα υγείας και η διεπιστημονική/διεπαγγελματική συνεργασία στην Δημόσια Υγεία είναι προφανής, ενώ η ολοκληρωμένη και εστιασμένη φροντίδα θεωρούνται προϋποθέσεις και μέσο για την επίτευξη των στόχων. Επομένως, στο προσωπικό του ΕΟΔΥ, λαμβάνοντας υπ όψιν τους σκοπούς του, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη θέσεων ΠΕ/ΤΕ Διαιτολόγων-Διατροφολόγων.

  Οι επιστήμονες Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, συμβάλλουν ήδη ενεργά (από τους χώρους εργασίας τους, Νοσηλευτικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Διαιτολογικά γραφεία κ.α.) στην υποβοήθηση των ενεργειών που αποσκοπούν στην πρόληψη, και θεραπεία των συμπαγών και αιματολογικών νεοπλασματικών νοσημάτων ασθενών κάθε ηλικίας, στην προαγωγή της έρευνας, στην ενημέρωση του κοινού και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, στην ανακουφιστική φροντίδα και στη φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου.

  Ο ρόλος του Διαιτολογου στη Δημοσία Υγεία, έχει περιγραφεί αναλυτικά τόσο από Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD) όσο και από τον ΠΣΔΔ και περιλαμβάνει τα εξής:
  • Σχεδιασμό, εφαρμογή κι εκτίμηση προγραμμάτων διατροφικής αξιολόγησης σε διάφορες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.
  • Σχεδιασμό, ο συντονισμό κι η εφαρμογή διατροφικών πολιτικών και προγραμμάτων.
  • Σχεδιασμό, εκτέλεση κι η αξιολόγηση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής (ή αγωγής και προαγωγής υγείας γενικότερα), σε επίπεδο κοινότητας.
  • Υποστήριξη φορέων και οργανισμών για τη δημιουργία ή τροποποίηση διατροφικών πολιτικών ή/και νομοθεσίας σχετικής με τη διατροφή.

  Οι παραπάνω ενέργειες διεξάγονται με μεθόδους που γίνονται αποδεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημονικές εταιρίες.

  Βιβλιογραφία
  http://www.efad.org/media/1416/efad-esdn-public-health-statement_paper_on_role_of_european_ph_dietitian.pdf

  https://www.bda.uk.com/improvinghealth/healthprofessionals/keyfacts/public_health_key_fact.pdf

  https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/DC-OSNPPH-Dietitians-in-Public-Health.aspx

  https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/DC-Dietitians-in-Public-Health.aspx

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:52 | Οι Γιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ που υπηρετούν στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη

  Στο Νομοσχέδιο για τη Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών δεν αναφέρεται τίποτε για τη Θεσσαλονίκη και δεδομένου ότι καλύπτει την ευρεία περιοχή της Βόρειας Ελλάδας καλό είναι να ληφθεί υπόψη στη σύσταση του νέου φορέα.Το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε ένα παράρτημα στη Θεσσαλονίκη όπου υπηρετούσε μόνο διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό και όσον αφορά τους γιατρούς (απ’όσο γνωρίζουμε) καλούσε γιατρούς του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθηνών.

  Επειδή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Δημόσια Δομή), υπηρετούν 3 γιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (με βαθμό Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης), οι οποίοι λόγω των συνεχών αλλαγών νομοσχεδίων, αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται αντίστοιχα με τα επιστημονικά τους προσόντα, θα μπορούσαν να επανδρώσουν το τμήμα της Βορείου Ελλάδας ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτό σε σταθερή βάση.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 15:15 | Κων/νος Μήτρου

