Άρθρο 06 – Αρμοδιότητες Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του.
β) Προΐσταται διοικητικώς όλων των υπηρεσιών και λοιπών οργανικών μονάδων του Οργανισμού, για τη διεύθυνση, οργάνωση, συντονισμό και καθοδήγηση του εκτελουμένου έργου.
γ) Υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου των προσλαμβανομένων με αποφάσεις του Δ.Σ.
δ) Κατανέμει το πάσης φύσεως προσωπικό του Οργανισμού, κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ.
ε) Δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των επιστημονικών επιτροπών.
στ) Υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, αναλύσεις, εκτελέσεις ερευνητικών έργων ή ετέρων έργων για λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
ζ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών.
η) Εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
θ) Αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού του Οργανισμού και εγκρίνει μετακινήσεις αυτού για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Την εισήγηση μπορεί να κάνει ο ίδιος ή, για κάθε επιμέρους περίπτωση, ο Γενικός Επιστημονικός ή ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, αντικαθιστά αυτόν ο Αντιπρόεδρος.