Άρθρο 29- Θέματα Προσωπικού.

1. Η Εταιρεία προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.

2. Ειδικότερα, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

3. Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας δεν επιτρέπεται να γίνεται καταχρηστικά, αλλά μέσα στα όρια που ορίζονται από το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.
5. Οι προσλήψεις διενεργούνται μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Π της παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012.
6. Επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΣΑΝΑΕ η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου έργου, εφόσον το πρόσωπο με το οποίο συνάπτεται είναι επιστήμονας υψηλής εξειδίκευσης.
7. Στις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6, του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α` 206).