  Θεωρείται σημαντική η λειτουργία ενός Σώματος Λειτουργών Δημόσιας Υγείας (πιθανώς η ενεργοποίηση του άρθρου 22, Παράγραφος 1 του Ν. 3370/176-11/7/05) το οποίο θα αναγνωρίσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των επαγγελματιών δημόσιας υγείας. Συνεπώς σε αντιστοιχία με τους ιατρούς Κλάδου Δημόσιας Υγείας (με κριτήρια τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Δημόσια Υγεία, σε Φορείς Δημόσιας Υγείας: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ή Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων), κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο της ισότιμης αναγνώρισης των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που δραστηριοποιείται στο καταργούμενο ΚΕΕΛΠΝΟ ως Λειτουργοί/Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας. Επίσης, προτείνεται η θέσπιση Ειδικότητας Λειτουργών Δημόσιας Υγείας (σε αντιστοιχία με τους ιατρούς).
  Η μετατροπή των υπαρχουσών θέσεων εργασίας σε οργανικές θέσεις Λειτουργών Δημόσιας Υγείας και πρόβλεψη ώστε ο χρόνος υπηρεσίας στο ΚΕΕΛΠΝΟ να λογίζεται ως χρόνος ευδόκιμης υπηρεσίας στην οργανική θέση Λειτουργών Δημόσιας Υγείας (αναφέρεται στο άρθρο 20 του Ν. 3370/176-11/7/05 για το αποσπασμένο προσωπικό)θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.
  Η Ισότιμη βαθμολογική εξέλιξη όλων των επαγγελματιών υγείας και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του καταργούμενου ΚΕΕΛΠΝΟ και δυνατότητα πλήρωσης θέσεων προϊστάμενων Διευθύνσεων και από μη ιατρούς ή οδοντιάτρους δημόσιας υγείας, βάσει αντικειμενικών προσόντων είναι επιβεβλημένη.

 • Η επιστημονική κοινότητα κάνει έντονο τον διαχωρισμό μεταξύ ιατρικής και δημόσιας υγείας. Αρκετές φορές μάλιστα με τέτοιο τρόπο που να υποδηλώνεται ότι όσοι ασχολούνται με την δημόσια υγεία, είναι υποδεέστεροι των ιατρών.

  Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής:
  1) Ο ΕΟΔΥ είναι οργανισμός Δημόσιας Υγείας, όπως λέει και η επωνυμία του. Άρα είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει ο υποψήφιος να κατέχει κάποιο τίτλο σπουδών Δημόσιας Υγείας (πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Και αν δεν είναι δυνατό να επιλέγονται για αυτή την θέση μόνο οι επαγγελματίες υγείας κατά αποκλειστικότητα, τουλάχιστον δεν θα πρέπει ο νομοθέτης να τους αποκλείει, ορίζοντας ως μοναδικούς υποψηφίους τους γιατρούς.
  2) Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος.
  3) Μοριοδότηση των κριτηρίων για να υπάρχει τυποποίηση στην πρόσληψη. Αν ο νόμος δεν οιστρηλατείται από την αριστεία, όσοι θα θα κληθούν να τον εφαρμόσουν δεν θα έχουν καμία υποχρέωση να φερθούν αξιοκρατικά. Επίσης, αν ο κάτοχος της ανώτερης θέσης στην πυραμίδα δεν κατέχει και ανώτερους τίτλους σπουδών, ούτε θα αντιμετωπίζεται με σεβασμό ούτε θα μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες του οργανισμού.

  Γενικός Διοικητικός Διευθυντής:
  1) Να κατέχει εκτός από τίτλο σπουδών ιατρικής/δημόσιας υγείας ΚΑΙ κάποιον σχετικό με την διοίκηση (πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού είναι ολόκληρη επιστήμη. Στην εποχή μας όλα είναι «education and science». Ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής ενός τόσο νευραλγικού οργανισμού για την χώρα, χωρίς γνώσεις διοίκησης, θα είναι τόσο ανεπαρκής, όσο και ένας εμπειρικός προπονητής ποδοσφαίρου που ελλείψει επιστημονικών γνώσεων το μόνο που θα μπορεί να πει στους παίκτες του πριν τον αγώνα είναι «μπάτε φάτε τους!»
  2) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών αν δεν είναι απαραίτητη, τουλάχιστον να λαμβάνει μοριοδότηση.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:13 | ΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Στο Νομοσχέδιο για τη Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών δεν αναφέρεται τίποτε για τη Θεσσαλονίκη και δεδομένου ότι καλύπτει την ευρεία περιοχή της Βόρειας Ελλάδας καλό είναι να ληφθεί υπόψη στη σύσταση του νέου φορέα.Το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε ένα παράρτημα στη Θεσσαλονίκη όπου υπηρετούσε μόνο διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό και όσον αφορά τους γιατρούς (από όσο γνωρίζουμε) καλούσε γιατρούς του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθηνών.

