Άρθρο 26 – Προσωπικό

Για τη στελέχωση των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του ΕΙΝΕ συνιστώνται οι εξής θέσεις:
1. Θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης:
(α) Μία θέση ΠΕ Ιατρού ειδικότητα Ογκολογίας ή Αιματολογίας, Επιστημονικού Υπευθύνου της Διεύθυνσης Έρευνας.
(β) Μία θέση ΠΕ Ιατρού ειδικότητα Ογκολογίας ή Αιματολογίας, Επιστημονικού Υπευθύνου της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας.
Προσόντα διορισμού για τις δύο ανωτέρω θέσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων των Διευθύνσεων του ΕΙΝΕ ορίζονται τα προσόντα ερευνητή Α’ Βαθμίδας ή Καθηγητή ΑΕΙ, η ελληνική Ιθαγένεια ή η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, το διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος η κλινική και σε διεθνές επίπεδο ερευνητική εμπειρία αποδεικνυόμενη με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαίδευση σε ειδικά κέντρα ασχολούμενα με τη βασική ή/και την κλινική έρευνα στο αντικείμενο των νεοπλασματικών νοσημάτων.
(γ) Μία θέση ΠΕ Ιατρού, Επιστημονικού Υπευθύνου της Διεύθυνσης μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων.
Προσόντα διορισμού στην ανωτέρω θέση Επιστημονικού Υπευθύνου της Διεύθυνσης μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων ορίζονται η ελληνική Ιθαγένεια ή η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η εμπειρία στη δημιουργία μητρώων ασθενών ή/και η κλινική και σε διεθνές επίπεδο ερευνητική εμπειρία αποδεικνυόμενη με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαίδευση σε ειδικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ασχολούμενα με τη βασική ή/και την κλινική έρευνα.
2. Θέσεις πλήρους απασχόλησης:
(α) Μία θέση Διοικητικού Διευθυντή ο οποίος προΐσταται της Διεύθυνσης Διοικητικής υποστήριξης
Προσόντα διορισμού για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή ορίζονται:
Πτυχίο Οικονομικών ή Διοικητικών επιστημών ή συναφούς αντικειμένου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο, ελληνική ιθαγένεια ή άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων.
(β) Μία θέση ΠΕ Ιατρού, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Έρευνας.
(γ) Μία θέση ΠΕ Ιατρού, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας
(δ) Μία θέση ΠΕ Ιατρού, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων
Προσόντα διορισμού για τις θέσεις των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Έρευνας, της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας και της Διεύθυνσης μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων ορίζονται: Πτυχίο Ιατρικής, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο, ελληνική ιθαγένεια ή άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, και αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο.
(ε) 10 θέσεις ΠΕ Ιατρών
(στ) 10 θέσεις ΠΕ Βιολόγων με γνώσεις Μοριακής Βιολογίας ή Γενετικής
(ζ) 4 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτών
(η) 2 θέσεις ΠΕ Στατιστικής με γνώσεις Βιοστατιστικής
(θ) 4 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής
(ι)1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων
(κ) 1 θέση ΠΕ Νομικών
(λ) 1 θέση ΠΕ Οικονομικών με γνώσεις Οικονομικών της Υγείας
(μ) 1 θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
(ν) 10 θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
(ξ) 2 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
(ο) 4 θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
(π) 4 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων
3. Μέχρι τη στελέχωση αλλά και οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη, στο ΕΙΝΕ δύναται να αποσπώνται μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας ή σε Νομικά Πρόσωπα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 12:50 | Χρήστος Μάκος

  Στο προσωπικό του ΕΙΝΕ ΣΤΟ σημείο που αναφέρεται για ΠΕ Νοσηλευτές, καλό θα ήταν να αναφέρεται για ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτές εφόσον υπάρχει ισοτιμία του πτυχίου τους και να γίνεται μνεία και ενισχυτικά για πιθανή απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου τους.

