Άρθρο 15: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, την οποία έχει αποφασίσει το Εποπτικό Συμβούλιο, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

2. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
α) Η έγκριση προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου,
β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Υγείας για έγκριση των όρων και της μεθοδολογίας του ΣΑΝ στο πλαίσιο της ετήσιας ανανέωσής του καθώς και για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καθορισμού ανά έτους του τρόπου της αμοιβής της ΕΣΑΝ ΑΕ και κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στα Νοσοκομεία δημόσια ή ιδιωτικά.
γ) καταρτίζει και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του ν. 3429/2005
δ) καταρτίζει και εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3429/2005.
ε) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων -εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια- μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.