  Επειδή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Δημόσια Δομή), υπηρετούν 3 γιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (με βαθμό Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης), οι οποίοι λόγω των συνεχών αλλαγών νομοσχεδίων, αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται αντίστοιχα με τα επιστημονικά τους προσόντα, θα μπορούσαν να επανδρώσουν το τμήμα της Βορείου Ελλάδας ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτό σε σταθερή βάση.

 • 24 Αυγούστου 2018, 15:56 | Κώστας Τσακίρης

  Σε έναν υπό δημιουργία οργανισμό πρώτα ορίζεται η αναλυτική διοικητική διάρθρωση και μετά καθορίζονται το προσοντολόγιο και οι οργανικές θέσεις.

 • 24 Αυγούστου 2018, 13:55 | ΑΝΝΑ ΓΚΡΟΖΟΥ

  Η διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και η πολυπλοκότητα της φροντίδας συχνά απαιτούν τη συμμετοχή περισσότερων επαγγελματιών υγείας . Ολοκληρωμένη φροντίδα χαρακτηρίζεται η φροντίδα που προσφέρει μία ομάδα επαγγελματιών υγείας, με τη χρήση μιας συστηματικής και αποδοτικής προσέγγισης εστιασμένης στον άνθρωπο ως ολοκληρωμένη οντότητα. Η συνεργατική προσέγγιση ενισχύει τον αυτοπροσδιορισμό των επαγγελματιών και την αυτοδυναμία τους, ενώ παράλληλα βασικοί αποδέκτες με πολλαπλά οφέλη από τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο χρήστης αλλά και το σύστημα υγείας. Η ολοκληρωμένη και εστιασμένη στον άνθρωπο (people-centered) φροντίδα υγείας είναι εμφανής και επιτακτική. Η ομάδα υγείας και η διεπιστημονική/διεπαγγελματική συνεργασία στην Δημόσια Υγεία είναι προφανής, η ολοκληρωμένη και εστιασμένη φροντίδα θεωρούνται προϋποθέσεις και μέσο για την επίτευξη των στόχων .
  Η βρετανική έκθεση (Royal Pharmaceutical Society & British Medical Association, 2000) υιοθέτησε για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ομάδας υγείας:
   Αναγκαιότητα για συστηματική και «επαναστατική» οργανωσιακή αλλαγή. • Οι οργανισμοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα πρέπει να αναπτύσσονται βάσει ομάδων υγείας και όχι ιεραρχικά. •
   Θέματα δομής, κουλτούρας, σχεδιασμού της εργασίας και διοίκησης θα πρέπει να διευθετούνται κατάλληλα, ώστε να ευνοούν την ανάπτυξη της ομάδας υγείας και όχι να την εμποδίζουν. •
   Οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να εκπαιδεύονται για να εργάζονται σε ομάδα υγείας.
   Οι διοικητές του συστήματος υγείας θα πρέπει να εκπαιδεύονται στη διαχείριση των οργανισμών με βάση την ομάδα υγείας.
  Οι Επισκέπτες/τριες Υγείας (Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας) μαζί με τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας και τους Υγιεινολόγους Γιατρούς, αποτελούν και υποστηρίζουν το χαρακτηριζόμενο “τρίποδα” της Δημόσιας Υγείας.
  Επομένως απαραίτητη είναι η αύξηση των θέσεων ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και ΠΕ όπως είναι το τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 • 24 Αυγούστου 2018, 12:14 | ΑΝΝΑ ΓΚΡΟΖΟΥ