  Χρήστος Μάκος
  Αναπληρωτής Διοικητής
  Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

 • Παρ. 2 Οι θέσεις των προϊσταμένων θα μπορούσαν να προέρχονται και από άλλες ειδικότητες. Ο όρος επαγγελματίες υγείας θα ήταν περισσότερο δόκιμος
  Δεν αναφέρεται ποιος θα είναι υπεύθυνος για τις προσλήψεις. Προτείνουμε ότι θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι το ΔΣ θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία σχετικά με την επιλογή και την πρόσληψη του προσωπικού

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 02:52 | Σοφία Πολυχρονοπούλου, Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Παιδιατρικής Αιματολογίας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Πρόεδρος της Ογκολογικής Επιτροπής ,Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

  Θεωρούμε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΤΗ , στο παρόν νομοσχέδιο και στην προσπάθεια Σύστασης Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών , την ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ που θα αναφέρονται σε Παιδιατρικούς Αιματολογικούς και Ογκολογικούς ασθενείς ( ηλικίας από 0-16 ετών εφήβους)και θα εκπροσωπούνται απο έγκριτους και έμπειρους συναδέλφους που λειτουργούν στον χώρο της Αιματολογίας και της Ογκολογίας των παιδιών και των εφήβων. Οι ανάγκες των ασθενών αυτών είναι διακριτές από των ενηλίκων και χρήζουν ειδικών ρυθμίσεων και προβλέψεων

 • Οι διαιτολόγοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτιστοποίηση της διαιτητικής πρόσληψης στους ενήλικες και τα παιδιά με καρκίνο. Διαθέτουν τη μοναδική επιστημονική κατάρτιση για να μεταφράζουν τα επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με την ενεργειακή πρόσληψη και δαπάνη, τη διατροφή και τη συμπεριφορά, σε καθημερινές πρακτικές συμβουλές και την παροχή υγιεινού φαγητού. Οι διαιτολόγοι χρησιμοποιούν τεχνικές συμβουλευτικής με αποτελεσματικό τρόπο, τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και μακροχρόνιο επίπεδο, προκειμένου να υποστηρίξουν άτομα και ομάδες που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ή παρουσιάζουν σχετικές με την παχυσαρκία καταστάσεις, όπως είναι ο διαβήτης, η καρδιακή νόσος και οι νεοπλασίες.
  (Lichtenstein 2007, Zazpe 2008, Govers 2009, Delahanty 2010).

  Ρόλος του διαιτολόγου

  Οι διαιτολόγοι κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Εκπαιδεύονται στη διατροφή, την υγεία, τη συμβουλευτική και τις στρατηγικές ροποποίησης συμπεριφοράς, και εμπλέκονται ενεργά στη δημόσια υγεία, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νοσημάτων, την κλινική θεραπεία, τη διαχείριση νοσημάτων, την έρευνα, το σχεδιασμό και την προετοιμασία σίτισης. Οι διαιτολόγοι διαθέτουν τις δεξιότητες και ικανότητες να μεταφράζουν και να μεταδίδουν τη θεωρητική γνώση διευκολύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές σε σχέση με την τροφή και τον τρόπο ζωής, διδάσκοντας τους παράλληλα πώς μπορούν να διατηρήσουν τις υγιείς αυτές συνήθειες και συμπεριφορές. Οι διαιτολόγοι εκπληρώνουν το ρόλο τους στην πρόληψη, τη θεραπεία, την παροχή τροφής και την έρευνα σε ποικίλους διαφορετικούς χώρους:

  • Υγειονομική περίθαλψη πρωτογενής πρόληψη, οξεία, κατ’ οίκον και ιδιωτική πρακτική
  • Εκπαίδευση, στο προσχολικό περιβάλλον, σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Εργασιακός χώρος
  • Βιομηχανία τροφίμων
  • Πολυμέσα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις (EFAD 2008)

  Σύμφωνα, μάλιστα, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος:

  1) Χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης, καθώς μεγάλο ποσοστό των ασθενών κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρκινική καχεξία

  2) Εκτιμά τις διατροφικές απαιτήσεις λόγω αλλαγών στη διαιτητική πρόσληψη

  3) Συμβουλεύει και σχεδιάζει κατάλληλη διατροφική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της διατροφικής συμβουλευτικής, τη λήψη δια του στόματος διατροφικών συμπληρωμάτων, εντερική και παρεντερική διατροφική υποστήριξη

  4) Παρακολουθεί τη διατροφική κατάσταση και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διατροφικής υποστήριξης

  5) Συμβουλεύει σχετικά με τη βέλτιστη διατροφή στα άτομα που αυξάνουν το βάρος τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή/και μετά από αυτήν, καθώς η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης, για παράδειγμα στον καρκίνο του μαστού και του προστάτη.

