Άρθρο 28 – Εποπτεία

1. Το EINE τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και περιλαμβάνει:
α) Tον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιστημονικά υπευθύνων των Διευθύνσεων
β) Tην έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού
γ) Tην άσκηση οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου
2. Κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του EINE που αφορά το προηγούμενο έτος από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του EINE. Η έκθεση του πορίσματος του ελέγχου κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της στο EINE. Ο Υπουργός Υγείας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει έκτατο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του EINE. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το EINE.

  • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:18 | Οι Γιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ που υπηρετούν στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη

    Στο Νομοσχέδιο για τη Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών δεν αναφέρεται τίποτε για τη Θεσσαλονίκη και δεδομένου ότι καλύπτει την ευρεία περιοχή της Βόρειας Ελλάδας καλό είναι να ληφθεί υπόψη στη σύσταση του νέου φορέα.Το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε ένα παράρτημα στη Θεσσαλονίκη όπου υπηρετούσε μόνο διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό και όσον αφορά τους γιατρούς (απ’όσο γνωρίζουμε) καλούσε γιατρούς του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθηνών.

    Επειδή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Δημόσια Δομή), υπηρετούν 3 γιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (με βαθμό Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης), οι οποίοι λόγω των συνεχών αλλαγών νομοσχεδίων, αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται αντίστοιχα με τα επιστημονικά τους προσόντα, θα μπορούσαν να επανδρώσουν το τμήμα της Βορείου Ελλάδας ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτό σε σταθερή βάση.