  Η διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και η πολυπλοκότητα της φροντίδας συχνά απαιτούν τη συμμετοχή περισσότερων επαγγελματιών υγείας . Ολοκληρωμένη φροντίδα χαρακτηρίζεται η φροντίδα που προσφέρει μία ομάδα επαγγελματιών υγείας, με τη χρήση μιας συστηματικής και αποδοτικής προσέγγισης εστιασμένης στον άνθρωπο ως ολοκληρωμένη οντότητα. Η συνεργατική προσέγγιση ενισχύει τον αυτοπροσδιορισμό των επαγγελματιών και την αυτοδυναμία τους, ενώ παράλληλα βασικοί αποδέκτες με πολλαπλά οφέλη από τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο χρήστης αλλά και το σύστημα υγείας. Η ολοκληρωμένη και εστιασμένη στον άνθρωπο (people-centered) φροντίδα υγείας είναι εμφανής και επιτακτική. Η ομάδα υγείας και η διεπιστημονική/διεπαγγελματική συνεργασία στην Δημόσια Υγεία είναι προφανής, η ολοκληρωμένη και εστιασμένη φροντίδα θεωρούνται προϋποθέσεις και μέσο για την επίτευξη των στόχων .
  Η βρετανική έκθεση (Royal Pharmaceutical Society & British Medical Association, 2000) υιοθέτησε για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ομάδας υγείας:
   Αναγκαιότητα για συστηματική και «επαναστατική» οργανωσιακή αλλαγή. • Οι οργανισμοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα πρέπει να αναπτύσσονται βάσει ομάδων υγείας και όχι ιεραρχικά. •
   Θέματα δομής, κουλτούρας, σχεδιασμού της εργασίας και διοίκησης θα πρέπει να διευθετούνται κατάλληλα, ώστε να ευνοούν την ανάπτυξη της ομάδας υγείας και όχι να την εμποδίζουν. •
   Οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να εκπαιδεύονται για να εργάζονται σε ομάδα υγείας.
   Οι διοικητές του συστήματος υγείας θα πρέπει να εκπαιδεύονται στη διαχείριση των οργανισμών με βάση την ομάδα υγείας.
  Οι Επισκέπτες/τριες Υγείας (Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας) μαζί με τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας και τους Υγιεινολόγους Γιατρούς, αποτελούν και υποστηρίζουν το χαρακτηριζόμενο “τρίποδα” της Δημόσιας Υγείας.
  Επομένως η αναγκαιότητα σε Επισκέπτες Υγείας απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων και θα πρέπει να συμπεριληφθούν και ΠΕ Επισκέπτες Υγείας στο προσωπικό με τη δημιουργία του τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 • 22 Αυγούστου 2018, 16:48 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.

  Καλό επι της ευκαιρίας της αλλαγης του φορεα θα ήταν και να θεσπιστεί καθηκοντολογιο ανα ειδικότητα και υπάλληλο αναλόγως και την Διεύθυνση και οργανωτική μονάδα που θα ανήκει έτσι ώστε να υπάρξει και ευκολία στην αξιολόγηση του.
  Σήμερα στον φορέα που υπάρχει ελάχιστοι υπάλληλοι έχουν καθηκοντολόγιο….

 • 22 Αυγούστου 2018, 14:39 | Ευαγγελια

  Συμφωνώ και εγώ ότι οι προσλήψεις πάσης φυσ ως προσωπικού θα πρέπει να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ!Επίσης είναι ευκαιρία να υπάρχει χειρότερο επιτέλους μέσα στον καινούργιο οργανισμό και κάποιου είδους αξιολόγηση διότι στο κεελπνο δεν υπήρξε ποτέ αυτό για τις θέσεις ευθύνης.

 • 22 Αυγούστου 2018, 13:37 | Κασσιανή Μελλου

  Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το προσωπικό μου ήδη εργάζεται στον Οργανισμό.

  Παρότι δεν γνωρίζω αν είναι κάτι που πρέπει να διασαφηνιστεί σε αυτή τη φάση ή στο μέλλον πραγματικά προοδευτική κίνηση θα ήταν οι προσλήψεις από εδώ και πέρα να γίνονται μεσω ΑΣΕΠ.
  Νομίζω ότι και η κοινωνία που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τις πελατειακές σχέσεις με το κράτος θα εκτιμούσε πολύ μια τέτοια κίνηση.
  Δεν υπαρχει κανενας λόγος στο ΚΕΕΛΠΝΟ οι προσλήψεις να μην γινονται μεσω ΑΣΕΠ οπως θα έπρεπε.

  Μεγάλη αγωνία του υπάρχοντος προσωπικού βέβαια είναι οι οργανικές θέσεις και πως αυτές θα διαμορφωθούν.
  Είναι πολύ θετικό που διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας όσων υπηρετούν τη δημόσια υγεία της χώρας επί σειρά ετών παρόλα αυτά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η άποψη των εργαζομένων για τις οργανικές θέσεις (θα πρέπει να είναι περισσότερες από τους ήδη εργαζόμενους για να καλυφθούν οι ανάγκες) και την κατανομή τους ανά Διεύθυνση.