  6) Υποστηρίζει διατροφικά τους ασθενείς που λαμβάνουν παρηγορητική φροντίδα, σύμφωνα με στόχους που βασίζονται στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής

  7) Είναι βασικό μέλος της πολυεπιστημονικής ομάδας και βρίσκεται στην ιδανική θέση για να συζητήσει τη δεοντολογία της διατροφής

  8) Υποστηρίζει τα άτομα με καρκίνο για να κάνουν έγκριτα ενημερωμένες επιλογές σχετικά με αποδεδειγμένες διατροφικές παρεμβάσεις και πότε πρέπει να λαμβάνουν διατροφικά συμπληρώματα

  9) Συμβάλλει στην εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση της σωστής διατροφής στον καρκίνο

  10) Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για την επίδραση της διατροφής στον καρκίνο, καθώς και στη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών.

  http://www.efad.org/media/1415/efad-esdn-oncology-statement-paper-on-role-of-dietitian-in-oncology-1.pdf

  Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω:
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΕ, να ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ, ως απαραίτητο προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Ινστιτούτου.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 17:27 | ΕΥΗ ΛΙΑΝΙΔΟΥ

  Συμφωνώ ότι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τον καρκίνο είναι επιβεβλημένη.

  Θα ήθελα όμως να επισημάνω οτι είναι προφανές σήμερα οτι στο πεδίο αυτό εκτός από τις ιατρικές ειδικότητες που προαναφέρονται στα προηγούμενα σχόλια και αναμφίβολα πρέπει και οφειλουν να έχουν σημαντικότατο ρόλο στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών (ογκολόγοι, παθολογοανατόμοι, ακτινοθεραπευτες, γενετιστές, κα) και άλλες ειδικότητες προσφέρουν σημαντικότατες υπηρεσίες.

  Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα του καρκίνου έχει προσελκύσει με επιτυχία πολλούς και σημαντικούς επιστήμονες με βασικά πτυχία στη Χημεία, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Γενετική, κα. Δυστυχώς η συγκεκριμένη αναφορά συμμετοχής 10 «Βιολόγων», χαρακτηρίζει αποκλειστικά και μόνο μία εξ αυτών των ειδικοτήτων και αποκλείει εξ’ορισμού όλες τις άλλες!

  Θα πρέπει οι δέκα θέσεις που προβλέπονται για «Βιολόγους» να καλύπτονται από άτομα με συγκεκριμένα προσόντα τα οποία να προσδιορίζονται στην πρόσκληση πλήρωσης των θέσεων με βάση ειδικές γνώσεις στον τομέα του καρκίνου, όπως αυτό κατοχυρώνεται με συγκεκριμένα μεταπτυχιακά, διδακτορικό δίπλωμα, και κατά προτίμηση δημοσιεύσεις στον Τομέα αυτό. Ετσι δεν θα αποκλείονται Επιστήμονες άλλων μη-ιατρικών ειδικοτήτων που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε Κλινική Χημεία, Μοριακή Διαγνωστική, έχουν όλα τα προσόντα για να προσφέρουν ουσιαστικά.

  Τα Πανεπιστήμια προσφέρουν πλέον συγκεκριμένα και ειδικά μεταπτυχιακά προγράμματα στον Τομέα αυτό, και οι απόφοιτοι θα έπρεπε να προηγούνται και οχι να αποκλείονται μέσω της αποκλειστικής θέσης «Βιολόγων».

  Με εκτίμηση,
  Εύη Λιανίδου, PhD,
  Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας,
  Τμήμα Χημείας
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 4 Σεπτεμβρίου 2018, 23:19 | Καθ. Α. Καττάμης

  Σε όλες τις διατάξεις που ορίζεται Ογκολόγος ή Αιματολόγος να υπάρχει και η πρόβλεψη για Παιδίατρο Αιματολόγο-Ογκολόγο.

  Καθ. Α. Καττάμης
  Πρόεδρος της ΕΕΠΑΟ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2018, 08:33 | ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Θεωρώ οτι η απαίτηση για ΠΕ Βιολόγων με γνώσεις Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής πρέπει να τροποποιηθεί καθώς έτσι αποκλείονται αρκετές ειδικότητες ΠΕ οπως Χημικοί, Βιοχημικοί, Μοριακοί Βιολόγοι κτλ οι επιστήμονες των οποίων έχουν και γνώσεις και εμπειρία στον τομέα αυτό. Επιπλέον τα προσόντα αυτά θα πρέπει να αποδεικνύονται με μεταπτυχιακούς και δικακτορικούς τίτλους καθώς και με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

  Με εκτίμηση,
  Πουμπουριδου Νικολετα
  Χημικός ΒSc, Κλινικός Χημικός ΜSc,PhD

 • 30 Αυγούστου 2018, 11:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Συμμετοχή νοσηλευτών ΠΕ ή ΤΕ είναι πιο σωστό

 • 29 Αυγούστου 2018, 10:24 | ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

  Αξιότιμοι κύριοι θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής.

