Άρθρο 3- Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι:

α) η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Συναρτώμενων Ομάδων, λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση ενός Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για την κατανομή όλων αποζημιώσεων νοσοκομειακών υπηρεσιών στο ελληνικό κράτος

β) η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των συναφών στοιχείων ( ιατρικών, διοικητικού φακέλου ασθενούς και οικονομικών) των Ελλήνων πολιτών στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές,

γ) η συνεργασία και διασύνδεση με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

δ) η θέση σε λειτουργία, η διαρκής επικαιροποίηση του συστήματος Αμοιβών Αποζημίωσης Νοσοκομείων επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG,

ε) η ενοποίηση και διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της νοσοκομειακής δαπάνης στην Ελλάδα,

στ) η παροχή συμβουλών προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδιους φορείς για τα ως άνω θέματα,

ζ) η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ενωσης των σχετικών στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων κατόπιν προηγούμενης κατάλληλης επεξεργασίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη λειτουργία του συστήματος κατανομής αποζημίωσης των νοσοκομείων, για το κόστος περίθαλψης ασθενούς, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία:

α) καθιερώνει μία αμοιβή για τη λειτουργία και την σε ετήσια βάση επικαιροποίηση του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων σύμφωνα με τα ανανεούμενες ανά έτος παραμέτρους για την κατανομή των αμοιβών. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από όλους τους φορείς οι οποίοι προβαίνουν σε χρήση του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για τoν προσδιορισμό τους ύψους της αμοιβής και την καταβολή αυτής. Υπόχρεοι στην καταβολή της ανωτέρω αμοιβής ορίζεται ότι θα είναι σε κάθε περίπτωση ήδη από την 1η.1.2015: α) οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, για την κατανομή των εκ μέρους τους οφειλόμενων αμοιβών για παρασχεθείσες νοσοκομειακές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους τους β) το Κράτος, δια της επιβάρυνσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, για καταβολή αμοιβών που αναλογούν σε παρασχεθείσες νοσοκομειακές υπηρεσίες σε ανασφάλιστους. Η αμοιβή καταβάλλεται και ορίζεται ανά περιστατικό εισαγωγής στο νοσοκομείο. Το ύψος της καταβαλλόμενης ετησίως αμοιβής από τους ως άνω υπόχρεους, ο τρόπος και τα χρονικά σημεία καταβολής της προς την ΕΣΑΝ ΑΕ, καθώς και οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη τήρησης της υποχρέωσης καταβολής ορίζονται στο πλαίσιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Υγείας που εκδίδεται εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

β) προμηθεύεται άδεια λειτουργίας ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος DRG κατάλληλου για τη μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση του Συστήματος Αμοιβής Νοσοκομείων σύμφωνα με τα παραπάνω,

γ) παρέχει στους φορείς σχετικές συμβατές ηλεκτρονικές εφαρμογές προς χρήση σε μία ευλόγως καθορισμένη αμοιβή

δ) αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και υποστήριξη των δραστηριοτήτων της,

ε) συνεργάζεται με φορείς και ιδίως με πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα, καινοτομίας, ενώσεις ασθενών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Διοργανώνει ή/και συμμετέχει σε συνέδρια και σεμινάρια, και διεξάγει ενημερωτικά προγράμματα, εκδίδει το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της

στ) συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων των οποίων δύναται να καθίσταται τελικός δικαιούχος.

ζ) προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα εν συνεχεία στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει τους ακόλουθους σκοπούς και αρμοδιότητες:

1. Να συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας και μετά από κατάλληλη επεξεργασία να διαμορφώνει την ετήσια πρότασή του σχετικά με το ισχύον ανά έτος Σύστημα Αποζημίωσης Νοσοκομείων σε ετήσια βάση.

2. Να υποβάλει εμπροθέσμως στο Διοικητικό Συμβούλιο την ετήσια πρόταση για το περιεχόμενο του ΣΑΝ σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πληροφοριακά στοιχεία ,

3. Να διαβιβάζει το τελικό περιεχόμενο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, του αναφορικά με το περιεχόμενο του ΣΑΝ για το τρέχον έτος στον Υπουργό Υγείας για την δημοσίευσή του μέσω Υπουργικής Απόφασης