  Υπάρχουν σχετικές προτάσεις που διατυπώθηκαν απο τους Τμηματάρχες του ΚΕΕΛΠΝΟ στο όχι και πολύ μακρινό παρελθόν για τις αναγκες σε επιστημονικό και διοικητικο προσωπικο ανά Τμήμα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

 • 22 Αυγούστου 2018, 10:39 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

  Για τις παρ.1 και 2 ισχύουν τα αναφερθέντα σχόλια στο άρθρο 7 καθώς και ότι τα κριτήρια και προσόντα είναι πτωχά για αξιόλογα στελέχη σε θέσεις Γενικής Διεύθυνσης. Σαφώς και η θέση του Επιστημονικού Διευθυντή δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε πτυχιούχο Ιατρικής αλλά Επαγγελματία Υγείας.
  Δεν γίνεται καμία αναφορά και δεν διασφαλίζεται με καμία πρόβλεψη, το προσωπικό που σήμερα εργάζεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ με σχέση ΙΔΑΧ. Σε αντίθεση με το άρθρο 26 του παρόντος που με σαφή τρόπο περιγράφει την στελέχωση και τις ανάγκες του ΕΙΝΕ, για τον ΕΟΔΥ δεν γίνεται καμία αναφορά και δεν περιγράφεται τίποτα συγκεκριμένο. Ούτε αριθμός οργανικών θέσεων που συστήνονται , ούτε αναγκαίες ειδικότητες , ούτε κριτήρια επιλογής , ούτε, ούτε, ούτε…απόλυτο κενό από τον νομοθέτη.

 • 21 Αυγούστου 2018, 16:38 | Δημήτρης

  Θεωρώ ότι αντικειμενικά έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιας Υγείας στην Χώρα μας, με την νέα αυτή προταση. Ωστόσο από την άλλη είναι ξεκάθαρο ότι όσοι ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη κ τον σχεδιασμό του νέου φορέα, δεν έχουν εργαστεί σε θέσεις πρώτης γραμμής στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος αυτός δεν μπορεί να καλύψει την έκταση των απόψεων πολλών ειδικών επιστημόνων που εργάζονται επιτυχώς και αποδεδειγμένα σε κομβικές θέσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι επιβεβλημένο να συσταθεί άμεσα , επιστημονική επιτροπή από τους υπηρετούντες επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ κ μόνο , με σκοπό να διευκρινιστούν κ επισημανθούν τα σημεία εκείνα που θα αναδείξουν το νέο οργανισμό, σε ένα ευέλικτο, σωστά δομημένο κ διαρθρωμενο φορέα, ώστε αφενός να αποτραπούν φαινόμενα του παρελθόντος και αφετέρου να είμαστε παρόν ως Χώρα στις σύγχρονες προκλήσεις της Δημόσιας Υγείας.

 • 20 Αυγούστου 2018, 23:21 | Πύλλη Μαγδαληνή

  θα ήταν εξαιρετικά ελπιδοφόρο και σωστό, να περιγράφονται οι οργανικές θέσεις και τα προσόντα όπως γίνεται και στο Ινστιτούτο νεοπλασιών…

 • 20 Αυγούστου 2018, 23:12 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΥΛΛΗ

  Η θητεία του επιστημονικού διευθυντή ίσως είναι μικρή. Ακόμα και στο ECDC είναι 5 ετής.
  τα προσόντα του επιστημονικού διευθυντή συμφωνώ ότι δεν αντιστοιχούν στη φιλοσοφία ενός φορέα επιδημιολογικής επιτήρησης. Σίγουρα ο διδακτορικός τίτλος σπουδών στην επιδημιολογία, δημόσια υγεία ή άλλο συναφές αντικείμενο είναι αναγκαίος. Αναγκαίο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος , περιπτώσεις που πρόεδρος που δεν μπορούσε να κατανοήσει τα βασικά ή
  «μιλάμε την ίδια γλώσσα», όπως πολύ ορθά αναφέρει συνάδελφος.
  Η εμπειρία γενικότερα σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημοσίου η ιδιωτικού δεν μας καλύπτει. Χρειαζόμαστε εμπειρία στην επιδημιολογία ή δημόσια υγεία.
  Επίσης, δε νομίζω ότι υποχρεωτικό προσόν είναι μόνο το πτυχίο ιατρικής. Υπάρχουν τόσο αξιόλογοι επαγγελματίες υγείας με προυπηρεσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε αντίστοιχους φορείς εγνωσμένου κύρους που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν επάξια τη θέση του επιστημονικού διευθυντή.
  Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλα τους ανατίστοιχους φορείς του εξωτερικού όπως και στο ECDC διευθυντές, επιστημονικοί διευθυντές , προϊστάμενοι, μπορούν να είναι και άλλοι επαγγελματίες υγείας αρκεί να έχουν τα ειδικά ακαδημαϊκά προσόντα καθώς και έτη προϋπηρεσίας συγκεκριμένα για κάθε θέση.
  https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/aboutus/jobs/Job%20Vacancies/vacancy-notice-senior-expert-emerging-and-vector-borne-diseases-2016.pdf