  Οι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, ως οι κατεξοχήν ειδικοί στην ανθρώπινη διατροφή, είναι εξειδικευμένοι στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτιστοποίηση της διαιτητικής πρόσληψης στους ενήλικες και τα παιδιά με καρκίνο. Κατέχουν δε βασικό ρόλο στην πολυεπιστημονική ομάδα για να εξασφαλίσουν ότι η διατροφή είναι βελτιστοποιημένη από την διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας μέχρι την αποκατάσταση, καθώς και την παρηγορητική φροντίδα.

  Οι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, εκτός από την έρευνα και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, είναι απαραίτητοι και για την ανάπτυξη πολιτικής και κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της καρκινικής καχεξίας, τα διατροφικά προβλήματα που σχετίζονται με την ασθένεια (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος:
  1) Χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης, καθώς μεγάλο ποσοστό των ασθενών κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρκινική καχεξία
  2) Εκτιμά τις διατροφικές απαιτήσεις λόγω αλλαγών στη διαιτητική πρόσληψη
  3) Συμβουλεύει και σχεδιάζει κατάλληλη διατροφική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της διατροφικής συμβουλευτικής, τη λήψη δια του στόματος διατροφικών συμπληρωμάτων, εντερική και παρεντερική διατροφική υποστήριξη
  4) Παρακολουθεί τη διατροφική κατάσταση και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διατροφικής υποστήριξης
  5) Συμβουλεύει σχετικά με τη βέλτιστη διατροφή στα άτομα που αυξάνουν το βάρος τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή/και μετά από αυτήν, καθώς η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης, για παράδειγμα στον καρκίνο του μαστού και του προστάτη.
  6) Υποστηρίζει διατροφικά τους ασθενείς που λαμβάνουν παρηγορητική φροντίδα, σύμφωνα με στόχους που βασίζονται στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής
  7) Είναι βασικό μέλος της πολυεπιστημονικής ομάδας και βρίσκεται στην ιδανική θέση για να συζητήσει τη δεοντολογία της διατροφής
  8) Υποστηρίζει τα άτομα με καρκίνο για να κάνουν έγκριτα ενημερωμένες επιλογές σχετικά με αποδεδειγμένες διατροφικές παρεμβάσεις και πότε πρέπει να λαμβάνουν διατροφικά συμπληρώματα
  9) Συμβάλλει στην εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση της σωστής διατροφής στον καρκίνο
  10) Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για την επίδραση της διατροφής στον καρκίνο

  Η διατροφική παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει τη διατροφική κατάσταση, που σχετίζεται με τη συνολική επιβίωση, την επιβίωση χωρίς ασθένεια και την ποιότητα ζωής και οι επαγγελματίες Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι πρέπει να αποτελούν μέλη του προσωπικού του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις παρόμοιες δομές παγκοσμίως.
  Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΕ, να ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ, ως απαραίτητο προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Ινστιτούτου.

  Με εκτίμηση
  Νίκη Ανδρουλάκη
  Ιωάννης Σουπιός
  Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι
  τέως μέλη ΔΣ Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος (Ε.Δ.Δ.Ε.)

 • 28 Αυγούστου 2018, 15:30 | ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

  Αξιότιμοι κύριοι θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής.

  Οι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, ως οι κατεξοχήν ειδικοί στην ανθρώπινη διατροφή, είναι εξειδικευμένοι στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτιστοποίηση της διαιτητικής πρόσληψης στους ενήλικες και τα παιδιά με καρκίνο. Κατέχουν δε βασικό ρόλο στην πολυεπιστημονική ομάδα για να εξασφαλίσουν ότι η διατροφή είναι βελτιστοποιημένη από την διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας μέχρι την αποκατάσταση, καθώς και την παρηγορητική φροντίδα.

