Άρθρο 16 – Καταργούμενες διατάξεις

Με τη δημοσίευση του παρόντος το άρθρο 26 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄123), το Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ Α΄179) και το άρθρο 20 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α΄176) καταργούνται, όπως και κάθε άλλη διάταξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται το «ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.» εφεξής θα θεωρείται «ο Ε.Ο.Δ.Υ. »

  • 20 Αυγούστου 2018, 10:48 | Παναγιώτης

    Θα πρέπει να καταργηθούν και άλλες διατάξεις όπως αυτές που εξαιρούσαν το ΚΕΕΛΠΝΟ από το σύστημα προμηθειών του δημοσίου ή το δημόσιο λογιστικό ή το ΑΣΕΠ.