 • 20 Αυγούστου 2018, 17:48 | Βασίλειος Ραφτόπουλος

  Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία η θέση του Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή να καταλαμβάνεται μόνο από πτυχιούχους Ιατρικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μόνο. Σε καμία σχετική προκύρηξη διεθνών οργανισμών δεν συμβαίνει αυτό και ούτε και σε αντίστοιχους Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας. Θα πρέπει να αλλάξει και να μετατραπεί σε «Επαγγελματία Υγείας» με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών τουλάχιστον.
  Ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναλυτική περιγραφή και αναφορά στους υπηρετούντες ιατρούς τους οποίους εντάσσει στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ σε οργανικές θέσεις του κλάδου που θα συσταθούν στον ΕΟΔΥ, δεν αναφέρεται αν θα αναγνωρισθεί η διανυθείσα μέχρι τώρα προϋπηρεσία τους.
  Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά για ένταξη σε «οργανικές» θέσεις «Επαγγελματιών Δημόσιας Υγείας» δηλαδή του υπολοίπου επιστημονικού προσωπικού που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

 • 20 Αυγούστου 2018, 13:09 | Κασσιανή Μελλου

  Τα κριτήρια για τους γενικους διευθυντές φανταζουν σχετικά φτωχα. Νομίζω θα πρεπει να οριζεται ελαχιστη προϋπηρεσία, διδακτορικός τίτλος σπουδών, κτλ

  Για τον γενικό Επιστημονικό Διευθυντή δεν είναι δυνατόν να μην επιβάλλεται διεθνής εμπειρία και συγγραφικό έργο.

  Επίσης το να είναι μόνο γιατρός ο γενικός διευθυντής θα πρέπει να αλλάξει.
  Από μια ανασκόπηση στα ΔΣ και στη διοίκηση οργανισμων όπως το RKI, RIVM κτλ
  μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η δημόσια υγεία στην Ευρωπη δεν είναι αποκλειστικά θέμα των γιατρων για αυτο και κτηνιατροι, διατροφολογοι και αλλοι επιστήμονες εχουν διευθυντικές θέσεις.

  Τουλάχιστον αν παραμείνει ο περιορισμός στο θέμα του πτυχίου ιατρικής, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του ιατρού να είναι στη δημόσια υγεία / επιδημιολογία αλλιώς ούτε κοινή γλώσσα θα έχουμε ούτε κοινή αντίληψη των πραγμάτων.

 • 20 Αυγούστου 2018, 08:27 | Αντώνης

  Οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων Γεν. Δ/νσης, Δ/νσης και Τμημάτων να γίνονται κατόπιν κρίσεων,μοριοδότησης, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι θέσεις να έχουν συγκεκριμένη θητεία για να μην παρατηρείται το φαινόμενο που υπήρχε στο κεελπνο ήτοι άτομα χαμηλών προσόντων τοποθετούνταν επ’ αόριστον υπεύθυνοι γραφείων και τμημάτων χωρίς κρίση, χωρίς πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς υπαλλήλους να αιτηθούν για θέση προϊσταμένου.
  Επίσης, επιβάλλεται να εφαρμόζεται αξιολόγηση των υπαλλήλων η οποία θα παίζει επίσης ρόλο στις κρίσεις προϊσταμένων.

 • 14 Αυγούστου 2018, 07:14 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ

  Στο προσωπικό του ΕΟΔΥ, λαμβάνοντας υπ όψιν τους σκοπούς του και το υφιστάμενο νομικό καθεστώς περι διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη θέσεων ΠΕ ή και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.