  Οι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, εκτός από την έρευνα και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, είναι απαραίτητοι και για την ανάπτυξη πολιτικής και κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της καρκινικής καχεξίας, τα διατροφικά προβλήματα που σχετίζονται με την ασθένεια (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος:
  1) Χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης, καθώς μεγάλο ποσοστό των ασθενών κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρκινική καχεξία
  2) Εκτιμά τις διατροφικές απαιτήσεις λόγω αλλαγών στη διαιτητική πρόσληψη
  3) Συμβουλεύει και σχεδιάζει κατάλληλη διατροφική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της διατροφικής συμβουλευτικής, τη λήψη δια του στόματος διατροφικών συμπληρωμάτων, εντερική και παρεντερική διατροφική υποστήριξη
  4) Παρακολουθεί τη διατροφική κατάσταση και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διατροφικής υποστήριξης
  5) Συμβουλεύει σχετικά με τη βέλτιστη διατροφή στα άτομα που αυξάνουν το βάρος τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή/και μετά από αυτήν, καθώς η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης, για παράδειγμα στον καρκίνο του μαστού και του προστάτη.
  6) Υποστηρίζει διατροφικά τους ασθενείς που λαμβάνουν παρηγορητική φροντίδα, σύμφωνα με στόχους που βασίζονται στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής
  7) Είναι βασικό μέλος της πολυεπιστημονικής ομάδας και βρίσκεται στην ιδανική θέση για να συζητήσει τη δεοντολογία της διατροφής
  8) Υποστηρίζει τα άτομα με καρκίνο για να κάνουν έγκριτα ενημερωμένες επιλογές σχετικά με αποδεδειγμένες διατροφικές παρεμβάσεις και πότε πρέπει να λαμβάνουν διατροφικά συμπληρώματα
  9) Συμβάλλει στην εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση της σωστής διατροφής στον καρκίνο
  10) Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για την επίδραση της διατροφής στον καρκίνο

  Η διατροφική παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει τη διατροφική κατάσταση, που σχετίζεται με τη συνολική επιβίωση, την επιβίωση χωρίς ασθένεια και την ποιότητα ζωής και οι επαγγελματίες Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι πρέπει να αποτελούν μέλη του προσωπικού του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις παρόμοιες δομές παγκοσμίως.
  Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω:

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΕ, να ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ, ως απαραίτητο προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Ινστιτούτου.

  Με εκτίμηση

  Νίκη Ανδρουλάκη
  Ιωάννης Σουπιός
  Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι
  τέως μέλη ΔΣ Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος (Ε.Δ.Δ.Ε.)

 • 23 Αυγούστου 2018, 19:19 | Μαρία Λάγιου

  Αναφορικά με τις θέσεις που προτείνονται στο άρθρο 26 για την στελέχωση του Ε.Ο.Δ.Υ., θα ήθελα να επισημάνω ότι αποκλείονται ορισμένες ΠΕ ειδικότητες, όπως αυτές των Χημικών, των Βιοχημικών, των Μοριακών Βιολόγων κλπ.
  Καλούνται μόνο ΠΕ Βιολόγοι με γνώσεις Μοριακής Βιολογίας ή Γενετικής (σημείο στ), ενώ υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, όπως προανέφερα, που μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν και είναι σε θέση να καλύψουν με τις επιστημονικές τους γνώσεις το αντικείμενο. Αποκλείονται ακόμα κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών ή/και Διδακτορικών Διατριβών, μέσω των οποίων έχουν ειδικευθεί στο αντικείμενο που ορίζει ο σκοπός και τα μέσα επίτευξης αυτού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας διαβούλευσης.
  Ακόμα, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων θα πρέπει να αυξηθεί, καθώς οι ανάγκες που θα κληθούν πανελλαδικά να φέρουν εις πέρας θα είναι ιδιαιτέρως αυξημένες.

  Με εκτίμηση
  Μαρία Λάγιου
  Χημικός BSc, Κλινικός Χημικός MSc
  Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ

 • Δεν νοείται Διεύθυνση Πρόληψης Σχεδιασμού Ανακουφιστικής Φροντίδας η οποία θα παρέχει Εθνικές πλέον οδηγίες για την πρόληψη εμφάνισης καρκίνου ή υποστήριξης ογκολογικών ασθενών χωρίς την συμμετοχή Διαιτολόγου. Σε όλα τα Ογκολογικά Συμβούλια Νοσοκομείων Ευρωπαικών χωρών , που περιθάλπτουν ογκολογικούς ασθενείς συμμετέχει Διαιτολόγος.Ο Διαιτολόγος ΠΕ είναι ο καταλληλότερος Επιστήμονας Υγείας τόσο για την ανίχνευση της καρκινικής καχεξίας (80% των ογκολογικών ασθενών) όσο και για την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών στους υπό θεραπεία ασθενείς (ναυτία,ανορεξία,έμετοι, αδυναμία,απώλεια βάρους ,καχεξία).

 • Στην επιλογή προσωπικού θα πρέπει να προβλεφθούν και δύο Διαιτολόγοι ΠΕ ως οι κατ εξοχήν ειδικοί επιστήμονες να ανιχνεύσουν και να αξιολογήσουν την καρκινική καχεξία (80% των καρκινοπαθών) κι εν συνεχεία να υποστηρίξουν διαιτητικά τους ασθενείς. Είναι γνωστό σε όσους έχουν δουλέψει εκτός Ελλάδος ότι οι Διαιτολόγοι είναι αναπόσπαστά μέλη των ογκολογικών συμβουλίων στα Νοσοκομεία των Ευρωπαικών χωρών ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. Κάθε Πρόγραμμα θα πρέπει στην κλινική του εφαρμογή να υποστηρίζονται θρεπτικά οι ασθενείς. Πέραν των Διαιτολόγων ειδικότητες όπως φυσίατρος,εργοθεραπευτής,φυσιοθεραπευτής, είναι εξ ίσου απαραίτητη στην χάραξη πολιτικής και υλοποίησης προγραμμάτων στην αποκατάσταση ογκολογικών ασθενών. Σε κάθε περίπτωση η δομή του Εθνικού Ιδρύματος για τον Καρκίνο στην Αμερική (NCI)και της Γαλλίας NACR μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την σύνθεση ενός Ιδρύματος αυτού του σκοπού.

 • 21 Αυγούστου 2018, 18:27 | Ελένη Κυβέλου

  Γιατί αποκλείονται από την διαδικασία οι νοσηλευτές τε από την στιγμή που κάποιοι από αυτούς κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην ογκολογια. Ευχαριστώ.

 • 17 Αυγούστου 2018, 16:44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΥΠΗΣ

  Η συμπερίληψη επιστημόνων στο προσωπικό της ΕΙΝΕ (άρθρο 26) ασφαλώς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση λόγω της μεγάλης προόδου που έχει συντελεστεί αναφορικά με την κατανόηση βιολογικών και βιοχημικών μονοπατιών στον καρκίνο καθώς και με την ανίχνευση μεταλλάξεων στη Μοριακή Γενετική και τη χρήση τους στην επιλογή θεραπείας.
  Ωστόσο πρέπει να αλλάξει η απαίτηση για ΠΕ Βιολόγων με απλά γνώσεις Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και να γίνει πιο ευρεία και να περιλαμβάνει και άλλους επιστήμονες ΠΕ με συναφή πτυχία (Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας κλπ) και επίσης, με επιπρόσθετο προσόν την ενασχόληση με τον καρκίνο όπως αυτό μπορεί να αποδειχθεί από διατριβή Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού (και σχετικές δημοσιεύσεις).

  Χρήστος Κρούπης
  Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής
  Αττικόν Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
  Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

 • 15 Αυγούστου 2018, 00:39 | ΒΑΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στο προσωπικό του ΕΙΝE είναι απαραίτητη η πρόβλεψη θέσεων ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

 • 14 Αυγούστου 2018, 23:21 | βερα Ρούλα

  Δεδομένου ότι το αποτελεσματικότερο όπλο ενάντια στα λοιμώδη νοσήματα είναι οι εμβολιασμοί μία εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας θα χρειαστεί πολλούς παραπάνω από 2 επισκέπτες υγείας.
  Οι επισκέπτες υγείας εκ του καθηκοντολογιου τους:
  -εκπαιδεύουν/ευαισθητοποιούν/κινητοποιούν τους πολίτες (ανήκουν στο δίκτυο αγωγής και προαγωγή υγείας)
  -στελεχώνουν κλιμάκια για εμβολιασμούς πεδίου
  -οργανώνουν και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις
  -διεκπεραιώνουν προγράμματα ελέγχου της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού
  -πραγματοποιούν επιδημιολογικές μελέτες και εφαρμόζουν μέτρα για την μετάδοση των νοσημάτων
  -τηρούν στατιστικά αρχεία
  -Συμμετέχουν στην τήρηση του εθνικού αρχείου νεοπλασιών

 • 14 Αυγούστου 2018, 07:20 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ

  Στο προσωπικό του ΕΙΝΕ, λαμβάνοντας υπ όψιν τους σκοπούς του και το υφιστάμενο νομικό καθεστώς περι διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη θέσεων ΠΕ ή και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.